PDA

Bekijk Volledige Versie : Tawheed RoeboebiyahNL-Ismail-Mohammadi
13-09-09, 01:40
Geloof in de Roeboebieyyah (Heerschappij) van Allaah http://www.ahloelhadieth.com/templates/ja_polaris/images/printButton.png (http://www.ahloelhadieth.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=24&pop=1&page=0&Itemid=27) http://www.ahloelhadieth.com/templates/ja_polaris/images/emailButton.png (http://www.ahloelhadieth.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=24&itemid=27) Geschreven door Shaych Mohammed bin Saalih al-‘Othaymien Monday 16 July 2007 (Geloof in de Roeboebieyyah van Allaah) Dit betekent: te geloven dat Allaah de enige Heer is zonder deelgenoot of helper.
De Rabb (Heer) is degene aan wie de Chalq (Schepping), Moelk (Heerschappij) en Amr (Gebod) behoort: Dus er is geen Schepper dan Allaah: Geen Maalik (Heerser) dan Hij[1] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn1), en er is geen Gebod dan het Zijne. Hij, de Verhevene, zegt:
“Voorzeker, zijn Scheppen en Bevelen aan Hem voorbehouden...”[2] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn2)
Allaah zegt ook:
“Dat is Allaah jullie Heer; Aan Hem behoort de Heerschappij. En degenen die jullie naast Hem aanroepen, bezitten nog geen Qitmier (het dunne membraan van een dadelsteen).”[3] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn3)-[4] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn4)
Het is niet bekend dat iemand de Roeboebieyyah van Allaah heeft ontkend behalve een arrogante die niet gelooft in wat hij zegt, zoals de Farao toen hij tegen zijn volk zei:
“Ik ben jullie Heer, de Allerhoogste.”[5] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn5)
En:
“O leiders! Ik weet niet dat jullie een Ilaah (godheid) buiten mij hebben.”[6] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn6)
Wat hij zei was geen zaak van overtuiging. Allaah zegt:
“En zij verloochenden toen (de Ayaat: bewijzen, verzen, lessen, tekenen, openbaringen, etc) in onrecht en in arrogantie, terwijl ze er zelf van overtuigd waren [d.w.z. de Ayaat zijn afkomstig van Allaah, en Moesaa is de Boodschapper van Allaah in waarheid, maar zij hadden een afkeer om Moesaa te gehoorzamen, en haatten het om in zijn Boodschap te geloven van Tawhied].[7] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn7)
Allaah vertelt wat Moesaa ('alayhie sallem) tegen Fir’awn (de Farao) zei:
“(Moesaa ('alayhie sallem) zei: “Waarlijk, jij weet dat deze tekenen door niemand anders neder gezonden zijn dan door de Heer van de hemelen en de aarde als heldere bewijzen (van Allaah’s Eenheid en Zijn Almacht etc.). En ik denk zeker dat jij, O Fir’awn gedoemd bent voor vernietiging (ver van al het goede)!”[8] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn8)
Om deze reden, waren de Moeshrikien (de heidense Arabieren) gewoon om de Roeboebieyah van Allaah te erkennen ondanks dat ze Shirk pleegden in Zijn Oeloehieyah. Allaah zegt:
“Zeg: ‘Aan wie behoort de aarde en alles wat erin is? Als jullie het weten!’ Zij zullen zeggen: ‘Het behoort aan Allaah!’ Zeg: ‘Zullen jullie je dan niet laten vermanen?’ Zeg: Wie is de Heer van de zeven hemelen, en de Heer van de grootse ‘Arsh (Troon)?’ Zij zullen zeggen: ‘Allaah.’ Zeg: ‘Zullen jullie Allaah dan niet vrezen (te geloven in Zijn Eenheid, hem gehoorzamen, geloven in de Wederopstanding en Verrekening voor elke goede of slechte daad).’ Zeg: ‘In Wiens Hand is de soevereiniteit van alles (de schatten van ieder en alles)? En Degene die (alles) beschermt, tegen Wie er geen beschermer is[9] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn9), indien jullie het weten.’ Zij zullen zeggen: “Al dat alles behoort aan Allaah.” Zeg: Hoe dan zijn jullie bedrogen en hebben jullie je afgekeerd van de waarheid?”[10] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn10)
Hij zegt ook:
“En voorwaar als je hen vraagt, “Wie heeft de hemelen en aarde geschapen?” Zij zullen zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”[11] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn11)
Hij zegt verder:
“En als je hen vraagt wie hen geschapen heeft, zij zullen zeker zeggen: “Allaah”. Hoe zijn zij dan afgedwaald (van de aanbidding van Allaah die hen geschapen heeft)?”[12] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn12)
Het Gebod van Allaah van ar-Rabb (Heer, Allaah) omvat beide de Kawnie (Universeel) en de As-Shar’ie (Wettelijke of Gerechtelijke) Geboden. Zoals hij de Enige is Die de zaken van het universum controleert, het Regerende zoals Hij wil en in overeenstemming met wat noodzakelijk is door Zijn Wijsheid, Hij is ook de Rechter die het regeert bij wijze van Wetgeving betreffende de Ibadaat[13] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn13) en Wetten door alle Moe’aamalaat[14] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftn14) te controleren, in overeenstemming met Zijn Wijsheid.
Dus wie ook maar een wetgever naast Allaah plaatst in Ibadaat of een rechter in Moe’amalaat pleegt Shirk en wordt geen Iemaan toegeschreven.
Bron: Sharh Oesoel al-Iemaan

[1] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref1) Voetnoot www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Allaah, de Hoogste, is de Bezitter van iedere bezitter. Hij staat toe wie Hij wenst te bezitten. Allaah bezit alle schatten van de hemelen en de aarde. Al het goede is in Zijn Hand, Hij geeft aan wie Hij wil en neemt van wie Hij wil. Alles heeft de hulp van Allaah nodig.
[2] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref2) Soerat Al-A’raaf 7:54
[3] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref3) Voetnoot www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Deze belangrijke Ayah is een herinnering aan hen die de doden of afwezige persoon (personen) aanroepen hulp en toevlucht tot hen zoekende, dat zij waarbij je hulp zoekt en aanroept in plaats van Allaah niet eens een Qitmier bezitten. Zij kunnen zichzelf niet helpen laat staan zij die ze aanroepen. Zij die toevlucht of bemiddeling zoeken bij de deugdzamen in hun graven hebben Allaah niet juist geacht als Degene die geeft en neemt, Degene die bepaalt en steunt, Degene die ervan houdt aangeroepen te worden, Hij Alleen, etc.
[4] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref4) Soerat Faatier 35:13
[5] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref5) Soerat An-Nazie’aat79: 24
[6] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref6) Soerat Al-Qasas 28:38
[7] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref7) Soerat An-Nahl. 16:14
[8] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref8) Soerat Al-Israa’ 17:102
[9] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref9) Voetnoot www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Als Allaah iemand redt dan kan niemand hem straffen of kwaad doen, en als Allaah iemand straft of kwaad doet dan kan niemand hem redden. [Tafsier Al-Qoertoebie, Vol.12, p.145]
[10] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref10) Soerat Al-Moe’minoen 23:84-89
[11] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref11) Soerat Az-Zoekhroef. 43:9
[12] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref12) Soerat Az-Zoekhroef43:87
[13] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref13) Voetnoot www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Ibadaat; Handelingen van aanbidding die oprecht worden gedaan omwille van Allaah en in overeenstemming met de bewijzen van de Qor`aan en de authentieke Soennah.
[14] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=27#_ftnref14) Voetnoot www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Moe’amalaat: Alle vormen van tweezijdige relaties, behandeling, procedures, gedrag, omgang (met anderen), en interacties zoals sociaal, zakelijk, bij transacties, etc.