Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: Zaken die de Islaam van een Moslim tenietdoen

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19

  Zaken die de Islaam van een Moslim tenietdoen

  Zaken die de Islaam van een Moslim tenietdoen

  Ash-Shaych al-Allaamah aa‚¬ËœAbdoel-aa‚¬ËœAziez Ibn Baaz

  Bron: Zijn Fatawa verzameling deel 1 blz.: 130-132.
  Vertaald door: Youssef ibn Hoessein en Mohammed Aboe aa‚¬ËœOebaydillaah
  Nagekeken door: Redactie Selefiepublikaties.


  __________________________________________________ __________________

  Alle lof is aan Allaah, Heer der werelden. Moge vrede en zegeningen met de Laatste
  Boodschapper van Allaah zijn, en op zijn familie, metgezellen en al degenen die hem
  volgen tot de aan de Laatste Dag. En wat volgt:

  Je moet weten, O moslim, dat Allaah Soebhaanehoe wa Taaa‚¬a„¢ala het voor alle dienaren
  (mens en djinn) verplicht heeft gesteld om de Islaam te aanvaarden en dit stevig vast
  te houden en achtzaam te zijn voor hetgeen hier tegenstrijdig aan is! En Hij heeft Zijn
  Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) gezonden om hiernaar uit te
  nodigen. Allaah aa‚¬ËœAzzowe Djellah heeft ons ingelicht dat degene die hem volgt geleid
  zal zijn. En dat degene die zich van hem afkeert zal dwalen! En Hij heeft in vele
  Verzen gewaarschuwd voor de oorzaken van apostatie (afvaligheid) en alle soorten
  van Shirk (afgoderij) en Koefr (ongeloof).

  De Islaamitische geleerden aa‚¬“moge Allaahs Barmhartigheid met hen zijn- hebben in
  (hun boeken bij) hoofdstuk aa‚¬ËœHoekam Al-Mortadaa‚¬a„¢ (regelgeving betreffende de
  afvalige) vermeld dat een moslim afvallig kan worden van zijn geloof door
  verschillende soorten zaken die de Islaam tenietdoen. Hiermee wordt zijn bloed en
  bezit toegestaan1 en treedt hij buiten de Islaam.


  Vanonder deze zaken zijn er tien die het meest gevaarlijk en veelvoorkomend zijn.
  Shaych al-Iemaam Mohammed ibn aa‚¬ËœAbdoel-Wahhaab en andere geleerden -moge
  Allaahs Barmhartigheid met hen allen zijn- hebben deze zaken vermeld. Wij zullen
  ze hier in het kort opnoemen zodat jullie er waakzaam voor zijn en anderen ervoor
  zullen waarschuwen. Vervolgens zal ik erna een aantal kleine verduidelijkingen over
  geven. Hopende dat (men) ervan gered en bespaard blijft!!!

  [1] Een van de tien tenietdoeners is: Het vereenzelvigen van partners (anderen zoals
  profeten, bomen, beelden, stenen, amuletten etc.) met Allaah in de aanbidding
  (shirk). Allaah de Meest Verhevene zegt:

  aa‚¬Å“Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden,
  maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wilaa‚¬?
  2

  En Allaah Taaa‚¬a„¢ala zegt:

  aa‚¬Å“aa‚¬Â¦voorwaar, wie dan ook partners naast Allaah plaatst (in aanbidding), Allaah
  Verbiedt het Paradijs voor hem. En het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn en de
  onrechtvaardigen zullen (daar) geen helpers hebben!aa‚¬?
  3

  En hieronder valt het smeken van de doden, hulp aan hen vragen, gelofte afleggen in
  hun naam en (in hun naam) slachten!

  [2] Degene die bemiddelaars neemt tussen zichzelf en Allaah en hen smeekt, hen
  vraagt voor bemiddeling en op hen bouwt en vertrouwt begaat met een consensus
  van de geleerden ongeloof (koefr). 4


  [3] Degene die de polytheïsten (moeshrikien) niet als ongelovigen beschouwt, of
  twijfelt betreffende hun ongeloof, of hun weg als goed beschouwt, hij begaat
  ongeloof (koefr).

  [4] Degene die gelooft dat er een betere Leiding is dan die van de Profeet (salallaahoe
  'alayhie was sallem). Of dat de bepaling van een ander beter is dan die van Hem.
  Zoals diegene die de wetten van Taghoetaa‚¬a„¢s (Kwaad, ongeloof, afgoderij etc.) preferen
  boven de Wetten van de Profeet (salallaahoe aa‚¬Ëœalayhie wasellem) is een ongelovige.

  [5] Eenieder die enig gedeelte (iets) haat van hetgeen waarmee de Boodschapper van
  Allaah (salallaahoe `alayhie wasellem) mee is gekomen, (zelfs als hij wel naar deze
  Soennah handelt), heeft zijn Islaam tenietgedaan. Want, Allaah de Meest Verhevene
  zegt:

  aa‚¬Å“Dit is omdat zij haten wat Allaah heeft doen nederdalen, dus heeft Hij hun daden
  vruchteloos gemaakt.aa‚¬?
  5

  [6] Eenieder die spot drijft met (ook maar) één enkel aspect van de religie van de
  Boodschappper van Allaah (salallaahoe `alayhie wasellem), of iets van zijn (van de
  religie) beloning of straf, wordt een ongelovige. Het argument is de uitspraak van

  Allaah de Meest Verhevene:

  aa‚¬Å“Zeg: aa‚¬Å“Was het Allaah, en Zijn tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten?
  Maak geen excuus; jullie begingen ongeloof nadat jullie geloofden.aa‚¬?aa‚¬?
  6

  [7] Het praktiseren van magie. Hierbij hoort ook, het veroorzaken van een kloof
  tussen een man en vrouw door zijn liefde voor haar om te draaien in haat, of iemand
  te verleiden om hem dingen te laten doen die hij niet leuk vind door zwarte magie
  (Sihr) te gebruiken. Iemand die zich met zulke zaken inmengt of er tevreden mee is,
  valt buiten de Islaam. Het argument is de uitspraak van Allaah de Meest Verhevene:

  aa‚¬Å“Maar geen enkele van deze twee (Engelen, Haroet en Maaroet) leerde iemand
  (magie) totdat zij zeiden: Zeer zeker, wij zijn een test, pleeg daarom geen
  ongeloof.aa‚¬?
  7

  [8] Het helpen en bijstaan van polytheïsten tegen de Moslims. Het argument is de
  uitspraak van Allaah de Meest Verhevene:

  aa‚¬Å“Eenieder van onder jullie die hen als een bondgenoot neemt is zeker één van hen.
  Waarlijk, Allaah leidt de zondaren niet.aa‚¬?
  8
  [9] Eenieder die gelooft dat het voor sommige mensen is toegestaan om buiten de
  Sharie`ah van Mohammed (salallaahoe `alayhie wasellem) te treden is een
  ongelovige door het woord van Allaah de Meest Verhevene:

  aa‚¬Å“Eenieder die een religie anders dan Islaam zoekt, het zal niet van hem
  geaccepteerd worden, en in het hiernamaals zal hij van de verliezers zijn.aa‚¬?
  9

  [10] Volledige afwending van de religie van Allaah, door noch zijn voorschriften te
  bestuderen noch er naar te handelen. Het argument is de uitspraak van Allaah de

  Meest Verheven:

  aa‚¬Å“En wie verricht een groter kwaad dan hij die door de openbaringen van zijn Heer
  wordt vermaand en zich er van afwendt? Wij zullen vergelding eisen van de
  schuldigen.aa‚¬?
  10

  Het maakt geen verschil of al deze (voorgaande) overtredingen gepleegd worden als
  een grap, of dat men serieus is, of uit angst handelt, behalve als het onder dwang
  gedaan wordt (d.w.z. onder bedreiging van het verliezen van leven, eer, totale bezit
  etc). Al deze zaken zijn de meest gevaarlijke en meest voorkomende (van onder de
  tenietdoeners), het is dus aan een moslim om hier behoedzaam voor te zijn en voor
  zichzelf te vrezen om in deze zaken te vervallen! Wij zoeken toevlucht bij Allaah
  tegen hetgeen Zijn Woede en Zijn pijnlijke straf veroorzaakt!!! Moge Allaahs Vrede
  en Zegeningen op Zijn beste der schepping neerdalen, Mohammed en zijn familie en
  metgezellen.

  Einde van zijn (Mohammed ibn aa‚¬ËœAbdoel-Wahhaab) woorden -rahiemehoellaah-
  En onder de vierde categorie valt tevens: Degene die gelooft dat systemen en wetten
  die door mensen gemaakt zijn, beter zijn dan de Sharie`ah van de Islaam, of dat ze
  hieraan gelijk zijn, of dat het toegestaan is om hiermee te regeren ook al gelooft hij
  dat de Sharieaa‚¬a„¢ah beter is, of dat het Islaamitische systeem niet toepasbaar is in de
  twintigste eeuw, of dat Islaamitische Wet de reden is voor de achtergesteldheid van
  de Moslims, of dat de Islaam een relatie tussen Allaah en de Moslim is, en het zich
  niet met andere aspecten van het leven moet bemoeien!

  En het volgende valt tevens onder de vierde categorie: Degene die vindt dat het
  opleggen van de straffen die voorgeschreven zijn door Allaah, zoals het afhakken
  van de hand van een dief of het stenigen van een overspelpleger (die getrouwd is
  geweest), niet geschikt is voor vandaag de dag en deze tijd.

  En hier valt tevens onder: Eenieder die vindt dat het toegestaan is om te regeren met
  hetgeen dat niet door Allaah geopenbaard is betreffende (Islaamitische) transacties of
  wettelijke aangelegenheden, bestraffingen of andere zaken. Zelfs wanneer degene
  niet gelooft dat zulke zaken (wetten die niet door Allaah geopenbaard zijn) superieur
  zijn aan de Sharie`ah! Want, hiermee beschouwt hij (met een consensus van de
  geleerden) hetgeen Allaah Verboden heeft in feite als toegestaan. En eenieder die
  hetgeen Allaah verboden heeft Halaal verklaart zoals, seksuele ontucht, het drinken
  van alcohol, het nuttigen van rente en het regeren met iets anders dan de Sharieaa‚¬a„¢ah
  van Allaah is volgens de overeenstemming van de Moslims (geleerden) een
  ongelovige (kaafir)!!!

  Wij vragen Allaah om ons allen de mogelijkheid te geven tot hetgeen Hem pleziert.
  (En wij vragen Hem) ons en alle moslims leiding te geven op de Rechte Weg.
  Voorwaar Hij is Alhorend Nabij! Moge Allaahs Vrede en Zegeningen op Zijn beste
  der schepping neerdalen, Mohammed en zijn familie en metgezellen.


  __________________________________________________ __________________

  Voetnoten:


  1 Voetnoot vertaler: Zijn bloed en bezit worden toegestaan betekent, dat de Islaamitische regelgeving
  van apostasie op hem van kracht is, wat de terechtstelling van de betreffende persoon voor deze
  gruwelijke zonde rechtvaardigt. De profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zegt: ((aa‚¬Å“Degene die zijn
  geloof verandert (nadat hij moslim was) stel hem dan terecht!aa‚¬?
  )) De uitvoering van zoaa‚¬a„¢n terechtstelling
  mag echter alleen door een wettelijke Islaamitische leider in een Islaamitische staat via een
  Islaamitische rechtbank uitgevoerd worden.
  Het terechtstellen van afvalligen of ongelovigen die niet
  in een Islaamitische staat wonen aa‚¬“zoals in Nederland- is onmogelijk te verwezenlijken en ten strengste
  verboden omdat dit aanzet tot rebbelie en het nemen van het recht in eigen hand. Degene die echter
  wel uit eigen bewegen mensen die niet veroordeeld zijn door een wettelijke Islaamitische rechtbank
  willen terechtstellen en vermoorden zijn rebellen en rustverstoorders -Chawaaridj- waartegen zowel
  moslims als niet-moslims samen moeten strijden om zo de vrede en rust in het land -Nederland- te
  handhaven!!!


  2 Soerah an-Nisaa` Vers: 116.

  3 Soerah al-Maa`idah Vers: 72.

  4 Voetnoot vertaler: Het is belangrijk om bij deze zaken het juiste begrip van de Selefiegeleerden te
  handhaven om zo niet in de tentakels van de beruchte Takfieries te vervallen, en dat is: de
  gebruikmaking van de bekende stelregel: aa‚¬ËœVerschilmaking tussen het algemene en het specifiekeaa‚¬a„¢!
  En dat is dat de bedoeling hier letterlijk is dat een ieder die in dit soort zaken vervalt Ongelovig of
  niet-moslim wordt, en dat klopt ook in zijn algemeenheid! Alleen als een specifiek persoon één van
  deze daden begaat dan moet het bewijs, aan de hand van bewijsvoering, getuigen etc., eerst volledig
  tegen hem gevestigd worden wil men hem uit de Islaam zetten (dus niet aan de hand van
  onwetendheid of begeerten). Door er zeker van te zijn dat alle voorwaarden voor de tot
  ongelovigverklaring in acht genomen zijn, en alle excussen voor de desbetreffende persoon
  opgeklaard zijn! En voorzover ik weet, beschikken er maar heel weinig moslims in Nederland over
  deze bekwaamheid! Het is dus aan de studenten van de kennis en de algemene moslims om terug te
  keren naar de geleerden met hun vragen over zaken die voor hen onduidelijk zijn, en zij mogen
  absoluut geen eigen veroordelingen geven om vervolgens zelfgemaakte terrechtstellingen te begaan
  (van ongelovigen?) zoals we aa‚¬Ëœnuaa‚¬a„¢ (anno november 2004) tot onze grote spijt in Nederland zien
  gebeuren! Weten de daders van dit soort daden dan niet dat de Profeet van de Islaam en zijn
  metgezellen meer dan 13 jaar lang in Mekkah door de Mekkaanen (ongelovigen) zijn bedreigd,
  vervloekt en gemarteld? Toch is het bij ons niet bekend dat de Profeet of één van zijn metgezellen ooit
  één gijzeling, moordaanslag of coup hebben gepleegd, terwijl zij daar zeker wel de mogelijkheid toe
  hebben gehad! Maar omdat deze mensen niet de Soennah van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was
  sallem) lezen, vervallen zij in hetgeen wij, noch onze voorouders kennen van dat het van het geloof
  zou zijn!!! Allaahoel Moestaaa‚¬a„¢aan.

  5 Soerah Mohammed 47: Vers 9

  6 Soerah at-Tauwbah 9: Vers 65-66

  7 Soerah al-Baqarah 2: Vers 102

  8 Soerah al-Maa`idah 5: Vers 51

  9 Soerah Aal-`Imraan 3: Vers 85

  10 Soerah as-Sajdah 32: Vers 22  Bron: http://www.selefiepublikaties.com/Ar...Tienpunten.pdf

 2. #2
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  30
  Barraka Allahoe fiek voor deze arikel, Moge Allah (swt) je belonen..Amien!


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  :wasalam:

  Allahuma Amien en we zoeken Allah's bescherming tegen al hetgeen waarvan Hij niet houdt.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Zaken die behoren tot goedheid jegens de ouders
  Door Al-oegt Noer Aicha in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 22-02-09, 13:56
 2. Zaken die de Islaam van een Moslim tenietdoen
  Door Abou noe3imaan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 02-12-07, 20:57
 3. De Mooie Zaken Van De Ramadan
  Door Jamal in forum Ramadan
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 25-08-06, 14:11
 4. Zaken die de Islaam van een Moslim tenietdoen
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 02-05-06, 11:19
 5. Islaam
  Door mOslima_Samira in forum Gedichten
  Reacties: 15
  Laatste Bericht: 15-01-06, 17:53

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •