PDA

Bekijk Volledige Versie : 50 vragen en antwoorden over Tawheedhassan
24-01-12, 17:55
50 vragen en antwoorden over Tawheed


Door: Sheikh-oel-Islaam Mohammed ibn 'Abdoel-Wahaab


V1. Wie is jouw Rabb? (de Heer, de Schepper etc.)

A. Mijn Rabb is Allah Die mij geschapen heeft en alles dat bestaat. Hij verzorgt mij en alle schepselen door Zijn Gunsten.


V2. Wat is jouw religie?

A. Mijn religie is de Islam, wat onderwerping en gehoorzaamheid aan het bevel van Allah en Zijn Boodschapper met liefde, hoop en vrees inhoudt.

V3. Hoe ken jij Allah?

A. Ik ken Hem door Zijn tekenen en schepping zoals de dag en de nacht; de zon en de maan; de hemel en de aarde en alles wat het bevat en zich ertussen bevindt.

V4. Waar is Allah?

A. Allah is boven de hemelen, verheven boven de Troon en gescheiden van Zijn scheppingen.
V5. Is Allah met ons (persoonlijk)?

A. Allah is gezeteld boven Zijn Machtige Troon, maar Hij is met ons met Zijn Kennis, Gehoor, Zicht en andere eigenschappen. Zoals Hij zegt:
"Hij (Allah) zei: 'Weest niet bang. Voowaar, Ik ben met jullie, Ik hoor en Ik zie.'" {QS 20:46}

V6. Wie zijn de vrienden van Allah?

A. Degenen die de vrienden van Allah zijn, zijn degenen die godsvruchtig en rechtschapen zijn, Hem erg vrezen, zich weghouden van allerlei soorten zonden en verscheidene goede daden verrichten en zich stevig vasthouden aan de Qoraan en de Soennah.

V7. Hoe aanbid jij Allah?
A. Ik aanbid Allah op een manier waarbij al mijn 'ibaadah aan Hem alleen gewijd is. Ik verenig niemand met Hem in aanbidding.

V8. Waarom heeft Allah Boodschappers gezonden?

A. Allah heeft Boodschappers gestuurd zodat zij de mensen kunnen oproepen om Hem alleen te aanbidden, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen en zodat de mensheid geen excuus tegenover Allah zou hebben.

V9. Wat is de betekenis van Islaam?

A. Islaam betekent onderwerping aan Allah door middel van Tawheed.

V10. Wat zijn de zuilen van de Islaam?

A. 1. De geloofsgetuigenis (dat er geen ware God is behalve Allah en dat Mohammed (salla Allahoe 'alayhi wasallam) de Boodschapper van Allah is).
2. De Salaat (gebeden) onderhouden.
3. De zakaat betalen.
4. Sawm (het vasten) in de maand Ramadan in acht nemen.
5. Hadj (bedevaart naar het Heilige Huis) als degene die reis kan betalen.

V11 Wat is Imaan?

A. Imaan (geloof) betekent het geloof in het hart, de uitspraak middels de tong en daden verrichten met de ledematen.

V12. Kan er enige variatie zijn in Imaan?

A. Door sommige woorden en daden kan het toenemen en door sommige woorden en daden kan het afnemen.

V13. Wat bedoelt u met het toenemen en afnemen van Imaan?

A. Imaan (geloof) neemt toe door Allah te gehoorzamen en goede daden, terwijl het afneemt door zonden en slechte daden.

V14. Wat zijn de zuilen van Imaan (geloof)?

A. Er zijn zes zuilen van Imaan waar je in moet geloven:
1. Allah.
2. Zijn Engelen.
3. Zijn Boodschappers.
4. Zijn Boeken.
5. De Laatste Dag.
6. De Goddelijke Voorbeschikking, het goede en het slechte ervan.

V15. Wat is het geloven in Allah?

A. Het geloven in Allah is dat je moet geloven dat Allah de Enige Schepper, Onderhouder, Voorziener en Degene in Wiens Hand de schikking van alle zaken is.
Alles heeft Hem nodig, maar Hij heeft niemand nodig. Hij is de Enige Die het waard is om aanbeden te worden. Hij heeft de Beste namen en de Perfecte Eigenschappen.

