Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: Lezing: Sheikh Fawaz over Al Qaida

 1. #1
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10

  Lezing: Sheikh Fawaz over Al Qaida

  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  122
  Reputatie Macht
  11

  Al-yaqeen:Een rectificatie van een Selefiepublikatie

  Een rectificatie van een Selefiepublikatie
  Vraag & antwoord
  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
  Zeer spijtig wordt de dacwah heden ten dage beproefd door jongeren die worden toegerekend tot Ahl us-Soennah, temeer zij zich zo voordoen. Maar in feite houden zij zich niet aan de richtlijnen van Ahl us-Soennah, noch passen zij deze toe in hun dagelijks leven. Zij hebben het categoriseren en valselijk bestempelen van de moslims tot hun hoofdtaak gemaakt en smijten naar hen met allerlei benamingen die zij zelf hebben uitgevonden, zoals Soeroerisme, Qoetbisme en Hizbisme. Hierdoor zijn de gelederen van de moslimgemeenschap ontwricht, uiteengevallen en zijn de jongeren dankzij dit soort mensen zich slechts bezig gaan houden met roddel en achterklap. In plaats hiervan zouden zij zich beter bezig moeten houden met het vergaren van nuttige kennis en het verrichten van goede daden.
  In een slappe poging van stemmingmakerij en ophitsing van jongeren tegen een aantal doecaat in Nederland die bekend staan om hun geleverde inspanning voor de Islam, hebben de mensen achter Selefiepublikaties een drieëntwintig pagina’s tellende ‘weerlegging’ geschreven met de titel ‘Fawaaz ibn Jneid en zijn verdediging van Djamaa’at at-Tabliegh’, waarin zij de aanval openen op sheich Fawaz Jneid vanwege het vermeend in bescherming nemen van deze groepering en het verzaken van de plicht om tegen hen te waarschuwen.
  Alhoewel wij van Team al-Yaqeen ons niet willen mengen in een moddergevecht, zien wij ons genoodzaakt om de gedane aantijgingen te rectificeren en de valsheid van deze beschuldigingen te onthullen, temeer wanneer men de uitspraken van sheich Fawaz afweegt aan die van de grote geleerden men alleen tot de conclusie kan komen dat juist de weerlegging van Selefiepublikaties strijdig is met de uitspraken van de geleerden, en niet de woorden van sheich Fawaz Jneid.
  Hieronder vindt u een aantal fataawa van grote geleerden omtrent deze kwestie. Aan u het oordeel.
  Vraag:
  Weledele sheich, ik ben pas begonnen met het praktiseren van de Islam en verkeer in een toestand van verwarring omtrent Djamaacat ut-Tabliegh, die er drie dagen op uittrekken. Er is namelijk een aantal broeders in de stad cAfief die zeggen: “Ga niet met deze groep mee en volg hen niet.” En tegelijkertijd is er een geleerde in Medina, ik noem z’n naam niet, die mij adviseerde om wel met hen op te trekken. Wat is uw mening hierover?
  Antwoord:
  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
  Wat betreft alle zaken zijn de mensen meestal opgedeeld in twee extremen en daarnaast heb je hen die de middenweg bewandelen. Zo zijn er mensen die Djamaacat ut-Tabliegh de hemel in prijzen en anderen adviseren om samen met hen erop uit te trekken (ghoeroedj). Weer anderen bejegenen hen smadelijk en waarschuwen voor hen alsof het hier een leeuw betreft.[1] Maar ook zijn er mensen die hierin de middenweg weten te bewandelen.
  Wat mij betreft: zij hebben goeds in zich, zij nodigen uit naar de Islam en weten duidelijk indruk te maken op de mensen, zoals niemand anders onder de doecaat (uitnodigers tot de Islam). Hoeveel ongelovigen hebben dankzij hun inspanningen de Islam niet omarmd en hoeveel verdorven personen heeft Allah middels hen niet tot inkeer laten komen? Verder sieren zij zichzelf met bescheidenheid en goed gedrag, wat bij velen helaas ontbreekt. Dit spreekt vele mensen aan.[2]
  Er zijn onder de mensen die zeggen dat zij geen kennis hebben van de overleveringen e.d. (Ik zeg “Zij zijn zonder twijfel mensen van het goede.[3] Wat ik echter niet goed vind is dat de mensen van Tabliegh die zich in het koninkrijk (van Saoedie Arabië) bevinden naar landen als Pakistan enzovoort gaan. Dit omdat wij niet weten wat hun geloofsovertuiging en methodologie is. Wat de methodologie van onze vrienden (van Djamaacat ut-Tabliegh) hier in het koninkrijk betreft, hier is niets op aan te merken en er is niets mee aan de hand.[4]
  Wat betreft het aanwijzen van een periode van drie of vier dagen, ofwel twee, vier of zes maanden, ofwel twee jaar voor dacwah, hiervoor is geen bewijs.[5] Zij menen dit echter te doen vanuit organisatorische beweegreden. Wanneer een persoon namelijk drie dagen erop uittrekt en weet dat hij slechts drie dagen wegblijft, dan zal het makkelijker voor hem zijn om zich af te sluiten van wereldse zaken. Dit is dus een organisatorische kwestie en niet één van aanbidding of geloof.[6]
  Het is echter mijn mening, moge Allah je zegenen, dat als je aanleg hebt om Islamitische kennis op te doen, dit beter voor jou is, omdat hier veel goeds in zit. De mensen in deze tijd hebben immers veel behoefte aan geleerden van Ahl us-Soennah, die stevig gegrondvest in kennis staan. Ben jij echter niet in staat om Islamitische kennis op te doen en jij dan besluit samen met hen erop te trekken, om daarmee jezelf te zuiveren, dan is hier niets op tegen. Allah heeft immers veel mensen aan de hand van hen geleid.[7]
  En Allah weet het beter.
  De weledele geleerde sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
  Liqaa’at ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 1,
  blz. 304, vraag 442
  Vraag:
  Wij zijn inwoners van een klein dorpje en een aantal van ons verblijft in dit dorpje en anderen leiden een nomadisch bestaan. Zo nu en dan worden wij bezocht door mensen van Djamaacat ut-Tabliegh. Een aantal van hen kennen wij persoonlijk en wij kunnen dan ook zeggen dat het hier gaat om personen met goede intenties. Het feit is wel dat het geen geleerden zijn, enkelen uitgezonderd. Zij nodigen ons uit om samen met hen erop uit te trekken om in de regio dacwah te verrichten. Hiervoor wijzen zij een aantal dagen, weken en maanden aan. Hierbij wil ik zeggen dat ik niets verdachts aan hun bijeenkomsten opgemerkt heb. Is het toegestaan om naar hen te luisteren, of met hen erop uit te trekken naar nabijgelegen plaatsen, of buiten het koninkrijk (van Saoedie Arabië)? Ik hoop dat u mij een schriftelijke verduidelijking kunt geven over deze kwestie. De mensen om mij heen nemen namelijk slechts genoegen met een brief waarop uw naam staat vermeld. Moge Allah u namens ons belonen met het goede.
  Antwoord:
  Als deze mensen, die door jou worden genoemd, bekend staan om hun goede cAqiedah, kennis, goedertierenheid en nobele gedragscode, dan is er niets op tegen dat je met hen samenwerkt op het gebied van dacwah, onderwijs en het geven van adviezen. Dit op basis van de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
  “En helpt elkander in het (verrichten van) goede en godsvrucht en helpt elkander niet in het (begaan van) van de zonde en agressie.”
  (Soerat al-Maa’idah: 2)

  Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie de weg wijst naar het goede, hem komt dezelfde beloning toe als de verrichter ervan.”
  Moge Allah iedereen succesvol maken.
  De weledele geleerde sheich Abdul-cAziez ibn Abdullah ibn Baaz
  Fatwa is uitgevaardigd op 24-05-1416 H
  Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat, boekdeel 9
  Vraag:
  In deze tijd zijn er vele groeperingen en stromingen en allen menen ze tot de Firqatoen Naadjiyah (geredde groep) te behoren. Wij weten echter niet wie de waarheid spreekt. Wij verzoeken u dan ook ons, graag met bewijs, de beste groepering onder hen aan te wijzen, zodat wij deze kunnen volgen.
  Antwoord:
  Al deze groeperingen behoren tot de Firqatoen Naadjiyah (geredde groep), zolang zij zich niet schuldig maken aan een daad of een uitspraak die iemand buiten het geloof doet treden en niet open staat voor enige interpretatie (Ta’wiel).[8] Wel verschillen al deze groeperingen onderling in rang, wat betreft: het treffen van de waarheid, het vervolgens handelen hiernaar, hun mate van praktiseren en hun begrip van de bewijzen. De meest geleide onder hen zijn zij die de bewijzen het best begrijpen en ten uitvoer brengen.
  Probeer te achterhalen wat hun visie is en wees met degenen die de waarheid het meest trachten te volgen en deze proberen te vervullen. Doe de overige groeperingen echter geen tekort door de waarheid van hen niet te accepteren, want dit houdt in dat je hen de broederschap van de Islam ontzegt. Volg daarentegen de waarheid, waar deze dan ook vandaan komt. Zelfs als deze afkomstig is van iemand die met jou van mening verschilt inzake enkele kwesties. De waarheid is de leidraad van een gelovige en de kracht van het bewijs uit het Boek en de Soennah is de scheiding tussen waarheid en valsheid.
  Alle succes komt van Allah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.
  Ladjnat ud-Daa’imah
  Voorzitter: cAbd ul-cAziez ibn Baaz
  Vice-voorzitter cAbd ur-Razzaaq cAfiefi
  Commissielid: cAbdullah ibn Ghadyaan
  Commissielid: cAbdullah ibn Qacoed
  Tenslotte
  Allah heeft ons ingelicht over degenen die hun godsdienst splitsten en sekten zijn gaan vormen, namelijk dat Mohammed (vrede zij met hem) niets met hen van doen heeft. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
  “Waarlijk degenen die hun godsdienst opsplitsten en groepen werden, jij (O Mohammed) bent in niets verantwoordelijk voor hen.” (Soerat al-Ancaam: 159)
  Ook zegt Hij, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
  “Hij heeft jullie de godsdienst uitgelegd: wat Hij ervan heeft opgedragen aan Noeh, en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij ervan aan Ibraahiem en Moesaa en cIesaa hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken.”(Soerat ash-Shoeraa: 13)
  Het vormen van een eenheid en het zoeken van toenadering tot elkaar behoort tot de voornaamste kenmerken van de geredde groep: Ahl us-Soennati wal Djamaacah. Ook behoort het tot de voornaamste verplichtingen van de moslims dat zij elkander helpen in het verrichten van het goede, het bereiken van godsvrucht, het vasthouden aan de Koran en de Soennah volgens het begrip van de vrome voorgangers van deze Oemmah. De moslims dienen zich verre te houden van meningsverschillen en het opsplitsen in groepen, omdat dit leidt tot het uiteenvallen van de Oemmah.
  Ook willen wij de jongeren adviseren om zich bezig te houden met het vergaren van kennis en het leren van de correcte Soennah en dat zij zich verre verwijderd houden van het eten van het vlees van hun broeders.
  En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
  [1] Noot van Team al-Yaqeen: Zoals dit het geval is met Selefiepublikaties.

  [2] Noot van Team al-Yaqeen: Toen sheich Fawaz in een eerdere fatwa’ veel mildere toonaarden heeft gebruikt om Djamaacat ut-Tabliegh te prijzen voor hun inspanningen, reageerden degenen van Selefie- publikaties in hun artikel ‘Fawaaz ibn Jneid en zijn verdediging van Djamaa’at at-Tabliegh’als volgt: “Dit is tevens een duidelijke verdediging van deze sekte, want ondanks dat hij (sheich Fawaz) beaamt dat ze wel innovaties hebben wil hij toch even hun goede kanten noemen. Hierdoor raakt de lezer in verwarring en zal hij het gevaar van deze sekte niet goed realiseren.” Nu is de vraag of Selefiepublikaties deze gespierde taal ook durven te uiten richting de weledele geleerde sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn)?

  [3] Noot van Team al-Yaqeen: Selefiepublikaties schrijft: “Het is overduidelijk dat Fawaaz Jneid deze sekte in bescherming neemt en hen tevreden probeert te stellen met welwillende uitspraken zodat zij hem gunstig gezind (of blijven), opdat hij meer aanhangers en steun krijgt onder hun volgelingen! En dit is dan ook dezelfde fundament waarop Ichwaan al-Moeslimien gebouwd is, en de bekende stelregel dat het gebruikt om aanhangers en macht te vergaren, namelijk het zwijgen over de geschillen om zo een grote groep te verzamelen en in stand te houden om zo bepaalde (vaak politieke) doeleinden te verwezenlijken.” Is het volgens Selefiepublikaties, die zichzelf kennelijk bekwaam genoeg achten om te oordelen over datgene wat er in de harten van de mensen speelt, dat wanneer men een aantal goede eigenschappen van iemand noemt die zich daarnaast ook aan fouten schuldig maakt een vorm van zieltjes winnen? En staat dit gelijk aan het fundament van Ikhwaan ul-Moeslimien? Willen zij dan beweren, na het lezen van deze fatwa’, dat sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien dit oordeel ook ten dele valt?

  [4] Noot van Team al-Yaqeen: Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien maakt hier duidelijk dat Djamaacat ut-Tabliegh verschillen van land tot land. Toen sheich Fawaz over dit onderdeel het volgende zei: “Weliswaar maken zij zich schuldig aan een aantal religieuze innovaties. Dit is echter afhankelijk van het land waarin zij zich bevinden”, reageerde Selefiepublikaties als volgt op zijn woorden, die overigens beaamd worden door sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien: “Ondanks dat dit waar is, wordt het door Fawaaz verkeerd gebruikt, want in dit zinsverband wordt het gebruikt om de ernst van ‘het aantal religieuze innovaties’ van Djamaa’at at-Tabliegh af te zwakken, terwijl het juist een extra punt van kritiek zou moeten zijn.” Ook hier zien we weer een knap staaltje van het door de slijk halen van de persoon sheich Fawaz. Het feit is dat de woorden van sheich Fawaz in zijn geheel niets verschillen van de woorden van de weledele geleerde sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien. Maar natuurlijk weten de mensen achter Selefiepublikaties beter dan sheich Fawaz zelf wat hij met zijn eigen woorden bedoelde!

  [5] Noot van Team al-Yaqeen: Toen sheich Fawaz over het aanwijzen van vastgestelde tijden of een specifiek aantal dagen om erop uit te trekken voor de dacwah het volgende zei: “Verder is het niet toegestaan om vastgestelde tijden of een specifiek aantal dagen aan te wijzen om erop uit te trekken en om vervolgens niet af te wijken van dit aantal, denkende dat dit behoort tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) zoals verondersteld wordt door een aantal Islamitische groeperingen. Dit is in strijd met de Soennah”, reageerden de onbekende grote geleerden achter dit artikel van Selefiepublikaties, die het beter schijnen te weten dan sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien en sheich Fawaz, dat het hier wederom een slinkse manier betrof van het verspreiden van hun (sheich Fawaz en zijn ‘al-Yaqeen-bende’) dwalingen, want: “Ten eerste omdat Djamaa’at at-Tabliegh helemaal geen vastgestelde tijden aanhoudt om erop uit te trekken… En het tweede gedeelte klopt ook niet, want zij wijzen helemaal geen specifieke aantal dagen aan om daar vervolgens niet van af te wijken!” Terwijl dit hier duidelijk wordt bevestigd door sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien. Wie zouden wij nu moeten geloven?

  [6] Wat betreft het aanwijzen van een vastgesteld aantal dagen voor het erop trekken om dacwah te verrichten, ook al is dit slechts om organisatorische redenen, dan nog zeggen wij hierover dat dit niet toegestaan is. Deze beargumentering van Djamaacat ut-Tabliegh verwerpen wij dan ook. (toevoeging van sheich Fawaz)

  [7] Veel onzin hebben we gehoord van de mensen van Selefiepublikaties, maar dit spant de kroon! Toen sheich Fawaz het volgende advies gaf: “Als er in jullie omgeving personen zijn die meer kennis hebben dan hen (Djamaacat ut-Tabliegh) en bekender staan om het feit dat zij zich vasthouden aan de Soennah, dan is het verplicht voor jullie om deze mensen te vergezellen. Als het daarentegen zo is dat zij de enigen in jullie omgeving zijn, helpt hen dan in het verrichten van het goede. Wanneer echter blijkt dat zij iets doen wat incorrect is, dan is het voor jullie niet toegestaan om hen hierin blindelings te volgen”, was de metaforische klomp van Selefiepublikaties gebroken: “Wij staan werkelijk versteld dat na alle waarschuwingen en adviezen van de grote geleerden, Fawaaz ibn Jneid (trouwens het is Fawaz ibn cAbdou) het in zijn hoofd haalt om de jongeren te adviseren dat (bij gebrek aan beter) zij samen Djamaa’ah Tabliegh mogen zijn en met hen meegaan enzovoorts. Dit is een valse uitspraak en staat haaks tegen de uitspraken van de grote geleerden, en de manhadj van Selef omtrent het omgaan met Ahloel-Bi’dah.” Vervolgens schieten ze weer in de automatische piloot en komen ze met knip en plakwerk van stukken van geleerden die zij uit hun verband hebben gerukt om hun valse beschuldigingen kracht bij te zetten. Behoort sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien dan ook niet meer tot de grote geleerden, aangezien hij het ook geen probleem acht om erop uit te trekken met de mensen van Djamaacat ut-Tabliegh.

  [8] Al lijkt het voor Selefiepublikaties niet nodig om nog woorden vuil te maken aan de bewering van sheich Fawaz dat Djamaacat ut-Tabliegh in het algemeen tot Ahl us-Soennah behoort, ‘omdat de man niet alleen de consensus van de geleerden tegengaat, maar ook regelrecht tegen de bewijzen in gaat zonder ook maar enkel een tegenbewijs te leveren om zijn standpunt mee te verklaren.’ Het feit is dat mede op basis van de bovenstaande fatwa van ‘de groten van deze tijd’ dat zij geen van de groeperingen (dus ook niet Djamaacat ut-Tabliegh) buiten de Firqatoen Naadjiyah (een andere benaming van Ahl us-Soennah) plaatsen, behalve wanneer deze met een duidelijke daad of uitspraak van ongeloof komen. Wij kunnen hieruit opmaken dat de uitspraken van Selefiepublikaties wederom in strijd zijn met de uitspraken van de grote geleerden.
  Ook zegt sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien in zijn Madjmoec Fataawaa deel 1, blz. 38-41: “Het hebben van afwijkingen van deze kenmerken (van Firqatoen Naadjiyah) doet de pleger ervan nog niet automatisch buiten deze groep treden, maar natuurlijk is hier sprake van verschillende gradaties.”

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Fawaz verwerpt integratie
  Door Jamal in forum Binnenland
  Reacties: 14
  Laatste Bericht: 29-11-09, 00:41
 2. Fawaz video + weerlegging schriftelijk
  Door NL-Ismail-Mohammadi in forum Bid`ah
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 19-11-09, 17:15
 3. Al Qaida: Ontdoe Maghreb van Fransen en Spanjaarden
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Buitenland
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 21-09-07, 19:01

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •