PDA

Bekijk Volledige Versie : Het inhalen van het vasten...hassan
08-10-07, 22:43
Het inhalen van het vasten uitstellen tot de volgende Ramadan


Bron: www.islamqa.com
Vertaald door www.AlMutaqqun.tkDe imams zijn het erover eens dat degene die een aantal dagen van de Ramadan niet gevast heeft, deze dagen in moet halen voordat de volgende Ramadan begint.

Als bewijs hebben ze de hadith van ‘Aishah (radiAllahu anha) geciteerd, die gezegd heeft: “Ik had gewoonlijk nog vastendagen van de Ramadan tegoed en ik kon ze niet inhalen tot Sha’baan en dat was vanwege de positie van de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) [als echtgenoot].” (Overgeleverd door al-Bukhari 1950 en Muslim 1146)

Al-Hafiz heeft gezegd:

Uit haar gedrevenheid om ze in Sha’baan te vasten, kan opgemaakt worden dat het niet toegestaan is om het inhalen van de gemiste vastendagen uit te stellen tot het begin van de volgende Ramadan.

Als iemand het inhalen van vastendagen uitstelt totdat de Ramadan begint, moet één van de volgende twee scenario’s van toepassing zijn.

1. Het uitstel heeft een reden, zoals een ziekte die duurt tot de volgende Ramadan begint. Er rust geen zonde op degene die in dit geval uitstelt, want hij heeft een excuus en hij hoeft alleen de gemiste dagen in te halen. Hij moet dus het aantal dagen inhalen dat hij niet gevast heeft.

2. Het uitstel heeft geen reden, zoals wanneer een persoon in staat was om de gemiste vastendagen in te halen maar hij heeft dit niet gedaan voor de volgende Ramadan begon.

Deze persoon zondigt door te falen in het inhalen van het vasten zonder excuus. De imams zijn het erover eens dat hij het vasten in moet halen maar ze verschilden van mening over de vraag of hij naast het inhalen van het vasten ook voor elke dag een arme moet voeden of niet.

Malik, al-Shafa’i en Ahmad hebben gezegd dat hij een arme moet voeden en als bewijs citeerden ze de ahadith van een aantal van de Sahabah zoals Abu Hurayrah en Ibn ‘Abbas (radiAllahu anhum).

Imam Abu Hanifah (rahimahullah) was van mening dat diegene naast het inhalen van het vasten geen arme hoeft te voeden.

Hij citeerde als bewijs het feit dat Allah degene die niet vast in de Ramadan alleen opdraagt om de gemiste vastendagen in te halen en Hij heeft het voeden van een arme niet genoemd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…maar voor wie ziek is of op reis is, is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen).” [al-Baqarah 2:185]

Zie al-Majmoo’ 6/366; al-Mughni 4/400

Deze tweede mening kreeg ook de voorkeur van Imam al-Bukhari (rahimahullah). Hij heef in zijn Sahih gezegd:

Ibrahim [al-Nakha’i] zei: Als iemand (het inhalen van gemiste vastendagen) nalaat tot de volgende Ramadan begint, moet hij de gemiste dagen van beide maanden inhalen. Maar hij vond niet dat diegene een arme moet voeden. Er was ook een mursal overlevering van Abu Hurayrah en Ibn ‘Abbas die zegt dat hij ook een arme persoon moet voeden. Toen zei al-Bukhari: Maar Allah noemt het voeden van een arme niet, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“…maar voor wie ziek is of op reis is, is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen).” [al-Baqarah 2:185]

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rahimahullah) merkte op dat het voeden van een arme niet verplicht is en zei:

Wat de woorden van de Sahabah betreft, het gebruik ervan als bewijs is onderworpen aan verdere discussie als het tegen de duidelijke betekenis van de Qur’aan ingaat. In dit geval gaat het zeggen dat het verplicht is om een arme te voeden, tegen de duidelijke betekenis van de Qur’aan in omdat Allah alleen het inhalen van hetzelfde aantal andere dagen heeft voorgeschreven en Hij heeft niet meer dan dat genoemd. Op basis hiervan, moeten we de dienaren van Allah niet verplichten om meer te doen dan nodig is om hun plicht te vervullen. Maar wat overgeleverd was van Ibn ‘Abbas en Abu Hurayrah kan geïnterpreteerd worden als verwijzend naar wat mustahabb is, niet wat verplicht is. De correcte mening met betrekking tot deze kwestie is dat een persoon niets meer hoeft te doen dan het inhalen van de gemiste vastendagen, maar hij zondigt als hij dit uitstelt.

Al-Sharh al-Mumti’ 6/451.

Op basis hiervan is het alleen verplicht om het vasten in te halen maar als iemand het zekere voor het onzekere wil nemen en een arme wil voeden voor elke gemiste dag, dan is dat goed.


En Allah is Degene die we vragen om ons te helpen om te doen waar Hij van houdt en wat Hem pleziert.


En Allah weet het het beste.

hassan
08-10-07, 22:43
Het vasten na halverwege Sha'baan:

Het is overgeleverd van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei: "Wanneer Sha'baan half voorbij is, vast dan niet." (Overgeleverd door Aboe Dawoed, 3237; at-Tirmidhie, 738 en Ibnoe Maadjah, 1651; geclassificeerd als authentiek door Sheikh al-Albaanie in Sah'ieh'at-Tirmidhie, 590)

Deze h'adieth geeft aan dat het niet toegestaan is om te vasten na de helft van Sha'baan. Er bestaat echter ook overleveringen die aangeven dat het toegestaan is om in die periode te vasten. Enkele voorbeelden zijn:

Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei: "Anticipeer niet op Ramadhaan door één of twee dagen te vasten voor het begint, maar als een man uit gewoonte vast, laat hem dan vasten." (Overgeleverd door Boekhaarie, 1914; Moesliem, 1082)

Het is tevens overgeleverd dat 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: "De boodschapper van Allah was gewoon alles van Sha'baan te vasten, hij was gewoon om Sha'baan te vasten behalve een paar dagen." (Overgeleverd door Boekhaarie, 1970; Moesliem, 1156).

Imaam Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) was gewoon alles van Sha'baan te vasten, hij (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) was gewoon om Sha'baan te vasten behalve een paar dagen - de tweede zin geeft een uitleg van de eerste zin, en het geeft (hiermee) aan dat het woord 'alles' de betekenis draagt van 'grootste (gedeelte)'".

Deze overleveringen geven aan dat het toegestaan is om te vasten na de helft van Sha'baan, maar dit is dus enkel toegestaan voor degenen die doorgaan met vasten nadat zij aan het begin van Sha'baan waren begonnen met vasten, tevens is het toegestaan om te vasten voor degenen die een vast patroon hebben in hun vastdagen.

De geleerden van de Shafa'itische wetschool volgden al deze overleveringen en zeiden: "Het is niet toegestaan om te vasten na de helft van Sha'baan, behalve voor degenen die een gewoonlijk patroon hebben van vasten, of degenen die doorgaan met vasten nadat zij al begonnen waren met vasten aan het begin van de maand."

(Zie al-Madjmoe', 6/399-400; Fath' al-Baari, 4/129)

Imaam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei in Riyaadh as-Saalih'ien (pagina 412): "Hoofdstuk over het verbod op het anticiperen van de Ramadhaan door te vasten na de helft van Sha'baan, behalve door degene die doorgaat met vasten (waarmee hij begonnen is) voor de helft van de maand, of degene die een regelmatig patroon heeft van vasten, zoals het vasten op maandagen en donderdagen."

Sheikh 'Abdoel 'Aziez Ibn baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de h'adieth waarin wordt gesproken over het verbod om na de helft van Sha'baan te vasten. Hij zei: "Dit is een authentieke h'adieth zoals Sheikh al Albaanie heeft gezegd. Wat hiermee (d.w.z., de h'adieth) bedoeld wordt is dat het niet toegestaan is om te beginnen met vasten nل de helft van de maand. Echter, als een persoon bijna de hele maand vast of de hele maand, dan volgt hij de Soennah." (Madjmoe' Fataawa as-Sheikh Ibn Baaz, 15/385).

Sheikh Ibn 'Oethaymien zei in zijn commentaar op Riyaadh as-Saalih'ien (3/394): "Zelfs als de h'adieth sah'ieh'is, het verbod erin betekent niet dat dit (d.w.z vasten) haraam is, het is juist enkel makroeh, zoals sommige geleerden dit eruit begrepen. Degene die echter de gewoonte heeft om regelmatig te vasten dient te vasten, zelfs als het de helft van Sha'baan is."

[Toevoeging van Aboe Dardaa-e: Er bestaat een meningsverschil betreffende de authenticiteit van de h'adieth van Aboe Hoerairah waarin het verbod op het vasten, in de tweede helft van Sha'baan, genoemd wordt. Dit meningsverschil is te herleiden naar de meest vroege en prominente h'adiethgeleerden, die hier zeer nuttige opmerkingen over gemaakt hebben (velen hebben de h'adieth als da'ief verklaard; onder hen Imaam Ibn H'adjar, Imaam Rah'maan ibn Mahdi, Imaam Ahmad, Imaam Ibn Qoedaamah etc.). Daar er aan de andere kant ook vele geleerden zijn die deze h'adieth als sah'ieh' hebben geclassificeerd - Imaam Ibnoel Qayyim heeft in Tadhieb as-Soenan bijvoorbeeld sterk beargumenteerd waarom deze h'adieth authentiek is - heeft men getracht om vrede te sluiten tussen alle overleveringen door voorwaarden te stellen voor het vasten in het tweede gedeelte van Sha'baan - Wallaahoe A'lam].

Concluderend kan gesteld worden, dat het niet is niet toegestaan om te vasten gedurende de tweede helft van Sha'baan, en dit is haraam ofwel makroeh. In de volgende gevallen is echter geen sprake van een verbod of afkeurenswaardige handeling:

1) Men heeft de gewoonte om regelmatig te vasten, gezien de uitspraak van de boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam): "Anticipeer niet op Ramadhaan door één of twee dagen te vasten voor het begint, maar als een man uit gewoonte vast, laat hem dan vasten." (Overgeleverd door Boekhaarie, 1914; Moesliem, 1082)

2) Men heeft een aantal dagen van de eerste helft van Sha'baan gevast en wenst tevens een aantal dagen van de tweede helft van Sha'baan te vasten.

[Toevoeging Aboe Dardaa-e: Er is geen h'adieth overgeleverd waarin wordt geboden om de vastdagen in Sha'baan achter elkaar te verrichten, zoals dit ook niet verplicht is voor de vastdagen van Shawwaal, de maand na de Ramadhaan. - Wallaahoe A'lam].

3) Men vast met de intentie om een belofte te vervullen; om een gemiste dag van de vorige Ramadhaan in te halen, of men vast ter compensatie (kafaarah), etc. Het vasten voor deze aspecten is volgens de meerderheid van de geleerden toegestaan.

Wanneer een van de bovenstaande 3 scenario's zich voordoet mag men dus wél vasten in de tweede helft van Sha'baan!
Verzameld en bewerkt door Aboe Dardaa-e

Sweet*Lady*
09-10-07, 12:21
Barraka Allahoe fiek voor deze nuttige info