Bedriegen in het gebed

Eén van de ernstigste vormen van diefstal of bedriegen, is bedriegen in het gebed. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: 'De ernstigste soort dief is degene die steelt van zijn gebed.' De mensen vroegen, 'O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand van zijn gebed stelen?' Hij zei: 'Door rukoo' en sujood niet goed te doen.'
(overgeleverd door Abu Dawud, 1/533; zie ook Saheeh al-Jaami', 7224)

Dit gebrek aan kalmte en nalatigheid om te pauzeren in rukoo' en sujood, om gelijk na de rukoo' op te staan of goed te zitten tussen de sujoods kan worden opgemerkt bij velen van degenen die bidden, en nauwelijks een moskee is vrij van voorbeelden van mensen die niet de goede kalmte hebben in het gebed. Correcte bedaardheid is één van de pijlers van het gebed, die zonder ongeldig is.

Dit is een serieuze zaak. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: 'Iemands gebed is niet goed genoeg totdat zijn rug recht is in rukoo' en sujood.'
(overgeleverd door Abu Dawud, 1/533; zie ook Saheeh al-Jaami', 7224)

Er is geen twijfel dat de gebrek aan goede kalmte slecht is. De persoon die hieraan schuldig is, verdient het om te worden berispt en bedreigd met bestraffing. Abu 'Abdullaah al-Ash'ari verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Metgezellen leidde in het gebed, daarna ging hij met een groep van hen zitten. Een man kwam en begon te bidden, maar maakte zijn bewegingen snel als een kip die op de grond pikt.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: 'Zien jullie dit? Eenieder die sterft en dit heeft gedaan, is gestorven buiten de gemeenschap van Mohammed, en zijn gebed is als een kraai die bloed pikt. De persoon die bukt, dan pikt in zijn sujood, is als een hongerige man die niet meer eet dan 1 of 2 dadels wat voor goeds zal hem dat doen?'
(overgeleverd door Ibn Khuzaymah in zijn Saheeh 1/332; zie ook al-Albaani, Sifat Salaat al-Nabi (Het Gebed van de Profeet beschreven, 1313)

Zayd ibn Wahb zei: 'Hudhayfah zag een man die zijn rukoo' en sujood niet goed uitvoerde. Hij zei: 'Je hebt niet gebeden en als je zou sterven, zou je sterven op een manier anders dan die is geopenbaard door Allah aan Mohammed.''
(overgeleverd door al-Bukhaari, zie al-Fath, 2/274)

Als iemand zich bewust is van deze beslissing, dan zou hij het gebed moeten herhalen en berouw tonen aan Allah als hij faalt het gebed met de goede kalmte uit te voeren; hij hoeft niet al zijn voorgaande gebeden te herhalen, zoals is vermeld in de hadeeth 'Herhaal je gebed, daar je niet hebt gebeden.'

Onrustig zijn en het maken van onnodige bewegingen in het gebed.

Bijna niemand van de mensen die bidden, is vrij van dit probleem, omdat zij het bevel van Allah niet volgen: 'En staat voor Allah in ootmoed.' (Soerat al-Baqarah ayah 23) ; en ze falen om de woorden van Allah te begrijpen: 'Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun salaat.' (Soerat al-Mu'minoon ayah 1-2)

Toen de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over het gladmaken van de aarde voor het neerwerpen op de grond, zei hij: 'Veeg het niet als jullie bidden; als jullie moeten, veeg dan de grond één keer.'
(overgeleverd door Abu Dawud, 1/581; zie ook Saheeh al-Jaami', 7452)

De geleerden vermelden dat aanhoudende, buitengewone, onnodige bewegingen iemands gebed ongeldig maken. Hoe kunnen die onrustige personen voor Allah staan, kijkend naar hun horloges, hun kleren rechtmakend, hun vingers in hun neus stoppend, naar rechts en links en naar de lucht kijkend, en niet vrezend dat Allah hun gezichtsvermogen zou kunnen wegnemen of dat Shaytaan hun gebed zou kunnen stelen?

Hadith bukhari
Volume 1, Boek 12, Nummer 717:

Overgeleverd door Anas bin Malik:
De profeet (vrede zij met hem) zei: 'Wat is er aan de hand met de mensen die naar de lucht (naar boven) kijken tijdens het gebed?' Zijn stem werd steeds strenger tijdens zijn preek en hij zei: 'Ze zouden moeten stoppen (kijken naar de lucht tijdens het gebed) want anders wordt hun gezichtsveld ontnomen.'

En Allaah weet het beste.