V16. Wie zijn de engelen?

A. De engelen zijn schepselen van licht. Zij zijn Allah's gehoorzame dienaren, zij doen hetgeen hun bevolen wordt en zijn niet in staat om ongehoorzaam te zijn.

V17. Wat bedoelt u met geloven in het Boek en de Boodschappers?

A. Het betekent dat Allah Boodschappers heeft gezonden zoals Mozes (Moesa), Jezus ('Isa), Abraham (Ibraheem), Noah (Noeh) etc. en boeken heeft neergezonden zoals de Torah, Injdeel, Zaboor (Psalmen) etc. om de mensen op te roepen om Allah alleen te aanbidden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Hij zegelde (voltooide) de Boodschappers met Mohammed (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en verklaarde alle voorgaande Boeken ongeldig met de Qoraan. Daarom zou aanbidding alleen in overeenstemming met de Qoraan en de Soennah van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) moeten zijn.

V18. Wat wordt er bedoeld met het geloven in de Laatste Dag?

A. Het geloven in de Laatste Dag houdt in dat je gelooft dat Allah een vastgestelde tijdsduur voor alles heeft bepaald en een tijdsduur voor deze wereld. Hij zal zeker de doden uit hun graven laten opstaan en iedereen beoordelen op zijn daden in deze wereld. Op de Dag der Opstanding zullen beloningen en straffen toegewezen worden. Iedereen zal rechtvaardig beloont of bestraft worden.

V19. Wat wordt er bedoeld met geloven in de Voorbeschikking (Qadar)?

A. Het geloven in de voorbeschikking houdt in dat je gelooft dat alles - goed of slecht - plaatsvindt in overeenstemming met wat Allah heeft bepaald. Hij heeft alles in vastgestelde verhoudingen gecreëerd.

V20. Wat is de betekenis van "Er is geen God behalve Allah"?

A. Het betekent dat er geen ware God is behalve Allah alleen, terwijl je alle valse goden ontkent en bevestigd dat Allah de enige ware God is.

V21. Wat is de betekenis van "Mohammed is de Boodschapper van Allah"?

A. Het betekent totale overgave aan hem in wat hij ook maar heeft bevolen en vermijden wat hij heeft verboden en geloven in alle zaken waar hij ons over geïnformeerd heeft.

V22. Wat zijn de voorwaarden van de geloofsgetuigenis?

A. Er zijn zeven voorwaarden van de geloofsgetuigenis:
1. Kennis, wat onwetendheid annuleert.
2. Zekerheid, wat twijfels annuleert.
3. Oprechtheid en zuiverheid van intentie, wat Shirk annuleert.
4. Oprechtheid, wat hypocrisie annuleert.
5. Liefde en toewijding, wat minachting jegens de religie van Allah annuleert.
6. Onderwerping, wat ongehoorzaamheid annuleert.
7. Acceptatie, wat verwerping of ontkenning annuleert.

V23. Wat is het beste dat Allah heeft bevolen?

A. Het beste dat Allah heeft bevolen is Tawheed (het aanbidden van Allah) (Monotheïsme).

V24. Wat is Tawheed (Islamitische monotheïsme)?

A. Tawheed betekent dat je verklaart dat Allah de Enige God is die het recht heeft om in waarheid aanbeden te worden en het bevestigen van alle eigenschappen waarmee Hij zichzelf heeft gekwalificeerd of die aan Hem zijn toegekend door Zijn Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

V25. Wat zijn de categorieën van Tawheed?

A. Er zijn drie categorieën van Tawheed:
1. Tawheed Ar-Roboebiyyah
2. Tawheed Al-Oeloehiyyah
3. Tawheed Al-Asmaa' Was-Sifaat

V26. Wat is Tawheed Ar-Roboebiyyah?

A. Het is het verklaren dat Allah de Enige en Unieke in zijn werk is, zoals scheppen, onderhouden, tot leven wekken en de dood veroorzaken etc.

V27. Wat is Tawheed Al-Oeloehiyyah?

A. Het is het verklaren dat Allah de Enige God is aan Wie alle daden van aanbidding gericht moeten worden, zoals salaat (gebeden), zakaat, sawm (vasten), smeekbeden, zweren etc.

V28. Wat is Tawheed Al-Asmaa' was-Sifaat?

A. Het is een bevestiging van alle Goddelijke Namen en Eigenschappen van Allah op een manier die Zijn Majesteitelijkheid gepast is, zoals genoemd in de Qoraan en de Soennah.

V29. Hoe zou u 'Ibaadah omschrijven?

A. Het is een specifiek woord dat alle woorden en daden omvat waar Allah van houdt en tevreden mee is, of het nou openbaar of verborgen is.

V30. Wat zijn de voorwaarden van 'Ibaadah?

A. Er zijn twee voorwaarden voor 'Ibaadah:
1. Oprechtheid jegens Allah.
2. Onderwerping aan Allah Zijn Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam) (m.a.w. Om te handelen in overeenstemming met zijn Soennah).

V31. Schrijf een paar soorten 'Ibaadah op.

A. Een paar soorten 'Ibaadah zijn de gebeden, de verplichte liefdadigheid, vasten, de bedevaart, het vrezen van Allah, hoop hebben op Zijn Genade, Zijn Hulp zoeken etc. En andere daden van aanbidding die Allah heeft bevolen en Hem tevreden stellen.

V32. Wat is de grootste zaak die Allah heeft verboden?

A. De grootste zaak die Allah heeft verboden is Shirk.

V33. Wat is polytheïsme?

A. Het betekent dat je gelooft dat er iemand is met wie Allah Zijn daden deelt (m.a.w. Het toekennen van deelgenoten of het opzetten van rivalen in Allah Zijn Rechten.

V34. Wat zijn de soorten polytheïsme?

A. Er zijn drie soorten polytheïsme:
1. Grote polytheïsme (Shirk Akbar).
2. Kleine polytheïsme (Shirk Asghar).
3. Verborgen polytheïsme (Shirk Khafi).

V35. Wat is grote polytheïsme?

A. De grote polytheïsme is om enige vorm aanbidding aan iemand anders dan Allah op te dragen. Allah zal nooit degene vergeven die op Shirk sterft, noch zal hij zijn goede daden accepteren en hij zou verbannen zijn uit de oevers van de Islaam.

V36. Wat zijn de vier soorten grote polytheïsme?

A. Er zijn vier soorten grote polytheïsme:
1. Polytheïsme in smeekbeden (m.a.w. Iemand anders aanroepen dan Allah in smeekbeden).
2. Polytheïsme in intentie (m.a.w. Het doel en de intentie niet omwille van Allah maken, maar omwille van valse goden).
3. Polytheïsme in gehoorzaamheid (m.a.w. een autoriteit gehoorzamen in tegenstrijd met gehoorzaamheid aan Allah).
4. Polytheïsme in liefde (m.a.w. Liefde aan anderen tonen die alleen voor Allah bestemd is).

V37. Wat is kleine polytheïsme?

A. Kleine polytheïsme is Ar-Riyaa', dat betekent dat de daden van aanbidding verricht worden om geprezen te worden of om faam te verkrijgen, in plaats van Allah tevreden stellen, deze soort polytheïsme plaats de persoon die het begaat niet buiten de oevers van de Islaam.

V38. Wat is verborgen polytheïsme?

A. Verborgen polytheïsme houdt in dat je ontevreden bent met de voorwaarden die zijn bevolen door Allah.

V39. Wat is het bewijs voor verborgen polytheïsme?

A. Het bewijs voor de bovengenoemde Shirk is het gezegde van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam): "De verborgen shirk van mijn gemeenschap is meer verborgen dan het spoor van een zwarte mier op een zwarte steen op een donkere nacht." [Moesnad Ahmad]

V40. Wat zijn de soorten Kufr (ongeloof)?

A. Er zijn twee soorten Kufr:
1. Grote Kufr, die men uit de Islaam plaatst.
2. Kleine Kufr, die degene die het begaat niet uit de Islaam plaatst. Het is de Kufr van ondankbaarheid.

V41. Wat zijn de soorten grote Kufr?

A. Er zijn vijf soorten van grote Kufr:
1. Kufr uit ontkenning.
2. Kufr uit arrogantie vermengt met erkenning van de waarheid.
3. Kufr uit twijfel.
4. Kufr uit onachtzaamheid.
5. Kufr uit hypocrisie.

V42. Wat zijn de categorieën van hypocrisie?

A. Er zijn twee categorieën van hypocrisie:
1. Hypocrisie in het geloof.
2. Hypocrisie in de daden en handelingen.

V43. Wat is hypocrisie in geloof?

A. Hypocrisie in het geloof kent zes soorten:
1. Het ontkennen van de Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam).
2. Ontkenning van de zaak waarmee de Boodschapper is gezonden.
3. Het haten van de Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam).
4. Het haten van de zaak waarmee de Boodschapper is gezonden.
5. Genieten wanneer het geloof wordt vernederd.
6. Het haten dat de Islaam overwint.

V44. Wat is hypocrisie in daden en handelingen?

A. Hypocrisie in daden en handelingen is van vijf soorten:
1. Wanneer hij spreekt, liegt hij.
2. Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij de belofte.
3. Wanneer hij wordt vertrouwd, verraadt hij.
4. Wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich immoreel.
5. Wanneer hij een afspraak maakt, gedraagt hij zich geniepig.

V45. Worden goede daden (door Allah) geaccepteerd met polytheïsme?

A. Nooit! Geen daad wordt geaccepteerd wanneer het vermengt is met polytheïsme.

Allah zegt: "Maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden." {QS 6:88}

"Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft ver gedwaald." {QS 4:116}

V46. Wat zijn de tenietdoeningen van de Islaam?

1. Polytheïsme in aanbidding.
2. Degene die niet gelooft dat de polytheïsten ongelovigen zijn of aan hun ongeloof twijfelt of hun geloof correct vindt.
3. Degene die tussenpersonen tussen hem en Allah opzet, terwijl hij hun aanroept, op hen vertrouwt en hen vraagt om te bemiddelen voor hem om een voordeel te verkrijgen.
4. Degene die gelooft dat de leiding van anderen beter is dan de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).
5. Degene die iets haat waarmee de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gezonden is.
6. Degene die de religie van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) ontkent of de beloning en de bestraffing ervan bespot.
7. Tovenarij.
8. De polytheïsten tegen de moslims steunen.
9. Degene die gelooft dat sommigen vrijgesteld zijn van het volgen van de Sharee'ah zoals Khidr was vrijgesteld door de wetten van Moesa ('alayhi asallam).
10. Het afkeren van de religie van Allah door er niet over te leren en er niet naar te handelen.

V47. Wat zijn de drie fundamenten die iedere moslim moet leren?

A. De drie fundamenten zijn:
1. Het kennen van jouw Rabb (de Heer, de Schepper, de Onderhouder en de Enige in Wiens Handen de beschikking van alle zaken ligt).
2. Het kennen van jouw religie (Islaam).
3. Het kennen van jouw Profeet Mohammed (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

V48. Wat is Taghoet?

A. Alles wat wordt aanbeden, gevolgd of gehoorzaamd anders dan Allah is een Taghoet.

V49. Hoeveel Taghoet zijn er en wie zijn hun leiders?

A. Er zijn er velen, maar de leiders zijn er vijf.

V50. Wie zijn de leiders van de Taghoet?

A. Zij zijn:
1. Shaytaan, moge Allah hem vervloeken.
2. Iemand die wordt aanbeden en hij is hier tevreden mee.
3. Een persoon die anderen oproept hem te aanbidden in plaats van Allah.
4. Een persoon die beweert kennis van al-Ghayb (ongeziene, verborgene, onzichtbare, absente etc.) te hebben.
5. De heerser die regeert met andere wetten dan de wet die is neergezonden door Allah.

OegtNajat
02-04-12, 16:43
Heel leerzaam!! alhamdoelillah!!

Wa djazak Allahoe ghairan aghi!!