PDA

Bekijk Volledige Versie : Wat is het bewijs dat Allah van ons houdt?OegtNajat
20-06-10, 10:13
1. In een h'adieth van Al-Tirmidhie lezen we onder andere dat Allah de Verhevene wereldse zaken geeft aan degenen waarvan Hij houdt en aan degenen van wie Hij niet houdt, maar Hij geeft religie alleen aan degenen waarvan Hij houdt, dus hij aan wie religie gegeven is door Allah, van hem wordt gehouden door Allah. Beste broeder en zuster, als jij een moslim bent en gelooft in de Waarheid van de Islaam, dan wordt er van jou gehouden door Allah de Almachtige.
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

2. Hij heeft geduld met onze zonden, Hij straft ons niet meteen. “En jouw Heer is de Vergevensgezinde, Bezitter van de Barmhartigheid. Indien Hij hen zou grijpen voor wat zij verricht hebben, dan zou hij zeker de bestraffing voor hen versneld hebben. Maar voor hen is er de afspraak (op de Dag der Opstanding), nooit zullen zij buiten Hem een toevlucht vinden.” (Soerat Al-Kahf (18), aayah 58)
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

3. Dat Hij berouw accepteert. “De neerzending van het Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwetende. De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw…” (Soerat Ghaafir (40), aayah 2-3)
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

4. Dat één goede daad vertienvoudigd wordt en één zonde is slechts één zonde. “Wie met een goede (daad) komt; voor hem is er (een beloning) als van tien daarvan; en wie met een slechte (daad) komt, die wordt dan slechts vergolden met het gelijke, en hen zal geen onrecht worden aangedaan.” (Soerat Al-An'aam (6), aayah 160) Waar is de rechtvaardigheid hier? Allah is meer dan rechtvaardig.
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

5. Hij geeft heel veel h'asanaat (beloning) voor kleine dingen. Bijvoorbeeld Laylatoel Qadr; één nacht en je krijgt de beloning voor 84 jaar. Het vasten op de dag van Arafah geeft vergeving voor twee jaar. Het vasten op ‘Aashoeraa-e geeft de vergeving van één jaar. En dzikr geeft veel h'asanaat, voor elke letter die je leest van de Qor-aan, krijg je 10 hasanaat (als je begint te lezen en zegt “Bismillaahie r-Rah'maanie r-Rah'iem” heb je al 200 h'asanaat), door het zeggen van “Laa h'awla wa laa qoewatta illaa billaah (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah)” krijg je een schat van het Paradijs, als je één keer “Soebh'aana llahie wa bieh'amdieh (Glorieus is Allah en alle lof is aan Hem)” zegt, dan wordt er voor je een boom geplant in het Paradijs etc. etc.

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

Bij het laatste punt dat ik in dit artikel wil noemen, wil ik even langer stil staan, namelijk:

6. Er zijn 11 filters om ons te reinigen van onze zonden, zodat we het Paradijs kunnen binnengaan.

H'adieth Qoedsi: “Ik heb voor Mijn oprechte dienaren dat voorbereid wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, noch wat zijn hart heeft verlangd. Dus reciteer als je wilt: “En geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen.” (Soerat As-Sadjdah (32), aayah 17)

“En er zal tot degenen die (Allah) vreesden gezegd worden: “Wat is het dat jullie Heer heeft doen neerdalen?” Zij zullen zeggen: “Het goede.” Voor degenen die het goede in deze wereld deden, is er (in het Hiernamaals) het goede. En het Huis van het Hiernamaals is zeker beter. En het Huis van de Moettaqoen is zeker het beste. Zij zullen de Tuinen van ‘Aden (het Paradijs) binnengaan, waar onder door de rivieren stromen. Voor hen is daarin wat zij willen. Zo beloont Allah de Moettaqoen. (Zij zijn) degenen die de engelen als reinen wegnemen, terwijl zij zeggen: “Salaamoen ‘Alaikoem (vrede zij met jullie), treedt het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen.”(Soerat An-Nah'l (16), aayah 30-32)

We lezen hier onder andere dat de engelen degenen die zullen slagen “als reinen” wegnemen. Niemand is zonder zonden, maar door de Rah'ma (Barmhartigheid) van Allah de Barmhartige, de Meest Genadevolle, zijn er 11 filters, die de zonden zullen “wegpoetsen”. Niet iedereen heeft alle 11 filters nodig om rein te zijn en niet iedereen wordt gereinigd en vallen alsnog in de Hel (moge Allah ons daar tegen beschermen), waar zij tijdelijk gestraft worden. Let wel! Dit geldt alleen voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen, die voor eeuwig in de Hel zullen verblijven. O Heer, laat ons behoren tot de Moettaqoen.

De 11 filters eindigen voor As-Siraat (de brug over de Hel), die zo dun is als een haar en zo scherp is als een zwaard. Sommigen gaan zo snel over As-Siraat, zo snel als het knipperen van de ogen. Anderen rennen, anderen lopen, of kruipen, anderen worden geholpen door de engelen en anderen worden in de Hel gedompeld en weer anderen vallen in de Hel. Er zijn 4 filters in de Doenya (deze wereld), 3 in Al-Qabr (het graf) en 4 op Yawm Al-Qiyaamah (de Dag des Oordeels).