Pagina 1 van de 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 14

Onderwerp: Het Soefisme

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Het Soefisme

  Definitie Soefisme

  Shaykh Muhammad bin Rabee' bin Haadi al-Madkhalee  Waarom wordt het zo genoemd? Het woord Sufisme komt van het Griekse woord "Sophia", wat wijsheid betekent. Ook werd er gezegd dat het een woord is dat verwijst naar het dragen van wollen (soof) kleding, en deze uitspraak is het meest aannemelijk aangezien het dragen van wollen kleding een signaal voor Zuhd (soberheid en onthouding van het wereldse) was. Er werd gezegd dat dit gedaan werd in navolging van 'Isa ibn Maryam (Jezus de zoon van Maria) 'alayhi salaam.

  Shaykhul-Islaam ibn Taymiyyah rahimahoellaah, noemt in al-Fatawaa (11/7) van Mohammed ibn Seereen [Een bekende tabi'ee welke in het jaar 110H overleed] dat het (nieuws) hem bereikt had dat bepaalde mensen wollen kledij gingen dragen om 'Isa ibn Maryam na te doen, aldus zei hij:

  "Er zijn mensen die ervoor gekozen hebben en de voorkeur hebben gegeven aan het dragen van wollen kledij, bewerend dat zij al-Maseeh ibn Maryam na doen. Maar het voorbeeld van onze profeet is ons meer geliefd, en de profeet vrede en zegeningen zij met hem, droeg katoen en andere kledingstukken."
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:21.

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Eerste verschijning Soefisme

  Wat betreft de eerste verschijning van Sufisme, dan was het woord Sufisme niet bekend in de tijd van de Metgezellen, het was zelfs vrij onbekend in de eerste en beste drie eeuwen. Veeleer werd het pas bekend na verloop van de eerste drie eeuwen.

  Shaykhul-Islaam ibn Taymiyyah rahimahoellaah, vermeld dat de eerste verschijning van Sufisme in Basra in Irak was, waar sommige mensen tot extremiteiten vervielen in hun aanbidding en zich ontdeden van het dagelijkse leven, op een manier die niet bekend was in andere landen. [Al-Fataawa (11/6)]
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:21.

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het ontstaan van Soefisme

  Toen Sufisme voor het eerst ontstond was het niet iets dat volledig anders en afzonderlijk was, maar het was slechts een geval van tot in het extreme gaan in het vermijden van het wereldse leven, het volharden in dhikr (gedenken van Allaah), een dermate gevoel van angst ervaren tijdens het gedenken van Allaah dat het soms ertoe leidde dat een persoon buiten bewustzijn raakt of dood viel bij het horen van een ayaah welke een waarschuwing of bestraffing vermeld. Dit werd gezien in de verhaling over Zuraarah ibn Awfaa, de rechter van Basra, die Dan, wanneer de bazuin geklonken heeft (i.e. de tweede blaas op de bazuin). [74:8] in het Fadjr gebed reciteerde en dood neer viel. Evenals de verhaling over Abu Jahr, de blinde man, toen Saalih al-Murree voor hem reciteerde en hij dood neer viel. Anderen van hen werden met stomheid geslagen na recitatie van de Qor-aan gehoord te hebben. Shaykhul-Islaam ibn Taymiyyah zegt, hierop becommentariërend:

  "Deze gebeurtenissen werden niet gevonden bij de Metgezellen, dus toen het zich voor deed bekritiseerde een groep van de Metgezellen en de Tabi'een (Opvolgers) het, zoals Asmaa-e bint Abee Bakr en 'Abdoellaah ibn az-Zubayr en Muhammad ibn Seereen, doordat zij zagen dat het een innovatie was en in tegenstelling tot wat zij wisten van het gebruikelijke bij de Metgezellen."

  Ook zegt ibnul Jawzee in Talbees Iblees:

  "Sufisme is een gebruik waarvan het begin volledige ontdoening van zaken uit het wereldse leven was, vervolgens werden degenen die zich hierbij hadden aangesloten laks in het toestaan van zang en dans. Derhalve werden de strevers naar het Hiernamaals van onder het gewone volk tot hen aangetrokken, als gevolg van het vermijden van het wereldse leven dat zij tentoon spreidden, en de strevers naar deze wereld werden ook tot hen aangetrokken vanwege de eenvoud in levensstijl en de onbeduidendheid waarin zij werden gezien te leven." [Talbees Iblees pag. 161]

  Shaykh Abu Zahrah rahimahoellaah zei over de oorzaak voor het verschijnen van Sufisme en de bronnen waar het uit voort kwam:

  1.) De eerste bron: Sommigen van de aanbidders van onder de Moslims richtten al hun aandacht op het vermijden van het wereldse leven en het zich afzonderen om te aanbidden. Dit gebeurde voor het eerst in het leven van de profeet salla llaahoe 'alayhi wa salam, toen sommige van de Metgezellen hadden besloten om de nacht biddend door te brengen en de slaap te verlaten. Anderen besloten iedere dag zonder te stoppen vastend door te brengen. Anderen besloten echtelijke verbintenissen met vrouwen op te heffen. Dus toen de profeet salla llaahoe 'alayhi wa salam hiervan op de hoogte kwam, zei hij:

  Wat is er mis met de mensen die zo en zo zeggen. Wat mij betreft, ik vrees Allaah het meest onder jullie, en ben onder jullie het meest onderdanig tegenover Allaah. Wat mij betreft, ik vast en ik vast niet. En ik bid 's nachts, maar slaap ook. En ik trouw met vrouwen. Dus wie zich dan ook afkeert van mijn Soennah, behoort niet tot mij. Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem.

  Bovendien is de innovatie van het leven als kloosterlingen (celibaatschap) verboden in de Qor-aan. Hij zei:

  ..Maar het celibaat dat zij voor zichzelf hadden uitgevonden, hebben Wij hen niet voorgeschreven... [57:27]

  Echter toen de profeet salla llaahoe 'alayhi wa salam stierf en de rangen van de hoogste engelen vergezelde en vele mensen vanuit de voormalige godsdiensten tot de Islaam traden - toen nam het aantal mensen die in extremiteiten vervielen in het vermijden van het wereldse leven toe - en haar vruchten afwierp en Sufisme een plek in de harten van de mensen kreeg doordat het langs een vruchtbaar plantsoen kwam.

  2.) Het tweede geval welke de zielen van de mensen aantrok, was hetgeen zich voor deed in twee ideologieën. De ene was filosofisch, terwijl de andere van de voormalige religies kwam. Wat de eerste betreft, dan was het de zienswijze van de Illuministische school van filosofen, die beweerden dat kennis en bewustzijn doorgang tot de ziel kregen door spirituele oefeningen en zuivering van de ziel. Wat de tweede ideologie betreft, dat was het geloof dat de Godheid zich in de menselijke zielen manifesteert, of dat de Godheid zich heeft geïncarneerd in de mensheid. Dit idee begon zich te verspreiden onder de sekten die zich valselijk toeschrijven aan de Islaam uit de vroegere dagen, toen de moslims zich mixten met de christenen. Dit idee deed zich voor bij de Sabianen, en bij sommigen van de Kaysamiyyaab, toen bij de Qaraamitah, vervolgens bij de Baatinees, en tot slot deed het zich in zijn finale vorm voor bij sommigen van de Sufis...

  Er is nog een bron waar het vandaan komt, en wat zorgt voor de neiging richting het Sufisme, wat het idee is dat de teksten van het Boek en de Soennah een uiterlijke, duidelijke betekenis hebben en een innerlijke, verborgen betekenis... het is duidelijk dat zij dit idee van de Baatinees genomen hebben.
  [Het boek ibn Taymiyyah van Abu Zahrah pag. 197-198.]

  Al deze ideeën raakten vermengd, van overmatigheid in onthouding van het wereldse leven tot het openen van de deur naar ideeën over de Godheid dat in de schepping geïncarneerd is, tot het idee dat de algehele schepping een enkele realiteit is, wat Allaah (wahdatul-wujood) is. Uit het mengsel van al deze gedachten kwam Sufisme, welke optrad in de Islaam. Het werd ernstiger in de vierde en vijfde eeuwen en bereikte haar hoogtepunt daarna, zo ver van de leiding uit de Nobele Qor-aan en de Zuivere Soennah als mogelijk is. Het had het punt bereikt dat de volgers van Sufisme eenieder die de Qor-aan en Soennah opvolgde "Mensen van de shari'a" en "Mensen van wat zichtbaar (duidelijk) is" (ahlul-dhaahir) noemden, terwijl zij zichzelf "Mensen van de ware realiteit" en "Mensen van de verborgen kennis" (ahlul-baatin) noemden.
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:24.

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De drie grootste Soefi scholen

  Het is mogelijk om de ideologieën van de extreme Sufisten in drie categorieën te verdelen.

  (1) De eerste categorie: de volgers van de Illuministische school van filosofie. Dat zijn de mensen die meer belang hechten aan filosofische ideeën dan aan het zich ontdoen van het wereldse leven. Wat er bedoelt wordt met 'Illuminisme' is dat de ziel verlicht wordt door licht, wat het hart doordringt en een resultaat is van spirituele oefeningen, het trainen van de ziel en het straffen van het lichaam om zo de ziel te herstellen en te zuiveren. Dit is iets waarmee je alle Sufisten zou kunnen kenmerken, behalve dat de mensen uit deze categorie hier een lijn trekken en niet vervallen in wat degenen zeggen over dat Allaah in Zijn Schepping zit, of dat alles Allaah is. Echter deze weg van hun staat in contrast met de Islaam, en is van de afwijkende religies genomen zoals het Boeddhisme en anderen die daaraan verwant zijn.

