Het Overschrijden van de Grenzen van Allah

Allah stuurde de profeet Mohammed naar de mensheid om ons de blijde tijdingen te geven, maar ook om ons te waarschuwen.

In de Qoraan staat:

aa‚¬Å“En Wij hebben jou niet gestuurd (O Mohammed ) behalve als een brenger van de blijde tijdingen en een waarschuwer voor de gehele mensheid, maar de meeste mensen weten niet.aa‚¬? (Soerah Saba)
Zoals we weten was Mohammed de laatste profeet door Allah gezonden. Met zijn komst werd de islaam voltooid en vervolmaakt.

De islaam werd een duidelijk, zichtbare weg; puur en perfect, waarbij de grenzen voor ons bepaald werden. Wat voor een moeslim is toegestaan en wat voor hem is verboden; alles werd vastgelegd in het Boek en onderwezen door Allahs boodschapper om op die manier een zuivere oemmah (gemeenschap) te creëeren.

Het Arabische woord aa‚¬Ëœhoedoedaa‚¬a„¢ is het meervoud van aa‚¬Ëœhaddaa‚¬a„¢; Al-hoedoed zijn de grenzen die Allah heeft bepaald en als men deze overschrijdt, zal degene gestraft worden volgens de voorgeschreven straffen van Allah. Deze straffen worden ook aa‚¬Ëœhoedoedaa‚¬a„¢ genoemd. Al-hoedoed heeft dus eigenlijk twee betekenissen.

Waar ik het in deze lezing over zal hebben zijn aa‚¬Ëœal-hoedoedaa‚¬a„¢ hetgeen het verschil tussen haraam en halaal weergeeft. En om de grenzen van Allah niet te overschrijden moeten we op de hoogte zijn van wat is toegestaan en wat is verboden. Want anders zullen we tot de ongelukkigen behoren, zoals Allah zegt:

aa‚¬Å“En wie de grenzen door Allah bepaald overschrijdt, behoort tot de dhalimoen (zondaren, enz).aa‚¬? (Soerah al-Baqarah: 229)
Veel moeslims overschrijden de grenzen van Allah . Sommigen uit onwetendheid en sommigen omdat ze niet anders willen. Hierdoor zien we dat vandaag de dag de oemmah zwak is geworden. De islaam is zwak geworden en de liefde voor deze doenja (deze wereld) is groter geworden. We zien dat veel moeslims de bevelen van Allah naar hun eigen hand zetten, ze negeren ze of ze creeëren hun eigen islaam met hun eigen nieuwe bevelen en verboden. En zo lang de moeslims op deze manier doorgaan te leven, hoeven we niet te verwachten dat de oemmah zo zal worden zoals hij eens was, want Allah heeft gezegd:

aa‚¬Å“Dat is zo omdat Allah nooit een gunst zal veranderen die Hij aan een volk heeft geschonken, totdat zij veranderen wat in hun zelf is. En voorzeker, Allah is de Al-Horende, de Al-Wetende.aa‚¬? (Soerah al-Anfal;53)
De islaam wordt beschreven als een Gunst gegeven door Allah aan ons, een Gunst die verwaarloosd wordt doordat zo vaak en gemakkelijk de grenzen van Allah worden overschreden. Haraam wordt halaal gemaakt en maar weinig zien we dat de moeslims werkelijk voor de islaam strijden door te luisteren naar Allahs Bevelen.

Hoe komt dit?

Hoe komt het dat we in deze tijd zo vele moeslims zien die gemakkelijk omgaan met het overschrijden van de grenzen van Allah en zich hier nauwelijks om bekommeren. Alleen misschien wanneer de maand Ramadaan in aantocht is, zien we vele moeslims die hun slechte gewoontes tijdelijk willen opgeven of zich realiseren dat ze op een slechte manier leven.

Hier volgen enige oorzaken waarom moeslims de grenzen van Allah overschrijden.

Door de bedorvenheid van het hart.

Als er in het hart alleen het zuivere aa‚¬Ëœhouden vanaa‚¬a„¢ van Allah zit met het gehoorzaam zijn aan Hem en de vrees om de grenzen te overschrijden die Hij heeft bepaald, dan zal die persoon niet over de grenzen gaan. In ieder geval niet op de manier dat hij zonden begaat zonder zich erom te bekommeren. Degene heeft berouw en probeert zich te beteren.

Maar degene die die vrees niet kent (om de grenzen te overschrijden), zich dus niet bekommert over wat haraam (verboden) is, zal makkelijk over de grenzen gaan en voordurend zich in haraam zaken bevinden. Zijn hart is bedorven.

Want het goede gedrag van de dienaar komt juist af van zijn hart, zoals we in volgende hadieth kunnen lezen.

Overgeleverd door Noeaa‚¬a„¢man bin Bashier dat de profeet zei:

aa‚¬Å“Pas op! Er is een klomp vlees in het lichaam, als het goed is, is het hele lichaam goed, maar als het bedorven is, is het gehele lichaam bedorven en dat is het hart.aa‚¬?
(gedeelte hadieth van al-Boechaarie)


Ibn al-Qayyim heeft gezegd:

aa‚¬Å“Het hart wordt soms ziek net zoals het lichaam, en de aa‚¬Ëœtauwbahaa‚¬a„¢ (berouw) is hier de genezing voor.
Soms komt er ook roest op het hart, net zoals er roest op een oude spiegel kan komen, en de aa‚¬Ëœdhikraa‚¬a„¢ (herinneren aan Allah zoals bijv. Tasbieh, Qoraan lezen, Tasmieh, enz) is daar het middel voor dat de roest laat verdwijnen. Het hart is soms ook bloot/kaal en de aa‚¬Ëœtaqwaaa‚¬a„¢ (vrees voor Allah) is de bedekking ervoor.

En soms heeft het hart honger en dorst net zoals het lichaam. En het voedsel voor het hart is kennis opdoen, houden van Allah alleen en aa‚¬Ëœtawakkoelaa‚¬a„¢ (vertrouwen op Allah).aa‚¬?

Deze geleerde heeft dus gezegd dat om je hart schoon te krijgen er tauwbah op moet zijn, om zo als je de grenzen overschrijdt, oprecht berouw aan Allah hiervoor zal tonen. Je hart moet bezig zijn met dhikr-Allah; want dit verzacht je hart en laat je denken en houden van Allah, zodat je Hem alleen Tevreden over jou wil laten zijn en niet ontevreden door iets te doen dat haraam is. Het hart moet taqwa hebben zodat je je bewust bent van Allah, dat Hij je altijd ziet en dat je bij Hem ter verantwoording zult worden geroepen voor de fouten die je maakt. Je hebt die bewuste vrees voor Hem en het sterke houden van nodig, om alles te laten dat Hem niet behaagt en alles te doen waar Hij juist van houdt. En tot slot heeft het hart kennis nodig om zo een sterkere imaan (geloof) te krijgen waardoor je meer van Allah kunt houden.

Al deze zaken heeft het hart dus nodig om aa‚¬Ëœgezondaa‚¬a„¢ te blijven.

Iedere moeaa‚¬a„¢min (ware gelovige) behoort deze eigenschappen te hebben in zijn hart.

Je moet dus alert zijn op je hart en ervoor waken niet de grenzen te overschrijden. Want als je doorgaat met de grenzen te overschrijden zal Allah je hart blind maken. En dan weet je het verschil niet meer tussen goed en slecht.

In de Qoraan staat:

aa‚¬Å“Hebben zij niet door het land gereisd en hebben zij harten en oren waarmee zij begrijpen en horen?
Voorzeker, het zijn niet de ogen die blind worden, maar het zijn de harten in de borsten die blind worden.aa‚¬? (al-Hadj: 46)
Als een persoon dus doorgaat met slechte zaken dan zal er een grens komen tussen hem en Allah . Want hij zal er gewoon mee doorgaan, blindelings, en er is niets of niemand dat hem doet stoppen. Er is geen taqwa, er is geen tauwba, aa‚¬Ëœer is geen zuiver houden vanaa‚¬a„¢ van Allah, geen vrees voor de Laatste Dag; kortom hij bevindt zich in haraam en gaat hier mee door en dwaalt steeds verder en verder af.

Ibn al Qayyim vermeldt drie soorten harten:

1) Het hart waar licht (imaan) in zit. Dit is het hart van de moeaa‚¬a„¢min (ware gelovige)

Hij overschrijdt niet gemakkelijk de grenzen van Allah. En wanneer hij dit doet is zijn hart daarna vervuld van spijt en doet hij tauwbah waarbij hij de intentie heeft niet in dezelfde fout te vervallen.

2) Het hart dat soms gesloten is en waar soms imaan in zit.

