PDA

Bekijk Volledige Versie : de etiquette van het huwelijkmoslimafiislam
15-11-06, 10:22
De etiquette van het huwelijk

Introductie van de sheikh Al Albaanie:

Alle lof is voor Allah, die in de duidelijke ayaat van zijn boek zei:

aa‚¬Å“En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor mensen die nadenkenaa‚¬?(Soerat Ar roem:21)

moge de gebeden en vrede van Allah op zijn profeet Mohammed (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) zijn die in een authentiekehadith zei: aa‚¬Å“Huw degenen die liefhebben en vruchtbaar zijn, want ik zal op de dag van qiyaamah oordeels) met de andere profeten wedijveren over het aantal van mijn volgelingenaa‚¬?

(Overgeleverd door Ahmad en Attabaraanie met hasan isnaad. Sahih verklaard van anas door ibn hibbaan)

Er is in de islam bepaalde etiketten die voor een iederdie trouwt geldt en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. De meeste moslims tegenwoordig, zelfs degenen die de ibaadah (aanbidding) van de islam uitoefenen, negeren of zijn totaalonwetend geworden over deze islamitische etiketten. Vandaar dat ik besloot deze nuttige verhandeling teschijven die deze kwestie duidelijk uitlegt, bij de gelegenheid van het huwelijk van iemand die mij dierbaar is. Ik hoop dat het een steun voor hem zal zijn en voor andere gelovige broeders die uitdragen wat het zegel der boodschappers (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) heeft bepaalt op het gezag van de rabb van de werelden.


Ik heb dat gevolgd door bepaalde kwesties uit te leggen die belangrijk zijn voor een ieder die gaat trouwen waar in het bijzonder velevrouwen mee zijn getest.

Ik vraag Allah enige voordeel van deze verhandeling te brengen en dit werk, alleen voor zijn glorierijke te accepteren. Voorzeker hij is Rechtschapen, genadevol.


Het is bekend dat er vele etiketten zijn op het gebied van het huwelijk. Alles waar ik mij over bekommer in dit snel bijeen gebrachte werk is datgene dat authentiekvan de Soenna van de profeet Mohammed (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) is afgeleid. Datgene dat onberispelijk van het standpuntvan zijn keten of overleveringenis en waar over geen twijfel bestaat in termen van zo een opbouwen betekenissen. Een ieder die deze informatie leest en volgt , zal op een duidelijk gevestigde basis in zijn geloof zijn en zal volledig vertrouwen in de bron en in de geldigheidvan zijn handelingenhebben.


Ik hoop voor diegenen dat Allah het uiteindelijke zegel van geluk op zijn leven plaatsen, in beloning voor het beginnen van zijn huwelijks leven met het volgen met de Soenna en diegenen onder zijn dienaren te maken wiens verklaring Hij in de koran heeft beschreven: aa‚¬Å“En degenen die zeggen: aa‚¬Ëœonze rabb! Schenk aan ons van onze vrouwen en onze nageslacht die de trots voor onze ogen zullen zijn en maak ons leiders voor de moettaqien (de mensen die vroom en rechtschapen zijn)aa‚¬? (Soerat Al-Foerqaan: 74).


De uiteindelijke rangschikking van zaken is voor degenen die rechtschapen is zoals de Rabb van de werelden zei: aa‚¬Å“Voorzeker, de moetaqoen zullen temidden van schaduwen en bronnen zijn. En fruit zoals zij wensen. Eet en drink geriefelijk voor datgene dat jullie deden. Voorzeker, aldus belonenWij de mohsinoen (degenen die goed doen)aa‚¬?(shoerah al-moersalaat 41-44)

Hieronder volgen de etiketten:

Vriendelijkheid jegens je vrouw wanneer je tot haar wenst te komen.

