Hoe word je Moslim?

Bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahiem
(In de Naam van Allah de Erbarmer, de meest Barmhartige)

We zullen eerst een lijst maken van de afkortingen die er in het stuk staan:

Swt- Soebhana wa Ta’ale (Verheven en Geprezen is Hij)
Saws- Sallalahoe alayhi wa salame (Vrede en zegeningen zijn met hem)
Aya of Ayat- vers of verzen
Soerah- hoofdstuk uit de Qor’aan (Koran)
Het doel van dit artikel is om stap voor stap een uitleg te geven hoe iemand moslim wordt en de Islam als religie accepteert. Een ’moslim’ is degene die zich volledig onderwerpt aan Allah de Verhevene, de Schepper. Allah (swt) heeft niemand gedwongen om een religie aan te nemen, het is een keuze die men maakt en Allah de Alwetende heeft vele tekenen laten zien voor degenen die nadenkenen en de waarheid zoeken. Allah (swt) zegt:

”En op de aarde zijn Tekens voor de overtuigden. En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet? ” (Soerah Ad-dzariyat ayat 20-21

Het komt vaak voor dat er mensen moslim worden omdat hun partner, die zelf moslim is, graag wilt dat die ander het ook wordt. Desbetreffende persoon wordt dan moslim omwille van een andere uit liefde voor hem/ haar. En niet zo zeer omdat die persoon overtuigd gelooft in Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (saws). Degenen die dan op deze manier de Islam aanvaardt zijn vaak niet overtuigd om de Islam als ware religie aan te nemen. Als men de getuigenis niet met zijn tong uitspreekt en ernaar gelooft dan met zijn handelingen en werken ernaar streeft en handelt dan staat desbetreffende persoon verre van de Islam en kan als ongelovige verklaard worden.

De belangrijkste criteria om tot de Islam toe te treden is, dat het vergaren van voldoende basiskennis over de betekenis en het doel van de Islam, daarnaast ook de bedoeling goed te kennen van de ’geloofsgetuigenis’ (shahada). De ’shahada’ en de gehele Islam is gebaseerd op kennis.

Als iemand de behoefte heeft om Moslim te worden en volledig overtuigd geloofd dat de Islam de waarheid is van Allah de Verhevene voor de gehele mensheid. Wanneer die zekerheid er is dan kan die persoon de ’shahada’ afleggen.
De ’shahada’ (geloofsgetuigenis) moet met jaqien (zekerheid) worden uitgesproken zonder enige twijfel. Allah de Verhevene is hier duidelijk over in de Qor’aan:

”Alleen diegenen zijn de gelovigen die geloof hebben in Allah en Zijn boodschapper en niet hebben getwijfeld en hebben gestreden met hun rijkdom en hun Levens voor de Zaak van Allah, zij zijn de waarheidslievenden.” (Soerah Al-Hoedjoerat aya15).

Verder zegt Allah de verhevene in de Qor’aan:
”Voorwaar de enige godsdienst bij Allah is de Islam.” (Soerah ‘Âli-‘Imran aya19).

”En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (Soerah 'Âli-'Imran aya 85).

Abdoellah Ibn Omar leverde over dat de Profeet Mohammed (saws) zei: Ik heb de Profeet horen zeggen:
”Islam is gebaseerd op vijf” :

Het getuigen dat er geen andere god is dan Allah (de Enige die alleen aanbeden moet worden) en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
Het verrichten van de shalat (van de 5 verplichte gebeden).
Het betalen van Zakat. (aalmoezen, gemeenschapsbijdragen)
De hadjj verrichten. (de bedevaart)
Het vasten van de Ramadhan
(Al-Bucharie & Muslim)
Men treedt tot de Islam door de ’shahada’ uit te spreken; deze ’shahada’ wordt als volgt uitgesproken:

”Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah, wa ash-hadoe anna Moeh’ammadan rasoeloe llaah”.
(Ik getuig dat er geen god is naast Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is)

De persoon die zich bekeerd tot de Islam moet kennis blijven opdoen over de Islam zodat het een totale levenswijze wordt waarbij men het gevoel zal hebben als een nieuw geboren persoon. Dit zal desbetreffende persoon laten streven om een beter karakter te ontwikkelen en ook te streven naar perfectie. Het Licht van het geloof zal het hart van diegene vullen totdat zijn gehele lichaam gevuld is met geloof en gehoorzaamheid aan Allah de verhevene.

De betekenis van het eerste deel van de Shahada ”Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah” is ”Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah”. De grootste vorm van kennis is die kennis die leidt tot totale verwerping van valse afgoden en de volledige onderwerping van al onze intenties aan Allah (swt) alleen.
Bekijk hiervoor evt. eens het artikel:

De betekenis van "La ilaha il-Allah"!!! voor verdere informatie.

Allah de Verhevene zegt in de Qor’aan: ”Fa'lem annahoe la ilaha illa llaah”, ”Weet dat er geen god is dan Allah.” (Soerah Mohammed aya 19).

Er is overgeleverd op gezag van ‘Othman ibn Affan dat de boodschapper van Allah (saws) zei:
”Diegene die sterft en er zich (volledig) bewust van is dat er geen God is dan Allah, betreedt het Paradijs.” (Muslim).

Dwz: dat een moslim Allah’s (swt) wetten accepteert en ernaar handelt

Naast het getuigen in de éénheid van Allah (swt) en de boodschap van de Profeet Mohammed (saws) dient men deze getuigenis uit te spreken en ernaar te handelen.
Het is belangrijk Allah (swt) in zuivere aanbidding te aanbidden, in de zin van het volgen van het zuivere monotheïsme.

Zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor’aan:

”Zij werden niets anders aanbevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden.” (Soerah Al-Bayyinah aya 5).

De getuigenis betekent ook het volgen van Allah's oordelen en wetten en het accepteren van de wetten van Allah de Verhevene. De wetten en oordelen van Allah dienen volledig geaccepteerd te worden en niet gedeeltelijk aanvaard te worden. De Waarheid is de Qor’aan en de Leringen van de profeet Mohammed (saws).

”Wa ash-hadoe anna Moeh’ammadan rasoeloe llaah”: ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is. Bekijk hiervoor evt. eens het artikel:

De betekenis van: "Moehammad Ar-Rasoel-Allah"!!! voor verdere informatie.

Een Moslim moet ook de boodschapper Mohammed (saws) gehoorzamen. Dit houdt in; te geloven in wat hij (saws) heeft gezegd, zijn (saws) leringen te praktiseren en te vermijden wat hij (saws) heeft verboden gesteld. De Boodschap die de boodschapper Mohammed (saws) bracht was aan hem (saws) geopenbaard door Allah, Geprezen en Verheven is Hij.

”Bij jou Heer. Zij kunnen geen geloof hebben totdat zij jou ( profeet Mohammed) tot rechter maken bij al hun meningsverschillen en in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en deze accepteren het dan volledig.” (Soerah An Nisa aya 65)

Wanneer men de shahada met liefde en volledig onderwerping uitspreekt, dan accepteert men de voorwaarde van de shahada met liefde. Men houdt het meest van zijn Schepper boven al het andere. Diegene die van Allah de Verhevene houdt zal van zijn religie houden.
Zoals Allah de Verhevene in de Qor’aan:

”En degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah (boven al het andere).” (Soerah Al Baqarah 2 aya 165)

En als laatste deze twee verzen uit de Qor’aan om over na te denken:

”en sterft niet anders dan als moslims.” (Soerah ‘Âli-‘Imran aya 102)

”Dit zijn door Allah de vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning.” (Soerah An-Nisa’ aya 13).

Moge Allah de Verhevene degenen die op zoek zijn naar de Waarheid helpen Zijn (swt) Weg te vinden en Leiding schenken en moge Allah de Verhevene de moslim Oemmah (gemeenschap) zegenen. Amien