PDA

Bekijk Volledige Versie : Moeraqabah; Oppassen op je nafs»¤ƒãïtµ¤«
26-04-06, 21:44
Moeraqabah: betekent het altijd oppassen op je nafs, het opletten bij al je daden en je er altijd bewust van zijn dat Allah (swt) je ziet, je kent, weet wat je doet en laat, zelfs in het meest heimelijke, stiekeme (zonder dat iemand het weet). Je bent je er van bewust dat Allah Ar-Raqieb is, Hij (swt) is Degene Die alles beschermd en ziet, Die alles weet, en geen moment van onoplettendheid kent.

aa‚¬Å“En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allah is Alziende over wat jullie doenaa‚¬? (Al-Hadîd 57 aya 4)

Zoals in de bekende hadith waarbij Djibrîl bij de profeet (saws) komt en hem (saws) vraagt over Al-Islam, Al-Imân en ihsan. Als Djibrîl aan de profeet (saws) vraagt wat ihsan betekent, antwoordt hij (saws): aa‚¬Å“Het houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dan dat hij jou wel ziet.aa‚¬? (Muslim).

Dit is moeraqabah, het is de weg naar ihsan* aa‚¬“ moehsin (iemand met de eigenschap ihsan, die Allah voortdurend gedenkt). We moeten dus goede kennis over Allah (swt) hebben. We moeten altijd heel goed beseffen wie Allah (swt) is. Hoe Almachtig, Groots en Alwetend Hij (swt) is. De dienaren kunnen nooit correcte schaamte hebben, als ze geen correcte moeraqabah hebben.

* Ihsan betekent: goedheid, uitmuntendheid, bekwaamheid. Dit wordt als één van de meest onderscheidende eigenschappen gezien van een ideale persoon, het gaat samen met imân (geloof), Islam (onderwerping aan Allah) en taqwa (vrees, diep bewustzijn van Allah). Ishan is het goede doen en een uitdrukking van de juiste kennis en geloof.

Moeraqabah is de poort voor/ naar kennis over Allah (swt). Moeraqabah is fard, een verplichting van Allah (swt). Met moeraqabah komt de dienaar hoger, zijn imân zal toenemen en een grotere beloning wordt voor hem/ haar voorbereid. Met dit besef weten de dienaren dat niets, maar dan ook niets verborgen is voor Allah (swt).

aa‚¬Å“Op de dag dat iedere ziel aanwezig vindt wat hij van het goede verricht heeft en wat hij van het kwade verricht heeft, zal hij wensen dat er een grotere afstand tussen hem en zijn (kwaad) zou zijn. En Allah waarschuwt jullie (voor) Zijn bestraffing en Allah is Genadig voor de dienaren.aa‚¬? (Ãa€šli-aa‚¬ËœImrân3 aya 30).

aa‚¬Å“En het Boek (met hun daden) zal voor hen geplaatst worden (in de rechterhand van de gelovige en in de linkerhand voor de ongelovige) en jij zult de zondaren (moedjrimoen) in angst zien wegens wat daar in staat. En zij zullen zeggen:aa‚¬?Wee ons, wat is dat voor boek dat niets kleins weglaat en niets groots, zonder dat berekend te hebben!aa‚¬? En zij zullen wat zij deden vóór zich vinden. En jouw Rabb (Heer) doet niet één van hen onrecht aan.aa‚¬? (Soerah Al-Kahf 18 aya 49).

Moeraqabah is een fundament (basis) van gehoorzaamheid aan Allah (swt) Het is een bevel van Allah (swt). Het betekent dat men dan alles met ikhlâsh (zuiverheid) voor Allah (swt) alleen doet.

Een persoon kan nooit tot de moekhlisien (degenen met ikhlâsh, dus die alles alleen voor Allah doen met een zuivere intentie) en de sidiqien (oprechten) behoren, noch oprecht angst voor en hoop hebben in Allah (swt), zonder een juist begrip en juist toepassen van moeraqabah.

Moeraqabah bestaat uit vier delen:

1. Het kennen van Allah (swt)

Iemand kent Allah (swt) in het openbare en het verborgene, beseft Allahaa‚¬a„¢s (swt) nabijheid als hij alleen is en als hij gezien wordt door anderen.

