[CENTER:b7caf840ac]Dag des Oordeels[/CENTER:b7caf840ac]

Overgeleverd door Abu Ad Darda dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: "Mensen die gewend zijn te vloeken zullen op de dag des Opstanding niet voorspreken en niet getuigen." [Moesliem]

Na de levenslange test zal uiteindelijk iedereen de dood proeven:


[CENTER:b7caf840ac]"Ieder zal de dood proeven, maar jullie
volle loon zal jullie op de opstandingsdag gegeven worden.
Wie dan van het vuur gevrijwaard wordt en
in de tuin binnengebracht, die heeft gezegevierd.
Het tegenwoordige leven is slechts
het genot van de begoocheling."

(3:185)
[/CENTER:b7caf840ac]

De ziel overleeft de dood van het lichaam en zal onderworpen worden aan een Laatste Gericht, een finaal oordeel.

[CENTER:b7caf840ac]"op de dag dat de geheimen worden getoetst."
(86:9-10)
[/CENTER:b7caf840ac]

Elk zal daar staan met zijn eigen boek waarin al zijn goede en slechte daden door Engelen opgetekend werden. Goede daden wegen zwaarder dan slechte. Elke goede daad wordt door de Engel in kwestie onmiddellijk geregistreerd en telt voor 'plus 10' punten, terwijl de Engel die de slechte daden registreert, telkens weer aarzelt en de slechte daad pas inschrijft als de mens de bedoeling heeft kwaad aan te richten en daar ook in doorzet. Bovendien wordt de slechte daad maar voor 'min 1 punt' in rekening gebracht, zodat men door het verrichten van goede daden de slechte daden kan compenseren.

[CENTER:b7caf840ac]"Als iemand met een goede daad komt
dan is er voor hem tien maal zoveel en
als iemand met een slechte daad komt dan wordt hem slechts
dienovereenkomstig vergolden en
hun zal geen onrecht worden aangedaan."

(6:160)
[/CENTER:b7caf840ac]

Belangrijk is, dat bij de beoordeling van de daden de intentie die de daad stuurde van doorslaggevend belang zal zijn:

[CENTER:b7caf840ac]"Er is geen zonde voor u in datgene
waarin gij u onvrijwillig vergist,
maar wel in hetgeen uw hart zich heeft voorgenomen.
God is Vergevensgezind,
Genadevol."

(33:5)
[/CENTER:b7caf840ac]

Niemand zal ook maar een fractie van z'n verantwoordelijkheid kunnen ontlopen. Oordeelsdag wordt dan ook aanzien als het ogenblik van de ultieme rechtvaardigheid. Wie slachtoffer werd van onrecht, zal daar recht gedaan worden. Wie onrecht beging, zal er daar op afgerekend worden. Het zal niet mogelijk zijn te zeggen dat men niet van het bestaan van God afwist door de eed aan God in de primordiale staat. Het zal evenmin mogelijk zijn zich achter Satan te verschansen, want Satan heeft geen macht over mensen. Mensen zijn immers volledig vrij te kiezen voor wie zij willen: God of Satan.

[CENTER:b7caf840ac]"En de satan zegt,
wanneer de beslissing gevallen is:
"God heeft jullie een waarachtige toezegging gedaan.
Ik heb jullie een toezegging gedaan,
maar ik ben ze niet nagekomen.
Ik had geen macht over jullie;
ik riep jullie slechts op en jullie gaven aan mij gehoor.
Verwijt mij dus niets maar verwijt het jullie zelf.
Ik kan jullie geen hulp bieden en
jullie kunnen mij geen hulp bieden.
Ik hechtte er geen geloof aan toen jullie
mij vroeger als metgezel van God vereerden."

(14:22)
[/CENTER:b7caf840ac]

Het Laatste Oordeel zal nochtans niet meedogenloos verlopen want volgens de Koran is God genadevol en barmhartig. Op één na, begint elk hoofdstuk van de Koran met de woorden:

"Bismillah al Rahman al Rahim" ("In de Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige")

Al Rahman (de Erbarmer, Genadevolle) verwijst naar de eindeloze liefdevolle genade die God voortdurend aan al zijn schepselen schenkt, zonder dat ze er ook maar iets moeten voor doen, geheel onafhankelijk van hun daden, dus ook als ze Zijn genade niet verdienen. Al Rahim (de Barmhartige) heeft betrekking op het medelijden dat God schenkt aan de gelovigen die door hun daden Zijn genade verdienen. Al Rahim slaat ook op de genade die God de gelovigen zal schenken in het hiernamaals. Een hadith verduidelijkt dat, wanneer er alles samen 100 eenheden liefdevolle genade bestaan, God 1 eenheid genade over het hele universum verdeeld heeft - dat is de genade en liefde die mensen voor elkaar voelen, de genade tussen mensen en dieren, tussen dieren onderling. De andere 99 eenheden genade zitten bij God, om op Oordeelsdag aan de gelovigen toe te kennen. De genade en liefde van God overstijgen dan ook ver het menselijk bevattingsvermogen:

Abu Hurayra meldt dat de Boodschapper van God zei: "God de Allerhoogste heeft honderd porties genade. Hij zond slechts één portie naar het universum en verdeelde het over gans zijn Schepping. Het gevoel van genade en medeleven dat Zijn schepselen voor elkaar voelen, komt uit dat ene deel. De andere 99 delen, heeft Hij bewaard voor op Oordeelsdag wanneer Hij ze zal toebedelen aan de gelovigen."

Het bereiken van het Paradijs in het hiernamaals is in dit model een drijvende motivatie, een levensdoel. Het huidig leven is niet meer dan een middel om dat doel te bereiken, een passage waaraan men zich niet mag hechten. Het is het hiernamaals dat telt:


[CENTER:b7caf840ac]"... Het tegenwoordige leven is slechts
het genot van de begoocheling."
(3:185) [/CENTER:b7caf840ac]


De poorten van de hemel staan in de Islam overigens niet enkel open voor Muslims. Wie in God geloofd heeft (ongeacht via welke weg), het kwade overwonnen heeft en goed gehandeld heeft, kan op Oordeelsdag tot de hemel toegelaten worden. Dus ook Joden of Christenen kunnen volgens de Koran het Paradijs bereiken:

[CENTER:b7caf840ac]"Zij die geloven,
zij die het Jodendom aanhangen,
de Christenen en de Sabiërs die in God en
de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen,
voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen
noch zullen zij bedroefd zijn."

(2:62)
[/CENTER:b7caf840ac]

Wie evenwel het kwade dient, zal naar de hel gaan. Volgens de Koran zijn er bij Joden, Christenen en Muslims mensen die leven volgens de aan hun Profeten geopenbaarde Boeken, voor hen zullen de deuren van de hemel geopend worden. Er zijn er echter ook die van het pad van de Profeten afwijken, zij timmeren aan hun weg naar de hel.