PDA

Bekijk Volledige Versie : De eervolle behandeling van vrouwenhassan
11-12-05, 14:52
De eervolle behandeling van vrouwen

en de verantwoording die hun echtgenoten zullen afleggenDe verplichting om naar het goede van de gelovige echtgenotes te kijken

«….En behandelt hen (vrouwen) volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.» (4:19)

Haafidh Ibn Kethier heeft gezegd: “….door vriendelijke woorden tegen hen te spreken, hen vriendelijk te behandelen en je verschijning aantrekkelijk voor hen te maken, net zoals je ervan houdt dat zij dat voor jullie doen……” (Tafsieroel Qor´aan al-´Adhiem)

Er is overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “Een gelovige man moet geen afkeer hebben van zijn gelovige vrouw. Als hij van sommige zaken die zij doet niet houdt, zal hij zeker van andere zaken wel houden.” (Moeslim)

«….En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is…..» (2:228)De hoge positie van vrome vrouwen

Aboe Hoerairah (radiAllahoe ´anhoe) heeft verteld dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “Waarlijk, de doenja (het wereldse leven) is slechts een genieting en er is geen betere genieting in de doenja dan een vrome vrouw.” (Moeslim nr.3465 en Ibn Maadjah)De verplichting om rekening te houden met de delicate aard van vrouwen

Aboe Hoerairah (radiAllahoe ´anhoe) overleverde van de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem): “Hij die gelooft in Allah en de Laatste Dag moet zijn buurman niet tot last zijn en neem mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen. Want ze zijn geschapen uit een rib en het meest gebogen deel van de rib is het bovenste gedeelte. Als je probeert om het recht te krijgen, zul je het breken. En als je het met rust laat, zal het gebogen blijven. Neem dus mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen.” (Boechari)

En in de versie van Moeslim: “….Als je van haar geniet dan zal dat zijn wanneer er iets gebogens in haar blijft, maar als je probeert haar recht te buigen dan breek je haar. En haar breken is haar scheiden.”


Vriendelijkheid tegenover echtgenotes is fard (verplicht)

Djabir (radiAllahoe ´anhoe) vertelde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) tijdens de Afscheidsbedevaart zei: “Wees vriendelijk voor de vrouwen, want je hebt hen genomen door het verbond met Allah en hebt het recht op seksuele omgang met hen gekregen door het Woord van Allah.” (Moeslim)

´Aisjah (radiAllahoe ´anha) vertelde: “De Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) sloeg nooit zijn vrouwen of zijn slaven. In feite hief hij nooit zijn hand naar iemand op, behalve voor de Zaak van Allah of wanneer de verboden van Allah werden overtreden en hij wraak nam namens Allah.” (An-Nasaa´i)De privé-zaken van de vrouw mogen niet doorverteld worden

Aboe Sa´ied al-Khoedri (radiAllahoe ´anhoe) overleverde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “De slechtste positie van de mensen voor Allah op de Dag der Opstanding is de man die gemeenschap heeft met zijn vrouw en zij met hem en daarna verspreidt hij haar geheimen.” (Moeslim)Het verbod om vrouwen te negeren en aan hun lot over te laten

Haakim ibn Moeawiyah vertelde dat zijn vader vroeg: “O, Boodschapper van Allah, wat zijn de rechten van de vrouw van één van ons op haar echtgenoot?” Hij antwoordde: “Je moet haar te eten geven wanneer je zelf eet, haar kleden wanneer je jezelf kleedt, haar niet in haar gezicht slaan en haar niet uitschelden of alleen laten behalve in het huis.” (Ahmed, Aboe Dawoed, an-Nasaa´i, Ibn Maadjah. Sahieh volgens Ibn Hibbaan en al-Haakim)

Hoeveel mannen zijn er die een afkeer hebben van hun vrouw en haar wegsturen naar een vergelegen plaats en zich niet druk maken om haar welzijn noch om haar Dien? In plaats van haar vrij te laten zodat ze een beter leven kan hebben, willen ze van haar genieten zonder haar op haar beurt haar rechten te geven. Het Islamitische sociale systeem staat boven deze onderdrukking en zulke mannen zullen ter verantwoording worden geroepen omdat ze tegen de voorschriften van de Qor´aan en Soennah handelen. Allah (soebhanahoe wa ta´ala) zegt:

«En jullie zullen nooit in staat zijn rechtvaardig te zijn voor de vrouwen, hoezeer jullie ook willen. Geeft echter niet geheel toe aan jullie neiging….» (4:129)Het verbod op het gebruiken en misbruiken van vrouwen

“Niemand van jullie mag zijn vrouw slaan zoals een slaaf wordt geslagen, en dan aan het eind van de dag gemeenschap met haar hebben.” (Ahmed en een soortgelijke hadieth van Boechari)

Ibn ´Omar (radiAllahoe ´anhoe) overleverde van de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem): “Van de zaken die toegestaan (halaal) zijn, is de echtscheiding het meest gehaat door Allah.” (Aboe Dawoed, Ibn Maadjah, sahieh volgens al-Haakim, moersal volgens Aboe Haatim)

“Het verspillen van het levensonderhoud van degenen die van hem afhankelijk zijn, is genoeg zonde voor een man.” (Aboe Dawoed, an-Nasaa´i, al-Haakim)Dochters behoren beschermd te worden tegen slechte mannen

Ibn ´Abbaas (radiAllahoe ´anhoe) overleverde van de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem): “Wanneer een man wiens dien jou tevreden stelt naar je toe komt en je vraagt om je dochter te mogen trouwen, laat haar dan met hem trouwen, anders zal corruptie zich over de aarde verspreiden.” (Tirmidhi)Het huwelijk is bedoeld voor liefde en rust

«En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid….» (30:21)De man is verplicht om de dien van zijn vrouw te beschermen en mag haar niet belemmeren in Shari´ah-kennis en daden

«O, jullie die geloven! Behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hen beveelt, en die uitvoeren wat hen is bevolen.» (66:6)Een onrechtvaardige behandeling van echtgenotes in een polygaam huwelijk is verboden

´Aisjah (radiAllahoe ´anha) overleverde: “RasoelAllah (sallallahoe ´aleihi wa sallem) verdeelde zijn bezoeken aan zijn vrouwen op rechtvaardige wijze en zei: “O Allah, dit is de verdeling van wat ik bezit, hou me niet verantwoordelijk voor hetgeen onder Uw controle is en niet onder de mijne.” (Aboe Dawoed, Tirmidhi, Ibn Maadjah, an-Nasaa´i, sahieh volgens al-Haakim en Ibn Hibbaan en moersal volgens Tirmidhi)

Oerwah overleverde dat ´Aisjah (radiAllahoe ´anha) zei: “O, mijn neef. RasoelAllah (sallallahoe ´aleihi wa sallem) gaf niet aan één van ons de voorkeur boven de anderen wat betreft de tijd die hij met ons doorbracht. Het kwam zelden voor dat hij ons niet allemaal bezocht en zijn vrouwen benaderde zonder gemeenschap met ze te hebben, totdat hij tenslotte de vrouw bezocht wiens dag het was en de nacht met haar doorbracht.” (Ahmed, Aboe Dawoed, sahieh volgens al-Haakim)

Aboe Hoerairah (radiAllahoe ´anhoe) overleverde van de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem): “Eenieder die twee vrouwen heeft en ze niet rechtvaardig behandelt, zal op de Dag der Opstanding verschijnen terwijl hij een deel van zijn lichaam dat naar beneden hangt, met zich mee sleept.” (Ahmed, Aboe Dawoed, Tirmidhi, an-Nasaa´i, Ibn Maadjah, Ibn Hibbaan, al-Haakim, sahieh volgens Ibn Hajar al-Asqalani)

Het kan zijn dat een man zijn ene vrouw behandelt als een moeder en de andere als een geliefde. Of hij geeft veel van zijn aandacht aan de één, terwijl hij de andere alleen maar het huishouden laat doen. In de Islaam hebben alle echtgenotes vaste Shari´ah-rechten. De Shari´ah staat niet toe dat één vrouw continue een hogere positie heeft en dat persoonlijke voorkeur duidelijk blijkt in de behandeling. Eerdere of latere echtgenotes hebben geen privileges. Iedere echtgenote heeft juist haar status in de Shari´ah waar rechten aan verbonden zijn. Als er sprake is van meerdere vrouwen, mag het niet zo zijn dat één van hen wordt beschouwd als een slavin of bediende.
De man is verantwoordelijk voor zijn echtgenotes op de Dag der Opstanding

Ibn ´Omar (radiAllahoe ´anhoe) overleverde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “….. een man is raa´in (leider, verantwoordelijke) over zijn familie en is verantwoordelijk voor zijn leiderschap.” (Boechari en Moeslim)De goede behandeling van vrouwen is een sleutel tot het Paradijs

Aboe Hoerairah (radiAllahoe ´anhoe) vertelde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “De besten onder jullie zijn degenen die het beste voor hun vrouwen zijn.” (Soeyoeti in “Djaami´oes- Saghier” en Tirmidhi)

Anas (radiAllahoe ´anhoe) overleverde van de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem): “Zal ik jullie vertellen wie de besten onder jullie zijn? De vriendelijke man en degene met een goed karakter die zijn vrouw eervol behandelt wanneer hij ertoe in staat is.” (Daylami)

Djabir (radiAllahoe ´anhoe) overleverde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “De meest geliefde aanbiddende dienaar is voor Allah degene die het beste is voor zijn familie.” (´Abdoellah ibn Ahmed in “Zawaaid-oez-Zoehd” en Tabarani in “Rawdah an-Nadier”)

Aboe Sa´ied (radiAllahoe ´anhoe) overleverde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “Er is niemand van jullie die drie dochters of zusters heeft en goed voor hen is, zonder dat hij het Paradijs binnengaat.” (Aboe Dawoed, Tirmidhi en Boechari in ´Adaboel Moefrad no. 79)

Dergelijke ahadieth laten duidelijk zien dat het de bedoeling van de Shari´ah is, dat vrouwen eervol worden behandeld, worden beschermd en verzorgd.


Onderdrukking van vrouwen is een weg die naar het Vuur leidt

Aboe Oemaamah (radiAllahoe ´anhoe) overleverde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “De slechtste man is degene die zijn familie depressief maakt.” Ze vroegen: “O, RasoelAllah! Hoe maakt een man zijn familie depressief?” Hij antwoordde: “Wanneer de man zijn huis binnengaat, wordt zijn vrouw nederig, rent zijn kind weg en verstopt zijn bediende zich. Maar wanneer hij zijn huis verlaat, lacht zijn vrouw en zijn familie wordt vrolijk en komt tezamen.” (At-Tabarani in “Moedjam al-Awsaat”)

Oem Koelthoem bint ´Oeqbah (radiAllahoe ´anha) overleverde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “Waarlijk, ik haat de man die kwaad is en die over zijn vrouw neergebogen staat met zijn slagaderen opgezwollen, terwijl hij haar slaat.” (Daylami)

Iyaas ibn ´Abdoellah (radiAllahoe ´anhoe) vertelde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei over degenen die hun vrouwen slaan: “Zij zijn zeker niet de besten van jullie.” (Ahmed, Aboe Dawoed, an-Nasaa´i, sahieh verklaard door al-Haakim en Ibn Hibbaan)

OegtNajat
18-01-10, 20:18
Zo veel informatie MashaAllah,en als ik dan kijk hoeveel scheidingen/ruzie's er tegenwoordig in een huwelijk zijn breekt mijn hart echt. Zolang je leeft naar de voorschriften van Allah swt kom alles goed Alhamdoellilah.

Djazak Allahoe ghairan voor het plaatsen,moge Allah swt je rijkelijk belonen.

Jamal
18-01-10, 22:44
ik zeg altijd behandel goed en je zult goed behandelt worden.

OegtNajat
19-01-10, 20:28
Juistem! Ghair inshaAllah