Het is aan te beleven dat wanneer een man zijn vrouw in de huwelijksnacht benadert, haar vriendelijkheid te tonen, zoals haar iets te drinken aanbieden, enz. In de de hadith overgeleverd door Asma bint Yazid ibn as-sakan die zei: aa‚¬Å“ Ik verfraaide Aisha voor de boodschapper (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem), riep hem daarna te komen om haar ongesluierd te zien. Hij kwam, zat naast haar en bracht een grote beker melk waaruit hij dronk. Daarna bood hij het aan Aisha aan. Maar zij liet haar hoofd zakken en voelde zich verlegen. Ik berisptehaar en zei tegen haar : aa‚¬Ëœneem van de hand van de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem)aa‚¬a„¢ Ze nam het vervolgens en dronk wat. Toen zei de profeet(Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) tegen haar: aa‚¬Ëœgeef wat aan jouw metgezellin.aa‚¬a„¢ Op dat moment zei ik; aa‚¬Ëœo boodschapper van Allah, neem het liever zelf en drink, en geef het dan uit jouw hand aan mij.aa‚¬a„¢

Hij naam het, dronk wat en bood het toen aan mij aan. Ik ging zitten en zette hetop mijn knieën. Toen begon ik hetrond te draaien en volgde en volgde het met mijn lippen teneinde de plek te raken van waar de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) had gedronken. Daarna zei deprofeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) over sommige vrouwen die daar met mij waren : aa‚¬Ëœgeef hen wataa‚¬a„¢Maar zij zeiden: aa‚¬ËœWij willen niet (hebben er geen trek in). De profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) zei: aa‚¬Ëœcombineer geen honger met jokken.aa‚¬a„¢(Ahmad en Al-hoemaidi, Ahmad vermeldt het met twee isnaads).

Het plaatsen van je hand op je vrouw hoofd en voor haar doeaa‚¬a„¢a doen. De echtgenoot moet, op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking of daarvoor, zijn hand op haar voorhoofd plaatsen, de naam van Allah meest hoog noemen en voor Allah zegeningen bidden. Zoals in de verklaring van de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem): "Wanneer iemand van jullie een vrouw huwt moet hij haar voorhoofd vasthouden, Allah meest hoog noemen en voor zijn zegening bidden en zeggen: aa‚¬ËœO Allah, ik vraag U voor het goede in haar en het goede waarmee U haar geschapen heeft en ik zoek toevlucht in U van het slechte in haar en het slechte waarmee U haar geschapen heeft ( Allahoemma innie asaa‚¬a„¢aloeka min khyairiha wa khayrie maa djabaltahaaleihie wa aaa‚¬a„¢oedhoebika min sharriha wa sharie maa djabaltaha aleihie). (Aboedawoed en anderen. Al-boechaarie in aa‚¬ËœAfaa‚¬a„¢aaloel-ibaad, aboe dawoed, ibn Maadjah, al-haakim, al-baihaqie en aboe Yaaa‚¬a„¢laa met hasan isnaadaa‚¬Â¦)

Het bidden van man en vrouw samen.

Het is aan te bevelen voor de man en de vrouw om samen twee rakaaa‚¬a„¢at in hun huwelijksnacht te bidden. Dit is overgeleverd van de vroegere generaties van moslims, zoals in de volgende twee overleveringen:

Ten eerst:Op het gezag van Aboe Saaa‚¬a„¢ied Mawla Aloe Asyad die zei: aa‚¬Å“Ik trouwde terwijl ik een slaaf was. Ik nodigde een aantal van de metgezellen van deprofeet (Allahs vrede en genade zij met hem) uit, onder hen waren Ibn Masaa‚¬a„¢oed, Aboe Dharr en Hoedhaifa. Toen het gebed werd opgeroepen,stapte Aboe Dharr naar voren terwijl de anderen tegen hem zeiden: aa‚¬Ëœnee!aa‚¬a„¢ Hij zei: aa‚¬ËœIs dat zo?aa‚¬a„¢ En zij zeiden aa‚¬ËœJa.aa‚¬a„¢ Vervolgens stapte ik naar voren en leidde het gebed hoewel ik een slaaf ( in bezit ) was. Zij onderwezen mij en zeidenaa‚¬? aa‚¬ËœWanneer jouw vrouw tot jou komt, bid twee rakaaa‚¬a„¢at. Vraag daarna Allah voor het goede van datgene dat naar jou is gekomen en zoek toevlucht tot Hem van zaa‚¬a„¢n slechtheid. Dan is het aan jou en jouw vrouw.aa‚¬? (IbnAbie Shaibah & Abdur-Razzaaq)

Ten tweede: Op het gezag van Shaqieq die zei: aa‚¬Å“Een man genaamd Aboe Hariez kwam en zei: Ik ben getrouwd met een jong meisje en ik ben bang dat zij mij zal verachten.aa‚¬a„¢ Abdullah ibn Masaa‚¬a„¢oed zei tegen hem: aa‚¬ËœWaarlijk, nabijheid is van Allah, en haat is van shaytaan, die datgene verachtelijk wenst te maken wat Allah heeft toegestaan. Dus, als jouw vrouw naar jou komt, zeg haar twee rakaaa‚¬a„¢at achter jou te bidden.

aa‚¬? In een andere versie van het zelfde verhaal: aa‚¬Å“Abdullah ging door en zei: aa‚¬ËœO Allah geef Uw zegeningen aan mij in mijn vrouw en in haar in mij. aa‚¬ËœO Allah verenig ons zolang als U ons verenigt in goedheid, en laat ons uit elkaar gaan als U datgene naar ons stuurt dat beter is.aa‚¬? ibn Abie Shaibah & At-tabaraanie & Abdur-razaaq, Sahih)Wat er gezegd moet worden op het tijdstip van gemeenschap hebben.
Als een moslimman op het punt staat zijn vrouw te benaderen moet hij altijd eerst zeggen: Bismillah, allahoemma djannibnaa ahs-shaitaan, wa djannibie ash-shaitaana maa razaqtanaa. (In de naam van Allah, O Allah laat ons wegblijven van de duivel en houd de duivel weg van datgene dat U ons kunt schenken [nageslacht] ). Hierover zei de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem): aa‚¬Å“Daarna, als Allah bepaalt dat zij een kind zullen hebben, zal de duivel nooit in staat kunnen zijn dat te schaden.aa‚¬?(Boekharie)
Hoe de man tot zijn vrouw komt.
Het is toegestaan voor een moslimman zijn vrouw te benaderen in haar geslachtsdeel van uit iedere richting hij wenst. Hierover zei Allah in de volgende aya: aa‚¬Å“Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.aa‚¬? (Soerat Al-Baqarah: 223)
Er zijn verscheidene ahadieth over dit onderwerp waarvan ik er slechts één zal noemen (Sheich Al-Albaanie vermeldt in zijn boek twee ahadieth hierover): Op het gezag van Djaabir (ra) die zei: aa‚¬Å“De joden zeiden dat als een man in het geslachtsdeel van de vrouw binnengingen maar dan van achter, hun kind scheel zou worden! Toen openbaarde Allah de aya:aa‚¬Å“Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.aa‚¬?

Er zijn in de islam bepaalde etiketten die voor een ieder die trouwt geldt en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. De meeste moslims tegenwoordig, zelfs degenen die de ibaadah (aanbidding) van de islam uitoefenen, negeren of zijn totaal onwetend geworden over deze islamitische etiketten.

Het verbod van sodomie

Het is verboden voor een moslimman om van achter (in de anus) bij zijn vrouw naar binnen te gaan. Dit is de uitleg van de aya aa‚¬ËœJullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.aa‚¬a„¢ (Aangezien een aa‚¬Ëœakkeraa‚¬a„¢ alleen kan verwijzen naar een plaats waar iets kan groeien). Er zijn ook andere ahadieth over dit onderwerp, waaronder de volgende: Op het gezag van Oem Salama (ra) die zei: aa‚¬Å“Toen de Moehadjirien naar de Ansaar in Al-Madinah kwamen huwden sommige van hen vrouwen van de Ansaar. De vrouwen van de Moehadjirien lagen op hun gezichten (tijdens seksuele omgang), terwijl de vrouwen van de Ansaar dit nooit deden. Toen wilde één van de mannen van de Moehadjirien dat zijn vrouw dat deed. Zij weigerde dit tot zij erover aan de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) kon vragen, maar zij was te verlegen deze vraag te stellen en dus vroeg Oem Salama het aan hem (Allahs vrede en genade zij met hem). Daarna werd de aya geopenbaard die zegt: aa‚¬ËœJullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker waneer of hoe jullie wensen.aa‚¬a„¢(Al-Baqarah: 223)

De profeet (Allahs vrede en genade zij met hem) zei: aa‚¬Ëœnee!aa‚¬a„¢ (niet op iedere manier die je wenst) Behalve in één opening! (Dit is het vrouwelijke geslachtsdeel).aa‚¬a„¢ (Ahmed, At-tirmidhie en anderen; sahih)

[sheich al-Albaanie vermeldt in zijn boek hierover nog vijf andere hadith]

Het doen van Al-woedoeaa‚¬a„¢ tussen twee handelingen met je vrouw Als een moslimman seksueleomgang met zijn vrouw op een legale manier heeft gehad en het verlangen heeftnog een keer tot haar terug te keren, kan hij eerst Al-woedoeaa‚¬a„¢ doen, gebaseerd op de verklaring van de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem): aa‚¬Å“Als één van jullie tot zijn vrouw komt en dan wenst een andere keer tot haar terug te keren, laat hem dan tussen de twee keren Al-woedoeaa‚¬a„¢ doen (in een andere versie, dezelfde Al-woedoeaa‚¬a„¢ die hij doen voor het gebed, want waarlijk, het zal zijn terug keer versterken.)(Moeslim, Ibn Abi Shaibah en anderen).Baden (Ghoesl) geniet de voorkeur
Baden (Ghoesl) echter, geniet de voorkeur boven het doen van Al-woedoeaa‚¬a„¢ in zulke situaties.
Abi Raafi heeft overgeleverd: aa‚¬Å“Dat de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) de rondes op één nacht bij al zijn vrouwen maakte en baadde in het huis van ieder. Hij (de overleveraar) vroeg de profeet(Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem): aa‚¬ËœHad je niet één keer(op het eind ) kunnen baden?aa‚¬a„¢ De profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) antwoordde: aa‚¬ËœDeze manier is zuiverder, schoner en beter.aa‚¬a„¢ Aboe Dawoed, An-Nasaaa‚¬a„¢i; Hasan in aa‚¬a„¢Al-Ishrah; en anderen)

Het gezamenlijk baden van de man en de vrouw
Het is toegestaan voor de man en zijn vrouw samen te baden op dezelfde plaats, zelfs hoewel hij haar geslachtsdelen ziet en zij de zijne. Dit wordt bevestigd door een aantal hadith waaronder:
Ten eerst: op het gezag van Aisha (ra) die zei: aa‚¬Å“Ik baadde samen met de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) van één enkel vat water dat tussen ons stond, zodat onze handen er samen in botsten. Hij (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) had de gewoonte me op te jagen zodat ik zei: aa‚¬ËœLaat wat voor mij!aa‚¬a„¢ Zij voegde eraan toe: aa‚¬ËœWij bevonden ons in een staat van djanaabah (dit betekent na seksuele omgang te hebben gehad).aa‚¬?(Boekharie & Moeslim)

Ten tweede: Op het gezag van Mauaa‚¬a„¢awiya Ibn Haida die zei: aa‚¬Å“Ik zei: aa‚¬ËœO boodschapper van Allah, wat van onze naaktheid is toegestaan en voor wat moeten we oppassen?aa‚¬a„¢ De profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) antwoordde: aa‚¬ËœBewaak je naaktheid behalvevoor je vrouw of degenen die je rechterhand bezitten.aa‚¬a„¢ (dus is het toegestaan voor beide echtgenoten naar elkaar te kijken en elkaars lichamen aan te raken, ook de geslachtsdelen) Hij zei: aa‚¬ËœO boodschapper van Allah, hoe zit het als mensen met elkaar zijn?aa‚¬a„¢

De profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) antwoordde: aa‚¬ËœAls je er zeker van kunt zijn dat niemand ooit je naaktheid ziet, doe het dan.aa‚¬a„¢ Hij zei: aa‚¬ËœO boodschapper van Allah, hoe zit het met iemand die alleen is?aa‚¬a„¢ De profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met hem) zei: aa‚¬ËœAllah verdient meer jouw schaamte dan de mensen.aa‚¬? (Ahmed, Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen; Sahih)

Woedoe doen na seksuele omgang en voor het slapen het is het beste voor de echtgenoot en zijn vrouw niet na seksuele omgang te hebben gehad te slapen, totdat ze woedoe hebben gedaan. Er zijn verscheidene hadith hierover, waaronder:
Ten eerst: Op het gezag van Aisha (ra) die zei: aa‚¬Å“Wanneer de profeet (vzmh) ook maar wilde slapen of eten terwijl hij in een staat van djanaabah (na seksuele omgang en voor de grote wassing, ghosl) was, waste hij (vzmh) zijn geslachtsdelen en deed woedoe zoals voor het gebed.aa‚¬?(Boekharie & moeslim)
Ten tweede: Op het gezag van ibn Omar (ra) dat Omar (ar) die zei: aa‚¬Å“O boodschapper van Allah (vzmh), kunnen we gaan slapen in een staat van djanaabah?aa‚¬? De profeet (vzmh) antwoordde: aa‚¬Å“Ja, nadat hij woedoe neemtaa‚¬? (Boekharie & moeslim)

In een andere versie: aa‚¬Å“Ja je kunt woedoe doen en was je lichaamsdeel en ga dan slapen.aa‚¬? (moeslim & Al Baihaaqie)

En in nog een andere versie: aa‚¬Å“Hij kan woedoe doen, dan kan hij gaan slapen totdat hij ghoesl neemt als hij wil.aa‚¬?

En in nog een andere versie: aa‚¬Å“Ja en doe woedoe als je wenst.aa‚¬? ( Deze laatste versie bewijst dat deze woedoe niet verplicht is.)[ibn khoezaima & ibn Hibbaan: Sahih]

Ten derde: Op het gezag van Ammaar ibn Yasir (ra) dat de profeet zei: aa‚¬Å“Er zijn drie die de engelen niet zullen naderen: Het lijk van een ongelovige; een man die parfum van vrouwen* draagt; en iemand die gemeenschap heeftgehad totdat hij woedoe doet.aa‚¬? (Aboe Dawoed, Ahmed en anderen: Hasan)

In deze hadieth wordt een speciaal soort parfum bedoeld voor vrouwen gemaakt van o.a. safraan. Deze woedoe is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen
Dit (dat het niet verplicht is) wordt gebaseerd op de hadith overgeleverd door Omar (ra) waarin hij de profeet (vzmh) vraagt: kunnen we gaan slapen in een staat van djanaabah? Waarop de profeet (vzmh) antwoordde:
aa‚¬Å“Ja en doe woedoe als je dat wenstaa‚¬? (ibn hibbaan: Sahih) dit wordt ook ondersteund door andere ahadieth waaronder een hadieth overgeleverd door Aisha (ra) die zei:

de profeet (vzmh) sliep in een staat van djaaabah zonder water te hebben aangeraakt, tot dat hij later opstond en een bad nam. (ibn abi shaiba, at-Tirmidhie, Aboe Dawoed en anderen: Sahih) In een andere versie overgeleverd door Aisha (ra) zei zij: aa‚¬Å“Hij bracht de nacht door in staat van djaanabah totdat Bilal in de ochtend kwam om de adhaan te doen. Vervolgens stond hij op, baadde terwijl ik naar het water keek dat van zijn hoofd afdroop en vertrok. Daarna, hoorde ik zijn stem in het fadjr gebed en hij bleef vasten.aa‚¬?