2. Het kennen van Iblies (eigennaam van Shaytân)
Weten dat Iblies onze vijand is, dus moeten we altijd gewapend zijn tegen hem.

3. Het kennen van de eigen nafs (ziel, ego).
We moeten beseffen dat we zwak zijn, dat we afhankelijk zijn en we Allah (swt) nodig hebben, en dat we nooit weg kunnen rennen van hetgeen Allah voor ons bepaald heeft.

4. Het kennen van de werken die we moeten doen voor Allah (swt)

Een geleerde heeft gezegd: aa‚¬Å“Als iemand oud zal zijn en deze vier zaken niet weet, zal men zichzelf nooit kunnen redden van het vuur.

Ten eerste moet je Allah (swt) kennen in het openbaar en in het verborgene.

Ten tweede weet je dat je nafs zwak is en dat je nooit tegen iets in kan gaan of iets veranderen kan van hetgeen Allah (swt) heeft bepaald.

Ten derde ken je de bevelen en verboden en weet je dat Allah (swt) alleen die daden zal accepteren die zijn gedaan met ikhlâsh en op de correcte wijze. En de tekenen van ikhlâsh zijn, dat je nooit iets zal doen voor iets of iemand uit de schepping.

Ten vierde ken je Iblies, besef je de vijandschap van Iblies en ook als je alleen bent en Iblies je beïnvloedt, keer je altijd terug naar Allah (swt).aa‚¬?

1e deel Het kennen van Allah (swt)

Je probeert altijd dicht bij Allah (swt) te komen. Je weet zeker dat Allah (swt) je nader is dan je halsslagader; kortom alles van jou weet.

aa‚¬Å“En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn nafs (ziel) hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader.aa‚¬? (Soerah Qâf 50 aya16).

We weten dat Allah (swt) boven ons staat. Allah is de Almachtige, heeft alles in Zijn Handen, Allah (swt) kan alles. Hij is Ar-Raqieb (Degene die alles ziet), Hij is Al-Hafiez (de Beschermer). Hij is Al-Moeqiet (onderhouder) en geeft ons alles: ons onderhoud, leven en dood, blijdschap en droefenis, fijne gebeurtenissen en moeilijkheden.

Er kwam een man naar Ibrâhîm ibn Athab en zei tegen hem: aa‚¬Å“O Aboe Ishâq, ik heb veel slechte dingen gedaan en ik wil graag iets van jou leren zodat ik mijzelf kan verbeteren, waar ik beter van zal wordenaa‚¬?.

Ibrâhm zei: aa‚¬Å“Ik zal je vijf dingen leren en als jij deze vijf dingen zal doen, zal je nooit slecht doen en zal je bij het doen van goede daden, je heel tevreden voelen.aa‚¬?
De man zei: aa‚¬?Zeg het mijaa‚¬?.

Ibrâhîm zei: aa‚¬?Als je slecht wil doen voor Allah, eet dan niet van Zijn risq (voorziening)aa‚¬?.
De man zei: aa‚¬?Waar kan ik dan nog eten? Alles wat op de aarde is, is de risq van Allah.aa‚¬?
Ibrâhîm zei: aa‚¬?Is het dan goed wat je doet, dat je van Zijn risq eet terwijl je slecht doet?aa‚¬?
De man zei aa‚¬?Nee.aa‚¬?

Ibrâhîm zei: aa‚¬?Ten tweede, als je slechte daden wil doen ga dan niet in Allahaa‚¬a„¢s landen wonen.aa‚¬?
De man zei: aa‚¬?Dit is erger dan het eerste, want het Oosten en het Westen en alles daartussenin is van Allah.aa‚¬?

Ibrâhîm zei: aa‚¬?Is het dan goed dat jij van Zijn risq eet en in Zijn landen woont en slechte daden doet?aa‚¬?

De man zei: aa‚¬?Nee. En geef mij de derdeaa‚¬?.

Ibrâhîm: aa‚¬?Als je iets wilt doen wat verboden is door Allah ga dan naar een plek waar Hij je niet kan zien.aa‚¬?
De man: aa‚¬?Hoe kan dit? Allah kent alles wat in de hemelen is en wat op de aarde is en wat zich onder de grond bevindt. Allah weet alles en ziet alles.aa‚¬?
Ibrâhîm: aa‚¬?Is het dan goed dat je slecht doet en Hij jou ziet?aa‚¬?

De man zei weer: aa‚¬?Nee. Geef mij de vierde.aa‚¬?

Ibrâhîm: aa‚¬?Als al-mâlik al mawt (de engel van de dood) je komt halen, zeg dan tegen hem dat hij je uitstel moet geven om nog berouw te tonen en je goed kan doen op Allahaa‚¬a„¢s weg.
De man: aa‚¬?Dat zal hij nooit accepteren.aa‚¬?

Ibrâhîm: aa‚¬?Als je de dood dus niet kunt weghouden van je nafs en je geen kans tot uitstel hebt, hoe kan je jezelf dan redden? Waar kan je naartoe vluchten uit deze situatie?aa‚¬?

De man: aa‚¬?Geef mij de vijfde.aa‚¬?
Ibrâhîm: aa‚¬?Als de Zabaniyya (engelen) komen op Youm al Qiyamah om je te halen om je naar Djehannam te brengen, zeg dan dat je niet met hen meegaat.aa‚¬?

De man: aa‚¬?Dat zullen ze nooit accepteren.aa‚¬?

Ibrâhîm: aa‚¬?Hoe kan je jezelf redden?aa‚¬?

De man zei: aa‚¬?Genoeg, genoeg! Ik heb berouw en vraag vergeving aan Allah (swt)aa‚¬? En de man ging weg.

Weten dat Allah (swt) Eén is (la sharika-la). Allah (swt) is de Enige Bezitter en Beheerser van het heelal. Allah (swt) heeft ons de belofte gegeven voor rechtvaardigheid in beloning in het goede en in het slechte. Alles wat Hij (swt) zegt zal gebeuren. Niemand is gelijk aan Hem. Iedere dag geeft Hij (swt) ons iets anders.

aa‚¬Å“Allen die in de hemelen is en op de aarde zijn, vragen Hem (heeft Hem nodig). Iedere dag is hij bezig (zoals aan iemand eer geven, het leven aan sommigen, de dood aan anderen, blijdschap, verdriet, enzovoort)." (Ar-Rahmân 55 aya 29)

Overgeleverd door Aboe Darda dat de boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: aa‚¬Å“Koelle yawm shaaa‚¬a„¢n.aa‚¬? Dit betekent: Iedere dag is anders; vergeving van zonden, moeilijkheden worden verlicht. Eén groep zal omhoog worden gebracht en een andere naar beneden.aa‚¬? (hadith sahih Ibn Mâdja).

Je weet dus dat Allah (swt) iedere dag iets anders voor ons brengt; van het ene ogenblik op het andere kan je leven compleet anders zijn, of afgelopen zijn. Niemand weet wat hem te wachten staat en wanneer hij zal sterven. Als je dit dus weet, moet je het met je gehele lichaam beseffen en voelen in ieder deel van je lichaam, tot in het kleinste haartje op je lichaam. Dit bewustzijn sterkt je in je werken voor Allah (swt). Allah (swt) staat boven alles, weet alles en heeft alles op de beste manier geschapen.

aa‚¬Å“O mens! Wat heeft jouw weggeleid van jouw Rabb (Heer), de Edele (Al-Kariem)? Degene, Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?aa‚¬? (Soerah Al-Infithâr 82 ayaat 6-7)

aa‚¬Å“Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm (gestalte) geschapenaa‚¬? (At-Tîn 95 aya 4)

Hoe kan de mens zich dan nog trots voelen in zijn dien (religie). Allah (swt) is zo Groots en wij zo klein. We kunnen niets, we zijn nietig, dus laten we ons nooit groter voelen dan we zijn. We hebben Allah (swt) nodig. Als dit gevoel sterk en stabiel in je hart komt en je leeft ernaar, heeft dit als resultaat dat je de correcte kennis over Allah (swt) hebt en dan Insha-Allah zal je een speciale plaats bij Allah (swt) krijgen.

Het gevolg hiervan is ook dat we dan altijd op onze nafs (ziel, ego) letten. Je bent voorzichtig bij al je daden en let op je lichaam: je tong (roddelen, kwaadspreken, liegen enzovoort vermijden), je ogen, oren, voeten, handen. En als belangrijkste je hart; de goede eigenschappen in je hart vestigen en het slechte eruit halen.

Overgeleverd door Aboe Yaa‚¬a„¢ala bin Shaddad ibn Aus, dat de profeet (saws) zei: [B]aa‚¬Å“Een wijs persoon is degene die oplet op zijn lichamelijke verlangens en passies en zichzelf controleert van hetgeen schadelijk is en strijdt voor hetgeen hem zal baten na zijn dood; en een dom persoon is degene die zichzelf overgeeft aan zijn hunkeringen en lusten en van Allah de vervulling van zijn nutteloze verlangens verwacht.aa‚¬?[B] (Tirmidhi)

Als iemand zover is dat er geen moment is dat hij geen moeraqabah heeft, is hij een moehsin (iemand met ihsan, dit is iemand die zich altijd bewust is van Allah zoals in de hadith). Dit is een hele hoge positie. Moge Allah (swt) ons deze plaats geven.

»¤ƒãïtµ¤«
26-04-06, 21:48
2e deel Het kennen van Iblies.

Allah (swt) beveelt ons dat wij strijden tegen Zijn vijand en onze vijand, namelijk Iblies.

aa‚¬Å“Voorwaar, shaytân is voor jullie , beschouwt hem daarom als een vijand. Voorwaar, hij roept zijn volgelingen op om de bewoners van het laaiende vuur (de Hel- al-Nar) te wordenaa‚¬? (Fâtir 35 aya 6)

De conclusie is dus dat we weten dat shaytân ons wil vernietigen. Op alle mogelijke manieren zal hij ons proberen af te laten dwalen van de Rechte Weg. Nooit wil hij gehoorzaam zijn aan Allah. Met riyâ (show), kibr (trots), onrust stoken, enzovoorts, probeert hij dit te bewerkstelligen.

De profeet (saws) heeft gezegd: aa‚¬Å“Als Iblies aa‚¬Ëœs morgens zijn volgelingen uit stuurt (zegt hij tegen hen): aa‚¬Å“Degene die een moeslim misleidt zal ik een kroon op zaa‚¬a„¢n hoofd plaatsenaa‚¬?. Na terugkeer (van de volgelingen) zegt één tegen Iblies: aa‚¬Å“Ik bleef achter één (moslim) aan gaan tot hij talaq (scheiding) uitsprak tegen zijn vrouw.aa‚¬? Iblies zegt : aa‚¬?Hij zal binnenkort weer trouwen.aa‚¬? Een ander zegt: aa‚¬?Ik bleef bij hem tot hij slecht tegen zijn ouders deed.aa‚¬? Iblies antwoordt: aa‚¬?Hij zal weer goed doen tegen hen.aa‚¬? Nog een ander zegt: aa‚¬?Ik bleef bij hem tot hij iemand vermoordde.aa‚¬? Iblies zegt: aa‚¬?Jij, jij.aa‚¬? Nog komt er een ander die zegt: aa‚¬?Ik bleef bij hem tot hij shirk (afgoderij) beging.aa‚¬? Iblies antwoordt: aa‚¬?Jij, jijaa‚¬? en hij gaf hem de kroon." (Sahih Ibn Mâdjah)

We worden niet met rust gelaten omdat we moslim zijn. Iblies ligt overal op de loer. Ten eerste probeert hij ons met de grote zonden weg te halen. Lukt dit niet, dan zal het met kleine daden zijn, zoals bijvoorbeeld bidaaa‚¬a„¢h (iets toevoegen aan de Islam, innovatie). Dit is nog gevaarlijker dan zonden plegen, omdat de moslim die bidaaa‚¬a„¢h doet, denkt dat hij iets goeds doet, terwijl diegene die een zonde pleegt weet dat hij fout bezig is.

Iblies wil niet alleen maar dat je slecht doet, hij wil ook dat je met hem naar djahannam (één v/d namen van de Hel) gaat. Als je dit weet, moet je tegen hem vechten, opletten op het innerlijk en het uiterlijk, alert blijven en niet verslappen, niet lui worden. Djihad moet je tegen hem doen als hij uitnodigt tot het slechte en het goede. De enige hulp hiertegen is te vluchten naar Allah (swt).

Er zijn zovele wegen via welke shaytân naar de mensen komt. Een geleerde heeft gezegd dat shaytân via tien verschillende deuren naar de mensen komt.

Ten eerste via hebzucht en wantrouwen. Hiertegen heb ik gevochten door tevreden te zijn met wat ik heb. Daarmee kon ik me sterker maken en via de volgende aya in de Qoraa‚¬a„¢aan:

aa‚¬?En geen levend wezen (Dâbbah) op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan. En Hij kent de verblijfplaats en de bewaarplaats ervanaa‚¬Â¦.aa‚¬? (Soerah Hôed 11 aya 6).

Ten tweede via de hoop op een heel lang leven, zodat je denkt nog veel tijd te hebben om te veranderen, berouw te hebben en dus stel je het werken voor Al-Achira (het hiernamaals) uit. Hiertegen vocht ik door angst te hebben voor Al-mâlik Al-Mawt (de engel van de dood).

aa‚¬?Voorwaar, Allah beschikt over de kennis van het Uur, en Hij kent wat zich in de schoten bevindt. En niemand weet wat hij morgen zal doen. En niemand weet op welke grond hij zal sterven. Voorwaar,Allah is van alles op de hoogte Alwetend (Al-aa‚¬ËœAliem).aa‚¬? (Soerah Loeqmân 31 aya 34)

Ten derde via luiheid en hebberigheid. Hiertegen wapen ik mij door bang te zijn voor het lui zijn en altijd hard te werken. [/color]

aa‚¬?Laat hen eten en zich vermaken en worden afgeleid door de (valse) hoop, later ze zullen (het) weten!aa‚¬? (Al-Hidjr15 aya 3).

Ten vierde via trots; denken dat je trots kunt zijn. Ik vecht hiertegen door angst te hebben voor het naderende einde en nederig te zijn.

aa‚¬?Op de dag die komt zal geen ziel spreken, behalve met Zijn verlof. En onder hen er zijn ongelukkigen en gelukkigen.aa‚¬? (Hôed 11 aya 105).

Ik houd altijd in gedachten dat ik niet weet tot welke groep ik zal behoren. Want als je dit beseft dan zul je nooit trots zijn voor welke werken je in de doenja ( het aardse leven) ook doet.

Ten vijfde via de deur van neerkijken op je broeders en zusters. Ik strijd ertegen door mezelf te leren dat zij zoveel rechten op mij hebben en dat het haram is om slecht tegen mijn moslimbroeders en -zusters te doen.

Ten zesde via hassad (afgunst). Ik heb gestreden door mezelf te leren dat de verdeling van de risq (voorziening) alleen in handen van Allah (swt) is. Hij (swt) geeft en neemt en alles is Zijn uiteindelijke bezit.

aa‚¬Å“Zijn zij het die de Barmhartigheid van jouw Rabb (Heer) uitdelen? Wij zijn het, die tussen hun levensonderhoud uitdelen in het wereldse leven. En Wij verhieven sommigen van hen in rang boven sommige anderen, opdat de ene groep de andere groep tot een bron van bespotting zal maken. En de Barmhartigheid van Jouw Rabb (Heer) is beter dan wat zij verzamelden.aa‚¬? (Al-Zoekhroef 43 aya 32).

Ten zevende via de deur van riya (show), iets doen om alleen maar aan de mensen te laten zien. Ik heb ertegen gevochten door ihlaq (goed gedrag).

aa‚¬Å“Zeg:aa‚¬?Voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is. Wie daarom de ontmoeting met zijn Rabb (Heer) verwacht, laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Rabb (Heer) niet één deelgenoot toekennen.aa‚¬? (Al-Kâhf 18 aya 110).

Ten achtste via gierigheid. Ik heb gestreden door altijd vast te houden aan wat de Islam leert: dat alles wat in de doenja (dit aardse leven) in onze handen komt, maar tijdelijk is en alleen wat bij Allah is, is blijvend, eeuwig.

aa‚¬Å“Wat bij jullie is, zal vergaan, maar wat bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die geduldig waren zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.aa‚¬? (An-Nahl 16 aya 96).

Ten negende via Kibr (trots). Ik heb dit bestreden door nederig te zijn. Niemand is meer dan een ander door kleur, ras, afkomst, sekse, enzovoort.

aa‚¬Å“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest, Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.aa‚¬? (al Hoedjoerât 49 aya 13)

Ten tiende via hebberigheid, het niet willen delen en alles van de mensen willen hebben. Ik heb gestreden door nooit iets van anderen te verwachten.

aa‚¬Å“En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Voorwaar, Allah voert Zijn zaak uit. Waarlijk, Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald.aa‚¬? (At-Thalâq 65 aya3)

Pas dus op dat je niet in de vele valstrikken van shaytân valt!!!

»¤ƒãïtµ¤«
26-04-06, 21:55
3e deel Het kennen van de nafs

o De nafs beveelt je het slechte. Houdt de nafs in bedwang door te beseffen dat de nafs gevaarlijker kan zijn voor je, dan Iblies!

aa‚¬Å“aa‚¬Â¦Voorwaar de ziel (nafs) spoort aan tot het kwade, behalve bij wie door mijn Rabb (Heer) begenadigd isaa‚¬Â¦..(Yôesoef 12 aya 53 Djoez, deel 13)

De ware gelovige vecht altijd tegen de zwakte van zijn nafs en voedt de nafs op.

Shaytân probeert de nafs altijd te verzwakken en gebruikt de nafs als middel. De metgezellen waren zich hier altijd van bewust:
aa‚¬Å“Een man huilde. Zijn vrouw zei tegen hem: aa‚¬Å“Als jij iemand hebt vermoord en naar zijn familie toe zou gaan en zo hard zou huilen, zouden zij jou vergevenaa‚¬?. Hij antwoordde: Ik heb mijzelf vermoord.aa‚¬?

(wie kan mij vergeven, wie kan mij helpen tegenover Allah)

Als je je nafs volgt, je eigen wil volgt, zal je verliezen. Wees niet blij met alles wat zij jou laat zien, wat zij mooier laat lijken. Je moet dieper kijken en weten wat ermee bedoelt wordt. Wees niet oppervlakkig en ga niet af op het eerste het beste wat mooi lijkt. De nafs is gauw in verleiding te brengen.

Pas op! De nafs laat je in de steek als je goed zou moeten handelen. Bijvoorbeeld bij de djihâd, of het uitgeven van geld. De nafs zegt dan: aa‚¬Å“doe maar niet, is het echt nodig? Ik kan beter sparen; Heeft diegene het geld echt wel nodig?[/U]aa‚¬? En zo gaat de nafs door, tot je niets meer uitgeeft. Ook bij de dood kan de nafs je in de steek laten. Er zijn zoveel mensen waartegen wordt gezegd op hun sterfbed: aa‚¬Å“zeg de getuigenis!aa‚¬? Maar de stervende zegt enkel aa‚¬Å“Ah, ahaa‚¬? of hij blijft alleen maar onzinnige dingen zeggen of hij zegt de loze woorden aa‚¬Å“Ik zal nooit meer het goede krijgen, want ik heb zoveel slecht gedaanaa‚¬?en hij sterft zonder de getuigenis te zeggen.

Ibn Qayyim heeft gezegd: aa‚¬Å“Iemand vertelde mij dat toen een bedelaar stierf deze zei: aa‚¬Å“ Een cent voor Allah!aa‚¬?, en een zakenman zei op zijn sterfbed : aa‚¬Å“Deze stof is goedkoperaa‚¬?.

Wat we niet kunnen zien ten tijde van het sterven is veel. De angst voor de dood moeten we hebben en er voor werken dat we ook een goed einde zullen hebben.

Pas op de nafs wat betreft de gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan Allah (swt). Als je iets wilt doen, heb dan geen haast. Vraag na aan degenen die kennis hebben en jou de juiste weg kunnen wijzen; die weten welke ziekte je nafs heeft en welke medicijn je moet gebruiken.
Pas op dat je nafs geen kapsones heeft over goede daden; dat je nafs zich zo goed voelt over de daden die je doet, dat je bijvoorbeeld denkt:aa‚¬?Wat doe ik veel shalât, wat vast ik vaak, wat werk ik hard!aa‚¬? Als conclusie kan je zeggen:

Bij alles wat je doet moet je kijken of je het echt alleen voor Allah (swt) doet of om andere redenen. Als je zo goed oplet, verdien je goede, moreel correcte werken en stabiele werken en meer geduld. Dan kom je bij degenen die bij alles wat zij doen alleen maar voor de Weg van Allah (swt) werken.

Dit niveau bereik je alleen als je correct doorzet en met goede intenties tegen de wil van je nafs in gaat.

