De Gezegende Geboorte van de Profeet — sallallahoe ‘alayhi wa sallam —


Door de nobele Shaykh
al-Imaam Shamsoed-Dien Aboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Ahmad ibn ‘Oethmaan ibn Qaaymaaz at-Toerkmaanie adh-Dhahabie
- moge Allah hem genadig zijn -
Aboe Qataadah al-Ansaarie - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft gezegd: Een bedoeïen vroeg de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: "Wat zegt u over het vasten op maandag?" De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - antwoordde:

ذلك ولدت فيه وفيه أوحي إلي
"Op die dag ben ik geboren en op die dag is de Openbaring op mij neergedaald." (1)

Op het gezag van Hassaan ibn Thaabit - moge Allah tevreden met hem zijn - die zei: Voorwaar, ik was een jongeman, toen ik een Jood, die op een heuvel van Yathrib (Medienah) stond, hoorde schreeuwen: "O verzameling Joden!" Toen zij (de Joden) zich dan voor hem verzameld hadden, zeiden zij: "Wee jou, wat is er met jou?" Hij antwoordde: "De ster van Ahmad, waarmee hij deze avond gezonden wordt, is opgekomen." (2)

Bron: Siyar A'laam an-Noebalaa deel 1, van al-Imaam adh-Dhahabie
Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki(1) Sahieh (authentiek):
Overgeleverd door Moeslim (1162).

(2) Hasan (goed): Overgeleverd door Ibn Is-haaq in ‘Sierah Ibn Hishaam' (1/165).