Dit hart bevat soms imaan wanneer de persoon bijvoorbeeld in goed gezelschap (praktizerende moeslims) verkeert of goede momenten heeft, maar vervalt in slechtheid doordat hij zich gemakkelijk laat beïnvloeden door bijvoorbeeld slecht gezelschap of omgeving. Deze persoon zijn imaan is zwak. En dit zien we bij veel moeslims gebeuren. Moeslims die niet voor hun geloof durven uit te komen waardoor ze de regels door Allah bepaald achterwege laten, of moeslims die soms of nooit salaah doen en te zwak zijn in hun geloof, en daarom met de kaafirs meegaan. Of zij kunnen de verleidingen van dit leven niet weerstaan, zeker in een land zoals dit, en laten zich misleiden door de Shaitaan.

3) Het gesloten hart. Dit is het hart van de kaafir.

Een hart wageen imaan zit. Ook al kunnen iemands handelingen voor de buitenwereld goed lijken, voor Allah overschrijdt hij de hoogste grens, namelijk shirk (het plaatsen van deelgenoten naast Allah). Zoaa‚¬a„¢n persoon begaat de grootste zonde voor Allah en zal daarvoor eeuwig zijn straf krijgen.

De tweede oorzaak waarom moeslims de grenzen overschrijden is omdat zij een sterk verlangen hebben naar rijkdom en hun lusten en begeertes volgen. In de Qoraan zegt Allah :

aa‚¬Å“Vervolgens volgde hen een nageslacht op die de gebeden hebben opgegeven (dit betekent lieten hun gebeden verloren gaan, ofwel door ze niet te doen, of niet op de juiste tijd of niet perfect, enz) en hun lusten hebben gevolgd. Aldus zullen zij in de Hel worden gegooid.aa‚¬? (Soerah Maryam:59)
Hiermee wordt bedoeld dat ze alcohol gebruiken, valse getuigenissen geven, verboden dingen eten, verdovende middelen gebruiken, misdaden begaan, roddelen, overspel plegen, bedriegen, stelen, enz. enz.

Door het volgen van je lusten kun je dus gemakkelijk over de grenzen gaan. En je bestemming zal aldus de Hel zijn. Het is daarom altijd belangrijk tevreden te zijn met wat je hebt en niet altijd naar meer te verlangen, want dit kan tot zonden leiden. Zoals in de Qoraan wordt vermeld:

aa‚¬Å“Aldus ging hij voort voor zijn volk met zijn prachtvertoon. Degenen die verlangen hadden naar het leven in deze wereld, zeiden: aa‚¬ËœO, hadden wij maar hetgeen Qaroen was gegeven? Voorzeker! Hij is de bezitter van een groot fortuin.
Maar degenen aan wie (religieuze) kennis was gegeven, zeiden: aa‚¬ËœWee jullie! De beloning van Allah (in het Hiernamaals) is beter voor degenen die geloven en rechtschapen daden doen, en niemand zal dit verkrijgen behalve degenen die geduldig zijn (in het volgen van de waarheid).aa‚¬a„¢aa‚¬? (al-Qasas: 79-80)
Tevreden zijn met wat je hebt en niet altijd naar meer verlangen in dit leven is een belangrijk gegeven om niet de grenzen te overschrijden. In de volgende hadieth lezen we ook dat de profeet heeft gezegd dat je basisbehoeftes voldoende behoren te zijn om als moeslim te leven, en als je daar tevreden mee bent je succesvol zult zijn in het Hiernamaals.

Overgeleverd door Abdullah Amr ibn al-Aas dat de profeet zei: aa‚¬Å“Een persoon die de islaam accepteert en voorziening wordt gegeven die voldoende voor zijn behoeftes is, en hij is tevreden met wat Allah hem heeft gegeven, heeft succes en voorspoed verkregen.aa‚¬? (Moeslim)
3) De derde oorzaak voor het overschrijden van de grenzen van Allah is dat iemand geen vrees heeft voor Allah. Het overschrijden van de grenzen wordt gemakkelijk als de dienaar geen vrees kent voor zijn Rabb.

In vele ayaat staat dat Allah ar-Rahmaan, ar-Rahiem (de meest Barmhartige, de meest Genadevolle) is. Heel veel moeslims gaan makkelijk om met hun zonden en praten deze goed door te zeggen dat Allah alle zonden, behalve shirk, vergeeft. Of ze beloven in de toekomst zichzelf te verbeteren, en stellen het tonen van berouw dus uit. Ze vergeten daarbij dat Allah ook Rechtvaardig is. Allah waarschuwt de mens dikwijls in de Qoraan dat we niet kunnen ontkomen aan Zijn Straf en Hij maakt het verplicht voor ons vrees voor Hem te hebben, en daarnaast vergeeft Allah.

Dat Allah alle zonden behalve één vergeeft is in principe zo, maar dit is wel gebonden aan voorwaarden. We lezen eerst in de Qoraan:

aa‚¬Å“Zeg: aa‚¬Å“O ibadieaa‚¬? (Mijn dienaren) die de grenzen tegen zichzelf hebben overschreden (door slechte daden en zonden te begaan)!
Wanhoopt niet op de Genade van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk Hij, is Vaak-Vergevend, Meest Genadevol.aa‚¬? (Soerah az-Zoemar: 53)
Als de dienaar een zonde begaat is Allah altijd Vergevingsgezind, maar daar tegenover staat dat Allah ook Rechtvaardig is. Een grote zondaar kan vergeven worden mits hij berouw toont en de voorgeschreven straffen van Allah ondergaat en als hij deze niet in dit leven ondergaat, zal hij hiervoor in het Hiernamaals gestraft worden. Want Allah is immers Rechtvaardig.

aa‚¬Å“Voorzeker, (O Mohammed ) de Greep (Straf) van jouw Rabb is streng.aa‚¬? (Soerah al-Boeroedj:12)
aa‚¬Å“O kinderen van Israiel! Herinnert Mijn Gunst die ik aan jullie heb geschonken en vervul (jullie verplichtingen jegens) Mijn verdrag (met jullie) zodat Ik (Mijn verplichtingen aan) jullie verdrag (met Mij) vervul, en vreest niemand behalve Mij.aa‚¬? (Soerah al-Baqarah: 40)
Ibn Abbaas heeft over deze aya gezegd: aa‚¬Å“Allah zegt: aa‚¬ËœJullie moeten bang voor Mij zijn, anders zal Ik de straf op jullie zenden zoals de volkeren voor jullie.aa‚¬a„¢aa‚¬?

De dienaar van Allah behoort vrees te hebben voor Allah en voor de Laatste Dag. Dit weerhoudt hem namelijk ervan in zonden te vervallen.

Hoe vaak gebeurt het niet dat moeslims een zonde begaan zoals alcohol gebruiken, zonder zich om deze zonde te bekommeren, of haraam werk hebben, of overspel plegen en hier gewoon mee doorgaan. Het overschrijden van de grenzen van Allah wordt voor vele moeslims steeds makkelijker, ze vervallen in de ene zonde na de andere, zonder dat er sprake is van aa‚¬Ëœtauwbahaa‚¬a„¢ (oprecht berouw).

In de volgende hadieth lezen we over het overschrijden van de grens door het plegen van één van de grootste zonden, namelijk overspel en het enorme berouw wat iemand had. En niet door alleen te zeggen: aa‚¬ËœIk heb zoaa‚¬a„¢n spijt, ik heb zoaa‚¬a„¢n spijt. Nee, werkelijk vrees hebben voor Allah, de Almachtige. Ervoor kiezen de straf in dit leven te ondergaan in plaats van in het Hiernamaals.

Overgeleverd door Abdullah b. Boeraida die vertelde op het gezag van zijn vader dat Maaa‚¬a„¢iz b. Maalik al-Aslamie naar Allahs boodschapper kwam en zei: aa‚¬Å“Allahs boodschapper, ik heb een grote fout begaan; ik heb overspel gepleegd en ik verlang er naar dat jij mij zuivert.aa‚¬? Hij draaide hem van zich af. De volgende dag, kwam hij (Maaa‚¬a„¢iz) opnieuw naar hem en zei: aa‚¬ËœAllahs boodschapper, ik heb overspel gepleegd.aa‚¬a„¢ Allahs boodschapper draaide hem voor de tweede keer van zich weg en stuurde hem naar zijn mensen en zei: aa‚¬ËœWeten jullie of er iets mis is met zijn hersens?aa‚¬a„¢ Zij ontkenden dat en zeiden: aa‚¬ËœWij kennen hem alleen als een verstandige goede man onder ons, zover wij kunnen beoordelen.aa‚¬a„¢

Hij (Maaa‚¬a„¢iz) kwam voor de derde keer en hij (de profeet ) stuurde hem weg zoals de voorgaande keren. Hij vroeg over hem en zij informeerden hem dat er niets mis was met hem of met zijn hoofd. Toen het de vierde keer was, werd er een kuil voor hem gegraven en de profeet sprak een oordeel over hem uit en hij werd gestenigd.

Hij (de overleveraar) zei: aa‚¬Å“Er kwam naar de profeet een vrouw van Ghamid en zei: aa‚¬ËœAllahs boodschapper, ik heb overspel gepleegd, reinig mij aldus. Hij (de profeet ) draaide haar weg.aa‚¬a„¢ De volgende dag zei zij: aa‚¬ËœAllahs boodschapper, waarom draai je mij weg? Misschien draai je mij weg zoals je Maaa‚¬a„¢iz hebt weggedraaid. Bij Allah, ik ben zwanger geworden.aa‚¬a„¢

Hij zei: aa‚¬Å“Goed, als je erop staat, vertrek dan totdat je bevallen bent (van je kind).aa‚¬a„¢

Toen zij bevallen was kwam zij met haar kind (gewikkeld) in een doek en zei: aa‚¬ËœHier is het kind aan wie ik geboorte heb gegeven.aa‚¬a„¢ Hij zei: aa‚¬Ëœ Ga en geef hem borstvoeding totdat je hem speent.aa‚¬a„¢ Toen zij hem had gespeend, ging zij naar hem met het kind dat een stuk brood in zijn hand had. Zij zei: aa‚¬ËœAllahs boodschapper, hier is hij, ik heb hem gespeend en hij eet voedsel.aa‚¬a„¢ Hij (de profeet ) vertrouwde het kind toe aan één van de moeslims en verkondigde daarna de straf. En zij werd in een kuil geplaatst die tot haar borst kwam en hij beval de mensen en zij stenigden haar. Khalid b. Walid kwam naar voren met een steen die hij tegen haar hoofd gooide en er kwam een spoor bloed op het gezicht van Khalid en zo raakte hij haar. Allahs boodschapper hoorde zijn (Khalids) vloek die hij naar haar smeet. Daarop zei de profeet :aa‚¬a„¢Khalid wees vriendelijk.Bij Hem in Wiens Hand mijn leven is, zij heeft zoaa‚¬a„¢n berouw gemaakt dat zelfs een slechte belasting-verzamelaar (iets wat door de profeet wordt vervloekt uit pre-islamitische periodes) berouw zou hebben, hij vergeven zou worden. Vervolgens gaf hij het bevel over haar, hij bad over haar en zij werd begraven. (Moeslim)

Soebhana-Allah!

Waar in de geschiedenis kunnen we zoaa‚¬a„¢n voorbeeld vinden van oprecht berouw, na het plegen van zoaa‚¬a„¢n grote zonde. Grote zonden werden er dus ook gepleegd in de tijd van de profeet , maar toen was er sprake van een enorm berouw. Moeslims die om hun straf kwamen vragen. Ze bezaten de complete overtuiging dat Allah altijd alles ziet en dat je nooit kunt ontkomen aan Zijn Straf. Zoals in deze hadieth, de moed om keer op keer terug te gaan naar de profeet en hem om de straf te vragen zodat zij gezuiverd zouden worden. Hoe makkelijk was het niet geweest zich na de eerste keer, toen de profeet de man en daarna de vrouw van zich af keerde, niet meer terug te komen. Maar dat konden ze beiden niet. De vrouw met haar kind bijvoorbeeld, zij wachtte tot zij bevallen was, daarna totdat het gevoed was en daarna wilde zij haar straf ondergaan, een lange tijd daarna. Hier is werkelijk sprake van vrees hebben voor onze Rabb. Niet verder kunnen leven met zoaa‚¬a„¢n zonde, en bang voor de straf in het Hiernamaals. Zowel Maaa‚¬a„¢iz als de vrouw gaven er de voorkeur aan de straf in dit leven te ondergaan boven de straf in de Hel. Het geloof in Allah en in het Hiernamaals zijn feiten die taqwa teweegbrengen in het hart van de moeslim.

We hebben het hier gehad over één van de grootste zonden waar de doodstraf op staat. Maar laten we eens naar onszelf en de moeslims om ons heen kijken, op wat voor manier zij en wij ook iedere keer de grenzen van Allah overschrijden.

Zonden waar moeslims ook gemakkelijk mee omgaan, zoals roddelen, of bedriegen, leugens vertellen over iemand, het recht van iemand misbruiken, en ga zo maar door. We moeten vergeving voor deze zonden vragen aan Allah, iedere keer opnieuw. En met oprecht berouw zal Allah ons hiervoor vergeven, als we ook werkelijk proberen niet in dezelfde fouten te vervallen.