Het eerste dat je kan doen in de opvoeding tegen de nafs is geen haram te nuttigen. Als iemand zijn buik in bedwang heeft, heeft hij zijn lichaam in beheersing en ook zijn hart en dan wordt alles makkelijker te beheersen en leidt het de nafs naar Allah (swt).

Bishr al Hafia heeft gezegd: aa‚¬Å“Twee zaken die het hart hard maken zijn veel eten en veel pratenaa‚¬?.

Iemand kwam binnen bij de geleerde Hassan al-Basrie en zag hem brood met vlees eten. Hassan nodigde hen uit om te eten. De man antwoordde dat hij had gegeten tot hij niet meer kon eten. Hassan zei: aa‚¬Å“Hoe kan een moeslim eten tot hij niet meer kan etenaa‚¬?.

Loeqman zei tegen zijn zoon: [I]aa‚¬?Eet jezelf niet overvol (vol over vol). Als je dat deel aan een hond geeft is dit beter dan jezelf zo vol te etenaa‚¬?. aa‚¬Å“Niet zwakker worden dan de haanaa‚¬? (door veel eten niet meer kunnen opstaan voor het fadjr gebed).

Als je je buik niet in bedwang houdt en jezelf vol eet, keer op keer, zonder beheersing, wordt alles moeilijk voor je. Je lichaamsdelen zullen niet meer met je samenwerken, je hart verdwaalt en je zult jezelf nooit bekritiseren.

Als je met je nafs de weg wilt volgen van goede werken, neem dan Allah als beschermer en neem dan alleen wat nodig is als voedsel. Maak je voedsel veilig van haram. Een hadith zegt:

aa‚¬Å“Het beste gedeelte van voedsel voor de zoon van Adam is een paar happen, zodat hij stabiel blijft staan. Als hij meer wil, laat hem dan 1/3 voor eten, 1/3 voor drinken en 1/3 voor adem halenaa‚¬?.

Habdi heeft gezegd: aa‚¬?Deze hadith is een fundament van alle medicijnenaa‚¬?.Een arts heeft hierover gezegd: aa‚¬Å“Als de mensen deze woorden hebben gebruikt, zullen zij zichzelf veilig stellen van iedere ziekte en moeheid. Er zijn geen dokters of apothekers nodigaa‚¬?.

Ten tweede: bescherm je tong en alle lichaamsdelen tegen alles behalve tegen hetgeen nodig is om te zeggen.

Praat alleen als het nodig is en gebruik goede woorden.

Als je dus alles goed wilt hebben, moet je geen grootspraak of kapsones hebben. Je bent dan nederig voor Allah (swt).

aa‚¬Å“Als iemand nederig is voor Allah, zal Allah hem hoger brengenaa‚¬? (hadith Muslim) Met hoger wordt bedoeld, hoger in de doenja (aardse wereld), omdat Allah hen hoger laat zijn bij de mensen, en in Al-Achira (het Hiernamaals), wanneer men een beloning bij Allah (swt) in Al-Djennah (Paradijs) krijgt.

De profeet was de imâm van de nederigen. Aïshja heeft gezegd: aa‚¬?Jullie zijn je niet bewust van de beste aanbidding aan Allah, namelijk nederigheidaa‚¬?.

Foedil ibn Ayyad heeft tegen Soefyan ibn Oejaijnd gezegd: aa‚¬?We waren in de moskee en als je denkt dat iemand hier minder is dan jij ben je verkeerd bezig.aa‚¬?

We moeten onze nafs altijd bekritiseren en bestraffen. Ga tegen haar in als zij tot het slechte leidt. De nafs is slechter dan wat jijzelf denkt over haar. Wees je daarvan bewust. De nafs (ziel, ego) is de schatkist van Iblies (Shaytân) waar hij lekker kan slapen en een goede vriend aan haar heeft. Ga ervan uit dat:

1 Als de nafs angst (vrees) heeft, is het veilig,

2 Als de nafs zegt dat iets waar is, weet dat het een leugen is,

3 Als de nafs zegt dat iets ikhlâsh is, weet dat het riyâ (show) is.

Omar ibn Chattâh heeft gezegd:[B] aa‚¬Å“Bekritiseer jullie zelf vóórdat jullie de afrekening krijgen. Weeg jullie zelf voor jullie gewogen worden. Het is makkelijk voor jullie om jezelf nu te bekritiseren dan morgenaa‚¬?.

