Het Geloof in het Bestaan van Allaah


Geschreven door Shaych Mohammed bin Saalih al-‘Othaymien

Het bewijs voor het bestaan van Allaah wordt gevestigd door:

1- Fitrah (Natuurlijke Aanleg)

2- Al-‘Aql (Intellect)

3- Ash-Shar’a[1]

4- Al-Hiss[2]

1- Betreffende het Bewijs van de Fitrah voor Zijn bestaan:

Want voorwaar, Elk schepsel is geschapen in een natuurlijke staat van geloof in zijn Schepper zonder voorafgaande nadenken of onderricht. Geen enkele persoon wijkt af van wat noodzakelijk gemaakt wordt door deze Fitrah (het natuurlijke geloof in Allaah), behalve een persoon wiens hart onderworpen is geraakt aan datgene wat het doet afdwalen van zijn (natuurlijke weg van) Fitrah, zoals de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft uitgelegd toen hij zei: “Elk kind wordt geboren in een staat van “Fitrah”, vervolgens maken zijn ouders van hem een Jood, Christen of een magiër.”[3]

2- Het Bewijs van Al-‘Aql (Intellect) voor het bestaan van Allaah:

Want, Alle deze schepselen, de eerste en die ernaar kwamen, moeten wel een Schepper hebben Die hen tot bestaan heeft gebracht omdat zij noch zichzelf tot bestaan kunnen brengen, noch kunnen zij per toeval tot bestaan zijn gebracht! De schepselen kunnen zichzelf niet tot bestaan hebben gebracht omdat iets niet zichzelf tot bestaan brengt als het tevoren niet bestaan heeft. Hoe kan het dan een Schepper zijn?

En het kan zichzelf ook niet per toeval tot bestaan brengen, omdat elke gebeurtenis (of nieuwigheid, etc) een veroorzaker nodig heeft. En ook omdat het bestaan ervan (van het schepsel) volgens deze zeer imponerende orde en homogene coördinatie, en wegens de coherente relatie tussen de middelen en hun oorzaken, en de schepselen met elkaar, dat het absoluut onmogelijk is dat het bestaan per toeval tot stand is gekomen.

Hetgeen geloofd wordt dat het bestaan zich per toeval heeft gevormd, dat het geen orde heeft gehad toen het gevormd werd aan het begin van het bestaan. Hoe kan het dan perfect in stand gehouden worden toen het bleef bestaan? Dus, het is onmogelijk dat de schepselen zichzelf in bestaan hebben gebracht of dat zij per toeval in bestaan zijn gebracht, dan wordt het duidelijk dat zij een Schepper moeten hebben, en dat is Allaah, de Rabb (Heer) van de Werelden.

Allaah heeft dit bovenstaande en beslissende bewijs vermeld in Soerah At-Toer, zeggende:

“Zijn zij door niets geschapen of waren zij zelf de scheppers?”[4]

Dit betekent dat zij noch zonder een schepper geschapen zijn en noch zijzelf de scheppers waren. Dan wordt het duidelijk dat de Schepper Allaah de Verhevene is.

Om die reden toen Djoebair bin Moet’im (radiallaahoe ta'alla 'anhoe) de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) Soerah At-Toer hoorde reciteren en toen hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) bij de Ayah kwam van:

“Zijn zij door niets geschapen of waren zij zelf de scheppers? Of schiepen zij de hemelen en de aarde? Nee, maar zij hebben geen stevig geloof. Of zijn de schatten van jou Heer bij hen? Of zijn zij de tirannen met het gezag om te doen wat zij willen?”[5]

Djoebair, die toen een Moeshrik (polytheïst) was, gaf het volgende commentaar:

“Mijn hart begon te vliegen (d.w.z. bij het horen van dit stevige argument)[6].” In een andere afzonderlijke overlevering, zei hij: “En dat was de eerste keer dat Iemaan zich in mijn hart nestelde.”[7]

Laten we een voorbeeld geven die deze zaak nog meer verduidelijkt: Als iemand je over een loffelijk paleis verteld, omgeven door tuinen waartussen rivieren stromen, volledig gemeubileerd met bedden met allerlei gewone en luxueuze versieringen, en hij zegt dan vervolgens tegen je: “Dit paleis in al zijn perfectie, heeft zich zelf gevormd, of dat het per toeval tot bestaan is gebracht, zonder iemand die het gevormd heeft!” Je zou dan onmiddellijk zijn argument ontkennen en het verwerpen, en je zou zijn praatje als belachelijk beschouwen. (Met dit in het hoofd), is het daarom dan mogelijk dat dit universum met zijn uitgestrekte aarde, hemelen, planeten, klimaten, in wonderschone en schitterende orde, dat het zichzelf heeft geschapen?! Of dat het tot bestaan is gekomen zonder een Schepper?!

3- De Ash-Shar’a [8] Bewijs voor het Bestaan van Allaah:

De As-Shar’a is het bewijs voor het bestaan van Allaah omdat alle geopenbaarde boeken dat verklaren. De Wetten die het welzijn aanspreken van de schepping en die zijn verschaft door deze Schriften, duiden op het bewijs dat ze afkomstig zijn van een Alwijze Heer Die alles Weet van het welzijn en de behoeften van Zijn Schepping. De informatie die verschaft wordt door de Geschriften over het universum en in welke ze getuigen voor hun oprechtheid, ligt bewijsvoering dat ze afkomstig zijn van (de Ene) Heer Die in Staat is om tot bestaan te brengen waar Hij al eerder over heeft ingelicht.

4- Het “Fysieke” Bewijs voor het Bestaan van Allaah omvat twee aspecten:

Eén van hen is dat wij horen en getuigen dat Allaah degenen verhoort die tot hem smeken en degenen die in ellende zitten en verdriet hebben.

Dit is een onuitgesproken bewijs voor het bestaan van Allaah de Verhevene. Hij zegt:

“En herinner je Noah toen hij ons tevoren aanriep, wij verhoorden zijn smeekbede.”[9]

Hij zegt ook:

“Herinneren jullie je toen jullie om hulp smeekten bij jullie Heer en hij verhoorde toen jullie smeekbede.”[10]

In Sahieh Al-Boechaarie is het overgeleverd dat Anas bin Maalik (radiallaahoe ta'alla 'anhoe) gezegd heeft:

“Eens in de levenstijd van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) werden de mensen geteisterd met droogte. Terwijl de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) bezig was de Choetbah te leveren tijdens het vrijdagsmiddaggebed, een man stond toen op en zei: “O Allaah’s Boodschapper! Onze positie wordt vernietigd en de kinderen zijn hongerig: “Vraag alstublieft Allaah (om regen). Dus de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) hief zijn handen (smekende Allaah om regen). Op dat moment was er geen spoor van wolken in de lucht. Bij Diegene is Wiens handen mijn ziel is, wolken verzamelden zich als bergen, en voordat hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) neerdaalde van de preekstoel, zag ik de regen op zijn (salallaahoe 'alayhie was sallem) baard vallen. Het regende die dag, de dag erna, de dag daarna, de derde dag, de vierde dag tot aan de volgende vrijdag. Dezelfde Bedoeïenbewoner of een andere man stond op en zei: ”O Allaah’s Boodschapper! De huizen zijn ingestort, onze bezittingen en levensvoorraad zijn verdronken geraakt. Vraag Alstublieft Allaah (om de regen te stoppen).“ Dus de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) hief zijn beide handen en zei: “O Allaah! Om ons heen en niet over ons.” Dus in welke richting hij ook maar wees met zijn handen, verdwenen de wolken en helderden op...”[11]

Dat de gebeden verhoord worden van degenen die zich oprecht tot Allaah (alleen) wenden en de vereiste voorwaarden vervullen voor Idjaabah[12], is een zaak die tot op de dag van vandaag nog meegemaakt wordt.

Het tweede aspect is dat de Tekenen van de Profeten welke Moe’djiezaat (Wonderen) worden genoemd en wat de mensen zien of waarover ze horen, duiden op een onherroepelijk bewijs voor het bestaan van Degene die ze gezonden heeft: en dat is Allaah de Verhevene. Het zijn immers zaken die buiten de macht van de mens vallen en dat Allaah ze manifesteert om Zijn Boodschappers te helpen en te steunen. Bijvoorbeeld het Teken dat aan Moesaa ('alayhie sallem) gegeven werd toen Allaah hem opdroeg om met zijn staf in de zee te slaan. Hij sloeg er in en de zee splitste zich in twaalf droge wegen die gescheiden waren door water die grote bergen werden.

Allaah zegt:

“Toen hebben we aan Moesaa geopenbaard (zeggende): “Sla in de zee met je stok.” En het splitste zich, en elk verschillende deel (van het zeewater) werd als een grote, stevige massa van een berg.”[13]

Een ander voorbeeld is het Teken dat gegeven is aan Iesaa (‘alayhie sallem) (Jezus) waarmee hij in staat gesteld werd om leven te geven aan de doden en de doden tot leven te wekken vanuit hun graven met de Toestemming van Allaah. Allaah spreekt over hem en zegt:

“En ik breng de doden tot leven met de Toestemming van Allaah.”[14]

Hij zegt eveneens:

“En toen jij de doden tot leven bracht met Mijn Toestemming.”[15]

Een derde voorbeeld is die van Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) toen de stam Qoraish hem vroeg om hem een Teken (een wonder) als teken van zijn Profeetschap) te laten zien.[16] Hij wees toen naar de maan en (voorwaar!) het spleet uiteen en de mensen zagen het. Aangaande dit (Teken) zegt Allaah:

“Het Uur is naderbij gekomen, en maan is uiteengespleten, en als zij een teken zien zeggen zij: “Dit is een voortdurende magie.”[17]

Al deze fysische tekenen (wonderen) welke Allaah tot stand laat komen om Zijn Boodschappers te steunen duiden op een onherroepelijk bewijs voor Zijn Bestaan.

Bron: Sharh Oesoel al-Iemaan

[1] Voetnoot www.ahloelhadieth.com: De Islaamitische wetgeving zoals: de Qor’aan, Soennah en al-'Idjmaa'ah (consensus).
[2] Voetnoot www.ahloelhadieth.com: Letterlijk: Waarneming, perceptie. Het heeft betrekking op de bewijzen van Allaah’s bestaan. Al-Hiss betekent, datgene dat door de zintuigen kan worden waargenomen.
[3] Overgeleverd door Al-Boechaarie.
[4] Soerat At-Toer 52:35
[5] Soerat At-Toer 52:35-37
[6] Sahieh Al-Boechaarie
[7] Sahieh Al-Boechaarie
[8] Voetnoot www.ahloelhadieth.com: Al-Shar’a: Islaamitische Teksten en Wetgevingen in de Qor’aan en Soennah.
[9] Soerat Al-Anbiyaa 21:76
[10] Soerat Al-Anfaal 8:9
[11] Sahieh Al-Boechaarie.
[12] Voetnoot www.ahloelhadieth.com: Idjaabah: Het verhoren van de Doe’a van een smekende door Allaah.
[13] Soerat Ash-Shoe’araa 26:3
[14] Soerat Aal-‘Imraan 3:49
[15] Soerat Al-Maa-iedah 5:110
[16] Voetnoot www.ahloelhadieth.com: Overgeleverd door Anas (radiallaahoe ta'alla 'anhoe): De mensen van Mekka vroegen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) om hen een teken (wonder) te laten zien. Dus hij liet hen het wonder zien van het splitsen van de maan.” Sahieh Al-Boechaarie
[17] Soerat Al-Qamar 54:1-2

http://www.ahloelhadieth.com/index.p...d=27&Itemid=27