PDA

Bekijk Volledige Versie : Hoe vergroot je je imaan?OegtNajat
11-11-09, 22:04
Al-H'aakiem heeft in al-Moestadrak overgeleverd en at-Tabaraanie heeft in al-Moe'djam overgeleverd dat de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salamheeft gezegd: "Geloof in jullie harten verslijt, net zoals jullie kleren verslijten, dus smeek Allah om jullie geloof in jullie harten te vernieuwen."
(Overgeleverd door Al-H'aakiem in al-Moestadrak, zie ook as-Sielsielah as-Sah'ieh'ah 1585. Al-Haythamie heeft overgeleverd in Moedjma' az-Zawaa-ied 1/52, het is overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier en zijn keten is goed)

Hij bedoelde dat imaan verslijt en oud wordt zoals kleren slijten. Het hart van een gelovige is soms overweldigd door wolken van zonde, dus dan wordt het donker. Dus de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam heeft dit geïllustreerd in een goede h'adieth: "Er is geen hart die niet is bedekt met een wolk zoals de maan wordt bedekt met wolken of het wordt plotseling donker, maar wanneer de wolken wegtrekken, zal de maan weer schijnen."
(Aboe Na'iem in al-H'ielyah 2/196, as-Sielsielah as-Sah'ieh'ah 2268)

Soms zit de imaan verstopt onder de wolken die zijn licht verbergen, maar na een tijdje, wanneer de wolken wegtrekken, zal het licht van imaan weer schijnen. Het hart van de gelovige is soms bedekt door zonden (wolken), dus haar licht is verborgen, en de persoon in kwestie voelt zich in duisternis, maar wanneer hij strijdt om zijn imaan te versterken en zijn best doet en daarbij de hulp van Allah zoekt, zullen die zonden wegtrekken en het licht in het hart zal weer schijnen zoals voorheen (inshaAllah). Een van de meest belangrijke principes die moet worden begrepen om het probleem op te lossen, is dat imaan toe- en afneemt. Dat is een van de basisprincipes van de Ahloe Soennah wal djamaa'ah, die geloven dat imaan in het hart zit, door de tong en de ledematen wordt geuit, dus overtuiging en daden. Imaan neemt toe door gehoorzaamheid aan Allah en neemt af door ongehoorzaamheid. Hier is bewijs voor in de Quraan en in de Soennah van de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam , bijvoorbeeld Allah, de Verhevene, Die zegt:

"Hij is degene die de vrede in de harten van de gelovigen neer zond, opdat zij geloof zouden toevoegen aan hun geloof (dat al in hen was)."
(Soerat al-Fat-h', aayah 4)

En Hij zegt: "En wanneer er een hoofdstuk is neer gezonden dan zijn er onder hen (de huichelaars) die zeggen: "Bij wie van jullie is door dit hoofdstuk het geloof toegenomen?" Wat degenen die geloven betreft, hun geloof is toegenomen en zij verheugen zich."
(Soerat at-Tawbah, aayah 124)

De Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam heeft gezegd: "Wie van jullie een slechte daad ziet, laat hem het met zijn handen veranderen (via daden); als hij dat niet kan, dan via zijn tong (woorden); als hij dat niet kan, dan via zijn hart (door het innerlijk te verwerpen) en dat is de zwakste vorm van het geloof."
(Boekhaarie in al-Fat-h' 1/51)

De gevolgen van gehoorzaamheid aan Allah (Soub7anahoe wa Ta3alaa) en zonden, door toename respectievelijk afname van imaan, zijn welbekend door observatie en ervaring. Als iemand op de marktplaats rondloopt waar hij halfnaakte vrouwen ziet en hij hoort ijdele praat van mensen, daarna gaat hij naar een begraafplaats en stopt om na te denken en zijn hart laat verzachten, zal hij het verschil zien tussen de twee omgevingen en hij ervaart hoe snel het hart verandert.

Een ander aspect in dit betoog zijn de woorden van de salaf: "Een van de tekenen van een goed begrip is wanneer een dienaar zorgt voor zijn imaan en aandacht schenkt aan datgene wat het verzwakt en weet wanneer het toeneemt en afneemt en de verleiding van de satan herkent wanneer hij hem bezoekt."
(Sharh' Noenieyyat Ibn al-Qayyiem door Ibn 'iesa 2/140)

Het is belangrijk te weten dat verzwakking van imaan leidt tot het verwaarlozen van verplichtingen of het doen van verboden zaken. Dit is zeer ernstig en hij moet berouw tonen voor Allah en onmiddellijk beginnen er iets aan te doen. Als het niet tot verwaarlozing van plichten en verboden zaken leidt, maar hij schiet te kort in daden die aanbevolen zijn (moestah'ab daden), dan nog is het zaak dat hij weet hoe hij moet veranderen en zichzelf te verbeteren, totdat hij het juiste niveau bereikt van energie en kracht om zijn aanbidding te voltooien. De Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam leert ons: "Elke daad heeft energie en kracht, en dan zal een teruggang deze kracht en energie volgen, dus wiens vermindering overeenstemt met mijn Soennah, zal het hem goed gaan en wiens vermindering anders is (dan zijn Soennah), zal niet slagen."
(Ah'mad 2/210, Sah'ieh' at-Targhieb 55)


Voordat we overgaan tot het medicijn om een zwak imaan te genezen, eerst een opmerking: veel van hen die voelen dat hun hart is verhard willen een oplossing buiten henzelf om vinden, ze hopen dat ze kunnen vertrouwen op iemand anders, zelfs als het binnen hun bereik is - als ze willen - om voor zichzelf te zorgen. Maar zo moet het gedaan worden, omdat imaan de relatie tussen een dienaar en Zijn Heer inhoudt. Onderstaand volgen er een aantal middelen voorgeschreven door de Islam, waarop een moslim met zijn verzwakte geloof en verharde hart kan omgaan, nadat hij vertrouwt op Allah en zichzelf een doel stelt die hij moet bereiken en daarvoor moet vechten.

1. Nadenken over de verzen in de Quraan, die Allah heeft neer gezonden om alles uit te leggen en als een licht waarmee Hij leidt wie Hij wil en laat dwalen wie Hij wil van Zijn dienaren. Zonder twijfel bevat dit een krachtige werking en een genezend effect. Allah de Verhevene zegt:

"En Wij zenden (dat) van de Quraan neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies."
(Soerat al-Israa-e, aayah 82)

De Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam was gewend na te denken over de betekenis van het Boek van Allah en het te reciteren wanneer hij 's nachts bad. Op een keer stond hij 's nachts te bidden en reciteerde één enkel vers uit de Quraan tijdens het bidden en hij ging niet verder tot aan de ochtend. Het ging om het vers: "Indien U hen straft, voorwaar zij zijn Uw dienaren. En indien u hen vergeeft, dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze."
(Soerat al-Ma-iedah, 118 en Ah'mad 4/149, Sifat as-Salaah door al-Albaanie, pagina 102)

Hij was gewend om veel na te denken over de verzen van de Quraan. Ibn H'ibbaan heeft overgeleverd met een goede keten (isnaad) van 'Ataarah, die heeft gezegd: "Oebaydallah ibn 'Oemayr en ik gingen bij 'Aa-ieshah (radhiaAllahu 3anha) binnen en Oebaydallah ibn 'Oemayr vroeg: "Vertel ons iets van de meest prachtige dingen over de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam ." Ze begon te huilen en zei: "Hij stond een keer 's nachts te bidden en zei tegen mij: "O 'Aa-ieshah, laat me alleen om mijn Heer te aanbidden." Ik zei: "Bij Allah, ik hou ervan om dicht bij jou te zijn en ik hou van dat wat jou gelukkig maakt." Hij stond op, verrichtte de wassing en ging bidden en huilde en huilde totdat zijn schoot nat werd en hij bleef huilen tot de vloer nat werd. Bilal (radhiaAllahoe 3anh) kwam om tot het gebed op te roepen en toen hij hem zag huilen, zei hij: "O boodschapper van Allah, ben jij aan het huilen terwijl Allah al jouw zonden heeft vergeven, de vroegeren en de lateren?" Hij antwoordde: "Zou ik geen dankbare dienaar moeten zijn. Deze nacht is mij een vers geopenbaard en wee degene die het leest en er niet over nadenkt."