  (2) De tweede ideologie is die van hen die geloven in hulool, zij die zeggen dat Allaah zich manifesteert en incarneert in de mensen, Verheven en ver is Allaah hiervan verwijdert. Hiertoe werd openlijk opgeroepen door sommigen van de extreme Sufisten, zoals al-Husayn ibn Mansoor al-Hallaaj, die tot ongelovige was verklaard door de geleerden. Zij bevolen dat hij geëxecuteerd moest worden en hij was in het jaar 309H gekruisigd. De volgende uitspraak komt van hem:

  "Verheerlijking aan Hem die Zijn menselijke aard vertoonde, de doordringende helderheid van Zijn goddelijkheid verbergend. Tot Zijn schepping Hem openlijk zag, in de vorm van één die eet en drinkt." [1]

  En ook:

  "Ik ben degene die liefde heeft en Degene die geliefd wordt ben ik, Wij zijn twee geesten die in één enkele lichaam verblijven. Dus wanneer u mij ziet, ziet u Hem, en wanneer u Hem ziet, ziet u ons beide."


  Al-Hallaaj geloofde dus in hulool en geloofde in de twee voudigheid van de aard van het goddelijke en dat de Godheid beide had, een goddelijke en een menselijke aard. Aldus incarneert het goddelijke in de mens, zodat de menselijke geest/ziel de goddelijke natuur is van de Godheid en het lichaam is zijn menselijke vorm.

  Ondanks het feit dat hij gedood is voor zijn slechte afvalligheid, hoewel sommige van de Sufis zich van hem vrij pleiten, achten anderen hem als Sufi, houden zijn overtuigingen voor correct aan, en schrijven zijn woorden op. Tot hen behorende zijn Abdul 'Abbaas ibn 'Ataa al-Baghdaadee, Muhammad ibn Khaleef ash-Sheeraazee en Ibraheem an-Nasraabaadhee, zoals overgeleverd is door al-Khateeb al-Baghdaadee.

  (3) De derde ideologie is die van wahdatul wujood, i.e. dat alles dat bestaat een enkele realiteit is, en dat al hetgeen wij waarnemen alleen aspecten zijn van het Wezen van Allaah. De hoofd claimer van dit geloof is ibn 'Arabee al-Haatimee at-Taa'ee, die in Damascus begraven is na zijn sterven in 638H. Hij zegt zelf over zijn geloof in zijn boek al-Fatoohaat-ul-Makkiyah:

  "De dienaar is de Heer en de Heer is een dienaar, ik wou dat ik wist welke nodig was om de nodige plichten ten uitvoer te brengen. Als ik de dienaar zou zeggen dan is dat waar, of als ik de Heer zou zeggen, hoe kan dat dan nodig voor Hem zijn." [2]

  Ook zegt hij in al-Fatoohaat:

  "Zij die het kalf aanbaden, aanbaden niets anders dan Allaah." [3]

  Ibn 'Arabee wordt "al-'Aarif billaah" (degene die veel kennis heeft van Allaah) genoemd, door de Sufis, en ook "al-Qutubul Akbar" (de grote middelpunt), "al-Miskul Adhfar" (de zoetst ruikende musk), "al-Kibreetul-Ahmar" (de meeste rode zwavel), ondanks zijn geloof in wahdatul wujood en andere rampzalige uitspraken. Ja zelfs prees hij Fir'awn (Farao), en verklaarde dat hij met imaan is gestorven! Bovendien spreekt hij Haroen tegen in zijn kritiek jegens de aanbidding van het kalf, door zijn mensen, aldus in directe tegenstelling tot de tekst van de Qor-aan. Ook beweert hij dat de Christenen alleen maar ongelovigen zijn omdat ze uitverkorenheid alleen aan 'Isa toeschrijven, terwijl wanneer ze dat in het algemeen aan allemaal hadden gedaan, dan waren het geen ongelovigen. [4]

  Vanuit deze groep kwam ibn Basheesh, die zei:

  "O Allaah redt mij van het slijk van Tawheed, en verzuip mij in het centrum van de eendracht van de zee, en meng mij in de staat van eendracht en eenheid totdat ik niet zie, noch hoor, noch voel behalve daardoor."

  ____________________________________
  Voetnoten:

  [1] Toegeschreven door al-Wakeel aan het boek at-Tawaaseen van al-Hallaaj (pag. 130)

  [2] Al-Fatoohaat-ul-Makkiyyah zoals het toegeschreven is door Dr. Taqiyyuddeen al-Hilaalee in zijn boek al-Hadiyyatul-Haadiyah (pag. 43)

  [3] Geciteerd als zijnde de uitspraak van ibn 'Arabee door ibn Taymiyyah in al-Fataawa (vol. 11) die het kenmerkt aan het boek al-Fatoohaat.

  [4] Ondanks alle schromelijke afdwaling van ibn 'Arabee en het feit dat de geleerden hem als een ongelovige verklaarden, wordt hij geëerbiedigd door de Sufis en anderen die geen onderscheid maken tussen de waarheid en valsheid, en zij die afkeren van het accepteren van de waarheid zelfs wanneer het zo helder is als de zon. Maar zijn boeken, welke gevuld zijn met duidelijke afvalligheid, zoals al-Fatoohaatul Makkiyyah en Fusoosul Hikam circuleren nog steeds. Hij heeft zelfs een tafseer, die hij at-Tafseerul-Baatin heeft genoemd, aangezien hij (de mening) toegedaan is dat er een zichtbare en een verborgen betekenis voor iedere ayah (bestaat), dus de uitwendige betekenis is voor de mensen van Ta'weel.  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door hassan
  Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu, Beste broeders en zusters deze artikelen geven dwalingen van de leer van het soefisme bloot opdat men het kent en ervoor oppast.Moge Allah ons beschermen tegen deze dwalingen en ons constant leiden Amien
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:31.

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Verering van de Soefi Shaykhs

  Dus, O nobele broeders, dit zijn de scholen van het Sufisme. De lichtzinnigste van hen is die van het monnikschap (rahbaaniyyah) wat verboden is door de Islaam, en de meest afschuwelijke is de uitspraak dat Allaah verblijft en geïncarneerd is in Zijn schepping (Hulool) en de uitspraak dat alles dat bestaat in werkelijkheid Allaah is (wahdatul-wujood). Vervolgens is het een feit dat alle sekten van de Sufis voorbij de grenzen van verering voor hun shaykhs zijn gegaan en in volledige overgave van de volger (mureed) voor zijn leraar (shaykh); tot op het punt dat de volger compleet en ongelimiteerde gehoorzaamheid aan zijn shaykh geeft, niet de geringste weerstand vertonend, waardoor hij als een dode lichaam wordt onder de hand van de persoon die het wast.

  Muhammad 'Uthmaan as-Sufi de auteur van al-Habaatul Muqtabisah zegt tijdens het bediscussiëren van de manieren die een volger past: Daartoe behorend is dat hij zit in zijn aanwezigheid alsof hij in het Gebed zit, en dat hij zichzelf laat opgaan in zijn aanwezigheid, en dat hij niet op zijn mat zit, noch wudoo maakt met zijn kan, noch op zijn stok leunt. Luister naar wat één van de zuivere mensen zei:

  Wie 'Waarom?' zegt tegen zijn leraar zal nooit welslagen.


  Mustafaa al-Bakree schreef deze manieren in een poëtische vorm in Bulghatul-Mureed, zeggende: Geef de zaak over aan hem en vraag niet. Ook al komt hij met iets zondigs als dat mogelijk is. Wees in zijn aanwezigheid als een dood persoon daar ik met iemand ben die mij wast om het vuil van mij te verwijderen. Sta niet op deze mat, slaap ook niet op zijn kussen. [Toegeschreven aan al-Wakeel aan Bulghatul-Mureed]

  De Sufis stellen het verplicht voor de volger om voor de shaykh een dienaar in gedachten en lichaam te zijn, beroofd van alle wil zoals een overleden persoon met iemand die hem wast. Zelfs als hij hem een zonde ziet begaan of iets tegengesteld aan de Sharee'ah, dan nog is het voor hem niet toegestaan om naar de reden daarvoor te vragen, als hij dat zou doen dan zou hij verworpen worden van de genade van zijn shaykh en nooit welslaan. Dit is één van redenen voor de extreme afwijking van de Sufis, zij hebben het verbieden van het slechte opgeheven waardoor de slechte daden goed voor hen worden, (het worden) zelfs oprechte handelingen en wonderbaarlijke daden in hun ogen. Echter in juiste leerstellingen van de Islaam is het niet toegestaan om iemand te gehoorzamen die zondig is, daar de boodschapper van Allaah, salla llaaho 'alayhi wa sallam zei:

  Er is geen gehoorzaamheid aan de schepping in ongehoorzaamheid aan de Schepper. (Saheeh, overgeleverd door Ahmad, zie Saheehul Jaami')

  Zelfs ten aanzien van de ouders, die meer recht hebben dan alle andere mensen, dan nog is het ontoelaatbaar om hen te gehoorzamen in ongehoorzaamheid aan Allaah, daar Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

  Maar indien (beiden) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt. Dan zult u tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen u deedt. [31:15]
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:33.

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het verschil: Zuhd of Soefisme

  Broeders, de godsdienst Islaam stuurt aan op rechtvaardige evenwichtigheid en een gematigde houding in alle zaken, er is dus geen aanstalten tot overmaat, noch schiet het te kort in wat vereist is. Eveneens met betrekking tot de vermijding van het wereldse leven neemt Islaam een middenweg tussen de hebzucht en gierigheid van de Joden en hun intense liefde voor dit wereldse leven en tussen de monniken onder de Christenen die zich compleet afzonderen, strevend naar middelen voor correcte onderhoud en onthouding van het werken en het leiden van een bestaan.

