Al-Hamdulillaah Rabbil 'Aalameen, was-Salaatu was-Salaamu 'Alaa Sayyidil Mursaleen, wa Ba'd:

Het is van de gunst en genade van Allāh dat hij voor zijn vrome dienaren seizoenen gemaakt heeft waarin zij vermeerderen in goede daden en van deze seizoenen zijn de tien dagen van Dhul Hijjah.

- Haar gunsten: Er zijn bewijzen uit het Boek en de Sunnah overgeleverd die duiden op haar gunsten, zoals:

1 ✽ Allāh de Verhevene zegt: "Bij de ochtendschemering. Bij de 10 nachten." (Surah al-Fadjr: 1-2)

Ibn Kathīr rahimahullāh zei: "De bedoeling van het vers is: de 10 (dagen) van Dhul Hijjah zoals Ibn Abbās, ibn az-Zubayr, Mujāhid en anderen gezegd hebben."

2 ✽ Op het gezeg van Ibn Abbās رضي الله عنهما dat de Profeet صلى الله عليه وسلم gezegd heeft: "Er zijn geen daden waarin het verrichten van daden beter zijn dan deze tien." Ze zeiden: "Zelfs de Jihād niet?" De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: "Zelfs de Jihād niet, behalve een man die op Jihād gaat en zijn leven en bezit op het spel zet en vervolgens met niks terug komt."

3 ✽ Allāh de Verhevene zegt: "En opdat zij de Naam van Allāh gedenken op aangestelde dagen.." (Surah al-Hajj:28)

Ibn Abbās en Ibn Kathīr zeiden: "(Daarmee wordt bedoeld) de 10 dagen (van Dhul Hijjah)."

4 ✽ Op het gezag van Ibn Umar رضي الله عنهما dat de Profeet صلى الله عليه وسلم gezegd heeft: "Er zijn geen dagen die groter zijn bij Allāh en waarin het verrichten van daden daarin meer geliefder zijn bij Hem dan deze 10 dagen, vermeerder daarin dus at-Tahlīl (het zeggen van Lā Ilāha illā Allāh), At-Takbīr ( het zeggen van Allāhu Akbar) en at-Tahmīd (het zeggen van Al-Hamdulillāh)." Overgeleverd door at-Tabarānī in al-Mu'djam al-Kabīr.

5 ✽ Sa'īd bin Jubayr rahimahullāh zou een grootse inspanning verrichten (in aanbidding) wanneer de 10 dagen (van Dhul Hijjah) in zouden gaan totdat bijna niemand meer hem kon bijhouden.
Overgeleverd door ad-Dārimī.

6 ✽ Imām ibn Hadjr zegt in al-Fath: "Datgene wat blijkt is dat de reden voor het uitblinken van de 10 dagen van Dhul Hijjah, het verzamelen van de moeders der aanbidding in een plek is en dit zijn het gebed, het vasten, aalmoezen en de bedevaart en dit komt niet voor op een andere plek."

- Wat aanbevolen is te doen in deze dagen:

1 ✽ Het gebed: Het is geliefd om de verplichte aanbiddingen vlak na het ingaan van tijd uit te voeren en het vermeerderen in het uitvoeren van de niet-verplichte aanbiddingen omdat dezen van de beste zaken zijn waarmee je dichter bij Allāh kan komen.

Thawbān رضي الله عنه levert over dat hij de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft horen zeggen: Houd je aan het veelvuldig verrichten van de Sujūd naar Allāh toe (in gebed), want er is geen Sujūd die jij verricht naar Allāh toe behalve dat Hij jou daarmee een gradatie verhoogt bij Hem en een zonde van je verwijderd.

2 ✽ Het vasten, omdat het behoort tot de goede en vrome aanbiddingen. Op het gezag van Hunaydah bin Khālid die overlevert van zijn vrouw die overlevert van sommige van de vrouwen van de Profeet صلى الله عليه وسلم dat zij gezegd hebben: De Profeet صلى الله عليه وسلم zou 9 dagen van Dhul Hijjah vasten, de dag van 'Āshūrā en 3 dagen van elke maand. Overgeleverd door Ahmad, Abū Dawūd, an-Nasā'ī en anderen. En Imām an-Nawawī zegt over het vasten in de 10 dagen van Dhul Hijjah enorm aanbevolen is.

3 ✽ At-Takbīr, at-Tahlīl en at-Tahmīd, gebaseerd op de voorheen genoemde Hadīth van Ibn Umar: "..vermeerder daarin dus at-Tahlīl (het zeggen van Lā Ilāha illā Allāh), At-Takbīr( het zeggen van Allāhu Akbar) en at-Tahmīd (het zeggen van Al-Hamdulillāh)."

En al-Imām al-Bukhārī رحمه الله heeft gezegd: "Ibn Umar en Abū Hurayrah رضي الله عنهما zouden naar de markt vertrekken in de 10 dagen (van Dhul Hijjah) en de Takbīr verrichten waarop de mensen Takbīr zouden verrichten (op het aanhoren) van hun Takbīr."

En 'Umar رضي الله عنه zou de Takbīr verrichten in zijn tent in Minnā waarop de mensen in de moskee hem zouden horen en de Takbīr zouden verrichten en de mensen in de markten de Takbīr zouden verrichten totdat Minnā zou schudden door de Takbīr (die verricht werd).

En Ibn Umar رضي الله عنهما zou de Takbīr verrichten in Minnā in die dagen en na de gebeden en op zijn bed en in zijn tent en zijn zittingen en wanneer hij liep in al die dagen. En het is aanbevolen de Takbīr hardop te verrichten gebaseerd op de handeling van Umar en zijn zoon en Abū Hurayrah رضي الله عنهم أجمعين.

En het past ons, de moslims, dat wij deze Sunnah doen herleven die teniet is gedaan in deze tijden. En het staat op het punt (helemaal) vergeten te worden en jammer genoeg zelfs bij de mensen van vroomheid het goede, in tegenstelling tot datgene waar de vrome voorgangers op waren.

- De manier van (het verrichten) van de Takbīr:

Er zijn verschillende soorten manieren overgeleverd van de Metgezellen en de Tābi'īn, zoals:

- Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar Kabīran.

- Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Lā Ilāha illā Allāh, Wallāhu Akbar, Wallāhu Akbar, Wa Lillāhil Hamd.

- Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Lā Ilāha illā Allāh, Wallāhu Akbar, Allāhu Akbar, Wa Lillāhil Hamd.

4 ✽ Het vasten van de dag van 'Arafah: Het vasten van de dag van 'Arafah is zeer aanbevolen, gebaseerd op het geen vastgesteld is van de Profeet صلى الله عليه وسلم dat hij gezegd heeft over het vasten van de dag van 'Arafah: "Ik reken op Allah dat hij de zonden van vorig jaar en het komende jaar te niet doen." Overgeleverd door Muslim.

Maar het is niet aanbevolen voor degene die zich op 'Arafah bevindt om te vasten, omdat de Profeet صلى الله عليه وسلم stond op 'Arafah bevond terwijl hij niet aan het vasten was.

Wa Sallallāhu Wa Sallam 'Alā Nabiyyoenā Muhammed wa 'Alā Ālihi Wa Sahbihi Ajma'īn.

- Team Ahl-HadithMeld je aan voor de nieuwsbrief: www.ahl-hadith.com
Volg ons op Twitter: @ahl_hadith_ad
Like ons op Facebook: facebook.com/ahl.hadith.ad