Bedevaart

Wanneer is iemand in staat om de bedevaart te verrichten? De bedevaart is een zuil van de islaam omdat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: “En de bedvaart naar het huis is een plicht jegens Allah voor iedereen die daartoe in staat is (Aali-˜imraan, aayah 97), en omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De islam is gebaseerd op vijf (elementen): De verklaring dat er geen andere godheid bestaat dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, het verrichten van het gebed, het geven van de zakaat, het vasten van de ramadan en de pelgrimstocht voor wie daartoe in staat is. (Boekharie & Moesliem).

De bedevaart is voor elke moslim één keer in zijn leven verplicht gesteld. In staat zijn om de bedevaart te verrichten houdt in dat een moslim gezond moet zijn, een vervoersmiddel moet hebben waarmee hij naar Mekkah kan reizen met inachtneming van de middelen die hij heeft, wat genoeg is aan geld om heen en terug te reizen boven het bedrag dat hij moet hebben om iemand te onderhouden die hij verplicht is te onderhouden.De vrouw hoort een mahâ’ram bij zich te hebben.

Wat zijn de beste daden?

De pelgrim heeft de keuze tussen âIefraad, “Qiraan” of “Tamattoe’ ”. Iefraad houdt in dat de pelgrim ieh’raam doet met de intentie alleen voor de Hâadj en niet voor de ‘Oemrah Qiraan is dat hij ieh’raam doet voor de H’adj en ook voor de ‘Oemrah. At-tamatoe’ is dat hij “ieh’raam” doet voor de ‘Oemrah tijdens de maanden van de “H’adj” (Shawaal, Doel-Qi’dah, Doel-h’iedjah) en dat hij zich daarna afdoet van de ieh’raam en dan de ieh’raam opnieuw doet voor de “H’adj” in hetzelfde jaar.

Hier zullen de handelingen van de “tamattoe’ ” besproken worden, omdat het de beste keuze is van de drie aanbiddingsvormen en omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn metgezellen heeft opgedragen om dit te doen. Als de moslim aankomt bij de “Mieqaat” (er zijn vijf Mawaaqiet zoals wordt weergegeven in afb.1) is het aanbevolen om de grote wassing te verrichten en zijn lichaam te parfumeren omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de grote wassing verrichtte bij het aandoen van de “ieh’raam” (Sah’ieh’ At-tiermidzie van Al-Albaanie (664)), en omdat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “ik parfumeerde de boodschapper van Allah voor zijn ieh’raam voordat hij de ieh’raam aan deed” (Moettafaqoen ‘Alaih — Boekharie & Moesliem). Het is ook aanbevolen om dan ook de nagels te knippen en het schaam – en okselhaar te scheren.

En dan trekt de man het ieh’raam kleed (het is een doek die men over zijn onderlichaam aantrekt en een doek die over het bovenlichaam hangt) aan, het is ook aanbevolen om sandalen te dragen zie afb 2 omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “laat iemand van jullie die de ieh’raam wil doen gebruik maken van een iezaar (doek voor het onderlichaam), riedaa-e (doek voor bovenlichaam) en sandalen dragen” (Overgeleverd door Ah’mad en authentiek gekwalificeerd door Ah’mad Chaakier (169/7).

i7ram

De vrouw doet de ieh’raam in wat zij zelf wil zolang het gepaste kleding is dat haar lichaam goed bedekt zonder zich te versieren of strakke kleding te dragen of dat zij op mannen gaat lijken. Ze hoeft zich niet aan een bepaalde kleur te houden. Ze moet zich tijdens haar ieh’raam onthouden van het dragen van Niqaab en handschoenen omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Een vrouw die ieh’raam doet draagt geen Niqaab of handschoenen” (Overgeleverd door Al-Boekhaarie). Maar ze bedekt haar gezicht zonder niqab tegen de vreemde mannen, omdat Asmaa-e bintoe Abie Bakr (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “We bedekten onze gezichten tegen de mannen tijdens de ieh’raam” (Overgeleverd door Al-h’aakiem (454/1)) en hij zei: de versie van deze hadith die van Boekharie en Moesliem komt, is authentiek, hiermee is Ad-dzahabie ook akkoord gegaan.

Al-Mawaaqiet: Locaties waar men de ieh’raam aan moet getrokken hebben en de intentie gedaan hebben.

plaatsen1. Doel-h’aliefah dat 428 km bij Mekkah vandaan ligt.

2. Al-Djoeh’fah, een dorp 10 km bij de rode zeekust vandaan, wat nu een ru:ïne is, mensen doen de ieh’raam vanaf Raabiegh dat 186 km bij Mekkah vandaan ligt.

