Blijf weg bij hun rechtbanken!DE EERSTE VERPLICHTINGEn voorzeker Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei) :"Aanbidt ALLAH swt en houdt afstand van de Thagoet….." (An-Nahl(16) 36)Moehammad Bin Abdoel Wahhaab (moge ALLAH swt genade met hem hebben) heeft gezegd:"Dus weet dat de eerste goddelijke verplichting voor ons het verwerpen van de Taghoet is en het geloof in ALLAH swt, het bewijs hiervoor is Soerah (16:36):"

DE SUNNAH..Derhalve, hij die de Taghoet verloochent en in ALLAH swt gelooft, heeft een sterk houvast (touw) gegrepen,. (Al-Baqarah:256).Abu Bakr Al Siddiq (ra) zei:

"Ahl Al Sunnah zijn degenen die aan de touw (stevige houvast) van ALLAH swt vasthouden, zonder enige compromis." [Kitab Sharh wal Ibana - p.120]verder zei hij (ra):

"De sunnah is het stevige houvast (touw) van ALLAH swt."
Om een volger van de Sunnah te zijn, moet je eerst de Taghoet verwerpen, en vervolgens ALLAH swt als enige aanbiddingswaardige accepteren. Dat houdt ook in dat je iedereen die het recht claimt, of aan wie recht word gegeven om recht te spreken tussen de mensen anders dan de Qor'aan en Sunnah moet verwerpen, en het betekent vervolgens dat je alleen beroep mag doen op de Shari'ah.Hasan al Basri heeft over een vers in Sura Al-Maida gezegd,

"Al Shari'ah is Al Sunnah"Ibn Taymiyyah heeft gezegd:

"Sunnah is de Shari'ah, wat ALLAH swt en Zijn boodschapper hebben voorgeschreven van de godsdienst."
Ibn Taymiyyah heeft gezegd:

"…zij zijn de metgezellen van de Profeet (saw), zij worden Ahl Al Sunnah genoemd omdat zij altijd de shari'ah volgen, en jama'ah omdat zij met elkaar verrenigen zonder elkaar te ontmoeten." [Fattawa ibn Taymiyyah v3 p358]


DE TAGHOETOm de Taghoet (hetgeen naast ALLAH swt wordt aanbeden) te verwerpen moet je natuurlijk wel weten wat hier allemaal ondervalt.Imaam ibn Al-Qayyim schreef:

"De Taghoet van elk volk is degene waar zij naar toe gaan voor een oordeel anders dan die van ALLAH swt en Zijn Boodschapper." (I'laam al Muwaqi'een 40, 141)Imaam ibn Taymeeyah (moge ALLAH swt hem zegenen) heeft gezegd:

"En daarom wordt eenieder naar wie de mensen toegaan voor een oordeel anders dan de Qor’aan en de Soennah Taghoet genoemd." (Majmooal Fataawa blz. 20)
In de Qor'an staat:

Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens de Thaghut berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de Satan hen ver weg wil doen afdwalen. (An-Nisa(4) 60)Soeleiman ibn Abdoellah Al Asheikh zegt in zijn Taysir Al Aziz Al Hamied (blz. 419, de uitleg van Aayah 60 van Soerah An-Nisaa):

"Deze aayah bewijst duidelijk dat het vermijden van het gaan naar de Taghoet voor een oordeel (alles anders dan de Qor’aan en de Soennah) verplicht is en dat ieder persoon die wel naar de Taghoet gaat voor een oordeel, geen gelovige of moeslim is. En hier is ook een belangrijk punt: ALLAH swt (s.w.t) verplicht ons de Taghoet te verwerpen als het gaat om daden van aanbidding die direct naar Hem gericht zouden moeten zijn en aan Hem Alleen. Dus als de Taghoet degene is naar wie de mensen gaan voor steun, dan zouden wij hem niet om steun moeten vragen en als de Taghoet degene is aan wie de mensen hun offers richten; dan zouden wij als Moeslims dat niet moeten doen en als de Taghoet degene is naar wie de mensen gaan voor een oordeel; dan zouden wij niet naar hem toe moeten gaan voor een oordeel."HET GAAN NAAR EEN RECHTBANK VOOR EEN OORDEELDe hedendaagse tempels waar de oordelen worden gegeven anders dan de Qor'aan en Sunnah zijn de rechtbanken, en de heren van deze tempels die naast ALLAH swt gehoorzaamd worden zijn de rechters.ALLAH swt (swt) maakt duidelijk in Zijn Boek dat de manier van van wetgeving en regeren een Deen is. ALLAH swt (swt) zegt:... Zo maakten Wij het plan voor Yoesoef. Het paste hem niet om zijn broeder te bestraffen volgens de Deen van de Koning, behalve als ALLAH swt dat wilde... (12:76)In zijn Tafseer, interpreteert al Hafidh ibn Katheer deze aya dat de Deen van de Koning de wet is waarmee hij Egypte bestuurde.Imam Qasimee (rahimahullah) heeft in zijn tafseer gezegd dat deze Aya als bewijs kan worden aangedragen om de wetten van de Kuffar als een Deen te bestempelen.Sheikh Jamal udDeen al Qasimee, Suleyman bin Abdullah al Sheikh en AbdulLatif bin AbdurRehman al Hassan al Sheikh geven allemaal aan:

