Het Belang van Kennis in de Qor`aan

" Weet dat Hij la illaaha illa Allaah is (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah) en vraag (dan) om vergeving voor jouw zonden…" (Soerah Mohammed: 19)

" Allaah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen…" (Soerah Al-Moedjaadalah Vers:11)

" Voorwaar, het zijn slechts de ‘Oelema (bezitters van kennis) onder Zijn dienaren die Allaah (echt) vrezen …" (Soerah Faatir Vers:28)


" Wij verhogen de rang van wie Wij willen. En boven ieder bezitter van kennis, is er iemand met meer kennis (en boven allen is Allaah U). “(Soerah Yoesoef Vers: 76)

" …En laat van elke groep een aantal uitrukken (om kennis van de Islaam te vergaren —wanneer zij met de Profeet op djihaad gaan- bij de geleerden), zodat zij (de achtergebleven) het begrip van de godsdienst onderwezen zullen krijgen wanneer zij (de uitgetrokken groep) tot hen terugkeren. Zodat (hun vergaring van kennis de reden zal zijn dat) zij hun volk zullen waarschuwen. Tafsier Fath el-Qadier esh-Showkaanie "[1] (Soerah at-Towbah 122)


Voetnoten:
[1] Tafsier: Iemaam ‘Abdoer-Rahmaan bin Naasir es-S’adie رحمه الله zegt aan het einde van zijn interpretatie van dit Vers (…zodat zij het begrip van de godsdienst onderwezen zullen krijgen wanneer zij (de uitgetrokken groep) tot hen terugkeren. Zodat zij hun volk zullen waarschuwen.) i.e.: “Dat zij de kennis en de betekenissen van de Islaamitische wetgeving moeten bestuderen en zijn verborgenheden moeten leren begrijpen en deze kennis vervolgens naar hun volk moeten overbrengen en hen moeten waarschuwen wanneer zij tot hen teruggekeerd zijn. Hier kunnen we het belang van kennis uit opmaken. In bijzonder het begrip van het geloof want het is hier duidelijk dat het vergaren van begrip over het geloof de belangrijkste zaak is. Ook is het een constatering dat degene die kennis vergaard heeft zijn kennis onder de dienaren moet verspreiden en hen hiermee moet adviseren. Want, wanneer de kennis van een geleerde (door hemzelf) verspreid wordt dan is dat een teken van het profijt wat er van hem genomen kan worden en een teken van de beloning die er voor hem gekweekt wordt. Daarentegen, wat voor profijt hebben de moslims van een geleerde die zijn kennis alleen maar voor zichzelf houdt en niet uitnodigt naar de Weg van Allaah met wijsheid en een goede vermaning en het laat om de onwetenden datgene te onderwijzen wat ze niet weten? Welk resultaat heeft hij met zijn kennis bereikt? De uiteindelijke bestemming van zo’n persoon is dat hij overlijdt en zijn kennis en daden met hem mee sterven! Dit is (daadwerkelijk) totale ontzegging voor iemand die kennis en begrip van Allaah gekregen heeft …”