PDA

Bekijk Volledige Versie : Maalik al Mawt*laila*
31-05-06, 20:41
Maalik al Mawt

--------------------------------------------------------------------------------

De Engel des doods bezoekt drie maal per dag onze huizen.
Door Hassan is overgeleverd, dat alle huizen op de aarde elke dag drie maal door de Engel des doods afgespeurd worden, en van iedereen waarvan hij ontdekt dat het onderhoud en de leeftijd afgelopen zijn, neemt hij de ziel weg. Als het gezin huilt, staat de Engels des doods bij de deur en zegt: aa‚¬Å“Ik heb geen zonde begaan, wij zijn gehoorzame dienaren van Allah. Bij Allah ik heb niets van zijn onderhoud verwijderd of zijn leeftijd verminderd. Wij zullen jullie opnieuw bezoeken tot niemand van jullie nog in leven is.aa‚¬? Hassan zegt: aa‚¬Å“Bij Allah als de gezinnen in staat waren hem te zien en naar hem te luisteren, dan zouden zij hun dode lichamen vergeten en om hun eigen toestand huilen.aa‚¬?

Hoe ontstonden ziekten en aandoeningen?
Door Jabir bin Zaid is overgeleverd dat in vroegere tijden, de Engel des doods plotseling verscheen en de ziel wegnam. De mensen hadden geen ziekten. De mensen begonnen de Engel des doods te berispen en te vervloeken. De Engel des doods beklaagde zich bij Allah. Toen schiep Allah aandoeningen en ziekten en alle mensen stierven aan een ziekte en vergaten de Engel des doods. Zij zeiden: aa‚¬Å“Hij stierf aan die ziekte.aa‚¬?

De bescherming van je lichaam in het graf.
Wanneer de engelen terugkomen nadat zij hem in het graf hebben gelegd, neemt de salaat ( het gebed) aan zijn rechterkant plaats, het vasten aan zijn linkerkant, de Qoraan en het reciteren van de Qoraan aan zijn hoofdeinde, het moskeebezoek voor de salaat aan zijn voeteinde en het geduld aan de buitenkant. Nu stuurt Allah de bestraffing. Als de bestraffing aan de rechterkant plaatsneemt weerhoudt het gebed hem en zegt: aa‚¬Å“Ga weg, je kunt er onmogelijk door, hij heeft zijn hele leven geploeterd en nu hij naar zijn graf is gekomen is hij verlost.aa‚¬? Dan komt de bestraffing aan de linkerkant plaatsnemen en krijgt hetzelfde antwoord van de Qoraan en de recitatie, als zij bij de voeten komt, krijgt zij hetzelfde antwoordt, de bestraffing faalt aan alle kanten en ontdekt dat de aanbidding de man beschermt en gaat weg. Dan zegt het geduld tegen al de aanbidding (daar waar silawit voor is ): aa‚¬Å“Als jij het niet had gekund, dan had ik het gedaan en de bestraffing afgeweerd. Nu zal ik op de Brug van de siraat en de weegschaal (van de daden) aanbidden.

De presentatie van je daden tijdens je dood.
Door Mohammed bin Ali is overgeleverd, dat als een man dicht bij zijn dood is, hem zijn goede en slechte daden officieel gepresenteerd worden. Hij blijft maar naar zijn goede daden kijken en buigt zijn hoofd als hij naar de slechte daden kijkt. Hassan heeft gezegd dat de engelen die de daden opschrijven hem de goede en slechte daden presenteren in zijn stervensuur. Hij is blij met de goede daden en trekt rare gezichten naar de slechte daden. Allah zegt in de Heilige Qoraan: aa‚¬Å“Een mens zal op die dag verteld worden wat hij vroeger heeft gedaan en wat hij later heeft gedaan.aa‚¬?

De gelovige martelaar.
Door Abdoellah bin Oemair is overgeleverd dat als een gelovige martelaar wordt op de weg van Allah, hem al zijn zonden vergeven worden bij het op de grond vallen van de eerste druppel bloed en Hij stuurt een lichaam van het paradijs waarin zijn ziel wordt meegenomen: Hij stuurt een lichaam van het paradijs waarin de ziel samen met de engelen naar de hemel kan komen en gaan zo verbonden met engelen dat men denkt dat hij ook een engel is. Hij staat op en knielt waarop alle engelen neerknielen. Hij is vergeven, gereinigd en er wordt bevolen dat hij naar de martelaren in de groenen tuinen met de minaretten moet worden gebracht. Daar zijn koeien en vissen, die de martelaar voeden zoals hij nog nooit gegeten heeft. De vissen zwemmen de hele dag in kanalen van het paradijs en eten zoetgeurend voedsel van het paradijs. saa‚¬a„¢Avonds slacht de koe hen met zijn hoorns en dan worden zij klaargemaakt. Als de martelaren hen eten, proeven zij de zoete smaak van het voedsel van het paradijs. De koeien grazen de hele nacht in het paradijs en eten al het fruit uit het paradijs. saa‚¬a„¢Ochtends komt de vis hen slachten met zijn staart en zij worden klaargemaakt. Als hun vlees gegeten wordt dan zijn daar alle smaken van het fruit van het paradijs in.

Ogen openhouden tijdens het sterven.
Door Aboe Hoerairah is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei: aa‚¬Å“Zien jullie niet dat iemand die sterft zij ogen openhoudt.aa‚¬?De metgezellen zeiden: aa‚¬Å“Ja, O Boodschapper van Allah. Hij zei dat als de Engel des doods de ziel naar de hemel wegneemt, de ogen de ziel blijven nakijken.

Twee deuren in de hemel?
Door Anas is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei dat voor ieder mens er twee deuren in de hemel zijn. Door de ene deur gaan zijn goede daden omhoog en door de tweede daalt zijn levensonderhoud naar beneden. Als een gelovige sterft, huilen beide deuren voor hem.

De verzen die gelezen moeten worden bij de begrafenis.
Oemar heeft het volgende overgeleverd: aa‚¬Å“Ik hoorde de Heilige Profeet (vrede zij met hem) het volgende zeggen: aa‚¬Å“Als één van jullie sterft, wees dan niet te laat en breng hem snel naar het graf en lees soera Baqara de eerste paar verzen bij het hoofd en de laatste paar verzen bij de voeten.aa‚¬?Abdoer Rahman bin Ala zei tegen zijn zoon: aa‚¬Å“Bij mijn dood als jullie mij in het graf leggen zeg dan: aa‚¬Å“Bismillahi wa alamillati Rasoelilahaa‚¬?. Gooi dan de aarde erover en reciteer bij mijn hoofd de eerste paar verzen, want ik heb gehoord dat de heilige profeet (vrede zij met hem) dat zo gezegd heeft.aa‚¬?Tenslotte, na het voorbereiden van het graf moet er van begin Baqara (Alief la miem) tot Moeflihoen voor het hoofd gelezen worden en van Amanar Rasoel (einde Baqara) tot het einde voor de voeten. Deze verzen beschermen het graf en bevelen de doden aan.

Het samendrukken van het graf.
Door Ibrahim Ghanavi is overgeleverd dat een man naar Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) ging en op de weg naar haar toe het lichaam van een dode baby die naar de begraafplaats werd gedragen, tegenkwam. Zij begon te huilen. Hij vroeg: aa‚¬Å“Waarom huil je? aa‚¬Å“ Zij antwoordde dat zij medelijden had want het kind zou het samendrukken van het graf voelen.

De geleerden hebben gezegd dat de volgende voorwaarden nodig zijn voor de vergeving van zonden:
De overledene heeft berouw en Allah accepteert berouw.
1) Hij zoekt vergeving voor de zonden en Allah vergeeft hem.
2) Hij verricht goede daden na slechte daden en de slechten daden worden uit zijn verslag verwijderd.
3) Hij ondergaat problemen en ziekte in de wereld en die verwijderd zonden.
4) Hij wordt in het graf samengedrukt zodat de zonden in Barzakh worden afgehandeld in plaats van in het Hiernamaals.
5) Andere moslims bidden voor en de vergiffenis van zijn zonden.
6) Zijn gezin, kinderen, vrienden en andere gelovigen verrichten goede of liefdadige daden om hem daarvan de beloningen te geven.
7) Als gevolg van het Oordeel, als de dag 50.000 jaren duurt, zullen zijn zonden vergeven worden door de angst en ongerustheid.
8) Hij ontvangt de aanbevelingen van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en Allah vergeeft hem door Zijn genade.

De manier om de eenzaamheid van het graf niet te voelen.
Nu volgt een beschrijving van die dingen, die het graf weldadig maken. Er is door Sri Bin Moegallad overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) tegen Aboe Zar zei dat als je van plan bent om te reizen je gewoonlijk wat bagage meeneemt: aa‚¬Å“Wat neem je dus mee voor de Dag des Oordeels, O Aboe Zar. Ik zal je vertellen waar je die dag nut van hebt.aa‚¬?Aboe Zar zei: aa‚¬Å“O vertel mij dat alstublieft, O Profeet van Allah.aa‚¬?Hij zei:aa‚¬?Vasten in de zomer (vrijwillige vasten) en het bidden van twee rakaaa‚¬a„¢t in de de late nacht. Dit heft de eenzaamheid van het graf op.aa‚¬?

