PDA

Bekijk Volledige Versie : Als je ouders geen moslim zijn.mOslima_Samira
26-02-07, 18:11
Als je ouders geen moslims zijn.

Goede omgangsvormen gelden voor zowel ouders die moslim zijn, als ouders die geen moslim zijn. De islaam verbiedt ons om respectloos met onze ouders om te gaan, ook als ze geen moslim zijn. Zelfs als ze zich keren tegen de islaam, slecht praten over de islaam, het hun moslimkinderen moeilijk maken, dan nog moeten ze met respect behandeld worden. In Surah Loeqmaan (31:15) zegt Allah (Subhana wa Ta'ala): "En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld." Ook de h'adith van Asmaa' (radya Allahu 'anha) maakt dit duidelijk. Ze vertelde: Mijn moeder bezocht mij toen ze nog steeds een moesjrik (veelgodendienaar) was. Ik vroeg aan de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "Mijn moeder, die erg tegen de islaam is, komt mij opzoeken. Ze wil iets van mij. Kan ik haar genegenheid tonen?" Hij antwoordde: "Ja, wees welwillend naar je moeder toe." (Al-Boekhari) Hij voegde er nog aan toe: "Toen openbaarde Allah (Subhana wa Ta'ala): Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen. (60:8)."

Problemen met ouders na bekering.

We moeten weten dat tegenstand van ouders en familie als iemand zich bekeerd heeft tot de islaam, een test voor hem is zodat zijn oprechtheid en sterkte van zijn geloof duidelijk wordt. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt in de Qoraa‚¬a„¢an: Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen aa‚¬Å“Wij gelovenaa‚¬? en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent de leugenaars. (29:2-3) Beproevingen en testen komen in alle soorten en maten, en problemen met ouders die het je moeilijk maken je geloof te praktiseren kan er één van zijn. Een voorbeeld is het verhaal van de sahabi Saaa‚¬a„¢d ibn Abi Waqqaas (radya Allahu 'anhu). Hij had altijd veel respect voor zijn moeder en behandelde haar goed. Toen hij moslim werd was zijn moeder daar erg op tegen. Om hem op andere gedachten te brengen weigerde ze om nog te eten en te drinken, totdat hij tot zijn oude geloof zou terugkeren. Een hongerstaking dus. Maar Saaa‚¬a„¢d weigerde om daar aan toe te geven en bleef standvastig in zijn geloof. Hij zei tegen zijn moeder: "O oemmi, weet je, bij Allah, als je honderd zielen zou hebben en ze zouden één voor één vertrekken (dus honderd keer sterven), dan nog zou ik deze religie niet opgeven. Als je wilt eet dan, en als je wilt eet dan niet." Dus at ze. (Tafsier Ibn Kethier)

Wees je ervan bewust dat als er strijd is met je ouders over de islaam, dit in wezen eigenlijk een strijd met shaytaan is. Natuurlijk is shaytaan er niet blij mee als iemand moslim wordt, hij wenst immers niet het beste voor je. En wat ligt er meer voor de hand dan dat hij er gebruik van maakt dat ouders en familieleden er sowieso wat argwanend tegenover staan? Hij fluistert ze allerlei verdenkingen in, laat ze alle berichten over moslims en islaam op een negatieve manier waarnemen. Hij gebruikt ze kortom als een wapen om je tegen te houden van de juiste weg.

Hoe kan je het contact met niet-moslim ouders verbeteren en dawaa‚¬a„¢ah doen?

Voor alles, wees Allah (Subhana wa Ta'ala) dankbaar dat Hij je naar de islaam heeft geleid! Uit je dankbaarheid door dhikr, doeaa‚¬a„¢a, extra gebeden en sadaqah. Hierdoor zal je band met Allah (Subhana wa Ta'ala) sterker worden en je nederigheid toenemen. Vraag jezelf af: hoe zou je er zelf nu aan toe zijn, als Allah (Subhana wa Ta'ala) je niet geleid had? Deze vragen moeten je hart zacht maken en leiden tot meer sympathie en medeleven met je ouders. Heb een hoop geduld! Verwacht geen wonderen binnen korte tijd, geef ouders de tijd om alles in zich op te nemen en te verwerken en zich er een mening over te vormen. Geef de hoop niet te snel op. Dat geldt ook voor dawaa‚¬a„¢ah naar ouders toe die al moslim zijn. Verwacht niet dat je moeder na één gesprek hidjaab gaat dragen bijvoorbeeld. Laat geen ongeduld en afkeuring blijken omdat het volgens jou allemaal te langzaam gaat. Vermijd het om aa‚¬Å“prekerigaa‚¬? en arrogant over te komen. Ouders willen niet door hun kinderen de les gelezen worden over wat er allemaal verkeerd en slecht is aan wat ze doen. Sla je ouders niet met Qoraa‚¬a„¢anverzen en ahadieth om de oren, tenzij ze daar zelf om vragen, maar laat ze op een indirecte manier via je daden en gedrag zien wat het betekent om moslim te zijn. Breng alles zo eenvoudig mogelijk, niet in hoogdravende taal. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Maak de islaam en haar zaken makkelijk voor de mensen en werp geen moeilijkheden voor ze op (door je gedrag en onwetendheid). Verspreid de blijde tijdingen en jaag de mensen niet weg." (Sahieh al-Boekhari) Hier wordt de nadruk gelegd op het noemen van de blijde tijdingen, het goede nieuws van het paradijs voor degenen die zich aan Allah (Subhana wa Ta'ala) onderwerpen. In plaats van te dreigen met de hel voor mensen die dat niet doen.

Probeer aan de wensen die je ouders voor je hebben tegemoet te komen. Ouders hebben vanaf het moment dat ze kinderen kregen of misschien al eerder, een wensbeeld gehad over hoe ze de toekomst van hun kind graag zouden zien. In sommige families wordt bijvoorbeeld veel waarde gehecht aan het hebben van een goede opleiding. Voor deze wens hebben ouders vaak hard gewerkt en veel opgegeven. Toon daar dankbaarheid en begrip voor. Je zult misschien niet aan al je ouders wensen tegemoet kunnen komen, maar moslim worden wil niet zeggen dat nu niets meer van dat alles mogelijk is. Wat goed is, kun je behouden en hoef je geen afstand van te doen. Als je nog niet getrouwd bent en nog thuis woont, en je ouders vinden het belangrijk dat je een opleiding volgt omdat ze het een geruststellende gedachte vinden dat je voor jezelf kunt zorgen als dat nodig is, wijs dat dan niet direct af maar kijk dan in hoeverre het mogelijk is om dat te doen (binnen de grenzen van de islaam). Laat zien dat je het belangrijk vindt om waar je kan en waar het islamitisch gezien mogelijk is aan hun verwachtingen te voldoen. Maak tijd vrij voor je ouders. Breng wat ze tegenwoordig noemen aa‚¬Å“quality timeaa‚¬? met ze door. We kunnen meestal altijd wel tijd vrijmaken voor vriend(inn)en. We brengen heel wat tijd door aan de telefoon of met MSN. Maar zorg dat je daarnaast genoeg tijd vrijmaakt voor een gesprek met je ouders. Toon belangstelling voor wat hen bezighoudt, informeer naar hoe hun dag is geweest, naar hun gezondheid, alles waaruit blijkt dat je betrokken bij ze bent.

De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Er komt een tijd dat mensen hun vrienden warm begroeten en hun ouders met een koude houding benaderen." (Sahieh al-Boekhari) Zorg dus dat je voldoende tijd met hen doorbrengt en echte belangstelling voor hen opbrengt. Probeer om je ouders zoveel mogelijk bij je (nieuwe) leven te betrekken. Vaak is het zo dat wanneer iemand moslim wordt, hij of zij veel nieuwe mensen leert kennen en een nieuwe vriendenkring opbouwt. Als moslims hebben we onderling een sterke band omdat we hetzelfde geloof delen. Voor ouders kan het voelen alsof hun kind hen niet meer nodig heeft en alle belangrijke zaken voortaan met moslimvrienden deelt en niet meer met de ouders. Ze kunnen zich voelen alsof ze hun plaats hebben moeten afstaan, en dat ze geen grip meer hebben op wat er in het leven van hun kind gebeurt. Vooral als het om relatief jonge mensen gaat, kan dit ouders veel zorgen geven. Vraag hun advies bij belangrijke zaken en keuzes. Natuurlijk volgen we hierin allereerst de regels van Allah (Subhana wa Ta'ala), maar je ouders zijn degenen die je goed kennen en je in veel gevallen goed advies kunnen geven in wereldse zaken. Bij bijvoorbeeld het kiezen van een huwelijkspartner kun je best je ouders inlichten en op de hoogte brengen. Als moslim kijk je bij het zoeken naar een partner vooral naar diens imaan en dit is natuurlijk iets waar niet-moslim ouders je niet in zullen kunnen adviseren. Maar dat wil niet zeggen dat je dan alles maar buiten hen om en zonder hun medeweten moet laten gebeuren. Juist door hen te blijven betrekken bij belangrijke zaken in je leven, blijft er een band van vertrouwen bestaan. Sta je ouders extra bij in moeilijke tijden, bijv. met ziekte, depressie of financiële moeilijkheden. Dit zijn tijden waarin ze je nodig hebben en open staan voor advies en bereid zijn naar je te luisteren. In deze tijden gaan mensen zich meer bezighouden met dat wat werkelijk belangrijk is in het leven, het geloof, en worden ze minder afgeleid door oppervlakkige materiële zaken. Misschien dat wanneer ze nu Qoraa‚¬a„¢an of uitspraken van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) horen, het hen werkelijk raakt. Geef hen geschenken als je kan, want de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Wissel geschenken uit want dat bevordert liefde en genegenheid."

Als je moslim bent en je ouders niet, dan is dat een grote bron van zorgen, pijn en stress. Wie om haar ouders geeft, wenst ze natuurlijk het beste toe, hier en in het hiernamaals. In de Qoraa‚¬a„¢an lezen we hoe de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) eronder leed dat mensen zijn boodschap niet accepteerden, en iets dergelijks voelen en ervaren wij ook wanneer degenen die je dierbaar zijn de boodschap van de islaam niet willen aannemen. "En misschien zou jij (O Mohammed) jezelf na hun afwenden vernietigen van verdriet, wanneer zij niet in dit bericht (de Qoraa‚¬a„¢aan) geloven." (18:6) Denk aan de woorden van Allah (Subhana wa Ta'ala): "O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld (sabr) en salaah. Voorwaar, Allah is met de geduldigen." (2:153) Dus houdt jezelf aan de salaah, wees standvastig en insja-Allah zal Allah je smeekbedes verhoren. Weet dat het uiteindelijk Allah (Subhana wa Ta'ala) is die de harten doet draaien en mensen wel of geen leiding geeft. Onze taak is slechts om de boodschap van Allah door te geven, door deze voor te leven en je ouders door je woorden en daden te laten zien hoe mooi de islaam werkelijk is.

Tot slot het verhaal van de moeder van Abu Hurayra (radya Allahu 'anhu), de sahabi die we kennen door de vele ahadieth die hij heeft overgeleverd. Hij vertelt er zelf over: "Ik nodigde mijn moeder uit tot de islaam, toen ze nog een moesjrik was. Op een dag was ik bezig met dawaa‚¬a„¢ah aan haar toen ze iets over de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei waar ik van overstuur raakte (het was iets beledigends). Ik kwam huilend bij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zei: [b]"O RasoelAllah, ik nodigde mijn moeder uit tot de islaam en ze weigerde. Vandaag sprak ik met haar en ze zei iets over je waarvan ik overstuur raakte. Bid tot Allah om de moeder van Abu Hurayra te leiden." En dus zei de Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "O Allah, leid de moeder van Abu Hurayra." Ik ging hoopvol weg, vanwege het gebed van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam). Toen ik bij mijn huis kwam en de deur naderde, zag ik dat die op een kier stond. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: "Blijf waar je bent, Abu Hurayra!" Ik kon het geluid van water horen. Ze waste zich, kleedde zich aan en deed haar gimaar aan. Toen opende ze de deur en zei: "O Abu Hurayra, ik getuig dat er geen god is buiten Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is." Ik ging weer terug naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), huilend van blijdschap, en zei: "O RasoelAllah! Goed nieuws! Allah heeft je gebed verhoord en heeft de moeder van Abu Hurayra geleid!" Hij prees en dankte Allah en zei: "Dat is goed." Ik zei: "O RasoelAllah, smeek Allah dat mijn moeder en ik geliefd zijn bij Zijn gelovige dienaren, en zij geliefd zijn bij ons." De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "O Allah, laat deze dienaar van U en zijn moeder geliefd zijn bij Uw gelovige dienaren en maak de gelovigen geliefd bij hen." (Sahieh Al-Boekhari #4546)

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.

Geplaatst door prayer op een andere forum (http://www.al-haqq.eu/forum/showthread.php?t=382).