PDA

Bekijk Volledige Versie : De wijsheid achter het huwelijkhassan
25-10-07, 13:31
De wijsheid achter het huwelijk


Door de nobele ShaykhAl-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien- moge Allah hem genadig zijn -

Voordat we beginnen te spreken over dit onderwerp, behoren we met zekere kennis te weten dat alle religieuze voorschriften een wijsheid bevatten, dat zij allemaal op hun plaats zijn en dat er niets van nutteloosheden of dwaasheden bij zit. Dit is omdat deze afkomstig zijn van de Alwijze, de Alwetende.Maar zijn al deze wijsheden bekend bij de schepping? De mens is beperkt in zijn kennis, zijn nadenken en zijn verstand. Het is voor hem dus onmogelijk dat hij kennis heeft van alle zaken, noch dat hij alles begrijpt. Allah - Verheven is Hij - zegt:En er is jullie geen kennis gegeven, behalve een weinig.

[ Soerah al-Israa- 17:85 ]Aldus behoren we tevredenheid te hebben met de religieuze voorschriften die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven, ongeacht of wij de wijsheid ervan kennen of niet. Immers, wanneer we de wijsheid ervan niet kennen, betekent dit niet dat deze in werkelijkheid geen wijsheid bevat. Het betekent slechts dat ons verstand en ons begrip te gebrekkig zijn om de wijsheid ervan te vatten.

De wijsheden achter het huwelijk1 Het huwelijk beschermt en bewaart de eerbaarheid van beide echtgenoten:De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:"O jongeren, wie van jullie in staat is te trouwen, laat hij dan trouwen, want voorwaar, het beheerst de blik en beschermt het geslachtsdeel."(1)2 Het huwelijk beschermt de samenleving tegen het kwade en tegen onzedelijk gedrag:Als het huwelijk er niet zou zijn, zouden de gruweldaden zich namelijk verspreiden onder de mannen en vrouwen.3 Het huwelijk zorgt ervoor dat beide echtgenoten genieten van de rechten die zij hebben over de ander en diens gezelschap:De man zorgt voor de vrouw en draagt zorg voor de uitgaven over haar wat betreft voedsel, huis en kleding volgens datgene wat redelijk is. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:"Hun (de vrouwen) rechten over jullie (de mannen) zijn hen voorzien in levensonderhoud en kleding volgens datgene wat redelijk is."(2)De vrouw zorgt ook voor de man door zorg te dragen voor datgene waarmee zij in het huis belast is, aan opvoeding en zorg. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:"De vrouw is een hoedster in het huis van haar echtgenoot en zij is verantwoordelijk over haar kudde."(3)4 Het huwelijk schept banden tussen families en stammen:Immers, hoeveel families zijn er die van elkaar verwijderd waren en elkaar niet kenden, maar door het huwelijk vond er toenadering plaats en ontstond er contact tussen hen. Daarom heeft Allah de aangetrouwde verwante op één lijn gezet met de nakomelingen, zoals we eerder hebben vermeld.5 Het huwelijk zorgt ervoor dat de mensheid op een gezonde manier blijft voortbestaan:Het huwelijk is namelijk de oorzaak voor het nageslacht waardoor de mensheid blijft voortbestaan. Allah - Verheven is Hij - zegt:O mensheid, vrees jullie Heer Die jullie geschapen heeft uit één enkele ziel en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen.

[ Soerah an-Nisaa- 4:1 ]Als het huwelijk er niet was, dan zou één van de volgende twee zaken noodzakelijk zijn:1. het uitsterven van de mens;
2. het voortbestaan van een mens verwekt uit ontucht, waarvan de oorsprong niet bekend is en die niet gefundeerd is op goed gedrag.Bron: Az-Zawaadj (Het Huwelijk)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

__________________________

(1) Overgeleverd door al-Boekhaarie (5066) en Moeslim (1400).(2) Overgeleverd door Ahmad (73/5), Aboe Daawoed (1905) en Ibn Maadjah (3074). Al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek).(3) Overgeleverd door al-Boekhaarie (5188) en Moeslim (1829).

http://www.soennah.com/content/view/647/45/

Sweet*Lady*
24-11-07, 23:29
Shokran zocht dit kort en bodig samenvatting voor iemand :djazak: !