Salaat Al-Koesoef


Bron: Islamqa.com

Allah zegt in Zijn Qor-aan: "Hij is Degene Die de zon heeft gemaakt tot een (stralend) schijnsel en de maan tot een licht en Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling zouden kennen en de (tijds-)berekening. Allah heeft dat slechts in waarheid geschapen. Hij zet de Tekenen uiteen aan een volk dat weet." [Yoenoes 10:5]

“En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.”
[Foessilat 41:37]

1. Salaat al Koesoef is Soennah Moe-akkadah (een zeer aangeraden Soennah), volgens de overeenstemming tussen de geleerden. Het bewijs hiervoor is de Soennah, overgeleverd van de boodschapper van Allah.

2. Verduisteringen zijn tekenen van Allah, waardoor Hij Zijn dienaren bang maakt - Allah zegt in Zijn boek: “En Wij zenden de Tekenen alleen maar om (hen) te doen vrezen.”[Al Israa 17:59]

3. Toen de zon verduisterd was in de tijd van de boodschapper van Allah kwam hij naar buiten (vanuit zijn huis) en snelde uit vrees naar de moskee, zijn mantel achter zich aan slepen en leidde hij de mensen in het gebed. Hij vertelde hen dat de verduistering één van de tekenen is van Allah, waarmee Allah zijn dienaren bang maakt en het een oorzaak kan laten zijn voor bestraffing, die de mensen zal treffen. De boodschapper van Allah beval de mensen hetgeen te doen, dat de bestraffing kon voorkomen en beval hen aldus het gebed te verrichten wanneer de verduistering plaatsvindt; ook dient men doe'aa-e (smeekbede) te verrichten, om de vergiffenis van Allah te vragen; men dient in liefdadigheid te geven, slaven te bevrijden en andere rechtvaardige handelingen te verrichten, opdat de bestraffing zal verdwijnen en de mensen hierdoor niet getroffen zullen worden. De verduistering (eclips) is dus een herinnering voor mensen, waarmee zij bang gemaakt worden, opdat zij zullen terugkeren naar Allah en aandacht zullen besteden aan Hem.

4. Gedurende de Djaahilieyyah (periode van onwetendheid) geloofden mensen, dat een eclips (verduistering) de geboorte of het overlijden van een belangrijke persoon aangaf, maar de boodschapper van Allah heeft dit vermoeden afgedaan als vals en heeft de goddelijke wijsheid achter het plaatsvinden van verduisteringen uitgelegd: Imaam Al-Boekhaarie en Moesliem hebben overgeleverd, dat ibn Mas'oed al-Ansaari zei: “De zon verduisterde op de dag dat Ibrahiem, de zoon van de boodschapper van Allah, overleed en de mensen zeiden, 'de zon is verduisterd, als gevolg van de dood van Ibrahiem.'De boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Sallam) zei: 'De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah en zij verduisteren niet voor de dood of geboorte van iemand. Als jullie dat (verduistering) zien, haast jullie dan om Allah te gedenken en te bidden.”

Volgens een andere h’adieth in as-Sah’ieh’ayn (de twee authentieke ah’adieth verzamelingen – Boekhaarie en Moesliem): "Roep Allah aan en bidt totdat (de verduistering) over is."

Het is overgeleverd in Sah’ieh’ Al-Boekhaarie dat Aboe Moesaa zei: "Deze tekenen die Allah zendt, zijn niet voor de dood of het leven van iemand, maar Allah maakt zijn dienaren bang door deze (verschijnselen), dus als je iets ziet daarvan (verduisteringen), haast dan om Allah te gedenken en hem aan te roepen en Zijn vergiffenis te zoeken."

Allah laat verduisteringen plaatsvinden, door deze machtige tekenen, de zon en de maan, om Zijn dienaren te leren en hen te tonen dat deze tekenen geschapen zijn en onderdanig zijn aan imperfectie en verandering, zoals alle andere geschapen entiteiten. Allah toont hen dus Zijn perfecte vermogen en dat Hij alleen het recht heeft om aanbeden te worden, zoals Allah zegt: “En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.” [Foessilat 41:37]

1. De tijd voor Salaat al-Koesoef begint vanaf het begin van de verduistering tot het einde van de verduistering, omdat de boodschapper van Allah zei: "Wanneer jij dat (verduistering) ziet, bidt dan tot het over is." (Overgeleverd door Moesliem)

2. Salaat al-Koesoef dient niet verricht worden, wanneer de verduistering voorbij is, omdat de tijd van het gebed dan verstreken is. Als een verduistering voorbij is en men niet wist van de verduistering, dan dient men niet alsnog het gebed te verrichten, omdat de reden voor het gebed niet langer aanwezig is.

3. De manier waarop Salaat al-Koesoef verricht dient te worden, is door twee raka'aat te verrichten, waarbij Qor-aan hardop gereciteerd wordt, volgens de meest correcte mening van de twee meningen van geleerden. In de eerste raka'ah dient men al-Faatih’ah te reciteren en een lange soerah, zoals al-Baqarah, en vervolgens dient men een lange roekoe' te doen. Hierna heft men het hoofd op, zeggend, “Sami’a Allaahoe limen h’amidah, Rabbanaa wa laka l-h’amd (Allah luistert naar degene die Hem prijst; Onze Heer U komt de lofprijzing toe)”. Hierna dient men weer al-Faatihah te reciteren en een andere lange soerah, korter dan de eerste recitatie, soortgelijk aan soerah Aal-‘imraan. Vervolgens verricht men weer een lange roekoe', die echter korter is dan de eerste en wanneer men het hoofd heft, dient gezegd te worden: “Sami’a llaahoe limen h’amidah, Rabbanaa wa laka l-h’amd h’amdan kathieran tayyiban moebaarakan fih, miel-a s-samaawaati wa mil-a l-ard wa miel-a ma shi-eta min shay-in ba’d (Allah luister naar degene die Hem prijst; Onze Heer U komt de lofprijzing toe, veel goede en gezegende lofprijzing, de hemel vullend en de aarde en hetgeen dat U wil naast datgene)." Daarna dient men twee lange soejoed te verrichten, zonder dat hiertussen lang gezeten wordt. Tenslotte verricht men een tweede raka'ah op dezelfde manier zoals de eerste raka'ah is verricht. Dit gebed wordt vervolgens afgesloten met de Tashahhoed, gevolgd door de Tasliem.

Dit is de beschrijving van Salaat al-Koesoef zoals de boodschapper van Allah dit heeft verricht, aldus overgeleverd is in verschillende isnaad (ketens). Sommige van deze overleveringen zijn opgenomen in as-Sah’ieh’ayn, inclusief de h’adieth overgeleverd door 'Aa-ishah: “de zon was verduisterd gedurende de tijd van de boodschapper van Allah en hij ging naar buiten, stond op en zei Takbier ('Allahoe Akbar') en de mensen vormden rijen achter hem. De boodschapper van Allah reciteerde een lange recitatie en deed een lange roekoe' en daarna hief hij zijn hoofd op en zei, ‘Sami’a llaahoe limen h’amidah, Rabbanaa wa laka l-h’amd.’ Toen stond hij rechtop en reciteerde hij nog een lange recitatie, (weliswaar) korter dan de eerste. Toen zei hij 'Allahoe Akbar' en verrichte hij nog een roekoe', (weliswaar) korter dan de eerste. Toen zei hij ‘Sami’a llaahoe limen h’amidah, Rabbanaa wa laka l-h’amd.’ Toen verrichtte hij een soejoed. In de tweede raka'ah deed hij hetzelfde, totdat hij 4 raka’aat had verricht en 4 sadjadaat en de verduistering was voorbij voordat hij klaar was." (Moettafaqoen ‘alayh)

4. Het is Soennah om Salaat al-Koesoef in gemeenschap te verrichten, omdat dit hetgeen is dat de boodschapper van Allah heeft gedaan. Het is echter toegestaan om het gebed individueel te verrichten, zoals dit geldt voor alle naafilah (vrijwillige) gebeden; het verrichten in gemeenschap heeft echter de voorkeur!

5. Het is Soennah voor de Imaam om de mensen aan te spreken na het gebed en hen te waarschuwen tegen nalatigheid en afdwaling en zij dienen aangespoord te worden om veel doe'aa-e te verrichten en om vergiffenis te vragen. In as-Sah’ieh’ is het overgeleverd van 'Aa-ishah, dat de boodschapper van Allah zijn gebed afmaakte en de mensen aansprak; eerst prees hij Allah, de Verhevene, en vervolgens zei hij, 'de zon en de maan zijn twee tekenen van Allah, en zij verduisteren niet voor de dood of geboorte van iemand. Als jullie dat (verduistering) zien, roep Allah dan aan, verricht het gebed, geef in liefdadigheid...."

6. Als het gebed eindigt, voordat de verduistering voorbij is, dan dient men Allah te gedenken (dhikr) en Hem aan te roepen (doe'aa-e) totdat de verduistering afgelopen is. Het gebed dient niet herhaald te worden. Als de verduistering afgelopen is, voordat men klaar is met het gebed, dan dient het gebed snel afgemaakt te worden. Het gebed dient echter niet abrupt gestopt te worden of afgesneden te worden, gezien de uitspraak van de Verhevene: “En maakt jullie werken niet nietig (zonder waarde)” [Moehammad 47:33]. Het gebed dient verricht te worden, gedurende de verduistering, omdat de profeet zei (Salla Allahu 3alayhi wa Sallam) : ".... totdat het (de verduistering) voorbij is..." en hij zei ook, "... totdat hetgeen dat jou overkomt (de verduistering) voorbij is..."


Sheikh al Islaam ibn Taymiyyah zei: “Soms duren verduisteringen lang en soms kort, afhankelijk van hoeveel de zon of maan verduisterd is. De hele zon of maan kan verduisterd zijn, of slechts de helft of een derde. Als het een totale verduistering is, dan dient het gebed zo lang te zijn, dat in de eerste raka'ah heel soerat al-Baqarah of iets soortgelijks aan deze soerah gereciteerd wordt en in de tweede raka'ah dient men een kortere recitatie te verrichten. Er zijn sah’ieh’ ah’adieth (authentieke overleveringen) overgeleverd van de boodschapper van Allah , zoals wij al aangegeven hebben, en het is voorgeschreven om het gebed korter te maken, als de reden ervoor (d.w.z. de verduistering) niet langer aanwezig is. Als het dus bekend is, dat de verduistering niet lang zal duren, of als de verduistering afneemt, dan dient men door te bidden, maar het gebed in te korten. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden, gezien het feit dat dit gebed voorgeschreven is voor een bepaalde reden en als de reden niet langer aanwezig ia, dient men dus niet te bidden.”