PDA

Bekijk Volledige Versie : Al-Iemaan (de Overtuiging)»¤ƒãïtµ¤«
28-12-06, 22:24
[CENTER:4f9dddd90a]Al-Iemaan (de Overtuiging)
[/CENTER:4f9dddd90a]

Al-Iemaan (de Overtuiging): Heeft meer dan zeventig vertakkingen. De meest waardevolle vertakking is de uitspraak (van): La ilaaha illa Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah), de laagste vertakking hiervan is het verwijderen van een (hinderend) obstakel van de weg en ook beschaamdheid is een vertakking van Iemaan.

Iemaan heeft zes zuilen: Het geloof in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag, de Voorbestemming het goede en het slechte ervan (al-Qadr). De argumentatie voor aa‚¬Ëœdeze zes pilarenaa‚¬a„¢ is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

[CENTER:4f9dddd90a]Het is geen birr (i.e. een alles omvattend woord voor al het goede) dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar al-birr is geloven in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de (neergezonden) Boeken en (al) de Boodschappers. (Soerah Al-Baqarah: Vers 177)[/CENTER:4f9dddd90a]

De Argumentatie voor aa‚¬Ëœde Voorbestemmingaa‚¬a„¢ is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

[CENTER:4f9dddd90a]Voorwaar, Wij hebben alle zaken (die Wij Geschapen hebben)
volgens een bepaalde maatgeving (Qadr) geschapen.
(Surah: al-Qamar Vers 49) [/CENTER:4f9dddd90a]

Door Shaychoel-Islaam Mohammad bin Abdoel Wahhaab rahiemehoellaa

»¤ƒãïtµ¤«
28-12-06, 22:30
Al-Iemaan: Dit is hetgeen dat in de harten is verankerd , van geloof in Allaah en (geloof in) dat Hij de Heer der Alemien is en dat Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Het geloof in de Engelen , de (neergezonden) Boeken, de Boodschappers, de Opstanding na de dood, het Paradijs en de Hel, de Voorbestemming (al-Qadr) het goede en het slechte ervan. Dit alles heeft te maken met (het geloof) van het hart en verwoord één uiterst noodzakelijk fundament van de fundamenten (van de Islaam).

Daarom is er geen Islaam behalve als het samengaat met Iemaan en er is geen Iemaan behalve als het samengaat met Islaam! Beide zaken zijn dus onafscheidelijk. De totale overgave van de lichaamsdelen (Islaam) is verplicht en totale overgave van de harten en verankering van geloof (in het hart) is ook een verplichting! Daarom heeft Allaah in Zijn geweldige Boek deze twee zaken gezamenlijk genoemd en tevens de Boodschapper (in de authentieke Soennah) heeft deze twee zaken gezamenlijk genoemd. De Islaam is dus de uiterlijke overgave aan Allaah door middel van gehoorzaamheid en vermijding van ongehoorzaamheid aan Hem.

Al-Iemaan bevat de innerlijke daden die te maken hebben met de harten en het geloof wat zich daarin. Islaam kan Iemaan betekenen en Iemaan kan Islaam betekenen. Wanneer er (afscheidelijk) gesproken wordt over Iemaan dan omvat dit de gehele (religie) en zo is het ook wanneer er (afscheidelijk) gesproken wordt over Islaam. Allaah Taaa‚¬a„¢ala zegt:

[CENTER:a9e7a40eb2]Voorwaar de (enige geaccepteerde) religie bij
Allaah is de Islaam.]
(Soerah Ali-Imraan Vers 19)[/CENTER:a9e7a40eb2]

Dit omvat het innerlijke en uiterlijke (geloof). En zo is het ook met Iemaan, wanneer deze (apart) genoemd wordt hij heeft gezegd in de authentieke Hadieth: Op gezag van Aboe Hoerayrah:

aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢Iemaan (het geloof) heeft meer dan zeventig vertakkingen. De meest waardevolle vertakking is de uitspraak (van): La ilaaha illa Allaah, de laagste vertakking hiervan is het verwijderen van een (hinderlaag) obstakel van de weg en ook beschaamdheid is een vertakking van Iemaan. (Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh 2/3 in het boek van Iemaan)

Iemaan omvat hier dus al deze zaken, het omvat de pilaren van de Islaam en alle (andere) uiterlijke handelingen maar ook alle innerlijke zaken, zoals het ook al-Ihsaan bevat.

door Shaych al-Iemaan al-Allaamah Abdoel Aziez ibn Baaz rahiemehoellaa

»¤ƒãïtµ¤«
28-12-06, 22:38
De overtuiging van Ahloels-Soennah wal Djamaaa‚¬a„¢ah is dat: Iemaan geloof is met het hart, uitspraak met de tong en handelingen van de ledematen. Het vermeerdert door het doen van goede, oprechte en vrome daden en het vermindert door het doen van zonden en slechtheden.

Iemaam Ahmed -rahiemehoellaah- zegt in Oesoel as-Soennah: aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢Iemaan (geloof) bestaat uit: uitspraak en handeling en het vermeerdert en vermindert! Zoals dat in de overlevering staat: aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢De gelovige met het volmaaktste geloof is degene met de beste manieren.aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ (Zie Oesoel as-Soennah punt 25) Dit wil zeggen de uitspraak van het hart en de tong en handeling van het hart, de tong en de ledematen. (Zie o.a. het commentaar op al-Aqiedah al-Waasitieyyah van Shaych al-islaam ibn Temiyyah door Shaych Mohammed Chaliel Harraas.)

Al-Irdjaa betekent letterlijk: achterhouden of uistellen. De bedoeling hier is de Aqiedah (geloofsovertuiging) van een uit Al-Djamiyah ontstane sekte genaamd Al-Moerdjiyah. Zij geloven er in dat de handelingen niet zonder de Iemaan vallen, en hebben de handelingen achtergehouden van de Islaam, en zeggen dat Iemaan alleen maar kennisneming is en getuigen dat vrome handelingen niet van Al-Iemaan zijn. (Zie Al-Fatawa van Ibn Temiyyah deel 7 blz. 193-204). Ook zeggen zij: aa‚¬ËœIemaan is als een klont, het kan niet verdeeld worden wanneer er een gedeelte weggaat gaat alles weg!aa‚¬a„¢

Hierbij zeggen zij ook: aa‚¬ËœDe Iemaan van de grootste zondaar is gelijk aan de Iemaan van de grootste Godvrezende, er is geen verschil tussen hen.aa‚¬a„¢

(Zie Al-Fatawa deel 7 blz. 679). Ook zeggen zij: aa‚¬ËœZoals Al-Iemaan alleen maar in het Hart ligt zo ligt Al-Koefr ook alleen maar in het hart!aa‚¬a„¢ En hierdoor verklaren zij iemand die één van de handelingen die de Islaam van een moslim vernietigen begaat niet als kaafir. Ook zeggen zij dat: Degene die LA Illaha Illa-Allah zegt maar alle (vrome) handelingen laat, zijn Iemaan is volledig!! Zij vinden dat Al-Iemaan dan niet meer en minder kan worden.

Integenstelling tot Ahloels-Soennah want zij zeggen: aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢Wie getuigt dat Al-Iemaan (gebaseerd is op) uitspraak en handeling, en dat het meer kan worden en minder kan worden heeft zichzelf vrijgepleit van alle (vormen van) Al-Irdjaa, zijn begin en eind manifestaties.

door Mohammed Aboe Oebaidillaah Brinkman