Als we kijken naar de boom van da’wah met zijn stevige wortels en lange takken, zien we hoe ver zijn schaduw zich elke dag uitspreidt en hoe hij altijd rijpe vruchten draagt. Maar de ene na de andere storm komt om hem te ontwortelen en er zijn ziektes die zijn groei en vooruitgang bedreigen. Toch staat Allah erop dat Zijn licht volmaakt zal moeten schijnen ondanks dat de ongelovigen dat haten. Onder deze ziektes en stormen is het probleem van intense onenigheid onder de daa’iyahs.

Deze vernietigende geschillen leiden tot twee gevaarlijke zaken:

1. Leedvermaak gericht tegen de daa’iyahs en hun da’wah. Elkaar haten en beledigen leidt ertoe dat de mensen op hen neer kijken. Degenen die samenzweren tegen de da’wah zien kansen om de daa’iyahs schade toe te brengen en zich om hun leed te vermaken. Musa zei tegen Harun toen hij hem bij (het haar van) zijn hoofd greep:

”Laat de vijanden geen leedvermaak over mij hebben…” {al-A’raaf 7:150 interpretatie van de betekenis}

2. De mensen afleiden van de boodschap en van de daa’iyahs omdat ze niet verenigd zijn en omdat ze geen aandacht besteden aan de etiquette van onenigheid. Dit is de reden dat de Boodschapper van Allah (salla Allahu alaihi wa salaam) tegen Abu Musa al-Ash’ari en Mu’aadh (radiAllahu anhum) zei toen hij ze als daa’iyahs naar Jemen stuurde: “Wees in overeenstemming en niet in onenigheid.” (Al-Silsilah al-Sahihah, 3/142, 3/142). Toen er tegen Ibn Mas’ood gezegd werd: “Je bekritiseerde ‘Uthmaan en daarna bad je 4 rak’ahs,” zei hij: “Onenigheid is een kwaad iets.” (Al-Silsilah al-Sahihah, 1/394)


Er zijn talrijke redenen voor meningsverschillen en onenigheid onder de daa’iyahs waarvan de belangrijkste het volgende omvatten:

1. Mensen oproepen om een persoon zelf of een groep te volgen. Da’wah zou puur het oproepen tot de Qur’aan en Sunnah moeten zijn. Als een daa’iyah mensen oproept om hemzelf te volgen, zou het moeten zijn als Ibrahim’s oproep:

“O mijn vader, er is werkelijk kennis tot mij gekomen, die niet tot u kwam. Dus volg mij, dan leid ik u op het Rechte Pad.” {Maryam 19:43 – interpretatie van de betekenis}

Het doel zou moeten zijn om mensen naar de waarheid te leiden:

“Dus volg mij, dan leid ik u op het Rechte Pad.” {Maryam 19:43 – interpretatie van de betekenis}

“O, mijn volk, volg mij, ik zal u op het pad van leiding voeren.” {Ghaafir 40:38}

De daa’iyah zou moeten vermijden om mensen op te roepen om hemzelf (als persoon) of zijn weg of zijn groep te volgen. Dit is waar al-Qaasimi naar verwees toen hij zei: “Geen enkele groep heeft een manier gevonden om mensen hen te laten volgen behalve door over zichzelf te overdrijven, door anderen te ondermijnen of problemen voor hen te veroorzaken wanneer de kans zich voordeed of de omstandigheden het toelieten, of dat nou met het zwaard of met de tong was.” (Kitaab al-Jarh wa’l-Ta’deel door Jamaal al-Deen al-Qaasimi)

2. Anderen ondermijnen en hen slecht behandelen. Oneerlijk zijn tegen andere daa’iyahs is één van de hoofdoorzaken van onenigheid en verdeeldheid. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah heeft hierover gezegd: “Omdat één van de groepen niet erkent wat de ander van de waarheid heeft en niet eerlijk over hen spreekt. In plaats daarvan overdrijft het over wat het van de waarheid heeft en schrijft valse dingen toe aan de ander en de andere groep doet hetzelfde. Daarom heeft Allah oneerlijkheid als de wortel van geschillen omschreven.” (Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem, p.40)

De daa’iyah zou moeten kijken in hoeverre zijn broeders hem voor zijn in goedheid en deugdzaamheid en dat een reden laten zijn om hen met goede manieren te behandelen en beleefd te zijn als hij fouten en tekortkomingen aan hun zijde opmerkt. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah zei betreffende Musa (alaihi salaam) toen hij de stenen tafelen neergooide en aan de baard van zijn broer trok en het oog van de Engel des Doods uitstak: “Zijn Heer berispte hem niet want hij had grote dingen bereikt en kwam op tegen de grootste vijand van Allah en hij moest met de Kinderen van Israël omgaan. Maar Dhu’l-Noon (Yunus) had niet bereikt wat Musa bereikt had, dus sloot Allah hem op in de buik van de vis toen hij boos werd op zijn mensen. En Allah heeft inderdaad een maatstaaf voor alle dingen bepaald [Al-Talaaq 65:3].” (Madaarij al-Saalikien door Ibn al-Qayyim, 2/456)

3. Sektarisme. Het gevaar schuilt gewoonlijk niet in het zuivere feit dat er verschillende groepen zijn, maar in partijhoudingen ten opzichte van bepaalde inspanningen zodat het een kwestie wordt van loyaliteit en vijandschap, liefde en haat. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah zei: “Als iemand de weg van sommige gelovige mensen bestudeert, zoals de volgelingen van de imams en shaykhs, heeft hij geen enkel recht om zijn leider en metgezellen de norm te maken (waar hij anderen aan meet) zodat hij degenen die het met hen eens zijn als vrienden neemt en degenen die van hen verschillen als vijanden neemt.” (al-Fataawa, 20/8; zie ook 20/124, 3/347)

Hij zei ook: “Een persoon hoeft zich niet aan een specifieke shaykh te verbinden; een ieder van wie hij iets kan leren over zijn religie is zijn shaykh met betrekking tot die kwestie. Niemand zou zichzelf aan een shaykh moeten verbinden en zijn volgelingen als vrienden nemen en anderen als vijanden. Hij zou een ieder die een gelovige is en taqwa heeft onder de shaykhs en anderen als vriend moeten nemen.” (al-Fataawa, 12/512; zie ook 12/514)

4. Hasad (afgunst). De ziekte van hasad heeft heel wat haat gecreëerd tussen de verschillende groepen en daa’iyahs. Het volgende verhaal illustreert dit punt. Imaam al-Dhahabi zei: Imaam al-Barbahaari had een groot aantal volgelingen. Hij passeerde de westkant en nieste, dus zijn metgezellen zeiden ‘Yarhamuk Allah’ (Moge Allah genade met je hebben). Ze maakten zoveel lawaai dat de khalifah het hoorde en er werd hem verteld wat er gebeurd was en hij vond dat het te veel was. Toen bleven de mensen van bid’ah haat in het hart van de khalifah opwekken totdat er in Baghdad verklaard werd dat twee volgelingen van al-Barbahaari niet samen mochten komen. Toen verdween hij. (Zie al-Siyar, 15/92)


source: al-Bayaan magazine, no. 153, p. 139 (islam-qa.com , vanuit engels vertaald)