3. Yalmam, een rivier op de weg naar Jemen en ligt 120 km bij Mekkah vandaan. Mensen doen daar tegenwoordig ieh’raam vanaf een dorp genaamd Sa’diyyah.

4. Qarnoe lmanaaziel wat nu As-Sayl Al-Kabier genoemd wordt. Het ligt 75 km bij Mekkah vandaan.

5. Daatoe ‘ierq. Wat ook Ad-darbieyyah genoemd wordt en ligt 100 km bij Mekkah vandaan en het is nu verlaten waardoor er geen weg doorheen gaat. Waarschuwing: dit zijn de Mawaaqiet voor mensen die het passeren of ze er wonen of niet. Wie geen Mieqaat treft op zijn weg doet ieh’raam als hij ter hoogte is van de dichtstbijzijnde Mieqaat. Wie zich binnen de grenzen van Al-Mawaaqiet bevindt zoals mensen in Djeddah of Mekkah doet ieh’raam vanaf de plaats waar ze zich bevinden.

Daarna dient de moslim de intentie in zijn hart te nemen om te beginnen met de ‘Oemrah. Het is toegestaan om zijn intentie in deze situatie uit te spreken, hij dient dan te zeggen: “Labbayka ‘Oemrah” of “Allaahoemma labbayka ‘Oemrah” en het beste is om dit zeggen nadat hij in of op zijn vervoersmiddel, zoals auto plaats neemt.

Zijn aan de ieh’raam twee raka’aat verbonden?

Aan de ieh’raam zijn geen twee specifieke vrijwillige rak’aat verbonden. Het is beter om na een verplicht gebed de ieh’raam te doen, omdat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit ook deed”. (Overgeleverd door Moesliem).

Wanneer is ieshtieraat toegestaan en hoe dient dit te geschiedden?

Degene die met het vliegtuig reist doet de ieh’raam zodra hij ter hoogte is van de dichtstbijzijnde Mieqaat. Het is de moslim toegestaan om een soort voorwaarde aan zijn ieh’raam te binden als hij bang is dat er iets kan gebeuren waardoor hij zijn H’adj of ‘Oemrah niet kan voltooien. Zoals ziekte of iets anders, dan zegt men na zijn ieh’raam “ien h’abasani h’aabiesoen famah’allie h’aythoe h’abastanie”

du3a1

Betekenis: “Als ik gestopt of belemmerd wordt, dan zal de laatste locatie zijn (waar ik eindig) de plek dat U mij hebt onderbroken”. Het voordeel van deze voorwaarde is dat men geen boetedoening verschuldigd is als hij zijn ‘Oemrah niet voltooit.

du3a2

Na het aantrekken van de ieh’raam is het de moslim aan te raden om veel Talbieyyah te doen. Dit, omdat het vermeld is in de Soennah. De Talbieyyah luidt als volgt: “labbayka llaahoemma labbayk, labbayka laa sharika laka labbayk, ienna lh’amdah wa n-nimata laka wal moelk laa sharieka lak”

O, Allah ik kom Uw oproep na. O Allah, ik kom Uw oproep na U hebt geen deelgenoten. Alle lof en alle gunsten zijn van U. U hebt geen deelgenoten”. mannen verheffen hun stemmen hiermee, vrouwen doen dit op een lage toon.

Wanneer houdt de pilgrim op met “Talbieyyah”?

Zodra men bij de Ka’bah aankomt stopt hij met de Talbieyyah en doet de iedthebaa’ (zijn gehele lichaam bedekken behalve zijn rechterarm en schouder) omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) tawaaf deed met iedthebaa’ zoals in de Sah’ieh’ Aboe Daawoed van Al-Albaanie staat (1658).

i7ram2

Wat doet iemand die niet in staat is om de zwarte steen te kussen?

Vervolgens heeft hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de zwarte steen met zijn rechterhand aangeraakt (erover heen gestreken) en gekust daarbij zeggende: (Allaahoe Akbar — Allah is Groot) (Overgeleverd door Al-Boekhaarie). Indien hij niet in staat was om het te kussen omdat het druk was dan raakte hij het aan met zijn hand en kuste daarna zijn hand (Boekharie en Moesliem). Indien dit laatste ook niet gedaan kan worden dan dient men het met iets aan te raken wat hij in handen heeft (zoals een wandelstok) of iets dergelijks en datgene te kussen. Als dit ook niet mogelijk is dan moet hij er recht tegenover gaan staan en met zijn hand(palm) ernaar wijzen —zonder dat hij deze kust – zeggende: “Allaahoe Akbar” (Overgeleverd door Boekharie). Zie afb4.

Vervolgens dient men zeven keer om de Ka’bah heen te lopen en begint elk rondje bij de zwarte steen en eindigt ermee, kust het en raakt het terwijl hij de Takbir doet elke keer als hij het passeert. Als hij het niet kan aanraken dan dient hij er elke keer naar te wijzen (met de handpalm) zonder iets te kussen, met Takbir — zoals eerder aan de orde is gekomen – dit doet hij ook tijden de 7de ronde.

ka3ba

Wat is toegestaan om te doen bij de “Yamaanie hoek”

Wat de yamaanie-hoek betreft, deze dient men elke keer met zijn rechterhand aan te raken zonder Takbir (overgeleverd door Boekharie en Moesliem), zoals op afb4 aangegeven is. Als men niet in staat is om het aan te raken doordat het druk is dan is dient hij er niet naar te wijzen en ook geen Takbir te doen maar dient zijn tawaaf te vervolgen.

Het is toegestaan om in de afstand tussen de yamaanie-hoek en de zwarte steen het volgende te reciteren: ”Rabbanaa aatiena fie d-doenya h’asanatan wa fiel aakhieratie h’asanatan wa qiena ‘adaaba n-naar”. (Sah’ieh’ Aboe Daawoed (1666) zoals in afb 4 aangegeven is.

Is er voor de “tawaaf” een speciale dhikr?

Aan de tawaaf is geen bepaalde dhikr verbonden als de moslim wat Qor-aan reciteert of een paar smeekbedes opzegt of Allah gedenkt dan is het geen probleem.

Wat is de manier van het snel lopen tijdens tawaaf?

Voor de man is het volgens de Soennah aangeraden om zijn pas te versnellen in de eerste drie rondes van de tawaaf dit heet “Ar-raml” en houdt in dat iemand zijn pas versnelt waarbij de stappen dicht bij elkaar zitten, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit ook deed. (Boekharie en Moesliem).

De moslim dient in een staat van reinheid te verkeren tijdens zijn tawaaf, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de kleine wassing heeft gedaan voordat hij aan de tawaaf begon. (Boekharie en Moesliem).

Wat doet degene die twijfelt of hij drie of vier keer de “tawaaf” heeft gedaan.

Als een moslim twijfelt aan het aantal rondjes die hij omgelopen heeft, dient hij op het zekere te bouwen, dit houdt in dat hij het minimum als basis moet nemen, dus als hij twijfelt of hij drie of vier rondjes heeft gedaan dan dient hij hier drie van te maken voor de zekerheid en dient hij de rest af te maken.

Wat doet de pelgrim als hij niet kan bidden achter de “Maqaam” van Ibrahiem (vrede zij met hem).

Wanneer men klaar is met de tawaaf, dient men in de richting van Maqaam Ibrahiem te lopen reciterend: “Neemt de plaats van Abraham als een plaats voor gebed”. (Soerat Al-Baqarah, aayah 125).

du3a3

Transcriptie: “Wa t-takhiedoe mien maqaamie Ibraahiema moesallaa”

Vervolgens bidt men twee Raka’s achter deze plaats nadat de iedthiebaa’ weggehaald is en het kleed op de schouders gezet is (zoals in afb 4).

Het is volgens de Soennah om in de eerste rak’a het volgende te reciteren: “Zeg: (O Mohammed): “O ongelovigen..”(soerat Al-Kaafieroen). En in de tweede rak’a leest men “Zeg: “Hij is Allah, de Enige (Soerat Al-ikhlaas).” (Overgeleverd door Moesliem).

Soerat Al-Kaafieroen (109).

kafiroen

Transcriptie:

“Qoel yaa ayyoeha l-kaafieroen. Laa a’boedoe maa ta’boedoen. Wa laa antoem ‘aabiedoena maa a’boed. Wa laa ana ‘aabiedoen maa ‘abadtoen. Wa laa antoem ‘aabiedoena maa a’boed. Lakoem dienoekoem wa lieya dien.

Vertaling van de betekenis:

“Zeg (O Mohammed): “O ongelovigen. In aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid. En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. Daarom, voor jullie jullie godsdienst en voor mij mijn godsdienst.

Soerat Al-ikhlaas (112).

iglas

Transcriptie:

“Qoel hoewa llaahoe ah’ad.Allaahoe s-samad. Lam yalied wa lam yoelad. Wa lam yakoen lahoe, koefoewan ah’ad”.

Vertaling van de betekenis:

“Zeg: ”Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwerkt en is niet verwerkt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.

Als de moslim niet in staat is om achter de “Maqaam” te bidden wegens drukte dan dient hij dit elders te doen in de moskee. Na zijn gebed bij de “Maqaam” is het aanbeloven om van Zamzam water te drinken en vervolgens richting de zwarte steen te lopen om het met zijn rechterhand aan te raken. (Overgeleverd door Moesliem). Als dit niet mogelijk is dan is er niks aan de hand.

Wat is aanbevolen om te zeggen als men zich wendt tot de “Safa”

Dan richt de moslim zich naar de “Safa”. het is toegestaan bij het naderen ervan het volgende te reciteren: “Voorzeker, “Safa”a en Marwah zijn onder de tekenen van Allah. Er rust derhalve op hem, die de H’adj (pelgrimstocht) doet, of (of soms) de ‘Oemrah verricht, geen blaam, indien hij om beiden (heen) loopt. En wie vrijwillig goed doet, voorzeker, Allah is Waarderend, Alwetend.” (Soerat Al-Baqarah aayah 158).

Men zegt daarna: “Wij beginnen waarmee Allah (Geprezen en Verheven is Hij) begonnen is”. het is aanbevolen om de “Safa” te bestijgen en zich naar de Qiblah te richten en de handen te verheffen “zoals in afb 5” en dan te zeggen met een luide stem: “Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar, laa ielaaha iella laah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh’amdoe wa hoewa ‘alaa koellie chay-ien qadier, laa ielaaha iela laahoe wah’dah, andjaza wa’dah, wa nasara ‘abdah, wa hazama lah’zaaba wah’dah ”

du3a4

“Allah is groot, Allah is groot, Allah is groot. Er is geen godheid naast Allah, de Enige die geen deelgenoten heeft, tot hem behoort de heerschap, en aan hem behoort de lofprijzing, en Hij is in staat in alles. Er is geen godheid naast Allah, de Enige, hij heeft zijn belofte nagekomen, en zijn dienaar laten overwinnen, en Hij alleen, heeft de bondgenoten neerslaan”.

Vervolgens mag men smeekbedes die men wenst in stilte doen en dan de voorgaande dhikr de 2de en de 3de keer herhalen en daarna mag men geen smeekbedes meer doen. (Overgeleverd door Moesliem.)

Hierna loopt men aar de “Marwa”, het behoort tot de Soennah om de pas te versnellen tussen de twee groene vlaggen in de loopbaan. Wanneer men de “Marwa” bereikt is het toegestaan om hetgeen wat bij de “Safa” gereciteerd is te herhalen. (Tegenover Qiblah staan handen opheffen dhikr en smeekbedes die we hiervoor hebben behandeld).

Men gaat op deze manier te werk bij elke baan. Aan het eind van de zevende baan doet hij niet hetgeen wat eerder vermeld is.

safa

Is er aan de “Sa’y” een bepaalde dhikr verbonden en wat dient men te doen al er geroepen wordt tot het gebed tijden “Sa’y”

Voor het lopen tussen “Safa” en “Marwa” is er geen speciale dhikr maar het is de moslim volgens de Shari’ah toegestaan om dhikr en smeekbedes te doen welke hij wil. Men kan de Qor-aan lezen dan is dat geen probleem. Het is de moslim aanbevolen om tijdens het lopen tussen “Safa” en “Marwa” in een staat van rituele reinheid te verkeren. Als er geroepen wordt tot het gezamenlijke gebed terwijl men bezig is met “Sa’y” (lopen van Safa naar Marwaa) dan dient men mee te bidden en daarna de “Sa’y” af te ronden.

Als de moslim klaar is met de “Sa’y” dan dienen de haren geschoren te worden of kort geknipt te worden. Het kort knippen is in dit geval beter dan het scheren, zodat de haren bij de “H’adj” geschoren kunnen worden. Het kortknippen dient over het hele hoofd plaats te vinden, het is niet genoeg om dit van bijv. één kant te doen. De vrouw hoeft niet haar haar te scheren, maar dient een vingerlengte van elke vlecht of kant af te knippen. Dit omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Vrouwen hoeven het hoofdhaar niet te scheren maar moeten wel ervan knippen” (Sah’ieh’ Aboe Daawoed — 1748-).

Na het scheren of knippen van het hoofdhaar zijn de handelingen van de ‘Oemrah afgelopen. De moslim ontdoet zich van zijn ieh’raam totdat hij weer ieh’raam moet doen voor de “H’adj” op acht Doel-h’iedjah.

