[CENTER:a1684e42c3] Al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie


Biografie van al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

- moge Allah hem genadig zijn -
[/CENTER:a1684e42c3]

Hij is Moewaffaqoed-Dien Aboe Mohammad aa‚¬ËœAbdoellah ibn Ahmad ibn Mohammad ibn Qoedaamah ibn Miqdaam ibn Nasr al-Maqdisie.Ibn Qoedaamah werd geboren in het jaar 541 H. (1) in een klein dorp dat bekend staat als Djammaa'iel. Toen hij tien jaar oud was, vestigde hij zich in Damascus en memoriseerde daar de Qor-aan. Later in het jaar 561 H., reisde hij met zijn neef, die later al-Haafidh aa‚¬ËœAbdoel-Ghanie zou worden, naar Bagdad. Daar studeerde hij onder vele van de geleerden die daar aanwezig waren.Zijn leraren zijn velen, onder andere Taqieyyoed-Dien Aboe Mohammad aa‚¬ËœAbdoel-Ghanie al-Maqdisie en de Faqieh(2) van Irak, Aboel-Fat-h Nasr ibn Fatyaan, die bekend stond als Ibn al-Mannie.Zijn verlangen en zoektocht naar kennis brachten hem tot hoge niveaus van vroomheid, evenals onthouding van de wereldse zaken. De geleerden spraken in dit opzicht met lof over hem, en ook vanwege het feit dat hij de Moslimgemeenschap profijt verschafte met zijn essays en oproep naar de correcte geloofsleer van de Islaam, nadat hierin een groot verderf was binnengedrongen.Aboe aa‚¬ËœAmr ibn as-Salaah zei over hem: "Ik heb nog nooit iemand gezien zoals hij."Ibn Taymiyyah zei: "Niemand heeft ash-Shaam(3) betreden - na al-Awzaa'ie - die meer begrip heeft (van de Islaam) dan ash-Shaykh Moewaffaq."Al-Haafidh al-Moendhirie zei over hem: "Hij was de Faqieh, de Imaam. Hij leverde de hadieth(4) over in Damascus, vaardigde fataawaa(5) uit en onderwees. Hij schreef vele boeken, zowel dunne als dikke, in de fiqh wetenschap(6) en andere wetenschappen."Adh-Dhahabie voegde een lange biografie van hem in zijn boek "Taariekh al-Islaam", en onder zijn prijzende uitspraken over de Shaykh is: "Hij is één van degenen die over de meeste kennis bezitten onder de geleerden en de schrijver van vele boeken."Wat zijn schrijfwerken betreft, deze zijn overvloedig en zeer nuttig. Hij schreef vele boeken in de verschillende wetenschappen van de religie. Deze klassieke werken vervullen nog steeds hun taak van het dienen van en nut brengen aan de Moslimgemeenschap, zelfs tot op de dag van vandaag. De geleerden van vroeger en nu citeren hem nog steeds en gebruiken zijn boeken als referenties voor hun uitspraken. Een aantal van zijn welbekende werken zijn:1- Al-Moeghnie

2- Al-Kaafie

3- Al-aa‚¬ËœOeddah

4- Al-aa‚¬ËœOemdah

5- Loem'atoel-I'tiqaad

6- Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien

7- Dhamm at-Ta-wiel

8- At-TawwaabienZijn studenten zijn er velen, de meest bekenden daarvan zijn: Shihaaboed-Dien Aboe Shaamah al-Maqdisie en al-Haafidh Zakieyyoed-Dien Aboe Mohammad al-Moendhirie, de auteur van het boek "at-Targhieb wat-Tarhieb".Ibn Qoedaamah overleed in het jaar 620 H., na een glorieus en voortreffelijk leven geleid te hebben, waarin hij kennis van zijn religie verwierf, deze in praktijk bracht en in groten getale over de Moslims verspreidde, zowel mondeling als schriftelijk. Zijn kennis en begrip van de religie hebben een geweldige invloed gehad op alle Moslims, zelfs tot aan de dag van vandaag. Moge Allah hem genadig zijn en hem vele rangen verheffen in het Paradijs. Aamien(7) .Bron: Sharh Loem'atil-I'tiqaad
Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki__________________________________________________ _______

(1) Voetnoot van de vertaler: H.: Na de hidjrah, de emigratie van de Profeet Mohammad - sallallahoe aa‚¬Ëœalayhi wa sallam - van Mekkah naar Medienah en het begin van de Islamitische jaartelling.(2) Voetnoot van de vertaler: Faqieh: Geleerde in de fiqh wetenschap: de Islamitische wetleer.(3) Voetnoot van de vertaler: ash-Shaam: Het gezegende gebied dat nu bekend staat als Palestina, Syrië, Jordanië en Libanon.(4) Voetnoot van de vertaler: Hadieth: Overlevering van een uitspraak, handeling of goedkeuring van de Profeet Mohammad - sallallahoe aa‚¬Ëœalayhi wa sallam.(5) Voetnoot van de vertaler: Fataawaa: De meervoudsvorm van fatwaa: uitspraak van een geleerde betreffende een religieus vraagstuk.(6) Voetnoot van de vertaler: Fiqh wetenschap: De Islamitische wetleer.(7) Voetnoot van de vertaler: Aamien: O Allah, verhoor (deze smeekbede). Dit zegt men na het verrichten van een smeekbede.

http://www.soennah.com/content/view/221/44/