PDA

Bekijk Volledige Versie : Allah Zijn Gunsten en onze dankbaarheidJamal
13-12-05, 23:20
Allah Zijn Gunsten en onze dankbaarheid

Deze lezing gaat over de ni´ma, de gunsten van Allah en onze dankbaarheid hiervoor (shoekr in het Arabisch). Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) is de bron van alle gunsten en genietingen.

De Qor´aan zegt hierover: En er is geen gunst die jullie ontvangen, of deze komt van Allah... (Soerah An-Nahl: 53)

Hij heeft jullie gegeven van alles wat jullie Hem vragen en als jullie Allah´s weldaden willen opsommen kunnen jullie ze niet tellen.. (Soerah Ibrahiem: 34)

De manier waarop we geschapen zijn, onze lichamen waarmee we van alles kunnen doen, onze zintuigen; dit alles zijn ook gunsten van Allah:

Degene Die alles wat Hij schiep op de beste manier heeft geschapen. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht van een uittreksel van nederig water (sperma). Daarna voltooide Hij hem en blies in hem van de Ziel en Hij maakte voor jullie het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten. Weinig dankbaarheid tonen jullie! (Soerah As-Sadjdah: 7-9)

Over de gunsten van Allah die zich in de natuur bevinden zegt de Qor´aan het volgende: Zie jij niet dat Allah alles op aarde en de schepen die over de zeeën rondvaren op Zijn bevel aan jullie dienstbaar heeft gemaakt? En dat Hij de hemelen weerhoudt op de aarde te vallen, alleen maar door Zijn toestemming? Voorwaar, Allah is voor de mensen zeker Zachtmoedig, Meest Barmhartig. (Soerah Al-Hadj: 65)

Al deze gunsten heeft Allah zowel voor gelovigen als ongelovigen bestemd. Er zijn echter gunsten die exclusief voor de gelovigen zijn.

Zien jullie niet dat Allah wat zich in de hemelen en op aarde bevindt aan jullie dienstbaar heeft gemaakt? En Hij heeft Zijn gunsten voor jullie vervolmaakt, zichtbaar en onzichtbaar.(Soerah Loeqmaan: 20)

Met "onzichtbare gunsten" wordt hier bedoeld: imaan (geloof), hidaayah (leiding) en ´ilm (kennis). Dit zijn Allahs gunsten aan de gelovigen. De zichtbare gunsten omvatten rijkdom, kinderen etc.

De grootste gunst van Allah is wel, dat Hij ons naar de Islam heeft geleid. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) heeft gezegd: "Waarlijk, Allah geeft rijkdom aan degenen die Hij liefheeft en aan degenen die Hij niet liefheeft, maar de godsdienst schenkt Hij uitsluitend aan degenen die Hij liefheeft". (Malik en Ibn Maadjah)

aa‚¬Â¦Maar Allah heeft jullie van het geloof laten houden en het in jullie harten aantrekkelijk gemaakt en Hij heeft jullie ongeloof, verdorvenheid en opstandigheid laten verafschuwen. Zij zijn het die zich op het rechte pad bevinden. Een grote gunst en een weldaad van Allah. En Allah is wetend en wijs. (Soerah Al aa‚¬“Hoedjoeraat: 7-8)

En de allergrootste gunst die inshaAllah nog moet komen, is het Paradijs. Hiervoor en voor alle andere gunsten zijn we Allah dank verschuldigd.

Aspecten van dankbaarheid

Er zijn een aantal aspecten van dankbaarheid, die nu verder zullen worden besproken:

Dankbaarheid is een gunst aan onszelf

Een belangrijk punt is, dat we met dankbaarheid vooral onszelf een gunst bewijzen, want Allah heeft onze dankbaarheid niet nodig. Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) zegt in de Qor´aan:

aa‚¬Â¦En wie dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is, voorwaar, Allah is Behoefteloos en Geprezen. (Soerah 31:12)

Dus dankbaarheid leidt slechts tot voordeel voor onszelf. Allah heeft onze dankbaarheid niet nodig. Of we nu dankbaar zijn of niet, verandert niets aan Allah. Wanneer we ondankbaar zijn, schaadt Hem dat niet, Hij is immers de Behoefteloze. Wij daarentegen, hebben juist wel behoefte aan Allah.