Moetrrif zei: aa‚¬Å“ Ik zei tegen Amar: In ramadaan? aa‚¬Å“ Hij zei : aa‚¬Å“Ja , in ramadaan en in een andere ( dan ramadaan) (Ibn Abi Shaiba, Ahmed en anderen: Sahih).Tayammoem doen in plaats van woedoe in een staat van djanaabah.

Het is ook toegestaan om soms tayammoem te doen in plaats van woedoe, voor het slapen gaan. Dit is gebaseerd op de hadieth Aaisha (ra) waarin zij zegt: aa‚¬Å“Als de profeet (vzmh) in een staat van djanaaban was en wilde gaan slapen, deed hij woedoe of tayammoem.aa‚¬?(AL-Baihaqie: Hasan).

Baden (ghoesl) voor het slapen gaan geniet de voorkeur.

Baden echter heeft de voorkeur boven alle hierboven genoemde mogelijkheden, zoals duidelijk wordt in de hadith van Abdullah ibn Abi Qais die zei: aa‚¬Å“Ik vroeg Aisha (ra) : aa‚¬ËœWat deed de profeet (vzmh) als hij in een staat van djanaabah was?aa‚¬a„¢ Baadde hij voor het slapen gaan of sliep hij voor het baden?. Zij antwoordde: aa‚¬ËœHij deed al deze dingen, soms baadde hij en sliep daarna. En soms deed hij woedoe en sliep daarnaaa‚¬a„¢. Ik zei: Dank ik Allah die de dingen mogelijk maakt.aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢(Moeslim, Ahmed en aboe Awaana).

Het verbodvan gemeenschap tijdens haar menstruatie.

Het is verboden voor een moslimman seksuele omgang te hebben met zijn vrouw wanneer zij haar menstruatie heeft. Dat staat duidelijk in de volgende aya van de koran:

aa‚¬Å“Zij vragen jou over de menstruatie van de vrouw. Zeg: aa‚¬ËœDit is een adha (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hunmenstruatie en nader hen niet totdat zij schoon zijn. Maar als zij zich hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie bevolen heeft. Want Allah houdt van degenen die zich voortdurend naar hem keren en Hij houd van degenen die zich voortdurend zuiver en schoon houden.aa‚¬? (Al-Baqarah:222).

Er zijn ook hadith hierover, waaronder:

Ten eerste: aa‚¬Å“Een ieder die seksuele omgangheeft met een menstruerende vrouw, of met een vrouw van achter (de anus), of een waarzegger benadert en gelooft in wat hem verteld wordt, is ongelovig in datgene dat aan Mohammed werd geopenbaard.aa‚¬?(Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen: Sahih)

Ten tweede: Op het gezag van Anas ibn Malik die zei: aa‚¬Å“Als één van de vrouwen van de joden haar periode had, zetten zij haar uit haar huis en zij aten, dronken of sliepen niet met haar in het huis.

De profeet (vzmh) werd hierover gevraagd en Allah openbaarde de aya: aa‚¬Å“Zij vragen jou over de menstruatie van vrouwen. Zeg: dit is een adha (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hun menstruatie, Vervolgens zei de profeet (vzmh): aa‚¬Å“Blijf met hen in het huis en doe alles behalvegemeenschap.aa‚¬?

De joden zeiden : aa‚¬ËœDeze man wil niets laten dat wij doen zonder iets anders te doen.aa‚¬a„¢ Daarna kwam Asyad ibn Hoedair en Abbaad ibn bishr naar de profeet(vzmh) en zeiden: aa‚¬ËœO boodschapper van Allah, waarlijk de joden zeggen dit en dat, moeten we dan geengemeenschap tijdens de menstruatie hebben?aa‚¬a„¢ De profeetaa‚¬a„¢s gezicht veranderde dusdanig dat wij dachten dat hij razend op hen was, dus vertrokken zij. Toen zij naar buiten kwamen, zagen zij dat een gift van melk naar de profeet (vzmh) werd gebracht. De profeet(vzmh) stuurde daarna iemand achter hen aan om hen een drank van melk te geven, aldus voelden wij dat hij niet echt boos op hen was.aa‚¬? (moeslim, Abou Auwaana en Aboe Dawoed)