"Er is geen twijfel aan dat ieder persoon wie het oordeel bij iets anders dan ALLAH swt(swt) zoekt; hij in Hem (swt) ongeloof heeft gepleegd en in de Thaghoet heeft geloofd." Adorrar Assonia 10/426- Kitab-Hukm ul MurtadSheikh Ahmed Shakir (rahimahullah) zegt:

"Ieder die willens en wetens oordeelt met iets anders dan de laatste openbaring van ALLAH swt, is een Kafir. En ieder persoon die hem accepteert en goedkeurt is ook een ongelovige, of hij nou oordeelde in overeenstemming met een afgeschafte Shariah of gemaakte wetten van de mens, aangezien dit de wetten van Kufr zijn." Commentaar op Musnad Imam Ahmed door Ahmed Shakir, 14/18/184-nr.-7747Veel mensen zijn afgedwaald van deze kwestie van Tahakum. Laa Hauwla wa laa Quwataa ila billah! Tahakum naar iets anders dan de shariah van Moehammad (saw) wordt beschouwd als grote hypocrisie en een verre afdwaling van de Siratul Mustaqeem. ALLAH swt ta’la zegt:Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens de Thaghut berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de Satan hen ver weg wil doen afdwalen. [4:60]Sheikh Abdurrahman ibn Muhammed ibn Qasim (rahimahullah) heeft gezegd betreffende Surah an-Nisaa Ayah 60:

"Iedereen die getuigt dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve ALLAH swt en daarna de Profeet (saw) niet als de enige rechter neemt in al zijn geschillen, die heeft gelogen in zijn getuigenis. De betekenis van deze ayah is dat ALLAH swt azawajal degenen terechtwijst die claimen dat zij in ALLAH swt geloven en wat is geopenbaard aan Zijn Profeet (saw) en aan de Profeten voor Hem (saw) en tegelijkertijd willen ze naar een Thaghoet gaan voor een oordeel. ALLAH swt (swt) zegt: "Allam tara illalladeena yezumuna" ("Heb jij degenen niet gezien die DACHTEN dat zij geloofden...") an-Nisaa:60 teneinde ons in kennis te stellen dat ALLAH swt (swt) ieder wie het oordeel zoekt, anders dan bij dat van ALLAH swt (swt) en Zijn Profeet (saw), afkeurt en terechtwijst.

Muhammed bin Abdul Wahhab (rahimahullah) refereerde naar deze Aya en verklaarde: "de reden van hun Kufr is niet vanwege de verplichtingen aan hun geloof, noch van onwetendheid, noch het haten van de Deen of de liefde voor Kufr maar veeleer voor hun najaging naar wereldlijk voordeel. Derhalve is het zoeken van een oordeel van ieder Shariah anders dan ALLAH swt’s Shariah, Kufr dat iemand van de kudde van de Islam verdrijft ongeacht de factoren die wij hiervoor hebben genoemd."Blijf weg bij deze tempels waar ze het recht claimen om te oordelen tussen mensen, ook wanneer je opgeroepen word om berecht te worden!Los je onderlinge onenigheden op door terug te vallen op de Qor'aan en Sunnah!Streef ernaar, met al je vermogen om de Sharee'ah op aarde te implimenteren!Weet dat wij onze waardevolste bezittingen moeten opofferen wanneer wij willen slagen!