cAqiedah - Oesoel ath-Thalaathah (De drie fundamenten)


Datum: Zondag 07-09-2003
Locatie: Moskee as-Soennah

De moslim is verplicht om vier zaken te leren:

- Het opdoen van kennis van de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem)

- Het in de praktijk brengen van deze kennis

- Het uitnodigen van anderen hiernaar

- Het hebben van geduld tijdens dit alles.

Het bewijs hiervoor is te vinden in de Koran (vertaling van de interpretatie):

Bij de tijd! Waarlijk, de mens is in verlies, behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.
(Soerat al-cAssr)

Allah zweert in Soerat al-cAssr bij de tijd. Betekent dit dat wij ook mogen zweren bij de tijd? Het antwoord hierop is nee! Wij mogen alleen bij Allah zweren. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie zweert bij een ander dan Allah heeft waarlijk ongeloof of veelgodenaanbidding begaan.” (Tirmidhi en sahieh bevonden door al-Albaani)

Allah heeft daarentegen het recht om te zweren bij datgene wat Hij wil. De voorgaande vier zaken dienen elkaar in de genoemde volgorde op te volgen, anders is het geloof nooit compleet en zul je altijd een schakel missen. Kennis komt voor het spreken en handelen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovige vrouwen.” (Soerat Moehammed: 19)

Allah noemt in dit vers dat kennis voor het spreken en handelen komt.

Kortom:

- Eerst dien je dus de juiste kennis te verzamelen.

- Nadat je daarmee begonnen bent hoor je deze kennis vervolgens in de praktijk toe te passen.

- Pas als je dat gedaan hebt, kan je beginnen met het uitnodigen.

- Hierbij dien je geduld te hebben met alles wat je tegen kan komen.Uitleg van de vier zaken
Kennis
Door kennis te vergaren kom je meer te weten over jouw Schepper en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Kennis vergaren begint bij de Tawhied (éénheid van Allah). Door Allah te leren kennen, kun je Hem een plaats in je hart geven. Daardoor wordt jouw hart versterkt met Imaan (geloof) en wordt het gemakkelijker om naar deze kennis te handelen. Het bewijs hiervoor is de overlevering waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) Moecadh bnoe Jabal naar Jemen stuurde, hij zei: “Je zult gaan naar een volk dat behoort tot de mensen van het Boek. Als je bij hen aankomt nodig hen dan uit naar het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah. Als zij jou daarin gehoorzamen, vertel hen dan dat Allah hen waarlijk verplicht vijf gebeden op een dag en nacht te verrichten…” (al-Boechari)

Geloven alleen is niet voldoende, dit geloof dient gepaard te gaan met handelingen. Een goed bewijs hiervoor is datgene wat Iblies zij tegen Allah toen hij weigerde te buigen voor Adam (vrede zij met hem), hij zei: “U heeft mij geschapen uit vuur en U heeft hem uit aarde geschapen.” Hij getuigt dus dat Allah zijn Schepper is, maar maakt dit hem nu een gelovige? Nee! Hij weigerde immers neer te knielen terwijl Allah hem dat bevolen had. Daardoor is hij ongelovig en zijn verblijfplaats zal dan ook de Hel zijn.

Praktiseren
Daden dien je te verrichten conform de kennis uit de Koran en de Soenah. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd (vertaling): “De beste woorden zijn de woorden van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed.”

Elke handeling van aanbidding moet aan twee voorwaarden voldoen:

Ichlaas; ook wel zuivere intentie
Moetaabacah; ook wel het volgen van de voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem)
Zonder te voldoen aan deze voorwaarden, worden je daden van aanbidding niet geaccepteerd door Allah, de Verhevene. Het verrichten van daden is een fysieke bezigheid, het bewijst wat jouw mond beweert en wat jouw hart gelooft.

Het aansporen van de mensen tot het geloof
Allah zegt dat wij de beste Oemmah (gemeenschap) zijn die ooit is voortgebracht (vertaling van de interpretatie):

“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.” (Soerat Aali cImraan: 110)

De reden waarom wij dus de beste gemeenschap zijn is omdat wij elkaar aansporen tot het goede en het verwerpelijke verbieden. Het aansporen hoor je te doen met wijsheid en goede manieren.

Geduld
Bij de voorgaande zaken dient men geduld op te brengen, ondanks alle kwellingen die je kunnen overkomen. Het is belangrijk dat je volhoudt in voor- en tegenspoed, opdat je geen verlies zult lijden en zult behoren tot de overwinnaars.