Door Ali is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei:aa‚¬?Iemand die elke dag honderd maal aa‚¬Ëœla ilaha illalahoel malikoel haqqaul moebienaa‚¬a„¢reciteert zal niet arm zijn; hij zal geen eenzaamheid voelen in het graf en de deuren van het paradijs zullen voor hem worden geopend.aa‚¬?

Wat komt je te hulp in het graf?
Er werd overgeleverd dat de Heilige Profeet altijd soera aa‚¬ËœTabarakaalladieaa‚¬a„¢en soera Sajdah las voordat hij naar bed ging.

Door Ibn Abbas is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei, dat van iemand die op donderdag na het Magribgebed twee rakaaa‚¬a„¢at bidt en in iedere rakaaa‚¬a„¢ah na soera al-Fatiha vijftien maal soerat Zilzal (ida zulzalat) bidt, Allah de dood voor hem gemakkelijk maakt, hem van de bestraffing in het graf redt en zijn weg over de brug van de Sirat vergemakkelijkt.

De Heilige Profeet zei dat degene die op vrijdag overdag of saa‚¬a„¢nachts sterft, overlijdt met geloof en gered wordt van de bestraffing van het graf.

Door Anas is overgeleverd dat iedereen die in de maand Ramadaan overlijdt, veilig is voor de bestraffing in het graf.

Profeten verrichten de salaat in het graf.
Ibn Abbas heeft overgeleverd, dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) eens langs het graf van Moesa kwam. Hij zag hem de salaat bidden. Hij zei dat alle profeten leven in hun graf en de salaat doen.

Als hafiz opstaan uit je graf.
Door Firdaus Bailmi is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei, dat iemand die de Qoraan uit zijn hoofd leert en sterft voordat hij hiermee klaar is, door Allah een engel aangewezen krijgt om hem in het graf de Qoraan uit zijn hoofd te leren zodat hij op de Dag des oordeels als hafiz uit zijn graf opstaat.

De martelaren.
Door Ibn Abbas is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei dat de zielen van martelaars in groene vogels leven, zij vliegen over de rivieren in het paradijs en zij verblijven in gouden lampen die aan de Troon hangen. Zij kunnen op groene vogels zitten en reizen waar ze maar naartoe willen, of hun eigen vorm is zo mooi als die van de groene vogels gemaakt, net zoals de engelen soms in mensengedaante reizen, maar in het Hiernamaals nemen zij de vorm van een mens aan. Er is een zelfde soort overlevering door Ibn Masoed, Ibn Oemar en Kaaa‚¬a„¢ab.

De plaats van de zielen van de gelovigen en ongelovigen.
Door Ali is overgeleverd dat de zielen van de gelovigen in de Zamzambron zijn (in Mekka) en dat het ergste deel van het land het Hadramautveld is dat Barhoet heet. Daar verzamelen de zielen van de ongelovigen zich.

Het zien van de beloning en de bestraffing in het graf.
De zielen krijgen in hun graf de beloningen en de bestraffingen volgens hun daden. En als zij goed waren wordt hun elke ochtend en avond het paradijs getoond en een engel zegt:aa‚¬?Dit is jullie ware huis en verblijfplaats.aa‚¬?Dit is door Boechari en Muslim overgeleverd.

De martelaren.
Door Ibn Abbas is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei dat de zielen van martelaars in groene vogels leven, zij vliegen over de rivieren in het paradijs en zij verblijven in gouden lampen die aan de Troon hangen. Zij kunnen op groene vogels zitten en reizen waar ze maar naartoe willen, of hun eigen vorm is zo mooi als die van de groene vogels gemaakt, net zoals de engelen soms in mensengedaante reizen, maar in het Hiernamaals nemen zij de vorm van een mens aan. Er is een zelfde soort overlevering door Ibn Masoed, Ibn Oemar en Kaaa‚¬a„¢ab.

De plaats van de zielen van de gelovigen en ongelovigen.
Door Ali is overgeleverd dat de zielen van de gelovigen in de Zamzambron zijn (in Mekka) en dat het ergste deel van het land het Hadramautveld is dat Barhoet heet. Daar verzamelen de zielen van de ongelovigen zich.

Het zien van de beloning en de bestraffing in het graf.
De zielen krijgen in hun graf de beloningen en de bestraffingen volgens hun daden. En als zij goed waren wordt hun elke ochtend en avond het paradijs getoond en een engel zegt:aa‚¬?Dit is jullie ware huis en verblijfplaats.aa‚¬?Dit is door Boechari en Muslim overgeleverd.

Op welke dagen en aan wie worden je daden getoond?
Hakiem Tirmidhi heeft overgeleverd in aa‚¬ËœNawadiroel Oesoelaa‚¬a„¢, dat de Heilige Profeet gezegd heeft dat de daden van de dienaren op maandag en donderdag aan Allah worden getoond; op vrijdag aan profeten en ouders. Zij zijn allen blij met de goede daden en hun gezichten lichten op. Maar o mensen, vreest Allah en stel de doden niet teleur en doe niets kwaads, dat hen bedroefd.

Vier manieren om je overleden ouders te helpen:
Abi Asied heeft overgeleverd dat er een man bij de Heilige Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei:aa‚¬?Mijn ouders zijn overleden, is er een manier waarop ik nog van dienst kan zijn?aa‚¬?
Hij antwoordde:aa‚¬?Ja er zijn vier manieren waarop je nog iets goeds voor hen kan doen:
1) Bid voor hen
2) Volg hun advies en gehoorzaam hun bevelen
3) Respecteer hun vrienden
4) Wees goed en vriendelijk voor hun naaste verwanten.aa‚¬?

Een gelovige met schulden kan het paradijs niet betreden.
Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei, dat de ziel van de gelovige in zijn schulden gevangen wordt gehouden. Als een gelovige sterft terwijl hij nog schulden heeft, die niet betaald zijn zal zijn ziel het paradijs niet binnentreden tot zijn schulden betaald zijn.

Het spreken over de dode.
Ibn aa‚¬ËœOemar heeft overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei:aa‚¬?Spreek over goede dingen van de doden en houd je mond over de slechte dingen.aa‚¬?

Het lopen over het graf .
aa‚¬ËœAqabah bin aa‚¬ËœAmir heeft overgeleverd:aa‚¬?Zelfs al zou ik over een kolenvuur moeten lopen of over een scherp zwaard tot ik mijn voeten niet meer kan gebruiken, is dat beter dan over het graf van een moslim te lopen.aa‚¬?

Hoe wordt de dode opgevrolijkt?
Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei dat een dode in het graf als een zinkend, huilend persoon is, die op zijn vader, moeder, zoon of vriend wacht om voor hem te bidden. Als zij bidden is hem dat liever dan al het andere in de wereld. Wanneer aardse mensen bidden stuurt Allah bergen beloning naar de doden. De gave van de levende aan de doden is dat zij om hem berouw hebben.

De daden die doorgaan na de dood.
Door Aboe Hoerairah is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat als een gelovige sterft zijn daden zullen stoppen, behalve zeven werken die ook na zijn dood nog doorgaan:
1) Hij heeft iemand religieuze kennis onderricht. De deugd daarvan gaat door zolang de kennis doorgaat.
2) Hij laat een goede beschermeling achter die voor hem bidt.
3) Hij laat een kopie van de Qoraan achter.
4) Hij heeft in zijn leven een moskee gebouwd.
5) Hij heeft een gasthuis voor reizigers gebouwd.
6) Hij heeft een bron of kanaal gegraven.
7) Hij heeft zijn leven liefdadigheid gegeven.

Wanneer gaat men naar het paradijs?
Ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat iemand die aan het einde van de Ramadaan sterft naar het paradijs zal gaan en dat iemand die aan het einde van de Arafat of de negende Dhil oe Hijja sterft naar het paradijs zal gaan, en iemand die sterft na het geven van liefdadigheid naar het paradijs zal gaan.

Bron: De dood het graf en wat erna gebeurt geschreven door J.Suyuti

Sweet*Lady*
01-06-06, 17:37
oef je krijgt er kippen vel als je het leest
soubhan'allah
:djazak: laiala voor info heb het ooit al eens gelezen maar waar :oops:

*laila*
01-06-06, 18:10
waiyaak sweety'ke... kreeg er idd ook kippevel van.. heb dit per mail ontvangen, en heb het hierop gezet ;) vond het belangrijk om te delen ;)

»¤ƒãïtµ¤«
01-06-06, 18:15
Subhana-allah .. van een paar dingen had ik geen flauw benul

:djazak: voor het plaatsen Laila'ke

*laila*
01-06-06, 18:16
waiyaak faith'ke ;)

Rahmatullah
08-06-06, 11:46
Sobhanalah. Moge Allah jou belonen voor het plaatsen van dit bericht, insha Allah. Ik heb snel n aantal dingen opgeschreven die ik niet wist en die mij nuttig zullen zijn, elhamdolilah.

ff kopieren en verspreiden via e-mail.

Ma3a salama

*laila*
08-06-06, 19:47
amine zuster... Moge allah ons allen belonen omdat we onze kennis hier delen... en moge allah je belonen dat je het wilt verspreiden...

Jamal
15-01-09, 23:31
Masha allah. Stukken over de engelen zijn altijd leuk en interessant om te lezen