PDA

Bekijk Volledige Versie : Tawheed OeloehiyyahNL-Ismail-Mohammadi
13-09-09, 01:42
Het Geloof in de Oeloehieyyah van Allaah http://www.ahloelhadieth.com/templates/ja_polaris/images/printButton.png (http://www.ahloelhadieth.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=26&pop=1&page=0&Itemid=27) http://www.ahloelhadieth.com/templates/ja_polaris/images/emailButton.png (http://www.ahloelhadieth.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=26&itemid=27) Geschreven door Shaych Mohammed bin Saalih al-‘Othaymien Monday 16 July 2007
Het is het geloof dat Allaah de Enige Ware Ilaah (God) is die geen partner of deelgenoot heeft. De Ilaah betekent de Al-Ma’loeh oftewel Al-Ma’boed (de aanbedene), de enige ware God die het verdient om aanbeden te worden uit liefde en verheerlijking. Allaah zegt:
“En jullie Ilaah is één Ilaah, La ilaaha illa Hoewa (Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden alleen Allaah), Ar-Rahmaan (Wiens Barmhartigheid alle dingen omvat), de Meest Genadige.”[1] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn1)
Hij zegt ook:
“Allaah getuigt dat La ilaaha illa Hoewa (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Hij), en de engelen, en zij die kennis hebben (getuigen dit ook); Zijn schepping in Rechtvaardigheid onderhoudend. La ilaaha illa Hoewa, de Almachtige, de Alwijze.”[2] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn2)
Al hetgeen dat als een Ilaah wordt genomen buiten Allaah als een godheid, de Oeloehieyah daarvan is vals. Allaah zegt:
“Dat is omdat Allaah de Waarheid is (de enige Ware God van alles dat bestaat, Die geen deelgenoot of rivalen heeft), en degenen die zij (de polytheïsten) naast Hem aanroepen — is slechts Baatil (nutteloze valsheid). En waarlijk, Allaah is de Allerhoogste, Allergrootste.”[3] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn3)
Dat ze Aaliha (godheden) worden genoemd geeft hen geen recht van Oeloehieyyah. Allaah zegt, beschrijvende de heidense godheden als Al-Laat, Al-‘Uzzaa, en Mennaat dat:
“Het zijn slechts namen die jullie zo genaamd hebben, -jullie en jullie vaders, -voor hetgeen Allaah geen toestemming heeft neder gezonden.”[4] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn4)-[5] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn5)
Hij (Allaah) vertelt ons ook dat Yoesoef (‘alayhie sallem) tegen zijn twee gevangenisgenoten gezegd heeft:
“O mijn twee gevangenisgenoten! Zijn vele heren (arbaab, i.e. goden) beter of Allaah, de Ene, al-Qahhaar[6] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn6)? Jullie aanbidden naast hem slechts namen die jullie genaamd (verzonnen) hebben waarvoor Allaah geen gezag heeft neder gezonden.”[7] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn7)
Om deze reden hebben de Boodschappers, moge de Salaat en Salaam van Allaah met hen zijn, steeds tegen hun respectievelijke volkeren gezegd:
“Aanbid Allaah! Jullie hebben geen andere Ilaah (godheid) dan Hem.”[8] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn8)
De Moeshrikien, echter, weigerden, en plaatsten deelgenoten als rivalen naast Allaah, om ze te aanbidden buiten Allaah, hun hulp en steun zoekende. Allaah maakte hun handelingen teniet middels twee bewijzen:
Ten eerste: Er is geen Goddelijke Kwaliteit in de godheden die zij naast Allaah aanbeden. Deze godheden zijn geschapen en kunnen niet scheppen en noch voorzien zij hun aanbidders van nut, noch kunnen zij kwaad van hen weren; ze kunnen noch leven schenken, noch kunnen zij dood veroorzaken; ze bezitten niets van de hemelen en hebben er geen aandeel in. Allaah zegt:
“Ze hebben naast Allaah godheden genomen die niets hebben geschapen maar zelf geschapen zijn, en ze bezitten noch kwaad en noch zijn zij van voordeel voor zich zelf, noch om leven (te geven), noch om de doden te doen herrijzen.”[9] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn9)
Allaah zegt ook:
“Zeg: (O Mohammed tegen die polytheïsten, heidenen, etc) “Roep diegenen aan die jullie als deelgenoten beschouwen naast Allaah, zij beschikken niet eens over het gewicht van een molecule, noch in de hemelen noch op aarde, noch hebben zij een aandeel in beide, noch is er een helper voor Hem van onder hen. En intercessie bij Hem heeft geen nut, behalve voor wie Hij dat toestaat.”[10] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn10)
“Maken zij deelgenoten die niet kunnen scheppen maar zelf zijn geschapen? Geen hulp kunnen ze hen geven, noch kunnen ze zichzelf helpen.”[11] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn11)
Als dit de situatie is met die goden, om ze daarom te aanbidden naast Allaah is dat het uiterste van dwaasheid en valsheid.
Ten tweede: Die Moeshrikien waren gewend toe te geven dat Allaah Ar-Rabb (de Heer) Al-Chaaliq (de Schepper) is in Wiens Hand de Soevereiniteit van alles is en Hij Degene is Die (alles) beschermt, terwijl tegen Hem geen beschermer is.[12] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn12) Deze bekentenis zou het noodzakelijk moeten hebben gemaakt dat Hij de Enige Ilaah is die het waardig is om aanbeden te worden (Oeloehieyyah) zoals zij met Zijn Roeboebieyyah gedaan hebben (toen ze Hem als hun enige ware Heer genomen hadden).
Wat dit betreft zegt Allaah:
“O Mensheid! Aanbid jullie Heer (Allaah), Degene Die jullie geschapen heeft en degenen voor jullie omdat jullie Moettaqoen (Godvrezenden) worden. Degene die jullie de aarde als een rustplaats heeft gemaakt en de hemel als een gewelf, en regen vanuit de hemel neder zendt en daarmee vruchten als een voorziening verschaft. Zet daarom geen deelgenoten tegen Allaah op (in aanbidding) terwijl jullie het weten (dat Hij de Enige is die het recht heeft om aanbeden te worden).”[13] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn13)
Hij zegt ook:
“En als je hen vraagt wie hen geschapen heeft, zij zullen zeker zeggen: “Allaah”. Hoe zijn zij dan afgedwaald (van de aanbidding van Allaah die hen geschapen heeft)?”[14] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn14)
En Hij zegt ook:
“Zeg: Wie verschaft voor jullie vanuit de hemelen en van de aarde? Of Wie bezit het gehoor en het zien? En Wie brengt de doden vanuit de levenden voort en de levenden vanuit de doden? En Wie regelt de zaken? Zij zullen zeggen: “Allaah.” Hebben jullie dan geen vrees voor de bestraffing van Allaah (door iets of iemand anders te aanbidden dan Allaah)?” Dat is Allaah, jullie Heer, in waarheid. Dus wat is er buiten de Waarheid, (dat overblijft) dan dwaling? Dus, hoe hebben jullie je dan afgewend?”[15] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftn15)

Bron: Sharh Oesoel al-Iemaan
[1] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref1) Soerat Al-Baqarah 2:163
[2] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref2) Soerat Aal-‘Imraan 3:18
[3] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref3) Soerat Al-Hadj 22:62
[4] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref4) Soerat An-Najm53:23
[5] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref5) www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Hoed (‘alayhie sallem) vertelde zijn volk: “Redetwisten jullie met mij over namen welke jullie zelf en jullie ouders genaamd hebben, zonder gezag van Allaah?” (Soerat Al-A’raaf, 71)
[6] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref6) Voetnoot www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Allaah is Al-Qahhaar: Hij onderwierp alle schepselen en alle elementen van de hogere sferen en de laagste werelden; niets gebeurt of beweegt zonder Zijn Toestemming. Alles van Zijn Schepping heeft Hem nodig. Zijn Onweerstaanbaarheid is verbonden aan Zijn Perfecte Leven, Kracht, en Macht.
[7] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref7) Soerat Yoessoef 12:39-40
[8] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref8) Soerat. 7: 59, 60, 73,85; 11: 50, 61, 84; 23:23, 32
[9] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref9) Soerat Al-Foerqaan 25:3
[10] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref10) Soerat Sabaa’34: 22-23
[11] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref11) Soerat Al-A’raaf 7:191-192
[12] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref12) Voetnoot www.ahloelhadieth.com (??? ??????) (http://www.ahloelhadieth.com:) Als Allaah iemand redt dan kan niemand hem straffen of schade aandoen, en als Allaah iemand straft of schade aandoet dan niemand hem redden. [Tafsier Al-Qoertoebie, Vol.12, p.145]
[13] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref13) Soerat Al-Baqarah 2:21-22
[14] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref14) Soerat Az-Zoekhroef 43:87
[15] (http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=27#_ftnref15) Soerat Yoenoes 10:31-32