Ik heb een mooie du3a gevonden/gelezen en wilde deze met jullie delen..

Bismillah ar Rahmaan ar Raheem

[align=justify:eaed1f6496]Ik zoekmijn toevlucht tot Allah, de Heer der werelden
Tot hem behoort de heerlijkheid en al het pracht Hij geschapen heeft
Hem vraag ik om vergiffenis en alleen Hem vraag ik om hulp. Hij beproeft mij en alleen Hij kan mij ervan verlossen. Daarom vraag ik Hem mij en mijn zusters en broeders te behoeden voor al het slechte voor lichaam en ziel. En hem vraag ik mij te beschermen voor shaytaan en zijn voetsporen, hij die me wilt doen dwalen, hij die ik vervloek, voor hem zoek ik mijn toevlucht tot mijn Beschermer.
Ya Allah schenk mij en mijn broeders en zusters al het geluk van dit leven in dit leven en in het hiernamaals, en schenk ons al het geluk van het hiernamaals in dit leven en in het hiernamaals. Ya Allah belaad ons met vreugde, met geduld en met dankbaarheid, opdat we U dankbaar kunnen zijn in voorspoed, geduldig kunnen zijn in tegenspoed en vol vreugde kunnen zijn omdat U de Schenker bent van blijde tijdingen.
Ya Allah die ons behoren tot de vromen, waar U van houdt
Ya Allah doe ons behoren tot de gezegenden, Uw dienaren die hun levens toewijden enkel en alleen voor U, Uw religie, Uw Boek en Uw boodschapper.
Ya Allah laat Uw engelen getuigen op de Dag waarin we allen voor U zullen verzamelen machteloos in nederigheid. Ya Allah laat Uw engelen getuigen dat ik en mijn broeders en zusters geleefd hebben in Uw naam, aanbeden hebben in Uw naam, geofferd hebben in Uw naam en gestorven zijn in Uw naam. Ya Allah doe ons behoren tot de bewoners van Djannatul Firdaws, de volgers van Uw boodschapper, onze geliefde Mohammed, 3alayhi salaatoe wa Salaam. Ya Allah doe ons niet behoren tot de bewoners van de Hel, de volgers van shaytaan die ik vervloek. Ya Allah accepteer ons onze gebeden, onze offers, onze vasten en al onze zaken en daden die we verricht hebben omwille van U en enkele en alleen voor U.
Ya Allah behoud ons onze intenties zuiver en schoon, laat onze harten van Uw woorden houden en het te koesteren en versieren met de tong zodat U van ons zal houden.
Ya Allah behoed ons van ar Riyaa' en laat onze daden zuiver zijn, slechts gehandeld voor U, de Alziende, de Alwijze. Ya Allah houd de vijanden van Uw religie ver bij ons vandaan, en doe ze treuren om hun onzuivere harten, omdat ze nooit het licht van Uw genade zullen zien, noch voelen, tenzij U ze leidt.
Ya Allah verlam hun tongen, zodat ze nooit het slechte zullen spreken over Uw religie, en doe hun harten doden zodat ze nooit de warmte zullen voelen van Uw nabijheid, Uw liefde en Uw genade. Ya Allah verzacht de harten van hen die Uw leiding zoeken, van hen die van U houden, van hen die de zoetheid willen proeven van de religieuze overvloed die U ons geschonken heeft.
Ya Allah vergeef ons, Ya Allah vergeef ons voor al onze zondes, Ya Allah vergeef ons voor al onze zondes, van degenen die voor ons waren en die komen zullen.
Ya Allah bedek onze harten met Uw genade en barmhartigheid en doe ons zegevieren op de Dag waarin zij zullen treuren, zij die Uw tekenen en Uw bestaan verloochend hebben.
Ya Allah bedek onze harten met Uw liefde en bescherm onze harten tegen het kwaad.
Ya Allah laat onze harten rein en zuiver herrijzen, want van U komen wij en tot U is onze terugkeer.[/CENTER:eaed1f6496]


Door Oegt_Qadr

Allahoema Amien