Het volgende verhaal gaat over een van de kleinzonen van de profeet (salla llaahoe 'aleihi wa sallam); de zoon van H'oesayn - de kleinzoon van de profeet (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) - die oorspronkelijk 'Aliy Ibnoe H'oesayn ibnoe 'Aliy ibn Abi Taalieb heet, maar de bijnaam Zayn al 'Aabiedien droeg.

[hr:95c676b05e]
Zayn al 'Aabiedien trok elke nacht een zwarte juten zak over zijn hoofd en begaf zich door de straten van Medinah; door de straten van de stad zwervend, op zoek naar arme gezinnen die hij kon voeden; op zoek naar hongerige monden waarmee hij het vuur kon blussen, handelend naar de uitspraak van de profeet (salla llaahoe 'aleihi wa sallam):

"En de liefdadigheid dooft het vuur, zoals het water het vuur dooft.."

(Overgeleverd door Tiermiedhie, die zei: h'asanoen Sah'ieh; tevens h'asan verklaard door sheikh al Albaanie in al-Irwaa-e, zie h'adieth 29 van Nawawie).

Elke nacht droeg Zayn al 'Aabiedien hij zware zakken meel en andere levensmiddelen op zijn rug en klopte hij op de deuren van armen en behoeftigen om vervolgens de zakken voedsel naar binnen te schuiven. Wanneer de mensen hem wilden bedanken uit ongekende blijdschap zagen zij enkel een man wiens hoofd gewikkeld was in een juten zak, zich wederom verhullend in de donkere nacht.

Bij het aanbreken van de ochtend spraken de mensen van Medinah vol verwondering en lof over de mysterieuze bezoeker van afgelopen nacht die wederom zo gul en genereus voor hen was, moge Allah hem belonen. Echter, de enige wens van Zayn al 'Aabiedien was het voeden van arme dienaren van Allah zonder dat zij ooit zouden weten hij de weldoener was; zonder te wensen dat mensen hem zouden prijzen en dat zijn intentie wel eens zou kunnen verslechteren. Hij wenste enkel de tevredenheid van de Verhevene en wenste de wereld en haar mensen te laten voor wat zij waren.

Vele nachten uit het leven van Zayn al 'Aabiedien verliepen op deze manier; nachten vol zwoegen en inspanning. Totdat Allah zijn Engel des doods stuurde om de ziel van Zijn dienaar te nemen; hij zou weldra zijn laatste levensadem uitademen. Zo geschiede het; Zayn al 'Aabiedien verliet deze doenja zoals een ieder schepsel deze doenja zal verlaten. Voor een laatste keer keert hij terug naar de Schepper van de hemelen en aarde voor de afrekening; voor het verkrijgen van Zijn Genade of Bestraffing.

Kortstondig hierna werd het lichaam van deze faqier ila llaah gewassen. Tijdens de wassing bemerkte men echter iets heel opzienbarends. Men zag namelijk dat deze nobelman bepaalde plekken op zijn rug had die leken op littekens van het verrichten van zwaar arbeid. Maar hoe was dit mogelijk?! Zayn al 'Aabiedien was zo rijk dat hij nooit enig zwaar werk had verricht.. Nooit heeft men gezien dat hij een hand uitstak voor zware taken, laat staan dat zijn lichaam tekens zou vertonen van dit leed..

Ondanks dat Zayn al 'Aabiedien zijn geheim altijd heeft proberen te beschermen, besloot Allah anders.. Toen de verwondering van deze mensen namelijk een van de slaven van Zayn al 'Aabiedien bereikte, berichtte hij hen over de nachtelijke expedities van zijn meester. Hoe hij iedere keer in de holst van de nacht talloze zware zakken op zijn rug droeg om de armen te voeden, niet wensend dat iemand anders dan hijzelf hiervoor zorg droeg.

Echter, er was ook een andere manier waardoor zijn geheim geopenbaard werd. Toen Zayn al 'Aabiedien namelijk te overlijden kwam, bemerkten de mensen dat de mysterieuze weldoener niet langer aanklopte en hen van voedsel voorzag. Niet langer werden hun magen gevuld met fruit, brood, dadels en andere lekkernijen. Hierdoor wisten zij allen dat Zayn al 'Aabiedien degene was die hen vele vele weken, maanden of jaren had onderhouden - Allah weet het beste over de tijdsduur.

Nadat de inwoners van Medinah elkaar hierover begonnen aan te spreken, bleek Zayn al 'Aabiedien niet slechts 1 of 2 gezinnen te voeden, maar het aantal liep zelfs in de honderd gezinnen!

Allaahoe Akbar, hij voedde 100 gezinnen omwille van Allah, in het holst van de nacht, waarbij hij kilo's zware zakken op zijn rug droeg, niet wensend dat een van zijn slaven of familieleden zou helpen. En het meest opzienbarende was zelfs dat Zayn al 'Aabiedien gedurende zijn leven bij de mensen bekend stond als iemand die gierig was! Iemand die zijn rijkdom niet weggaf aan de armen maar het liever voor zichzelf hield. Zij zagen hem nooit geven in liefdadigheid, en als hij wat weggaf voor hun ogen, dan was het iets heeel kleins! Echter, Zayn al 'Aabiedien wist wel beter. Hij wist beter wat zijn rug iedere nacht droeg, en Hij was beter op de hoogte van de Uitspraak van de Verhevene:


"Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie weggeven (in liefdadigheid) van wat jullie liefhebben. En wat jullie ook weggeven (in liefdadigheid): Voorwaar, Allah weet daarvan." [Aali 'Amraan 3:92].

[color=indigo]Moge Allah het van hem (radhia llaahoe 'anh) accepteren en moge Allah hem in beloning doen vermeerderen.

Moge Allah ons een goede voorbereiding schenken op de maand van rah'mah (genade); de maand van aanbidding, de maand van de Qor-aan.

Moge Allah de Verhevene ons veel in liefdadigheid doen schenken in het holst van de nacht zodat onze linkerhand niet weet wat de rechter heeft weggegeven. En moge Allah het vuur ermee doen doven.

Hij is waarlijk de Heerser daarover en Hij is daartoe in staat.

Bron: lezing van Sheikh Wah'ied 'Abdoe-s Salaam Baaliey (moge Allah hem behouden)