Iemaam ibn ‘Uthaymien over de Chawaaridj van deze tijd,
de Charidjitische Ideologen, de Predikers van Revolutie en Destructie


Arabische bron: Cassette opname
Bron: www.salafipublications.com, article ID: GRV070021
Vertaald door: ‘Abdoellaah Aboe Bakr de Jong
Nagekeken door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah


Één van de studenten van de kennis van Algerije vroeg aan onze edele Shaych, Mohammed bin Saalih el-‘Uthaymien over bepaalde groeperingen van mensen die Takfier maken van de heersers zonder richtlijnen en voorwaarden.
Klik hier om de cassette te beluisteren
De shaych gaf als antwoord: “Diegenen die takfier maken zijn de erfgenamen van de Chawaaridj[1], degenen die gerebelleerd hebben tegen ‘Alie ibn Abie Taalib, radiallaahoe ‘anhoe. De kaafir is diegene waarvan Allaah en Zijn Boodschapper hebben verklaard dat hij kaafir is, en Takfier zelf heeft voorwaarden, waaronder ‘ilm (kennis) en Ieraadah (de wil, intentie). Dus wat we behoren te weten is of dat deze heerser tegen de waarheid is ingegaan, en of hij de waarheid wel wist en dat het een bedoelde (i.e.: dus met de intentie van), opzettelijke oppositie hiervan was. Ook moet duidelijk zijn dat hij geen enkele gebrekkige interpretatie (van dit onderwerp) had, zoals de persoon die zich ter aarde neerwerpt voor een afgod en hij weet dat het neerwerpen ter aarde voor een afgod Shirk is en hij heeft hier geen enkele gebrekkige interpretatie van.
Wat belangrijk is, is dat deze aangelegenheid voorwaarden heeft. Het is niet toegestaan om zich te haasten met takfier, net zoals het niet is toegestaan om zich te haasten met het zeggen van: ‘dit is halaal (wettig) en dat is haraam (onwettig)’.”
De vragensteller: “Zij beluisteren tevens de cassettes van Salmaan bin Fahd el-‘Auwdah en Safar el-Hawaalie!! Moeten we hen adviseren om deze cassettes niet te beluisteren?!!”
Shaych ibn ‘Uthaymien: “Moge Allaah jou zegenen. Het goede wat in hun cassettes te vinden is kan ook gevonden worden in andere cassettes en er zijn bepaalde observaties en opmerkingen tegen hun cassettes, sommige van hun cassettes, niet allemaal. En ik ben niet in staat om ze te onderscheiden voor jou — ik (ben niet in staat) — onderscheid te maken tussen dit en dat!!”
De vragensteller: “Dus in dat geval adviseert u ons om ze niet te beluisteren?”
Shaych ibn ‘Uthaymien: “Nee (beluister ze niet). Ik adviseer je om de cassettes te beluisteren van Shaych ibn Baaz en de cassettes van Shaych el-Albaanie. De geleerden die bekend staan om hun rechtschapenheid en integriteit (i’tidaal), EN DIE NIET BEKEND STAAN VANWEGE HUN REVOLUTIONAIRE IDEOLOGIEËN (THAUWRAH FIKRIEJAH)”!!
De vragensteller: “O Shaych! Zelfs in deze aangelegenheid -bijvoorbeeld— is er verschil (chilaaf). Dus zij maken takfier van de heerser en zij zeggen dat dit Djihaad is —bijvoorbeeld— in algerije en zij luisteren naar de cassettes van Salmaan en Safar el-Hawaalie. Is er dus een chilaaf (verschil) wat far’ie (i.e.: aftakking of bijkomstig, dus het tegenovergestelde van verschil in fundament) is?! Of is het verschil in de Oesoel (fundamenten) o shaych?!!
Shaych ibn ‘Uthaymien: “Nee! Dit is een verschil in ‘Aqiedah (chielaaf 'aqedie), omdat het van de Oesoel van Ahloes-Soennah is dat we geen takfier maken over iemand aan de hand van een zonde!”
De vragensteller: “Zij, o shaych, maken geen takfier van degenen die grote zonden begaan, behalve de heersers. Zij komen dan met het volgende vers: “Diegene die niet oordeelt met wat Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen”, en vervolgens maken ze alleen takfier van de heersers?!!
Shaych ibn ‘Uthaymien: “Er is een Athar (overlevering) van ibn ‘Abbaas betreffende dit vers, welke uitlegt dat de bedoeling hiervan is de koefr welke je niet verwijdert uit de religie, zoals voorkomt in het gezegde van de Boodschapper,:
“Een moslim beschimpen is een zonde (foesoeq) en hem bevechten is koefr (ongeloof)”.
En volgens de opinie van de Moefassiroen was het Vers eigenlijk geopenbaard voor de Mensen van het Boek. Dit, omdat de feitelijke context van de passage is wat er hiervoor gebeurt:
“Werkelijk, Wij lieten de Tauwraat (Torah) neerdalen (naar Moesa), daarin was leiding en licht waarmee de Profeten, diegenen die zichzelf onderwierpen aan Allaah’s wil, oordeelden over de Joden. En de rabbijnen en priesters (oordeelden ook over de Joden met de Tauwraat na de Profeten), aan hen was de bescherming van Allaah’s Boek toevertrouwd, en zij waren getuigen hiertoe. Daarom, vrees geen mannen maar vrees Mij (O Joden) en verkoop Mijn Verzen niet voor een miserabele prijs. En diegene die niet oordeelt met wat Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de Kaafiroen (i.e.: de ongelovigen — of een lagere graad als zij niet handelen naar Allaah’s wetten.)” (5:44)
Einde van de cassette dialoog.
Commentaar:
Niets anders dan: Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar!!! De waarheid van Soennah en Selefiejah is gekomen en de leugens en vervalsingen van Bid’ah, Hawaa en Qoetbiejah is vergaan! “Erfgenamen van de (allereerste) Chawaaridj”!! “Revolutionaire ideologen”!! “Een verschil in ‘Aqiedah”!! “Beluister de cassettes van Shaych ibn Baaz en Shaych el-Albaanie, diegenen die rechtschapen zijn en niet bekend staan als revolutionaire ideologen”!!
Het is verplicht voor elke Qoetbie partizaan, en ieder ander die verward is geworden met de afwijkingen en ketterij van Salmaan en Safar (welke in werkelijkheid die van Sayjied Qoetb en Mohammed Qoetb zijn), om definitief berouw te tonen en hen publiekelijk te loochenen, hun trouw aan hen en hun firqah van de wedergeboren Chawaaridj af te breken en hun Walaa’ en Baraa’ te corrigeren!!! Zij zijn de “Chaaridjiejah Asriejah”(de Chawaaridj van deze tijd), diegenen die takfier maken van de zondaars en hen aftekenen als eeuwige bewoners van het hellevuur!! Zij zijn de Chaaridjiejah Asriejah die onze ‘Oelema (en dit is inclusief Imaam ibn Baaz en Imaam ibn ‘Oethaymien) beschuldigen met de Irdjaa van Djahm ibn Safwaan!! Zij zijn de revolutionaire takfieries die onze geleerden bestempelen als “de geleerden van vrouwen menstruatie en onreinheden”!! Zij zijn de revolutionaire takfieries die de Innoveerders, de Uitdrukkers van Koefr en afvalligheid, de Spotters van de Profeten, de Honers van de Chaliefen en de Moekaffiroen van de Sahaabah verheffen en verheerlijken!!! Zij zijn de Extremistische Moerdji’ah van dit tijdperk voor wie verklaringen van koefr, afvalligheid en open zonde niet schaden als het gepraat over Haakiemiejah aanwezig is!!!
Wat zei Iemaam el-Albaanie over deze Firqah? “Zij zijn de Selef in vele kwesties van de manhadj tegengegaan en het is betamelijk als ik hen bestempel als de Chawaaridj van dit tijdperk. En dit lijkt op hun verschijning in de hedendaagse tijd —in welke we lezen van hun verklaringen- omdat zij, in werkelijkheid, hun woorden de richting en het uiterlijk van dat van de Chawaaridj laten aannemen in het uitvoeren van takfier van diegene die een grote zonde begaat. En misschien zou ik zeggen: “Dit is of door onwetendheid namens hen of door een beraamd complot!!”
En wat adviseerde Iemaam ibn Baaz de Minister van Binnenlandse zaken betreffende hen? “Zij moeten verhinderd worden van het geven van lezingen, lessen etc. zodat de maatschappij beschermd is tegen hun gevaar.”!!
En voor hoe lang al hebben de Shaychs van Medienah deze neo-Qoetbies, geboren uit de Bewustwording van hun Sayjied, al weerlegd en blootgelegd?!
Werkelijk, zij zijn blootgelegd, teruggedreven, vernederd en hun verraad en bedrog is volledig bekend gemaakt!!!
Voetnoten:
[1] De Chawaaridj zijn degenen die onder het staatsgezag van Iemaam 'Ali ibn Abie Taalib zijn uitgetrokken, nadat zij hem en zijn metgezellen als ongelovigen verklaarden. Een aantal van hun kenmerken zijn:
- De verklaring dat moslims ongelovigen zijn nadat zij een (grote) zonde hebben begaan.
- Het niet praktiseren van de Soennah en het opsplitsen van de groep (al-Djamaa'ah).
- Ongehoorzaamheid aan de (moslim) regeringsleiders.
- De overtuiging dat het omverwerpen van het bewind van het geloof is.
- Rebelleren tegen de wettige overheid door woord (choeroedj lafdhie) en
daad (choeroedj 'amalie).
- Het gebruiken van wapens en geweld tegen hun moslimbroeders
Wees dus gewaarschuwd voor de gevaarlijke misvormde iedeeen van de hedendaagse takfieries (die ook in Nederland aanwezig zijn), die manhadj at-takfierie met de naam van as-selefiejah proberen te promoten! (Aboe 'Oebaydillaah)