:assal: broeders en zusters,

Ik las dit stukje op internet en ik vond dat dit verspreid mag worden met de Wil van Allah Ta'ala. Dit is een verzoekje aan jullie, zodat het ook andere broeder en zusters in de Islaam bereikt kan worden. Insha Allah dat we hiernaar kunnen handelen, en ons daaraan kunnen vasthouden.

Djazakoemoe Allah koela Ghair
Oehiboekoem fi Allah

:wasalam:


[CENTER:8cdc348ebe]Eigenschappen van de Moslim op de Siraat-oel-Moestaqiem[/CENTER:8cdc348ebe]

Hoe kunnen we een sterke band en een hechte relatie met Allah (soebhanahoe wa ta´ala) ontwikkelen?
Hoe aa‚¬Å“houden we vast aan Allah (soebhanahoe wa ta´ala)aa‚¬? aa‚¬“ itisam billah?
Hieronder volgen een aantal eigenschappen die nodig zijn om aa‚¬Å“vast te houden aan Allahaa‚¬? (soebhanahoe wa ta´ala) en voor het volgen van de
Siraat-oel-Moestaqiem oftewel de Rechte Weg:


Wees dankbaar
De eerste eigenschap is dat je Allah (soebhanahoe wa ta´ala) dankbaar bent voor alles wat je bezit, zoals je rijkdom, gezondheid, status, intelligentie en het feit dat je leeft. We moeten erkennen dat we voor ons hele bestaan en onze voorziening afhankelijk zijn van Allah (soebhanahoe wa ta´ala). Alle lof en dankbaarheid is daarom voor Hem, want niemand heeft de macht of de kracht om jou iets te geven, behalve met Zijn verlof. Zijn zegeningen zijn ontelbaar.

Wees een hanif
De tweede eigenschap is het streven om een hanif te zijn. Letterlijk
betekent hanif iemand die afstand neemt van al het slechte en al het
onechte, en alleen aan Allah (soebhanahoe wa ta´ala) toebehoort. In de
Qor´aan komt dit woord tien keer voor; zes keer wordt het gebruikt om naar de Profeet Ibrahiem (´aleihi salaam) te verwijzen en de andere keren voor al degenen die oprecht zijn en een correct geloof bezitten. De term omvat oprechtheid, eerlijkheid en vastberadenheid met betrekking tot je toewijding aan Allah (soebhanahoe wa ta´ala). Wanneer ware imaan zich heeft gevestigd in je hart, zal er een boom van goede daden tot bloei komen. Ware imaan die te vinden is in de harten, die levens vormgeeft en Allah´s (soebhanahoe wa ta´ala) goedkeuring verdient, wordt in de Qor´aan altijd onderscheiden van de uiterlijke aa‚¬Å“formeleaa‚¬? Islaam:
« De bedoeïenen zeggen: aa‚¬Å“Wij gelovenaa‚¬?. Zeg: aa‚¬Å“Jullie geloven (nog) niet, maar zeg: aa‚¬Å“Wij hebben ons overgegevenaa‚¬?, want het geloof is jullie harten nog niet binnengegaan. Maar als jullie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzamen, dan vermindert Hij niets (van de beloning) van jullie daden. Voorwaar, Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.aa‚¬?
Voorwaar, de moe´minien (degenen met imaan - de gelovigen) zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen. »
(49:14-15)
Op dezelfde wijze worden iemands verbale uitingen van geloof, die worden tegengesproken door zijn daden, verworpen:
« O, Boodschapper! Laat je niet bedroeven door degenen die met elkaar wedijveren in ongeloof en die behoren tot degenen die met hun monden zeggen:
aa‚¬Å“Wij gelovenaa‚¬?, maar wiens harten niet geloven. »
(5:41)

Heb Sabr
Er zullen vele obstakels en moeilijkheden zijn die ons belemmeren om onze verplichtingen aan Allah (soebhanahoe wa ta´ala) na te komen en op de Siraat-oel-Moestaqiem te blijven. Daarom moeten we sabr oftewel geduld en volharding ontwikkelen. Dat is de derde eigenschap. De Qor´aan zegt:
« Volhard daarom geduldig op gepaste wijze. » (70:5)
Weet dat je leven gevuld is met testen en beproevingen. Allah (soebhanahoe wa ta´ala) herinnert ons eraan in de Qor´aan:
« Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden als zij zeggen: aa‚¬Å“Wij
gelovenaa‚¬?, en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij
hebben degenen vََr hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die
oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. »
(29:2-3)
De beste mensen zijn degenen die hun testen en beproevingen met kracht en optimisme dragen. Die in elk probleem een mogelijkheid zien om zich tot Allah te wenden met gebed en dhikr.
Herinner jezelf er vaak aan dat Allah (soebhanahoe wa ta´ala) alle macht
heeft. Alles komt van Hem. Niets kan Hem benadelen en niets kan Hem van voordeel zijn. Alles wat gebeurt, gebeurt vanwege Hem en komt van Hem, want er is geen macht of kracht behalve bij Hem.

Wees nooit tevreden met jezelf
Naast het ontwikkelen van deze drie eigenschappen is het belangrijk je van ongewenste eigenschappen te ontdoen, wil je dichter tot Allah (soebhanahoe wa ta´ala) komen. Eén van die eigenschappen is tevredenheid over jezelf. De dag waarop we denken dat we iets belangrijks bereikt hebben, is de dag van onze spirituele dood. We moeten continue blيjven doorgaan met onze pogingen onszelf te verbeteren, met een houding van nederigheid. Nooit denken dat we
het al bereikt hebben. Denk er altijd aan dat je iets bereikt hebt dankzij
Allah (soebhanahoe wa ta´ala) en niet vanwege je eigen pogingen. We moeten natuurlijk ons uiterste best doen, maar het succes komt van Allah
(soebhanahoe wa ta´ala).
Aan de Profeet Mohammed (sallallahoe ´aleihi wa sallem) hebben we een ideaal voorbeeld. Eén van de redenen dat de aa‚¬Å“idealeaa‚¬? standaard zo hoog ligt, is dat we daardoor genoodzaakt zijn onszelf steeds te verbeteren. Als het ideaal makkelijk te bereiken is, dan zal iemand zich tevreden voelen en zich niet meer inzetten, wanneer hij dit ideaal eenmaal heeft bereikt. Tevredenheid met jezelf leidt meestal tot achteruitgang.
Omdat ons ideaal zo hoog ligt, zullen we ons steeds maar weer inzetten en
streven en onszelf spiritueel ontwikkelen. Wanneer we kibr (trots) gaan
voelen, dan is dat de invloed van Sjeitaan. Hij test hoe sterk onze kennis
en daden zijn. Kibr is een slechte eigenschap waar we tegen moeten vechten. Het vernietigt alles wat je hebt bereikt, dus bescherm jezelf daartegen. Bedenk dat het zich via hele aanlokkelijke, verborgen en misleidende manieren presenteert. Wees dus altijd waakzaam.

Zet jezelf, je tijd en je bezittingen in
Schenk, wat je kunt missen. Spendeer geld aan je familie en aan behoeftigen, maar wees nog royaler in het uitgeven voor de zaak van de Islaam. Weet dat de tijd om je in te zetten voor de Islaam, nu is. Gebruik alles wat je tot je beschikking hebt: je tijd, je aandacht, je hart en verstand, je vermogen om te spreken, te schrijven, te redeneren. Dit alles is je door Allah (soebhanahoe wa ta´ala) geschonken; gebruik het voor de vestiging van Zijn Dien (leefwijze).
Laat je niet misleiden door je liefde voor deze wereld. Wees vergevingsgezind en behulpzaam voor je medemensen, als je de vergiffenis en genade van Allah (soebhanahoe wa ta´ala) wilt ontvangen.
Als Moslims moeten we onszelf en anderen regelmatig herinneren aan de
prioriteiten in ons leven. De voorbereiding op de ontmoeting met Allah soebhanahoe wa ta´ala) is wat ons in dit leven bezig zou moeten houden.
Iedere dag weer moeten we onszelf voornemen ons hiervoor in te zetten. Dit geeft richting en leiding aan ons hele leven aa‚¬“ een leven volgens de Qor´aan en naar het voorbeeld van onze Profeet Mohammed (sallallahoe ´aleihi wa sallem).
We zullen weten dat we daarin geslaagd zijn, als we inshaAllah de blijde
tijding zullen horen:
« O tot rust gekomen ziel! Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd
(ontvangen door Hem). En treed binnen onder Mijn dienaren. En treed binnen
in Mijn Paradijs. »
(89:27-30)


Vertaald en bewerkt door Oem Nawar (as-siraat.tk)