PDA

Bekijk Volledige Versie : De Effecten van 'Laa ilaaha illa Allaah'hassan
23-08-06, 12:48
De Effecten van 'Laa ilaaha illa Allaah' (http://www.selefiepublikaties.com/Tauwhied.oeloehiyyah.art1.htm)

door Shaych Saalih Ibn Fauwzaan al-Fauwzaan (hafidhahoellaah) (http://www.selefiepublikaties.com/Sierah.1350tmheden.art9.htm)

Vertaald door: Bint Mohammed al-Maghrebia
Bron:http://www.troid.org/articles/aqeedah/tawheed/uboodiyyah/testimony.htm
Van Laa ilaaha illa Allaah, Ma'nahaa, Makaanatoehaa wa Fadloehaa, verkort
Nagekeken door: SP-Beheer

Wanneer dit woord (kalimah) Laa ilaaha illa Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah) uitgesproken wordt met nauwkeurigheid en oprechtheid vanuit het hart, en er naar gehandeld wordt op de vereiste manier aa‚¬“ innerlijk en uiterlijk - dan zullen de effecten zeker prijzenswaardig zijn voor zowel het individu als (voor) de gemeenschap.

De belangrijkste gevolgen zijn;

1) Het verenigen van het woord van de Moslims: Dit zal resulteren in het versterken van de Moslims en het zal hen helpen bij het verslaan van hun vijanden - zolang zij dezelfde enige godsdienst blijven volgen en praktiseren, en zolang zij dezelfde enige `Aqiedah (geloof) aanhangen. Allaah aa‚¬“ de Verhevene - zegt:

aa‚¬Å“En Houdt jullie allen stevig vast aan het Touw van Allaah en wees niet verdeeldaa‚¬Â¦aa‚¬? [Soerah Aali-`Imraan (3): 103]

aa‚¬Å“Hij is het Die jou versterkte door Zijn Hulp en door de gelovigen. En Hij bracht hun harten tot elkaar. En al had jij alles wat er op de aarde is besteed, dan zou jij hun harten niet tot elkaar hebben kunnen brengen, maar Allaah heeft hen tot elkaar gebracht. Voorwaar, Hij is Almachtig, Alwijs.aa‚¬? [Soerah Anfaal (8.):62-63]

En het verschillen in zaken betreffende de `Aqiedah is de oorzaak van verdeling, onenigheid en vijandigheid, zoals Allaah aa‚¬“ de Verhevene aa‚¬“ zegt:

aa‚¬Å“Voorwaar, degenen die hun religie opsplitsten en sekten werden, jij hebt niets met hen uitstaande in ietsaa‚¬Â¦aa‚¬? [Soerah An`aam (6):159]

aa‚¬Å“Toen raakten zij onderling verdeeld in verschillende groepen over hun zaak. Elke groep was blij met wat zij hadden.aa‚¬? [Soerah Moe'minoen (23):53]

Dus de mensen kunnen niet werkelijk verenigd worden behalve door middel van een correct begrip van Iemaan (geloof) en de correcte `Aqiedah van de Tauwhied, welke beiden directe implicaties zijn van Laa ilaaha illa Allaah. Men hoeft hiervoor alleen de toestand van de Arabieren vóór en na de Islaam te overdenken.

2) Een overwicht van veiligheid en vrede in een verenigde maatschappij, een maatschappij die gelooft in - en werkt volgens Laa ilaaha illa Allaah. Aangezien de individuen in een dergelijke maatschappij zullen handelen naar hetgeen Allaah halaal (toegestaan) heeft gemaakt en het laten van hetgeen Allaah haraam (verboden) heeft gemaakt. Handelend naar hetgeen de `Aqiedah van hen vergt. Dit zal hen van vijandschap, onderdrukking en onrecht weerhouden, terwijl ze worden geleid richting samenwerking, liefde en intense broederschap omwille van Allaah, en het naleven van Allaahaa‚¬a„¢s woord.

aa‚¬Å“Voorwaar, de gelovigen zijn broeders van elkaaraa‚¬Â¦aa‚¬? [Soeratoel-Hoedjoeraat (49):10]

Dit wordt duidelijk weerspiegeld in het leven van de Arabieren voor en na het geloven in Laa ilaaha illa Allaah. Vóór de Islaam leefden zij in vijandigheid en onzekerheid, ze bestreden en doodden elkaar constant. Nochtans, toen zij Islaam accepteerden veranderden al deze verschijnselen, en diezelfde mensen leefden met elkaar in vrede en een atmosfeer van liefde en broederschap overheersten, zoals Allaah aa‚¬“ de Verhevene - zegt:

aa‚¬Å“Mohammed is de Boodschapper van Allaah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartigaa‚¬Â¦aa‚¬? [Soerah Fath (48.): 29]

aa‚¬Å“En gedenk de gunst die Allaah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn Gunst broeders werdenaa‚¬Â¦aa‚¬? [Soerah Aali-`Imraan (3): 103]

3) De voltooiïng van geluk, het bereiken van Chilaafah (successie van macht en autoriteit) op aarde, het handhaven van zuiverheid van de godsdienst en standvastig zijn tegen de aanval van valse geloven en vreemde ideologieën. Allaah aa‚¬“ de Verhevene aa‚¬“ heeft gezegd:

aa‚¬Å“En Allaah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen vóór hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun Religie die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn, zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.aa‚¬? [Soerah an-Noer (24): 55]

Dus Allaah - de Meest Perfecte aa‚¬“ heeft het voltooien van deze verheven doelstellingen afhankelijk gemaakt van de aanbidding en het gehoorzamen van Hem, en het niet toekennen van deelgenoten aan Hem. En dit is de ware betekenis van Laa ilaaha illa Allaah.http://www.selefiepublikaties.com/Tauwhied.oeloehiyyah.art1.htm

Jamal
02-09-06, 22:06
Salaam wa3alaikoum agie al3aziz,

Djazak allaho gayran voo rhet plaatsen van deze masha allah tekst. Moge allah subhan wata'ala alle moslims herenigen insa allah.

WA3alaikoum asalaam