  Als het vermijden van de zorg om dit leven zich binnen de grenzen bevind van wat voorgeschreven is door de Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, dan is het iets prijzenswaardig in de Islaam, omdat de Profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam de eerste en belangrijkste was van hen die zich onthouden van de zorg om deze wereld en eveneens aboo-Bakr en 'Umar radiyallaahu 'anhumaa, en vele van de Metgezellen. Nochtans bracht hun onthouding ze niet af van de zorg in deze wereld, verblijvend in een kluizenaarsoord, wachtend op wat de mensen hen dan ook brachten. Veeleer kwam het wereldse naar hen en zouden zij het in liefdadigheid uitgeven. Noch zouden zij goede en zuivere dingen verlaten tenzij ze moeilijk te verkrijgen waren, maar wanneer zij deze dingen vonden dan profiteerden zij ervan. Voorwaar, de Profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam hield van vrouwen en gebruikte parfum en at vlees. Hij stond in het gebed voor een gedeelte van de nacht en sliep ook. Hij werkte, streed, oordeelde tussen de Moslims en onderwees hen de Qor-aan en wat goed is.

  Dan zijn er sommigen onder de geleerden die zich onthielden van de belasting met wereldse zaken, op de manier die door de Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam werd uitgeoefend. Echter, deze onthouding van wereldse zaken wat uitgeoefend werd door de Profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam is niet iets wat verplicht is voor de Moslims, aangezien het niet in Qor-aan of in de Soennah bevolen wordt. Verder zijn er onder de Metgezellen die belast waren met handel en de verkrijging van een grote som aan rijkdom. Onder hen waren 'Uthmaan ibn 'Affaan, 'AbdurRahmaan ibn 'Awf en az-Zubayr ibn al-'Awaam. De Ansaar hadden ook bezit over twee grote tuinen waar zij op werkten, en de Profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam weerhield hen daar niet van. Eerder komt er in de Hadeeth voor:

  Wat voortreffelijk is eerlijke rijkdom voor een oprecht persoon. (Al-Boekhaarie, Eng. vert. 8/258/no. 389)

  Wat betreft de zuhd van de Sufis dan is het de verlating van rechtmatige verdiensten en profijtvolle arbeid en het afzonderlijk zitten in een privévertrek, wachtend op wat er dan ook gebracht wordt door de mensen. Het is als het smeken, vragen om liefdadigheid en het bezoeken van de leiders en de handelaren om ze af te zetten en ze te prijzen en vleien om zo kruimels van hun tafels te verkrijgen. Het is het op schijnheilige wijze vertekenen van armoede middels de kleding, dus dragen zij oude en versleten kledij om te laten zien dat zij zich weerhouden van het leven van deze wereld en dat zij vrome en oprechte mensen zijn die geliefd worden door Allaah. Sommige van hen kunnen oprecht zijn in hun verdraging van zichzelf opgelegde ongemak, vele dagen overlevend zonder eten, of door alleen droog brood te eten met zout wanneer zij in staat zijn om goede en fijne voedsel te eten. Maar dit is in tegenstelling tot zijn sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam Soennah, en hij zei:

  Wie zich van mijn Soennah afkeert behoort niet tot mij. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Muslim)

  Voorzeker, de Profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam at vlees en hij hield ervan het voorbeen van een schaap te eten. Terwijl sommige Sufis tot op zulke hoogten van het extreme vervallen dat zij ervoor kiezen te eten wat schadelijk voor hen is. Sommige van hen eten aarde en zand en kiezen ervoor om twijfelachtige water te drinken, de zuivere en koele water vermijdend, doordat zij niet in staat zouden zijn er dank voor te betuigen. In feite is dit een zwak excuus, want zouden zij door onthouding van koele water, in staat zijn om dank te betuigen aan Allaah voor de rest van Zijn zegeningen aan hen? Zoals het gezichtsvermogen, horen, goede gezondheid enz?

  Eerder is degene die dit doet zondig, aangezien hij datgene doet wat zijn lichaam beschadigt en tot zijn vernietiging leid en Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

  ..En doodt jullie zelf niet noch een ander. Voorzeker, Allaah is Meest Barmhartig voor jullie... [4:29]

  En Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

  ..Allaah wenst gemak voor jou en geen ongemak... [2:185]

  Ook is het voor de Moslim toegestaan gemaakt om zich te onthouden van het vasten in de Ramadan wanneer hij een reiziger is of ziek, als een genade voor ons, dus alle prijzingen en dank gaan uit naar Allaah, voor Zijn gunsten.