Dankbaarheid is nooit genoeg

Een ander punt dat we in gedachten moeten houden is, dat Allah´s zegeningen aan ons zَ groot zijn, dat hoeveel dankbaarheid we ook tonen, op hoeveel verschillende manieren ook, het nooit op zal wegen tegen al die gunsten.

Dat Allah´s gunsten ontelbaar zijn, blijkt wel uit het volgende: De Profeet Dawoed (as) vroeg aan Allah: " Wat is de kleinste van Uw zegeningen?" Allah openbaarde hem: "O Dawoed, haal adem!" Dawoed (as) haalde adem, en Allah vertelde hem: "Dit is de kleinste van Mijn zegeningen aan jou." (Ibn Qayyim)

Als Allah een gelijke betaling voor elke gunst zou vragen, als we voor elke gunst zouden moeten betalen met bidden, vasten, sadaqah (liefdadigheid) geven, goede daden doen etc., als Allah werkelijk van ons zou verlangen dat we iedere gunst, dus iedere ademtocht, op gelijkwaardige wijze terugbetalen, hoe zouden we dat dan ooit kunnen volbrengen? Het zou onmogelijk zijn, iedereen zou hierin tekort schieten.

Ibnoel-Qayyim (rahimahoellah) vermeldt het verhaal van een gelovige die vijftig jaar doorbracht met het aanbidden van Allah. Toen kreeg hij te horen dat Allah hem vergeven had. De man zei: "O Allah, wat valt er te vergeven als ik nog nooit iets verkeerd heb gedaan?" Daarop zorgde Allah ervoor, dat een zenuw in zijn nek hem zَveel pijn bezorgde, dat hij niet kon slapen of bidden. Toen de pijn afnam en hij weer kon slapen, kwam er een engel naar hem toe en hij klaagde tegen de engel over de pijn die hij had gehad. De engel vertelde hem: "Jouw Heer laat jou weten dat jouw vijftig jaren van aanbidden een betaling zijn voor het wegnemen van jouw pijn." SoebhanAllah, als Allah werkelijk een gelijke betaling met daden van aanbidding zou vragen voor elke gunst die Hij schenkt, dan zou je Hem dus vijftig jaar lang moeten aanbidden, om terug te betalen dat Hij een pijn van je weg neemt. En dan heb je alleen nog maar betaald voor één gunst.

Alhamdoelillah is het een hele grote gunst van Allah, dat Hij al tevreden is met dankbaarheid, dat we onze dankbaarheid mondeling uiten en in ons hart voelen, goede daden verrichten en zonden proberen te vermijden.

Stel je bent in een winkel, en je ziet een heel duur product dat je altijd al heel graag wilde hebben maar het was altijd veel te duur. En nu ineens is het in de aanbieding, heel goedkoop en je kunt het je makkelijk veroorloven. Zou je het dan niet kopen? Zou je het dan geen goede ruil vinden? Een klein beetje geld voor zoiets moois? Zo is het ook met Allah Zijn gunsten en onze dankbaarheid.

Dankbaarheid is verbonden met imaan, ondankbaarheid met koefr

Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en wees Mij dankbaar, en wees Mij niet ondankbaar. (Soerah Al-Baqarah:152)

Het woord dat hier vertaald is met "ondankbaar" luidt in het Arabisch "takfoeroen". Dit woord komt van dezelfde stam als het woord "koefr" en dat betekent ongeloof, het afwijzen van Allah. Deze ayah had dus ook vertaald kunnen worden met: "Wees Mij dankbaar en wees niet ongelovig", of "Wees Mij dankbaar en wijs Mij niet af." Dankbaarheid wordt dus geplaatst tegenover koefr (ongeloof) en is dus een kenmerk van de mensen met Imaan (geloof) waarmee ze zich onderscheiden van de mensen van Koefr.

Dankbaarheid is verbonden met aanbidding

O, jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien en wees Allah dankbaar als Hij alleen het is Die jullie aanbidden. (Soerah Al-Baqarah: 172)

Dus, met andere woorden, als het werkelijk zo is dat je Allah, en Hem alleen aanbidt, wees Hem dan dankbaar. Dankbaarheid is een vorm van aanbidding en het is een teken van ware aanbidding. De aanbidding is niet compleet zonder dankbaarheid jegens Allah.

Gunsten zijn een test

De mensen worden getest om te zien of ze dankbaar zijn.

Voorwaar, Wij wezen hem (de mens) de Weg: wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar? (Soerah 76:3)

De Profeet Soelaiman(as) zei, toen één van de djinn de troon van de koningin van Saba in een oogwenk naar hem bracht en voor hem plaatste: Dit is een gunst van mijn Heer, om mij op de proef te stellen of ik dankbaar zal zijn of dat ik ondankbaar zal zijn. (Soerah 27:4)

Allah onderwerpt ons dus aan testen, op allerlei manieren, om te kijken of we dankbaar zijn. Of we de beloning voor dankbaarheid verdienen. Want hoe beloont Allah dankbaarheid?

Het effect van dankbaarheid

In het voorgaande hebben we kunnen horen, dat dankbaarheid een goede daad is, een daad van imaan en van aanbidding, en over de goede daden heeft Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) gezegd:

En degenen die goede daden verrichten, zij hebben voor zichzelf voorbereidingen getroffen. Opdat Hij degenen die geloven en goede werken verrichten zal belonen, van Zijn Gunstaa‚¬Â¦ (Soerah 30: 44-45)

Er is dus sprake van "gunst op gunst". Allah schenkt Zijn gunsten, Zijn dienaar is daar dankbaar voor en toont dat, en omdat dankbaarheid een goede daad is, beloont Allah dat met weer een nieuwe gunst. Dit principe lezen we ook in de Qor´aan:

En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: "Als jullie dankbaar zijn, zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar,Mijn bestraffing is zeker hard. (Soerah Ibrahiem:2)

Ondankbaarheid

Omdat dankbaarheid zo´n goede daad is die Allah rijkelijk beloond, is er iemand die altijd op de loer ligt om te verhinderen dan we dankbaar zijn. Iemand die ons deze beloning niet gunt. Die probeert om Allah´s zegeningen aan ons kleiner te laten lijken dan ze zijn. En die de zegeningen die anderen ontvangen groter laat lijken dan de onze. Iemand die ons influistert, zodat we ontevreden worden met wat we hebben en naar meer verlangen. En dat is Sjeitaan, onze grote vijand.

Toen Iblies door Allah uit het Paradijs werd verbannen, zwoor hij de mensen van het Rechte Pad af te zullen houden en ze aan te zetten tot ondankbaarheid:

Hij (Iblies) zei: "Omdat U mij hebt doen dwalen, zal ik hen belemmeren op Uw rechte pad. Daarna zal ik zeker tot hen komen, van vََr hen en van achter hen en van hun rechter zijde en van hun linker zijde. En U zult de meeste van hen niet als dankbaren aantreffen. (Soerah (7):16-17)

Bakr ibn Abdullah al-Moezani zei: "Als iemand door problemen getroffen wordt, bidt hij tot Allah en Allah neemt de rampspoed van hem weg. Dan komt Sjeitaan en fluistert de man in dat zijn situatie niet zo slecht was als hij dacht. Dus neemt de dankbaarheid van de man af."

We moeten ons dus verzetten tegen de pogingen van Sjeitaan om ons tot de ondankbaren te laten behoren.

Al-Hasan al-Basri heeft gezegd: "Allah geeft zoveel gunsten als Hij wil, maar als de dienaar Hem er niet voor dankt, verandert Hij ze in een bron van kwelling. (Ibn Qayyim)

Als het gaat om ondankbaarheid, is een waarschuwing op zijn plaats. Want toen onze Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) het Vuur en haar bewoners te zien kreeg, zag hij dat het merendeel van hen uit vrouwen bestond. Gevraagd naar de reden, antwoordde hij dat het was vanwege hun ondankbaarheid. Vrouwen zijn voornamelijk ondankbaar naar hun echtgenoot toe.

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) heeft gezegd: "Als je altijd goed voor haar bent, maar ze ziet je éénmaal iets slechts doen, zegt ze: "Ik heb nog nooit iets goeds van jou gezien." (Boechari en Moslim)

Daarom is het niet goed als vrouwen onder elkaar veel praten over wat ze allemaal krijgen van hun man, en al hun sieraden ten toon spreiden. Daarmee kun je veroorzaken dat je zuster ontevreden wordt, omdat zij dat niet allemaal heeft. De volgende stap is dat ze bij haar man gaat klagen dat hij haar niet genoeg geeft, en dan komt de hadieth die net is vermeld, uit. Hier zien we dus, dat dankbaarheid niet alleen is voor Allah, maar ook naar mensen toe.

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) zei: "aa‚¬Â¦Wie geen dankbaarheid toont aan de mensen, toont ook geen dankbaarheid aan Allah.." (Ibn Abi Dunya en Ahmad)

Ondankbaarheid komt vaak voort uit ontevredenheid. Als je jezelf leert om tevreden te zijn met wat je hebt, behoed je jezelf voor ondankbaarheid.

Aboe Hoeraira (ra) overleverde dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) zei: "Als iemand van jullie de grote zegeningen die Allah hem gaf wil zien, laat hem dan kijken naar degenen die minder fortuinlijk zijn dan hem, en niet naar degenen die beter af lijken te zijn."

Salman al-Farsi (ra) zei: "Er was eens een man aan wie alle luxe van deze wereld was gegeven en toen werd het hem allemaal ontnomen. Maar hij bleef Allah prijzen en danken, totdat alles, zelfs zijn bed, van hem afgenomen was. En toch bleef hij toen nog Allah prijzen en danken. Een andere man, die alle luxe van deze wereld bezat, vroeg hem: "Waarom prijs en dank je Allah?" De andere man antwoordde: "Ik prijs en dank Hem voor alle zegeningen die ik nooit weg zou doen, al zou iemand ze willen ruilen tegen alles wat hij bezit." "Wat zijn die zegeningen dan?", Vroeg de tweede man. "Zie je dat dan niet?", Vroeg de eerste man. "Ik heb mijn gezichtsvermogen, mijn tong, mijn handen, mijn voetenaa‚¬Â¦"

Deze man was in een situatie waarin heel veel andere mensen ontevreden zouden zijn geweest, maar hij herkende tussen alle ellende de gunsten van Allah en was daar dankbaar voor. Hij begreep dat het allemaal nog erger had kunnen zijn.

Het herkennen van de gunst

De eerste stap bij dankbaarheid bestaat dan ook uit het herkennen van de gunst. Als het gaat om rijkdom, kinderen, gezondheid etc. is de gunst niet moeilijk te herkennen. Maar we zullen ook verder moeten kijken dan dat. Het is belangrijk altijd je situatie in beschouwing te nemen, hoe slecht die ook kan lijken, en te zoeken naar iets waar je dankbaar voor kunt zijn. Als je een moeilijke situatie doormaakt en met problemen wordt beproefd, kan juist dat "slechte" wat je overkomt, je ook veel goeds brengen inshaAllah. Als je de beproeving geduldig doorstaat en standvastig blijft in je geloof of zelfs nog sterker wordt, levert dat hier of in het hiernamaals een grote beloning op. Als je je dat realiseert, ben je Allah juist dankbaar voor die moeilijke situatie. En als je weet dat "Allah Zijn dienaren zelfs de pijn van een doornprik niet laat doormaken zonder hiervoor een zonde weg te nemen" (hadith in Boechari en Moeslim) ben je Hem dankbaar omdat je het dan op de Dag des Oordeels minder moeilijk zult hebben.

Dankbaarheid in een moeilijke situatie vinden we terug in het verhaal van de Profeet Ayyoeb (as). Hij was een rijke man met veel kinderen, maar Allah nam hem alles af. Hij werd getroffen door een ziekte waardoor geen enkel deel van zijn lichaam intact bleef, behalve zijn hart en zijn tong. Deze gebruikte hij om Allah mee te gedenken. Hij zag er zo afschuwelijk uit, dat praktisch niemand meer iets met hem te maken wilde hebben. Zijn vrouw zei tegen hem: "Ayyoeb, als je tot jouw Heer bidt, dan verlost Hij je misschien wel van deze ziekte." Maar hij antwoordde: "Ik heb zeventig jaar in goede gezondheid geleefd, kan ik dan niet dit zeventig jaar geduldig doorstaan voor Allah?"

Dus Ayyoeb (as) was dankbaar voor de zeventig jaren dat hij gezond was geweest, en klaagde niet, zelfs niet tegen Allah, toen Allah alles van hem wegnam. Hij begreep een belangrijk feit, namelijk dat Allah ons niets verschuldigd is. Hij schenkt ons alles vanuit Zijn Rahma (genade), maar Hij is ons niets verplicht. Hij hoeft ons niets te geven. Helaas is het vaak zo dat we alles wat we krijgen als vanzelfsprekend aannemen, en dat we gaan klagen wanneer we het niet krijgen of als het ons weer ontnomen wordt, alsof we er recht op hebben. Zoals het verhaal van Ayyoeb (as) laat zien, moeten we dankbaar zijn voor alles wat Allah uit Zijn Rahma schenkt. En het is beter (wel moeilijk!) om niet te klagen over alles wat je graag zou hebben, maar niet hebt.

We moeten proberen om in de kleine, alledaagse dingen de gunsten van Allah te herkennen. Want al-Hasan zei eens: "Als iemand slechts eten, drinken en kleding ziet als Allahs zegeningen aan hem, heeft hij niet veel kennis en is zijn bestraffing nabij." (Ibn Qayyim)

We hoorden al dat in feite iedere ademtocht een zegening is. Verder kunnen we een voorbeeld nemen aan de Sahaba. Van ´Ali (ra) weten we, dat hij eens na een bezoek aan wat ze toen als toilet gebruikten, over zijn buik wreef en zei: "Wat een grote gunst! Maar mensen tonen er niet de dankbaarheid voor die het verdient." (Ibn Qayyim) In zulke kleine alledaagse dingen zagen de Sahaba dus grote zegeningen.

Ibn Abi Dunya vertelde, dat enkele mensen met veel kennis zeiden: "Iemand met kennis moet Allah danken voor de dingen die Hij hem niet gegeven heeft, net zoals hij Allah dankt voor de dingen die hij wel gekregen heeft. Hij dankt in dit geval Allah omdat Deze hem heeft behoed voor de last van het verantwoording afleggen, want voor elke gunst zal verantwoording moeten worden afgelegd (wat je ermee hebt gedaan.)" (Ibn Qayyim)

Het uiten van dankbaarheid

Er zijn een aantal manieren waarop we onze dankbaarheid kunnen uiten: door het zeggen van "Alhamdoelillah"

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) heeft gezegd: "De beste dhikr is "laa ilaha illallah" en de beste smeekbede is "alhamdoelillah". (At-Tirmidhi, An-Nasa´I en Ibn Majah)

´Oemar (ra) vroeg aan ´Ali (ra): "We kennen "laa ilaha illallah", "soebhanallah" en "Allahoe akbar". Hoe zit het met "alhamdoelillah"? ´Ali (ra) zei: "Een uitspraak waar Allah van houdt voor Zichzelf, die Hem genoegen doet voor Zichzelf en Hij houdt ervan dat het wordt herhaald." (At-Tabari)

De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) zei: "Allah is tevreden met Zijn dienaar als deze wanneer hij iets eet Allah ervoor dankt, en wanneer hij iets drinkt, dankt hij Allah ervoor." (Moeslim)

De geleerden zeggen, dat één "alhamdoelillah" in feite een nieuwe "alhamdoelillah" oproept. Als je oprecht "alhamdoelillah" zegt, is de beloning zo groot, dat een tweede "alhamdoelillah" op zijn plaats is, omdat Allah jou heeft doen inzien dat het nodig was om "alhamdoelillah" te zeggen, omdat Hij jou tot de dankbaren heeft laten behoren (Ibn Qayyim)

Overigens, ook in situaties die op het eerste gezicht niet zo gunstig lijken, zoals ziekte en verlies, zeggen we "alhamdoelillah". We hebben immers net gezien dat ze ook als zegeningen kunnen worden opgevat.

Door het laten zien van Allah´s zegeningen.

´Imraan overleverde dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) zei: "Als Allah Zijn dienaar zegeningen schenkt, houdt Hij ervan om het effect van die zegeningen op hem te zien.". Hij (´Imraan) vertelde deze hadieth toen de mensen hem een keer met hele mooie kleren zagen en dachten dat het ongepast was.

Een andere hadieth luidt dat iemand bij de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) kwam en hij zag er slordig en onverzorgd uit. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) vroeg hem of hij bezittingen had en hij antwoordde dat dit zo was. Daarop informeerde de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) waaruit zijn bezittingen bestonden. De man antwoordde dat hij kamelen, paarden, slaven en schapen had. Daarop zei de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem): "Als Allah dat alles aan jou heeft gegeven, laat Hem dan Zijn Zegening aan jou zien."

In andere ahadieth valt te lezen dat dit tonen van je zegeningen niet met arrogantie en opschepperij gepaard moet gaan.

Onze ´ibadah (aanbidding) vermeerderen

Er is overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) eens een hele nacht in gebed bleef staan, zodat zijn voeten opzwollen. Er werd hem gevraagd waarom hij dat deed. Er was toch al bekend gemaakt dat Allah al zijn vroegere en toekomstige zonden had vergeven?

Mohammed (sallallahoe aleihi wa sallem) antwoordde: "Zal ik dan geen dankbare dienaar zijn?" (Boechari en Moeslim)

Wegblijven van zondig gedrag

Op de vraag wat dankbaarheid inhoudt, antwoordden de sahaba en tabi´ien (de generatie nل de sahaba): "Dankbaarheid is het opgeven van slechte daden."

Dankbaar zijn met je hele lichaam.

Een man vroeg aan Aboe Hazim: "Wat is de dankbaarheid van de ogen?" Hij zei: "Als je iets goeds ziet, spreek erover. Als je iets slechts ziet, zwijg erover."

De man vroeg: "Wat is de dankbaarheid van de oren?" Aboe Hazim antwoordde: "Als je iets goeds hoort, accepteer het. Als je iets slechts hoort, verwerp het."

Toen vroeg de man: "Wat is de dankbaarheid van de handen?" Hij antwoordde: "Neem niets wat jou niet toebehoort en houdt de betaling van wat je Allah verschuldigd bent (de zakah) niet achter."

De man vroeg vervolgens: "Wat is de dankbaarheid van het hoofd?" Hij antwoordde: "Dat het kennis bevat."

Toen vroeg hij: "Wat is de dankbaarheid van de geslachtsdelen?"

Aboe Hazim reciteerde: En degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn. (Soerah (23):5-7)

Hier zien we dus ook weer dat dankbaarheid bestaat uit het doen van goede daden en het vermijden van zonden, en dat met al je lichaamsdelen.

Soedjoed

Er is overgeleverd, dat bij gelegenheden waarbij de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) goed nieuws ontving, hij soedjoed deed om zijn dankbaarheid te uiten. Ook de Sahaba deden dit. Dit waren een aantal manieren om onze dankbaarheid aan Allah te tonen. Laten we ze toepassen en dankbaar zijn voor alle zegeningen en zorgen dat we niet in de positie komen dat Allah ons straks moet herinneren aan Zijn zegeningen aan ons.

Zoals Ibnoel-Qayyim vermeldt van één van de tabi´ien: Laith vertelde: "Wanneer Allah de mensen verzamelt op de Dag des Oordeels, zal Hij hen herinneren aan Zijn zegeningen. Eén van Zijn dienaren zal zeggen: "Herinner mij ergens aan." En Allah zal zeggen: "Weet je nog dat je die-en-die problemen had en dat je tot Mij bad en dat Ik ze wegnam van jou? Weet je nog dat je daar-en-daar op reis was en Mij om een reisgenoot vroeg en Ik je die gaf? En weet je nog dat je Mij om de hand vroeg van die-en-die, de dochter van zus-en-zo? Dus Ik gaf je haar ten huwelijk en hield de anderen weg." De dienaar zal voor Zijn Heer staan Die hem aan Zijn vele zegeningen zal herinneren." Toen begon de verteller (Laith) te huilen en zei: "Ik hoop dat niemand op déze manier voor zijn Heer komt te staan, want degene die dit overkomt, zal gestraft worden."

Waarmee hij bedoelde dat wanneer Allah iemand moet herinneren aan de zegeningen die hij heeft ontvangen en hij blijkbaar zelf de zegeningen niet heeft gezien, dan betekent dit dat die persoon niet dankbaar voor deze zegeningen is geweest.

Als we deze situatie willen voorkomen, moeten we Allah vragen ons te helpen om dankbaar te zijn. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) zei tegen Mu´adh (ra): "Bij Allah, ik houd van jou. Dus vergeet niet aan het eind van iedere salah te zeggen: "O Allah, help me U te gedenken en U te danken en U goed te aanbidden." (Ahmed, At-Tabarari)

(Allahoemma a´inie ´alaa dhikrika wa shoekrika wa hoesni ´ibadatik)

Ghouraba
24-12-05, 14:11
Mashallah een heel erg leerzaam....

''En hij schonk jullie van alles wat jullie hem vroegen en als jullie de gunsten van Allah willen opsommen,dan kunnen jullie ze niet tellen.Voorwaar de meeste zijn zeker onrechtvaardig,ondankbaar...''
Soerat Ibrahiem Aya 34

hassan
28-12-05, 18:22
Allahuma inna nasaloeka qalban shakira wa adj3alnaa minal shakirien

Amien

islamisvrede
28-12-05, 18:23
Mashallah