Bismillaah errahmaan errahiem. Wa salaat wa salaam 'alaa siydinaa Mohammad wa 'alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliema kathiera.

Assalamoe alajkoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe.

In dit topic behandel ik de uitspraak van de eminente Duitse professor Chreidère over de Heilige Koran. De tekst komt uit het boek "dit is de waarheid".

Maar allereerst wil ik eenieder erop attent maken dat de Heilige Koran absoluut geen wetenschappelijk boek is. Het is een leidraad voor diegenen die geloven, waarin Allah ons lessen geeft, ons waarschuwt en ons goede tijdingen geeft. Het bevat ook veel informatie over hoe we ons moeten gedragen en informatie over de vroegere Boeken en profeten.

In de Koran vertelt Allah ons ook hoe Hij alles geschapen heeft, en op zo'n manier dat het voor een mens in die tijd (meer dan 14 eeuwen geleden) niet mogelijk was om aan die kennis te geraken, en het bevat nog veel informatie die wij zelfs in deze tijd niet kunnen omvatten maar die bewaard zullen worden voor de verdere wetenschappelijke vorderingen.

Dus: de Koran is absoluut geen wetenschappelijk boek, doch bevat het veel wetenschappelijke feiten waarvan nog geen enkele weerlegd is en dit als bewijs dat de Koran het woord van Allah is.


Professor Chreidère (Duitsland): in een taal van wetenschappelijk niveau, in een zeer abstracte taal, in een taal van de verzen...

Professor Chreidère is oceanograaf en komt uit West-Duitsland.
Wij hadden de kans hem te ontmoeten ter gelegenheid van een congres over oceanografie, georganiseerd door de universiteit van koning Abdelziz in Jedda. Men had ons gevraagd een conferentie te geven over de maritieme verschijnselen vanuit het standpunt van wetenschappelijke ontdekkingen en van Koranverzen.

In de loop van de tweede dag, na onze spreekbeurt , nam professor Chreidère het woord en hij had eht volgende commentaar:

"Sjeik Al Zendani heeft ons aangetoond dat de wetenschapper eigenlijk bevestigt wat de Koran vermeld heeft. Dat komt omdat de Koran zeer vele jaren geleden bepaalde wetenschappelijke waarheden aangekondigd heeft die wij vandaag ontdekken!!

Ik zou op deze bedenking uit de conferentie van gisteren - die ik geapprecieerd heb - willen terugkomen. Ondanks haar specificiteit vond zij toch een plaats in het kader van een wetenschappelijke ontmoeting. Ik voeg eraan toe dat het niet nodig is Moslim te zijn, want zelfs voor mij, als Christen, is de wetenschap wat ze is. Het is belangrijk haar in een globale visie te vatten, eerst in de context van de religie."

Sjeik Al Zendani: Professor Chreidère heeft daarna veel moeite gedaan om de relatie tussen de religies en de wetenschap aan te tonen. Hij sprak over de enorme kloof die tussen alle religies en de wetenschap bestaat en over het antagonisme tussen de houders van de religieuze wetenschappen en de houders van de positief wetenschappelijke disciplines. Hij sprak zijn verbazing uit toen hij kennis genomen had van de Koranverzen en van de wetenschappelijke waarheden in ons heilige boek meer dan 1400 jaar geleden geopenbaard. De professor gaf het volgende commentaar:

"In vele religies denken de leiders dat de wetenschap uit de religie kan putten. Als de wetenschap evolueert en vooruitgang maakt, gaat de religie terug; we kunnen hier spreken van een totaal verschillende aanpak. Men heeft getoond dat de wetenschapsmens in feite de boodschap van de Koran bevestigt, want wat de Koran al lang geleden vermeld heeft is werkelijk wat men vandaag in het onderzoek ontdekt. Ik neem aan dat het belangrijk is, voor dit congres, deze gegevens mee te delen aan de geleerden van alle landen en ik ben ervan overtuigd dat we na dit congres zullen gaan nadenken over de verhouding tussen religie en wetenschap. Er bestaat niet enerzijds wetenschap en anderzijds religie".

Sjeik Al Zendani: De hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen werden 1400 jaar geleden in de Koran vermeld. Het is dan belangrijk zich af te vragen: Wie heeft Mohammer - de Genade en de Vrede met hem - geïnformeerd? Wie heeft hem geopenbaard dat die waarheden door de wetenschappers zouden gekend zijn? Dat het astronauten zouden zijn,, oceanografen, aardrijkskundigen, en andere geleerden met specialisaties in verschillende disciplines o.a. de geologie die in de Koran vermeld worden, of in de Sunna van de profeet? Professor Chreidère zegt vol vertrouwen:

"... Het kan niet dat aan de ene kant wetenschap bestaat, en aan de andere kant religie, en dat die van elkaar geïsoleerd zijn. Niemand weigert de dialoog; ze gaan integendeel allemaal in dezelfde zin vooruit, en ze zeggen hetzelfde in een andere taal, in een zeer wetenschappelijke taal, in een zeer abstracte taal, in een taal van de verzen om hiermee een reeds gebruikte uitdrukking te hernemen..."

Sjeik Al Zendani: Hij vindt duidelijk dat dit ter kennis van de gehele wereld zou moeten worden gebracht, naar de wetenschappelijke academies, in de diversiteit van hun talen, zodat dit fenomeen begrepen wordt, en opdat de relatie tussen Godsdienst en wetenschap in haar ware dimensie bekeken wordt. Het gaat inderdaad over de godsdienst die aan elke vervalsing ontsnapt is en het gaat over de ware wetenschap, en zij kunnen enkel overeenkomen, want de ware religie zet aan tot het verwerven van ware wetenschap. De Islam is daar een illustratie van.

Welk discours zal de geesten overtuigen die onverschillig staan tegenover Allah en Zijn werken? De Godsdienst zet ons aan naar wetenschap te zoeken, en zij beveelt ons het universum rondom ons te observeren, en de wetenschap buigt zich nederig voor de grootsheid van deze godsdienst, en zo bevinden we ons nu met de hulp van Allah aan de start van het tijdperk van de ontmoeting tussen wetenschap en religie. Maar méér nog dan een ontmoeting, is het een overeenkomstige actie tussen religie en wetenschap, om licht te werpen op het onveranderlijke bewijs van het geopenbaarde karakter van de Koran, in een taal die verstaanbaar is voor de mensen van deze tijd.


Uit het boek: "Dit is de waarheid"
Het boek bevat ook uitspraken van andere wereldvermaarde professoren die hun mening geven over de Koranverzen die handelen over hun vakgebied. Voor de geïnteresseerden raad ik aan het boek te kopen.

Wa salamoe alajkoem warahmatoellaah wa barakaatoehoe.