Een van die verzen is: "Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor de bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend): Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel."
(Soerat Aal-'Imraan, ayaat 190,191, as-Sielsielah as-Sah'ieh'ah 1/106)Dit wijst op het feit dat het verplicht is om na te denken over de betekenis van de verzen in de Quraan. De Quraan heeft het over tawheed (= de Eenheid van Allah) en bevat beloften over beloning, dreiging van bestraffing, regels, verhalen, etiquette en goede deugden en de effecten op het hart zijn gevarieerd. Sommige hoofdstukken, meer dan andere, vullen het hart met angst, zoals de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam in een h'adieth aanduidde: "Soera Hoed en soortgelijke soera's maakten me vroegtijdig grijs."
(Sielsielah as-Sah'ieh'ah 2/679)

Volgens een andere overlevering: "Soera's Hoed, al Waqi'ah, al Moersalaat, 'amma yatasa-aloen en idha shamsoe koewirat."
(at-Tiermiedhie 3297, as-Sielsielah as-Sah'ieh'ah 955)Het haar van de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam werd grijs omdat de inhoud van deze soera's de realiteit van het geloof bevatten en grote verantwoordelijkheden betekenen, die zijn hart vervulden en dat had een duidelijk effect op zijn haar en lichaam.

Allah de Verhevene zegt: "Wees standvastig, zoals jou en wie met jou berouw toont is bevolen, en overtreedt niet. Voorwaar, Hij ziet wat jullie doen."
(Soerat Hoed, aayah 112)

De metgezellen van de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam (radhiaAllahu 3anhoem) reciteerden de Quraan en dachten na over zijn betekenis en werden erdoor geraakt. Aboe Bakr (radhiaAllahu 3anh) was een zachtmoedige man en wanneer hij de mensen in het gebed leidde en de woorden van Allah reciteerde, kon hij niet stoppen met huilen. Omar (radhiaAllahu 3anh) werd ziek na het reciteren van soera at-Toor, Allah de Verhevene zegt:

"Voorwaar, de bestraffing van jouw Heer zal zeker plaatsvinden. Niemand kan hem tegenhouden."
(Soerat at-Toor, ayaat 7-8)

Zijn snikken kon je vanachter de rijen horen wanneer hij reciteerde over Ya'qoeb (3alayhi Salaam):

"Hij zei: "Voorwaar, alleen bij Allah klaag ik over mijn ellende en verdriet, en ik weet van Allah wat jullie niet weten."
(Soerat Yoesoef, aayah 86, Manaaqieb 'Oemar door Ibn al-Djawzie 167)
'Oethman (radhiaAllahu 3anh) heeft gezegd: "Als onze harten puur en zuiver waren, zouden we nooit genoeg krijgen van de woorden van Allah." Hij werd bruut vermoord en stierf als een martelaar en zijn bloed vloeide op de Quraan. Er zijn veel verslagen van metgezellen over deze moord. Ayyoeb heeft gezegd: "Ik hoorde Sa'id Ibn Djoebayr het volgende vers reciteren: "En vreest de Dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd zullen worden; dan zal iedere ziel beloond worden voor wat zij heeft verricht en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden."
(Soerat al-Baqarah, aayah 281, Siyar A'laam an-Noebalaa-e 4/324)

Dit was het laatste vers dat werd geopenbaard van de Quraan. Ibraahiem ibn Bashaar heeft gezegd: "Het vers dat Ali ibn Toefayl las toen hij stierf was:

"En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de Hel geplaatst worden en zij dan zeggen: "Werden wij maar teruggebracht, dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet loochenen en zouden wij tot de gelovigen behoren."
(Soerat al-An'aam, aayah 27)
Toen hij bij die zin kwam (rahimahoeAllah) stierf hij en ik was een van die mensen die voor hem baden."
(Siyar A'laam an-Noebalaa-e 4/446)

Zelfs toen ze zich op de grond wierpen bij het reciteren van een vers waarbij dat wordt aanbevolen, reageerden ze op verschillende manieren. Een van hen was de man, moge Allah hem genadig zijn, die toen hij het vers "En zij vallen op hun gezichten neer, terwijl zij huilen, en het vermeerdert hun vrees (voor Allah) " las en zich op de grond wierp op zijn gezicht, berispte hij zichzelf door te zeggen: "Dit is de neerknieling, maar waar zijn de tranen?"
(Soerat al-Israa-e, aayah 109)

Onder de kenmerken van de Quraan die het meest het overwegen waard zijn, zijn de voorbeelden en verhalen die Allah (Soub7anahoe wa Ta3alaa) onder onze aandacht brengt en ons ertoe aanzet om daarover na te denken.

Hij vertelt ons: "Hij geeft zijn vruchten in elk seizoen, met verlof van Zijn Heer. Allah maakt de vergelijkingen voor de mensen. Hopelijk zullen zij er lering uit trekken."
(Soerat Ibraahiem, aayah 25)

en: "Als wij deze Quraan tot een berg hadden neer gezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die Wij de mens geven. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen."
(Soerat al-H'ashr, aayah 21)Een van de salaf las eens een van deze verzen en begreep het niet, dus begon hij te huilen. Hem werd gevraagd: "Wat maakt jou aan het huilen?" Hij zei: "Allah zegt "En deze vergelijkingen maken Wij voor de mensen, maar zij begrijpen ze niet, behalve degenen die over kennis beschikken" en ik begrijp de gelijkenis niet. Ik ben niet een van hen die kennis bezitten en ik huil vanwege al die tijd die ik heb verspild en geen kennis heb opgedaan." (Soerat al-'Ankaboet, aayah 43)

Allah Soub7anahoe wa Ta3alaa heeft voor ons vele gelijkenissen in de Quraan neergezet, zoals: "…als de gelijkenis van degene die een vuur ontsteekt…" (2:17), "…is als de gelijkenis met degene (een herder) die roept naar iets wat niet luistert…" (2:171), "…als de gelijkenis van een graankorrel, (die) zeven aren voortbrengt…" (2:261), "…als de gelijkenis van de hond: als je hem wegjaagt…" (7:176), "…als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt…" (62:5), "…de vlieg…" (22:73), "…een spin…" (29:41), "…De gelijkenis tussen de twee groepen is als die tussen de blinden en de doven en de zienden en de horenden…" (11:24), "…alsof hun daden als as zijn, dat door een harde wind wordt wegblazen op een stormachtige dag…" (14:18), "…als een goede boom…" (14:24), "…als die met een slechte boom…" (14:26), "…Hij is degene Die water uit de hemel doet neerdalen…" (6:99), "…De gelijkenis van Zijn licht is met een nis met een lamp erin…" (24:35), "…een slaaf waarover beschikt wordt heeft geen macht…" (16:75), "…Allah heeft een vergelijking gemaakt van een slaaf die aan meerder meesters behoort die onderling ruziën…" (39:29) en andere.

Het punt is dat we moeten verwijzen naar deze verzen en er bijzondere aandacht aan moeten schenken en over ze nadenken.

Ibn al-Qayyiem (rahimahoeAllah) heeft opgesomd wat een moslim moet doen als remedie tegen een verhard hart met de Quraan. Hij heeft gezegd: "Er zijn twee belangrijke dingen die je moet doen: Het eerste is je hart losmaken van deze wereld en het verplaatsen naar het Hiernamaals, dan al je aandacht besteden aan de Quraan en erover nadenken en waarom het is geopenbaard. Probeer iets van elk vers te begrijpen en pas het toe op de ziekte van je hart. Deze verzen zijn neer gezonden om het hart te genezen, dus je zult worden genezen, als Allah het wil.

Moe'tasima
11-11-09, 22:47
masha Allah...de hadith in de 2de alinea blijf ik mooi vinden.

Moge Allah je belonen voor dit. Het is goed om dit weer eens te lezen :bloem:

OegtNajat
12-11-09, 08:49
:sjans:

OegtNajat
14-11-09, 11:55
Up

Jamal
15-09-11, 10:56
Djazak allaho ghairan voor deze waardevolle post. Moge ALlah ons harten vullen met imaan en ons laten genieten van de zoetigheid van de imaan.