  Het zichzelf bekampen met opgelegde ongemak werd bij de eerste Sufis gevonden, maar wat betreft de latere Sufis, dan maakten zij zich enkel om het eten en drinken zorgen. Ibnul-Jawzee zei in Talbees Iblies, na het bekritiseren van de Sufis voor het opleggen van ongemak aan zichzelf en voor hun te ver gaan in soberheid tot op het punt van marteling: Dus deze zelfberoving die buiten de grenzen treed, wat voor ons verboden is, heeft zich totaal omgekeerd door de Sufis van onze tijd, i.e. de zesde eeuw, waardoor zij net zo verlangend naar voedsel zijn geworden als hun voorgangers naar honger, en zij genieten ochtend malen, avondmalen en zoete lekkernijen, welke zij allemaal of grotendeels verkrijgen door middel van onzuivere rijkdom. Zij hebben de toegestane verdiensten verlaten, zich ontdaan van aanbidding en tapijten uitgespreid waarop zij langdurig rusten, de meeste van hen hebben geen verlangen behalve naar voedsel, drank en sobere activiteiten.

  Wat ibnul-Jawee verhaalt is ook de toestand van de Sufis in onze tijd, voorzeker, ze zijn zelfs nog vele malen erger. O broeders, maar er is te weinig tijd om voorbeelden van de praktijken van de Sufis hierover te geven.
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:37.

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Extreme Soefies

  O broeders, in het uitleggen van waar Sufis zich op bevinden, is onze intentie niet om hun fouten als leedvermaak aan te zien, noch om hen te bespotten. Veeleer is het de bedoeling om iedere Moslim te waarschuwen tegen het bedrogen uitkomen door hun valsheden en van het misleid worden door hun trucjes en listen.

  Voorzeker, onze geleerden uit het verleden en heden hebben boeken geschreven in antwoordt op de misleiding van de Sufis. Van deze boeken is het boek Talbees Iblees van al-Haafidh ibn al-Jawzee, die in het jaar 597H stierf. Hij heeft het overgrote deel van 300 pagina's specifiek gebruikt voor het beantwoorden van de ideeën van de Sufis, hun overtuigingen, gebruiken, kledij, hun toestaan van muziekinstrumenten, zang en dans, en hun vergezelling van jongeren en jonge jongens enz. Daarbij was er veel aandacht gegeven in het beantwoorden van hen en zeker ook het bestrijden van hen door Shaykhul-Islaam ibn Taymiyyah rahimahoellaah. Hierdoor heeft hij door hun toedoen schade geleden en is in gevangenschap genomen tot hij stierf, rahimahoellaah. Ook de geleerde Burhaaniddeen al-Baqaa'ee die in het jaar 885H stierf, heeft boeken geschreven als antwoordt op de Sufis, deze zijn:

  (1) Tanbeehul-Ghabee ilaa Takfeer ibn 'Arabee (een waarschuwing voor de onwetendheid van het ongeloof van ibn 'Arabee).

  (2) Tahdheerul-'Ibaad min Ahlil-'Inaad bibid'atil-Ittihaad (een waarschuwing aan de aanbidders van het weerspannige volk tegen de innovatie van de uitspraak dat alles wat bestaat Allaah is).


  Beide zijn samen gepubliceerd in één deel, tezamen met nakijk werk van Shaykh Abdur-Rahmaan al-Wakeel rahimahoellaah, en hij betitelde het: Masra'is-Soofiyyah (De fatale slag van Sufisme). In deze boeken deelt al-Baqaa'ee de overleveringen van de uitspraken van de geleerden mee, die ibn 'Arabee en ibnul-Faarid voor ongelovigen verklaarde, en hij citeert hun eigen uitspraken en gedichten, op grond waarvan de geleerden hen tot ongelovigen verklaarde. O broeders, de geleerde Burhaanuddeen al-Baqqaa'ee zei, in zijn uitleg van de overtuigingen van ibn 'Arabee aan het begin van zijn boek, Tanbeebul-Ghabee: Ten eerst moet men weten dat zijn spraak (i.e. die van ibn 'Arabee) draait rond onbeperkte eenheid van alles dat bestaat, dat er niets is naast deze wereld, en dat de Godheid een gecombineerd geheel is wat niet bestaat behalve binnen zijn delen.

  Luister dan naar de uitspraak van ibn 'Arabee over de betekenis van Allaah's, de Meest Verhevene, naam al-'Aliyy (De Meest Verhevene). Hij zegt: Tot Zijn perfecte namen behoren "De Meest Verhevene", boven wie? Er is niets daar behalve Hem... dus Zijn Hoogheid is met betrekking tot Hem zelf, en met betrekking tot bestaan is Hij het wezenlijke van die dingen die aanwezig zijn. Totdat hij zei: Dus Hij is datgene wat openbaar is en datgene wat verborgen is wanneer Hij openbaar is. Dan is er daar niets dat Hem kan zien behalve Hij zelf. Dan is er niets verborgen van Hem, daar Hij openbaar is voor Zichzelf, verborgen van hem, en hij is iemand genaamd aboo Sa'eed al-Kharraaz. En evenzo met betrekking tot de namen van andere nieuwe dingen. [Al-Baqaa'ee citeerd het (pag. 63-64) en het wordt toegeschreven door al-Wakeel aan al-Fusoos (pag. 76-77) van ibn 'Arabee.]

  Dus in de beschouwing van ibn 'Arabee is alles Allaah, en hij verklaard duidelijk dat Allaah aboo Sa'eed al-Kharraaz is. Aboo Sa'eed al-Kharraaz was een Sufi uit Bagdad die in 277H stierf. O broeders, is deze uitlating niet erger dan die van de Christenen over Allaah? Hoog is Allaah, boven, en ver verwijderd daarvan.

  Imaam Zaynuddeen al-'Iraaqee zei in reactie op iemand die hem vroeg over ibn 'Arabee: Wat betreft zijn uitspraak dat Hij hetgeen is wat openbaar is en wat verborgen is, dan is dit een giftige uitspraak van onbeperkte eenheid en dat alle schepselen die bestaan Hem zijn. Het feit dat dit hetgeen is wat bedoeld wordt, wordt duidelijk aangetoond met wat hij erna stelt, wat is dat Hij degene is die aboo Sa'eed al-Kharraaz genoemd wordt, en andere namen van nieuwe dingen. Dus wie dit zegt en wie dit geloofd, is een ongelovige met consensus van de geleerden. [Al-Baqaa'ee's boek, pag. 66.]
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:39.

 8. #8
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ibn 'Arabi en alle godsdiensten [1]

  Ibn 'Arabee beweerde dat alle heidenen en afgodendienaren zich op de waarheid bevonden, aangezien Allaah volgens hem alles is. Daarom, wie een afgod aanbad, of een steen aanbad, of een boom, of een mens, of een ster, dan aanbad hij Allaah. Hierover zegt hij:

  Dus de persoon die het volledig begrijpt is hij die iedere object van aanbidding ziet als een manifestatie van de waarheid die daarin zit, waarvoor het aanbeden wordt. Daarom noemen zij het allemaal een god, samen met de bijbehorende naam, of het nu een rotsblok, of een steen, of een dier, of een persoon, of een ster, of een engel is. [Al-Fusoos (1/195), al-Wakeel: Hadhihi Hiyas-Soofiyyah (pag. 38.).

  Dus ibn 'Arabee verklaard hun afgoderij goed doordat alles wat zij aanbidden slechts de verschijning van de Heer in de gedaante van een mens, een boom of een steen is.

  O broeders, als de Sabianen ongelovigen waren omdat ze de sterren aanbaden, en de Joden ongelovigen waren omdat ze het kalf aanbaden, en de Christenen ongelovigen waren omdat ze 'Isa aanbaden, en de Quraysh voor de (komst van de) Islaam ongelovigen waren omdat zij afgoden aanbaden... hoe kan dan degene die oproept naar de aanbidding van al deze dingen geen ongelovige zijn? [Zie Hadhihi Hiyas-Soofiyyah (pag. 38.)]

  Ibn 'Arabee geeft zelfs zijn overtuiging toe dat alle godsdiensten één zijn en dat zijn hart er klaar voor is om iedere sekte en godsdienst te omarmen. Hij zegt in zijn boek Dhakhaairul A'laaq sharh Tarjuumanil-Ashwaaq:

  Voor (het aanbreken van) deze dag bekritiseerde ik mijn metgezel, als mijn godsdienst niet hetgeen was dat hij volgde. Maar mijn hart is veranderd om iedere beeld te accepteren, dus weilanden voor degene die van de zorgeloosheid houden en kloosters voor de monniken. Een huis van afgoden en het afgoden-huis in Taa'if, de bladen van de Torah en de mushaf van de Qor-aan. Ik volg de godsdienst van liefde waar het mij ook brengt, dus alle godsdienst is mijn godsdienst en mijn overtuiging. [Al-Wakeel: Hadhihi Hiyas-Soofiyyah (pag. 93) en hij schrijft het toe aan pag. 93 van Dhakhaairul A'laaq.]

  Bovendien waarschuwde ibn 'Arabee zijn volgers voor het geloven in één specifieke godsdienst en het ongelovig zijn aan alle anderen. Hij zei in al-Fusoos:

  Pas op voor het beperken tot één specifieke geloofsleer en het ongelovig zijn aan al het andere, waardoor veel goeds jou zal ontlopen, voorzeker, je zou de verkrijging van kennis van zaken in de vorm waarop hij het volgt missen. Wees daarvoor in de plaats er klaar voor om alle vormen van geloof te aanvaarden. Dit vanwege het hoger en groter zijn van Allaah dan te begrijpen is door één overtuiging en de uitsluiting van anderen. In plaats daarvan zijn ze allemaal correct, en eenieder die correct is ontvangt beloning, en eenieder die beloond wordt is gelukkig, en eenieder die gelukkig is, is degene met wie Hij welbehagen heeft. [Hadhihi Hiyas-Soofiyyah (pag. 94) en hij schrijft het toe aan al-Fusoos (pag. 191).]

  Derhalve verklaard ibn 'Arabee dat de Farao in de tijd van Moessa gered was en hij zegt becommentarierend op de uitspraak van Allaah, de Meest Verhevene:

  ..Een troost voor het oog voor mij en voor u... [28:9]

  Dus daardoor kwam behagen voor haar oog, i.e. bij die van de vrouw van de Farao, vanwege de perfectie die zij gekregen had, en het plezier voor de oog van de Farao was vanwege het geloof (Imaan) die Allaah aan hem gaf toen hij verdronk, aldus nam Hij zijn ziel die puur en gezuiverd was, zonder onzuiverheid. [Hadhihi Hiyas-Soofiyyah (pag. 95) en hij schrijft het toe aan al-Fusoos (pag. 201).]

  Hij verklaard openlijk dat Farao een Gelovige was, in tegenstelling tot de tekst van de Nobele Qor-aan in vele ayaat. Daarvan is de Uitspraak van Allaah, de Meest Verhevene:

  Daarop greep Allaah hem met een bestraffing voor zijn laatste ([79:24]) en eerste ([28:38]) misdaad. [79:25]

  Ook 'Abdul-Kareem al-Jeelee die in het jaar 830H stierf zei, zijn overtuiging verklarend over dat alle godsdiensten één zijn, in zijn boek al-Insaanul Kaamil (De Perfecte Mens):

  Dus ik geef mij over aan waar mijn verlangens mij ook aan doen overgeven, hoe kan ik twisten met het oordeel van een geliefde. Soms kun je mij zien buigen in de moskeeën en in andere tijden zal ik biddend te vinden zijn in kerken. Als ik naar het oordeel van de Sharee'ah een zondaar ben dan ben ik met betrekking tot de realiteit gehoorzaam. [Hadhihi Hiyas-Soofiyyah (pag. 96) en hij schrijft het toe aan al-Fusoos (1/69).]

  Derhalve is er volgens al-Jeelee geen verschil tussen de moskee en de kerk, en ook al was hij zondig en ongehoorzaam aan de bevelen van Allaah volgens het uiterlijke en duidelijke Sharee'ah, zoals hij beweerde, was hij innerlijk gehoorzaam aan Allaah daar hij gehoorzaam was aan de wil van Allaah.

  Luister ook naar de bewering van ibnul-Faarid dat Allaah eigenlijk Zijn schepping is, en Hoog is Allaah daarboven. Hij zei:

  Ik ga verder vooruit naar de echte realiteit, en de mensheid was achter mij, waar ik mij ook toe wendde, daar was het. Het is geen wonder dat de mensen hadden gebeden totdat Mijn hart gevestigd werd en het is de richting van het Gebed en het streven voor mij. Want het zijn allemaal mijn Gebeden, welke ik uitloof op de plaats waar ik sta, en ik getuig erover dat het naar mij had gebeden. En al het andere bad naar mij en Mijn Gebed was aan niemand gericht behalve aan mij, in iedere rak'ah.

  Ibnul-Faarid heeft ook een complete gedicht samengesteld waarin hij Allaah in de vrouwelijke vorm omschrijft. Desalniettemin, O broeders, staat de tijd het ons wederom niet toe om andere voorbeelden over het geloof in de eenheid van alle godsdiensten, van de meeste Sufis, naar voren te brengen. Vanuit de woorden van hun vooraanstaande leiders zoals ibnul-Faarid, al-Jeelee, ibn 'Ajeebah, Hasan Ridwaan, ibn Basheesh en ad-Dimardaash en anderen, en voor wie graag deze dingen wil zien, dan kan hij verwijzen naar het boek Haadhi Hiyas-Soofiyyah (Dit is Sufisme) van 'Abdur-Rahmaan al-Wakeel rahimahoellaah.

  Bron: http://rabeebinhaadi.blogspot.com/#111561718496747973

  ___________________
  [1] Dit gaat over Ibn Arabi de Sufi Zie ook de volgende linken:

  Who was ibn Arabi?

  IBN ARABI THE "SUFI"
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 07:48.

 9. #9
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  :assal:

  Barrak Allahoe Fiek voor deze waardevolle informatie, subhan-Allah ik heb me altijd afgevraagd wat het Soefisme precies was ops: . :djazak: dat je je kennis met ons/mij hebt willen delen.

  Moge Allah swt je belonen met Jannah el Firdaus, Moge Hij je je dromen uit doen komen. Ameen Yarab el3alameen.

  :wasalam:

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 10. #10
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door »¤Ã*’ãït µÃ‚¤Â«";p="43317
  :assal:

  Barrak Allahoe Fiek voor deze waardevolle informatie, subhan-Allah ik heb me altijd afgevraagd wat het Soefisme precies was ops: . :djazak: dat je je kennis met ons/mij hebt willen delen.

  Moge Allah swt je belonen met Jannah el Firdaus, Moge Hij je je dromen uit doen komen. Ameen Yarab el3alameen.

  :wasalam:
  :wasalam:

  Wa fiekum Baraka Allah, Amien op al jullie ad3iyah.

  Ik zal insha Allah proberen om er meer over te plaatsen in dit topic.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •