Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: De definitie van het aanbidden van Allaah alleen.

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  De definitie van het aanbidden van Allaah alleen.

  De definitie van het aanbidden van Allaah alleen.  Shaykh Saalih al-Fawzaan

  Woorden Shaykh Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab.

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Alle lof Zij Allaah, de Heer der Werelden. En moge de Salaat en Salaam en de zegeningen van Allaah met onze profeet Mohammed zijn en met zijn familieleden en al zijn metgezellen:

  De Shaykh, de Imaam Mohammed ibn AbdoelWahhaab – Moge Allaah’s Genade met hem zijn- zei:

  En als er wordt gezegd: “Wat is een allesomvattende definitie voor het alleen aanbidden van Allaah?

  Dan zeg ik: “Hem gehoorzamen door Zijn Geboden uit te voeren en zijn Verboden te vermijden” [1]

  ______________________________________________

  Uitleg Shaykh Saalih al-Fawzaan.

  بسم الله الرحمن الرحيم

  [1] Alle lof Zij Allaah, de Heer der Werelden. En moge de Salaat en Salaam van Allaah met onze profeet Mohamed zijn en met zijn familieleden en al zijn metgezellen, vervolgens:

  Voorwaar Allaah – soebhaanahoe wa ta’aala - heeft de mens en de djinn geschapen om Hem te aanbidden. Zoals Allaah heeft gezegd:

  En ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden. (Soerat adh-Dhaariyaat vers 56)

  Sterker Allaah heeft ook de Engelen slechts geschapen om Hem te aanbidden. Zoals Allaah heeft gezegd:

  en degenen die met Hem zijn (de Engelen), [zijn niet te hoogmoedig om Hem te aanbidden noch worden zij dit moe. Zij verheerlijken Hem dag en nacht, en zij verslappen hierin nimmer. (Soerat al-Anbiyaa vers 19-20)

  Al ‘Ibaadah (aanbidding) is afgeleid van at-ta’abboed wat at-tadhalloel (nederige onderworpenheid) betekent.

  Er wordt (in het Arabisch) gezegd: “een weg is moe’abad als het is plat gelopen door voeten (m.a.w. veelvuldig onderworpen aan de gang van voeten)”. Dit vanuit de taalkundige invalshoek bekeken.

  Wat de Islamitisch termkundige betekenis betreft, dan hebben geleerden er vele definities aan gegeven.

  De eerste definitie: is dat aanbidding ghaayat oel-hob (volledige liefde) in combinatie met ghaayat oedh-dhoel (volledig nederige onderworpenheid) is.

  Zoals Imaam Ibn Qayyim zei in zijn Noeniyyah:

  En het aanbidden van Ar-Rahmaan (houdt in) volledige liefde voor Hem. In combinatie met nederige onderworpenheid van degene die Hem aanbidt. Deze twee zijn de polen waarop de baan der aanbidding roteert. Het roteert niet totdat de twee polen worden verwezenlijkt. En het roteren is middels het Bevel, het Bevel van Zijn Boodschapper. Niet middels de begeerten en de ziel en de shaytaan.

  Dus de combinatie van deze twee is noodzakelijk. Volledige liefde met volledig nederige onderworpenheid. Dus degene die van iets houdt, maar zich er niet volledig aan onderwerpt, dan aanbidt hij datgene niet.

  Zoals degene die van zijn echtgenote houdt, en van zijn kinderen houdt, en de liefde van een kind voor zijn ouders en naasten. Dit wordt geen aanbidding genoemd omdat dit (deze liefde) niet gepaard gaat met volledige onderworpenheid.

  Zo ook degene die zich onderwerpt aan iets en niet van datgene houdt, dan is dat geen aanbidding. Zoals degene die zich onderwerpt aan een onderdrukker van onder de onderdrukkers, of aan een onrechtpleger van onder de onrechtplegers. Maar hij houdt niet van hen, daarom is dit geen aanbidding.

  Aanbidding is slechts wanneer deze twee worden gecombineerd:

  1- Ghaayat oel-Hob (volledige liefde) en
  2- Ghaayat oedh-Dhoel (volledig nederige onderworpenheid).

  En dit is voor niemand (rechtmatig), behalve voor Allaah. En daarom is het noodzakelijk dat de banen der aanbidding in al zijn soorten om deze twee draait. Daarom zei (ibn al-Qayyim):

  Deze twee zijn de polen waarop de baan der aanbidding roteert
  Het roteert niet totdat de twee polen worden verwezenlijkt


  dit betekent op de twee fundamenten: al-Hob (liefde) en ad-Dhoel (nederige onderwerping).

  En iemand die zich beperkt tot liefde en nederigheid, zonder de geboden van Allaah uit te voeren en de verboden van Allaah te vermijden, wordt niet als aanbidder van Allaah beschouwd. Volledige liefde en volledig nederige onderworpenheid vereist het uitvoeren van Allaah’s geboden en het vermijden van Zijn verboden. En hiermee wordt de aanbidding verwezenlijkt.

  En Shaykh oel Islaam Ibn Taymiyyah definieerde (aanbidding) met een nauwkeurig omvattende definitie, hij zei: “Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken, zowel innerlijke als uiterlijke.”

  Dit allemaal is aanbidding. En de Shaykh heeft een boekje over dit onderwerp geschreven wat “al ‘oeboediyyah” heet, hierin heeft hij deze definitie genoemd. En hij noemde hierin ook de soorten aanbidding die Allaah in Zijn Boek heeft Bevolen, of die Zijn Boodschapper – salallaahoe ‘alayhie wa sallam - heeft bevolen in zijn Soennah.

  En de Shaykh (Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab) zegt hier:

  “En als er wordt gezegd”, - hiermee bedoelende, en als mij wordt gevraagd omtrent een allesomvattende definitie van het alleen aanbidden van Allaah. Ofwel, wat is samenvattend de allesomvattende definitie voor de aanbidding van Allaah? Dan antwoord je:

  “Hem gehoorzamen door Zijn Geboden uit te voeren en zijn Verboden te vermijden''

  Woorden Shaykh Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab.

  De Shaykh, de Imaam Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab Moge Allaah's Genade met hem zijn- zei:

  En als er wordt gezegd: Wat zijn de soorten aanbidding die alleen Allaah rechtmatig toekomen? [2]
  __________________________________________

  Uitleg Shaykh Saalih al-Fawzaan.

  [2]Aanbidding bestaat uit vele soorten, zoals shaykh al Islaam Ibn Taymiyyah zei:

  “Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken, zowel innerlijke als uiterlijke.”

  Het uiterlijke gebeurt met de ledematen zoals: het gebed, het vasten, djihaad, het goede bevelen en het slechte verbieden, onderhouden van de familiebanden, en andere dan deze.

  Dit zijn aanbiddingen die van de uiterlijke vorm zijn.

  Wat de aanbiddingen betreft die van de innerlijke vorm zijn, deze bevinden zich in het hart, zoals: angst (al-khawf), vrees (al-khashiyyah), verlangen (ar-raghbah), ontzag (ar-rahbah), liefde (al-mahabbah), vertrouwen (at-tawakkoel), het terugkeren naar Allaah (al-inaabah). Dit zijn allemaal aanbiddingen die met het hart gebeuren. Niemand kent ze behalve Allaah.

  Ook zijn er aanbiddingen die middels de tong plaatsvinden zoals: het gedenken van Allaah (dhikr oel-laah), het zeggen van Soebhaan-Allaah (at-tasbieh), het zeggen van laa ilaaha illa Allaah (tahliel), het zeggen van elhamdoelillaah (tahmied), het uitnodigen naar Allaah (ad-dawah ilaa Allaah), het goede gebieden en het slechte verbieden (al-amr biel-ma3roef wa an-nahie ¡an iel-moenkar), en het opdoen van profijtvolle kennis.

  Woorden van Shaykh Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab.

  De Shaykh, de Imaam Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab Moge Allaah's Genade met hem zijn- zei:

  ''...van onder de soorten aanbidding is ad-doeaa (het aanroepen)¨ [3]
  ______________________________________

  Uitleg Shaykh Saalih al-Fawzaan.

  [3] Vormen van aanbidding zijn veeltalig, de meest geweldige ervan is het ad-Doeaa (het aanroepen). Allaah de Meest Verhevene zegt:

  En uw Heer zegt: "Roept Mij aan; Ik zal uw gebed verhoren. Maar zij die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden, zullen veracht de hel binnengaan." (al-Ghaafir 20)

  Allaah beveelt om Hem aan te roepen, en Hij noemt dit aanbidding (ibaadah).

  Hij zegt: Maar zij die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden.

  Oftewel, mij aan te roepen.

  De profeet صل الله عليه و سلم zei:

  Het aanroepen (ad-doe'aa), dat is de aanbidding (al-ibaadah)

  Het aanroepen is dus van de meest geweldige soorten aanbidding. Dus degene die een ander dan Allaah aanroept, van de doden, degenen die begraven zijn, de djinn en de duivels, deze persoon heeft dan grote shirk begaan. Allaah zegt:

  En voorwaar: "Alle bedehuizen behoren aan Allaah; roept daarom niemand naast Allaah aan. (al-Djinn 18)

  En Allaah zegt:

  Roept alleen Allaah aan, oprecht zijnde in godsdienst tot Hem. (al-Ghaafir 14)

  Oprecht aan Hem in de aanroeping. Hij noemde aanroeping - godsdienst (dien), en Hij noemde de aanroeping - aanbidding (ibaadah). Dus aanroeping is godsdienst en aanbidding, en dit duidt op de geweldigheid van aanroeping (ad-doe aa). En dat het niet is toegestaan om iemand anders dan Allaah aan te roepen. Want Hij is Degene die tot alles in staat is, en Hij is Degene Die, wanneer je Hem aanroept, in staat is om je aanroep te verhoren en Hij kan je voorzien van datgene waar je naar verlangt. Wat iemand anders dan Allaah betreft, die is hier niet toe in staat. Zoals Allaah de Verhevene zegt:

  Zeg: "Roept degenen aan, waarvan gij beweert dat zij Goden zijn buiten Allaah. Zij hebben zelfs geen macht over het gewicht van een atoom in de hem melen of op aarde noch hebben zij enig aandeel aan beiden, noch heeft Hij een enkele helper onder hen. Geen voorspraak geldt bij Hem, behalve voor degenen aan wie Hij het toestaat: (Saba 22-23)

  Wie is verder afgedwaald dan hij die buiten Allaah (afgoden) aanroept, die tot de Dag der Opstanding hem nooit zullen kunnen antwoordden en die niet weten dat men hen aanroept?
  (al-Ahqaaf)

  Als gij hen aanroept,, zullen zij uw roep niet horen. (Faatir 14)

  Dit omdat zij overleden zijn of levenloze wezens zijn die geen aanroeping horen.

  ‘’en indien zij uw roep horen, zullen zij niet kunnen antwoordden. (Faatir 14)

  Zij zijn niet instaat om te antwoorden. Dit omdat zij (zelf) behoeftigen zijn, zij bezitten niets!

  1 SN : Zie voor meer over het onderwerp dat de doden niet kunnen horen het volgende artikel : http://goo.gl/G4rlr

  ‘’…Zij hebben zelfs geen macht over het gewicht van een atoom in de hemelen of op aarde. (Saba 22)

  Hoe kunnen zij dan naast Allaah aangeroepen worden? Sterker nog, hoe kan het aanroepen van Allaah gelaten worden, en het aanroepen gericht worden aan anderen naast Allaah van onder de doden, bomen, stenen en zij die niet aanwezig zijn? Waar is het verstand van de mens? Hij roept mensen aan die hem niet eens kunnen horen, en indien zij (zouden kunnen) horen (zelfs) dan zouden zijn niet in staat zijn om de aanroeping te beantwoorden. Omdat zij helemaal niets bezitten!

  Vertaald door: Aboe AbdirRahmaan Abdullah Lbethioui al-Maghribie
  Bron: Silsilatoe sharh ar-Rasaa’iel – Sharh al-Djaami’ li ‘ibaadatillaahie wahdah -www.selefienederland.nl – de omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen.


  http://aqiedah.blogspot.com/2010/08/...e-van-het.html

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2011
  Berichten
  129
  Reputatie Macht
  10
  Maa Sha Allah!

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Yazzak Allah Khair!

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •