PDA

Bekijk Volledige Versie : Goed Gedraghassan
14-04-07, 08:38
Goed Gedrag

Khutbah van 'Ali al-Huthaifi (www.alminbar.com (http://www.alminbar.com))
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk (http://www.AlMutaqqun.tk)


Alle lof is aan Allah, de Barmhartige en de Genadevolle. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Broeders in het geloof! Vrees Allah, gehoorzaam Hem en pas op voor Zijn bestraffing.

Medemoslims! Eén van de doelen van de islam is de vestiging en vervulling van Allah’s rechten op de mensheid en de rechten van de mens op zijn medemensen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn.
Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.” (An-Nisa’ 4:36)

Waar de mensen ook bezig mee mogen zijn, naast de bovenstaande doelen, zoals het leven van hun dagelijks leven, zich houden aan de wet en wegblijven van onrechtvaardigheid enz. zijn slechts secundaire verplichtingen en een middel om het eerste en primaire doel in het leven te bereiken.

Goed gedrag is het fundament voor de vervulling van je verplichtingen aan Allah en aan andere mensen. Goed gedrag verhoogt je rang in het zicht van Allah en wist je zonden. ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) heeft overgeleverd dat zij de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: “Een gelovige bereikt met zijn goede gedrag dezelfde beloning als een persoon die veel vast en ’s nachts (het vrijwillige gebed) bidt.” (Abu Dawud)

De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft ook gezegd: “Niets weegt op de Dag der Opstanding zwaarder op de schaal van een
gelovige slaaf (van Allah) dan goed gedrag. Allah houdt niet van de onbeschoften en oneerbiedigen.” (At-Tirmidhi)

Goed gedrag omvat alle prijzenswaardige eigenschappen en alle andere zaken die goed zijn volgens de islamitische wet en gezond verstand. Sommige geleerden hebben verklaard dat: “Goed gedrag is het verspreiden van alles wat goed is en wegblijven van alles wat slecht is.” Goed gedrag brengt met zich mee dat men alles verricht wat Allah opgelegd heeft en dat men wegblijft van alles wat Hij verboden heeft.

Men moet zich inspannen om vroom, oprecht, geduldig, tolerant, bescheiden, weloverwogen, fatsoenlijk, plichtsgetrouw tegenover ouders, vriendelijk voor vrienden en verwanten, hartstochtelijk, moedig, gul, getrouw en zachtaardig te zijn. Men moet het goede opdragen en behulpzaamheid, nederigheid en tolerantie bezitten. Men moet zich ook weerhouden van misleiding, bedrog, zedeloosheid, beschamend gedrag, het consumeren van onwettig voedsel en onwettige
dranken, liegen, lasteren, vrekkigheid, lafheid, opschepperij en zelfverheerlijking.

Goed gedrag komt de gelovige zowel in dit leven als in het volgende ten goede en het verhoogt zijn rang voor zijn Heer. Zowel goede als slechte mensen profiteren van hun goede gedrag; maar het goede gedrag van de ongelovige zal hem alleen in deze wereld ten goede komen en Allah zal hem er alleen in dit leven voor belonen, terwijl hij op de Laatste Dag niets zal krijgen. ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) heeft overgeleverd dat ze eens zei: “O Boodschapper van Allah! Hoe denk je over ‘Abdullah bin Jad’aan? Want hij zorgde voor zijn gasten, hij verzorgde de armen en hielp mensen door hun problemen heen; zal hij iets hebben aan dit alles (in het hiernamaals)?” De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) antwoordde: “Nee, want hij heeft nooit eens gezegd: ‘Mijn Heer! Vergeef mij voor mijn zondes op de Dag des Oordeels.’ (want hij was een ongelovige).”

Broeders in de islam! Allah schrijft in Zijn
Grote Boek alle nobele eigenschappen voor en verbiedt alle onaangename eigenschappen. De profetische Sunnah schrijft ook goed gedrag voor en verbiedt smerig gedrag.

In Zijn Glorieuze Boek zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene...” (Al-An’am 6:151)

“Aanvaard de verontschuldiging en roep op tot het behoorlijke en wend je af van de onwetenden.” (Al-A’raf 7:199)

“En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.” (Fussilat 41:34)

“...en wees zachtmoedig jegens de gelovigen.” (Al-Hijr 15:88')

“En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salam!” (Vrede). En degenen die de nacht doorbrengen, terwijl zij voor hun Heer knielen en staan (in hun salaat). En
degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling. Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats.” En zij, die, als zij iets besteden, noch spilzuchtig noch vrekkig zijn, maar evenwichtig blijven tussen beide in. En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan.” (Al-Furqan 25:63-68')

“O jullie die geloven! Komt de beloften na.” (Al-Maa’idah 5:1)Van de Sunnah is het overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft: “Ik garandeer een huis in het hogere gedeelte van het Paradijs voor degene die goed gedrag bezit.” (Abu Dawud). Hij (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft ook gezegd: “Zal ik jullie vertellen over de persoon voor wie de Hel verboden is? De Hel is verboden voor
elke persoon die tolerant, bescheiden en aangenaam is.” (At-Tirmidhi)

‘Aisha (radiAllahu ‘anha) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Zachtaardigheid doet niets dan het verfraaien van iemands daden en iets wat verstoken is van zachtaardigheid, wordt misvormd.” (Muslim). Nawwaas bin Sam’an (radiAllahu ‘anhu) heeft gezegd: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) over deugdzaamheid en zonde en hij antwoordde: ‘Deugdzaamheid is goed gedrag en zonde is iets wat diep in je hart geworteld is waarvan je niet wil dat anderen het weten.’” (Muslim)

Goed gedrag is een zegen voor een persoon en zijn gemeenschap. Het is een teken van vooruitgang en een hoge positie in het zicht van Allah en het zorgt ervoor dat iemand geliefd wordt bij anderen. Het geeft gemoedsrust en gemak in iemands zaken, het verdient de lof van mensen en betekent uiteindelijk succes op de Laatste
Dag. Slecht gedrag brengt vloeken, verwijdering van zegeningen, de haat van mensen, duisternis in het graf en ongeluk in deze wereld en in het Hiernamaals met zich mee.

Medemoslims! Streef onze rechtschapen voorgangers na die nobele eigenschappen bezaten en wat Allah bevestigt in Zijn Boek wanneer Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Mohammed is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig. Jij ziet hen zich neerbuigen en zich neerknielen. Zij zoeken een gunst van Allah en Zijn welgevallen.” (Al-Fath 48:29)

Hij spreekt deze rechtschapen voorgangers ook toe wanneer Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.” (Aal-‘Imraan 3:110)

Hij zegt ook over hen (interpretatie van de
betekenis):

“Onder de gelovigen zijn er mannen die de belofte die zijn aan Allah gedaan hebben trouw blijven. Onder hen zijn er wiens wens vervuld is en onder hen zijn er die daarop wachten. En zij hebben niets veranderd (in hun belofte).” (Al-Ahzab 33:23)

Een ieder van de Sahaabah (radiAllahu ‘anhum) was een natie op zichzelf in termen van nobele eigenschappen en de onthouding van het stil blijven staan bij onbelangrijke zaken.

Het meest voortreffelijke voorbeeld in nobele en prijzenswaardige eigenschappen was natuurlijk de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam). Allah bevestigt dit wanneer Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld; voor wie op (de beloning van) Allah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” (Al-Ahzab 33:21)

Zijn Heer heeft hem op de best mogelijke manier veredeld en hij heeft op zijn beurt grote inspanningen verricht in het hervormen van zijn natie en hen de prijzenswaardige eigenschappen onderwezen. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft in dit verband gezegd: “Ik ben slechts gezonden om goed gedrag en perfectie te brengen.” (Ahmad). Allah prijst Zijn Profeet ook wanneer Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.” (Al-Qalam
68:4)

Aan ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) werd eens gevraagd over het karakter van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) en ze antwoordde: “De Qur’aan was zijn karakter.”

Imam Ibn Kathir (rahimahullah) heeft over deze verklaring gezegd: “(Dit betekent) dat het volgen van de bevelen van de Qur’aan in termen van wat het gebiedt en wat het verbiedt, zijn gedrag en aangewend karakter geworden was. Wat de Qur’aan hem ook voorschreef, dat deed hij en wat het verbood, daar bleef hij weg van. Hij was van nature geneigd tot gulheid, moed, tolerantie, vergiffenis en alle andere vormen van mooi gedrag.”

Zelfs voordat hij als een Profeet werd aangesteld, was er geen fout of tekortkoming die tegen hem pleitte. Toen de openbaring voor het eerst tot hem kwam, zei hij (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) tegen zijn vrouw Khadijah (radiAllahu ‘anha): “Ik vrees voor mezelf.” Khadijah (radiAllahu ‘anhu) antwoordde: Nee! Ik zweer bij Allah dat Hij

jou nooit zal onteren want je bent aardig voor je vrienden en verwanten; je spreekt alleen de waarheid, je bent geduldig, je zorgt voor je gasten en helpt anderen op de waarheid.” (Bukhaari en Muslim)

Dit zijn slechts een paar van de voorbeeldige eigenschappen die hij bezat, zelfs voordat hij als een Profeet was aangesteld. Daarna maakte Allah een Profeet van hem en voltooide Zijn gunst aan hem door hem in deze eigenschappen en in anderen te doen stijgen.

Streef hem daarom na, beste moslims, door stevig aan jullie religie vast te houden en zijn bevelen uit te voeren en door zijn goede gedrag te imiteren voor zover Allah jou dat zal toelaten. Volg zijn pad en Sunnah met oprechtheid en zonder iets in de religie te innoveren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Aal ‘Imraan
3:31)

Medemoslims! Weet dat het behoeden van kwaad door middel van een goed woord of een goede daad en het verspreiden van de waarheid met tact en begrip prijzenswaardige handelingen zijn. Anderzijds zijn laffe handelingen van vleierij zoals weigeren zich uit te spreken voor de waarheid of een oogje dichtknijpen voor zondige daden of het zelfs uitdrukkelijk goedkeuren, handelingen van ernstig wangedrag. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O, gij die gelooft, buigt u neder en werpt u ter aarde, en aanbidt uw Heer, en doet goed, opdat gij moogt slagen.” (Al-Hajj 22:77)

Broeders in het geloof! Vrees Allah zoals Hij gevreesd zou moeten worden en blijf weg van alles wat Hij verboden heeft.

“Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.” (An-Nahl 16:90)

Dit vers
omsluit alle nobele eigenschappen en verbiedt alle onaangename eigenschappen.

Mu’aadh bin Jabal (radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Vrees Allah waar je ook bent, volg een slechte daad op met een goede – en dit zal het uitwissen – en behandel mensen met goed gedrag.” (At-Tirmidhi)

Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) heeft gezegd: “Aan de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) werd gevraagd welke daad de mensen het meest het Paradijs doet verkrijgen en hij antwoordde: ‘Vrees voor Allah en goed gedrag.’ Er werd ook aan hem gevraagd welke daad de mensen het meest de Hel doet betreden en hij antwoordde: “[De daden van] de mond en de geslachtsdelen.” (At-Tirmidhi)

Beste moslims! Houd je vast aan de eigenschappen die door jullie religie opgedragen worden en blijf op het pad van jullie Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zodat jullie zullen gedijen in
dit leven en in het Hiernamaals.