»¤ƒãïtµ¤«
26-04-06, 21:57
4e deel Het kennen van de werken met ikhlâsh

Allah (swt) beveelt en verbiedt bepaalde zaken. Wat Hij jou beveelt is gehoorzaamheid en Hij verbiedt de slechte zaken. Allah verplicht dat we beiden met ikhlâsh doen, dus alleen voor Allah (swt). Ook de slechte zaken, zoals alcohol drinken en roken, moeten we laten voor Allah (swt) en niet omdat de dokter het zegt. Men moet zich richten naar de goede weg: de leiding van de Qoraa‚¬a„¢aan en de Soennah.

Degene die uiterlijke slechtheden verlaat moet niet de innerlijke slechtheden vergeten. Allah (swt) vergeeft degenen die beide slechtheden verlaat:

aa‚¬Å“En laat de openlijke en de verborgen zonden achterwege. Voorwaar, degenen die zonden begaan zullen vergolden/ beloond worden met hetgeen zij plachten te verrichten.aa‚¬? (Al-Anaa‚¬a„¢ÃƒÂ¢m 6 aya 120)

Kijk uit voor de slechte nia (intentie). Niet zo hard werken voor uiterlijke ibadah en daarbij een nia (intentie) hebben die niet correct is.

Als je dichter bij Allah (swt) wilt komen, gehoorzaam Allah (swt) en verlaat de slechte zaken, de zonden. Als je intentie niet correct is en je uiterlijk goed bezig bent, zal hetgeen je hebt gedaan als zonden worden beschreven (zoals de huichelaars). De straf komt nu en in Al-Achira (Hiernamaals). Je maakt je uiterlijk mooier en je krijgt er niets goeds voor terug. Je moet je innerlijk nooit vergeten, want dit is het belangrijkste; de nia van je hart. Als je dit vergeet, word je als iemand die alleen maar een show van al zijn aanbidding maakt.

Pas op dat Iblies je niet overwint, of vangt in zijn netten, zodat je werken worden vernietigd. Shaytân maakt mooie, smakelijke wegen. Als iemand geen kennis heeft, denkt hij dat iets heel goed is, maar het brengt slechts het slechte, of dwaling en vernietiging. Hij doet zoveel op de weg van Allah,aa‚¬Â¦denkt hij, en hij is tevreden met zichzelf, maar het enige is dat hij zichzelf vernietigt.

Voordat je het werk gaat uitvoeren stel je jezelf twee vragen:

1. Voor wie doe ik dit werk? Alleen voor Allah (swt) of voor iemand anders?

2. Hoe doe ik dit werk? Zijn het correcte werken?

Tijdens het uitvoeren moet je blijven opletten dat je niet afdwaalt van deze twee zaken. Kijk na het werk, of je het goed hebt beëindigd en of je er iets voor Al-Achira mee hebt verdiend.

aa‚¬Å“O, jullie die geloven! Vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruitgezonden voor de Volgende Dag. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen.aa‚¬? (Al-Hasjr 59 aya 18)

Pas op voor het hard worden van het hart. Pas op van/ voor terugnemen als iets gegeven is. Herinner dat Allah (swt) je ziet. Herinner je het Uur van de dood. Denk na over de straffen van de Nar (het Vuur). Keer terug naar Allah (swt). Vergelijk de straffen en de beloningen. Werk snel in de doenja. Schaam je alleen voor Allah (swt). Wanhoop nooit aan de rahma (Genade) van Allah (swt). Herinner je de straf van de qabr (graf). Blijf altijd hulp vragen aan Allah (swt). Herinner dat Allah (swt) alle zonden vergeeft. Herinner je de Dag der Opstanding. Herinner je de Afrekening. Vlucht met berouw naar Allah (swt)

aa‚¬Å“En wees niet als degenen die Allah vergeten en Hij liet hen zichzelf vergeten. Dat zijn de fasiqoen (ongehoorzamen). Niet gelijk zijn de inwoners van het Vuur en de inwoners van Ad-Djennah. Het zijn de inwoners van Ad-Djennah die succesvol zullen zijnaa‚¬?. (Al-Hasjr 59 ayaat 19-20)