De straf van degene die gemeenschap heeft tijdens de menstruatie

Degene die overvallen wordt door verlangens en seksuele gemeenschap heeft met zijn vrouw als zij menstrueert en voordat zij schoon is geworden, moet de waarde geven van het gewicht van goud van één dinar of ongeveer 4.25 gram (om exacter te zijn 4.2315)of de helft van dat bedrag. Dit is gebaseerd op de hadith overgeleverd door Abdullah ibn Abbaas (ra) van de profeet (vzmh) met betrekking tot degene die seksuele gemeenschap heeft met zijn vrouw, terwijl zij haar periode heeft:

aa‚¬Å“Laat hem één dinar in liefdadigheid geven, of een halve dinar.aa‚¬? (at-Tirmidhie, Abou Dawoed, at-tabaraanie en anderen; Sahih).

Wat is tijdens haar menstruatie toegestaan

Het is toegestaan voor de man om van zijn vrouw te genieten op iedere manier behalve haar geslachtsdelen alszij haar periode heeft. Er zijn verscheidene hadith hierover:

Ten eerst: aa‚¬Å“en doe alles behalve gemeenschap.aa‚¬? (gedeelte hadith Moeslim, Abou Auwaana en Abou Dawoed)

Ten tweede: aa‚¬Å“Wanneer we onze periodes hadden, beval de profeet (vzmh) ons een taillekleed aan te doen zodat haar echtgenoot vervolgens met haar kan liggen.aa‚¬? (Boekharie, Moeslim en anderen)

Ten derde: op gezag van één van de vrouwen van de profeet (vzmh) die zei: aa‚¬Å“Als de profeet (vzmh) iets van zijn vrouwen wilde die haar periode had, plaatste hij een kleed over haar geslachtsdelen en deed vervolgens wat hij wilde.aa‚¬? (Aboe Dawoed: Sahih)

Wanneer is het toegestaan om na de menstruatie seksuele gemeenschap te hebben?

Als zij schoon wordt van het menstruatiebloed en de bloeding is volledig gestopt, is het toegestaan voor hen seksuele gemeenschap te hebben nadat zij de plaats heeft gewassen waar het bloed vandaan kwam, of woedoe doet, of een volledig bad (ghoesl) neemt. Elke van deze drie alternatieven die zij doet maakt het toegestaan voor hen om seksuele gemeenschap te hebben, gebaseerd op Allahaa‚¬a„¢s verklaring in de Koran:

aa‚¬Å“Maar wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie bevolen heeft. Want Allah houdt van degenen diezich voortdurend naar hem keren en hij houdt van degenen die zichzelf zuiver en schoon houden.aa‚¬? (soerah al-Baqarah: 222).

Dit is het standpunt van Ibn Hazm, Ataa, Qataadah, al-Awzaaaa‚¬a„¢ie en Dawoed az-Zaahirie en van Moedjahid, zoals ibn Hazm zegt: aa‚¬Å“Al deze drie zijn een reiniging aa‚¬“ dus welke zij gebruikt na het einde van haar periode, daarna is zij wettig voor haar echtgenoot.aa‚¬?

Karima
15-11-06, 10:52
:assal:

Barak Allahu fiki oughty.


Ten derde: Op het gezag van Ammaar ibn Yasir (ra) dat de profeet zei: aa‚¬Å“Er zijn drie die de engelen niet zullen naderen: Het lijk van een ongelovige; een man die parfum van vrouwen* draagt; en iemand die gemeenschap heeft gehad totdat hij woedoe doet.aa‚¬? (Aboe Dawoed, Ahmed en anderen: Hasan)


Welke voetnoot hoort er bij deze hadith?

:wasalam:

moslimafiislam
15-11-06, 12:01
ik zal het voor je opzoeken lieve oeghtie