Als het 8ste Doel-h’iedjah is, wat ook genoemd wordt als “yawmoe t-tarwieyyah” (die dag is zo genoemd omdat de mensen op die dag water ging halen omdat er toen der tijd geen water was in “Miena”), doet de moslim ieh’raam voor “H’adj” vanaf de plaats waar hij zich bevindt. De ieh’raam dient op dezelfde wijze als bij ‘Oemrah gedaan te worden, zoals de grote wassing, zich parfumeren….etc. Vervolgens dient men richting “Miena” te gaan en daar te verblijven waar men de Dohr, Al-‘asr, Al-Maghreb, Al-‘iesha en Al-Fadjr gebeden bidt. Elk gebed dient hij tijdig te doen en gebeden met vier rak’as mag hij afkorten (dus dat men de Dohr, ‘Asr en ‘iesha twee rak’as bidt i.p.v. twee).

Als de zon van (9 doel h’iedjah en dat is de dag van ‘Arafah) opkomt gaat hij naar ‘Arafah. Het behoort dan tot de Soennah om in Namierah te blijven (deze grenst aan ‘Arafah) zoals in afb 6. Men dient daar te blijven tot de middag, waarbij de imaam of iemand die de mensen vertegenwoordigt een toespraak over hun situatie geeft. Hij legt de pelgrims uit wat volgens de shari’a toegestaan is op die dag voor en wat erna zal komen aan handelingen, vervolgens bidden de pelgrims de Dohr en ‘Asr gezamenlijk en twee i.p.v vier rak’as. Vervolgens dient men op het gebied van te staan.

Het is toegestaan om in heel ‘Arafah te staan behalve “Batnoe ‘Oernah” (en dit is een riviersloot tussen ‘Arafah en Moezdaliefah, zoals in afb 6 te zien is) omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei:” ‘Arafah is al geheel een staanplaats en neem afstand van Batnoe ‘Oernah”. (Overgeleverd door Al-h’aakiem (462/1) en authentiek gekwalificeerd door Al-Arnaa-oet in zijn commentaar op “Sharh’ moeshkiel Al-aathaar van At-tah’aawie” (229/3))

plattegrond

Het is de pelgrim toegestaan om achter de ‘Arafah-berg te staan richting de Qiblah (het wordt ten onrechte “de berg van barmhartigheid” genoemd en heeft niets speciaals boven iets anders op het ‘Arafah gebied. Het is daarom niet toegestaan om het te bestijgen of zegening te zoeken bij zijn rotsen zoals onwetenden doen) zoals te zien is op afb 7. Omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit heeft gedaan. (Overgeleverd door Moesliem), indien dit mogelijk is. Men dient zijn best te doen in het reciteren van gepaste Dhikr en smeekbedes. Wat hierover overgeleverd is, is de volgende overlevering van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “De beste smeekbeden (die verricht worden) zijn (de smeekbeden) die op de dag van ‘Arafah gedaan worden, en het beste wat ik heb gezegd en de profeten voor mij is: (laa iellaaha iella llaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh’amdoe yoeh’yie wa yoemiet wa hoewa ‘alaa koellie shay-ien Qadier)”. (Overgeleverd door Tiermiedhzie en goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-mieshkaat (797/2).

arafa

Het is de pelgrim aanbevolen om zijn stilstaan in ‘Arafah op zijn vervoermiddel te doen, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) stilstond op zijn kameel”. (Sah’ieh’ An-nasaa-ie van Al-Albaanie (2813)) en in onze tijd is in plaats van vee de auto gekomen dus hij kan in zijn auto blijven mits het uitstappen beter is voor zijn onderdanigheid en concentratie. Het is de pelgrim niet toegestaan om ‘Arafah te verlaten op weg naar Moezdaliefah voordat de zon ondergaat.

Als de pelgrim niet voor middernacht in Moezdaliefah aankomt wat moet hij dan doen?

Als de zon onder is dan gaan de pelgrims in rust en met veel Talbieyyah onderweg naar Moezdaliefah. Wanneer zij in Moezdaliefah arriveren bidden zij het Maghreb-gebed drie rak’as en het ‘ieshaa-e-gebed twee rak’as samen met één adaan (oproep tot het gebed) voor de gebeden gezamenlijk en de ieqaamah (oproep om te staan voor het gebed) voor elk gebed apart. Dit dient direct als ze aankomen zonder vertraging (als men Moezdaliefah niet bereikt voor middernacht dan dient het gebed onderweg verricht te worden uit vrees dat de tijd van het gebed zal verstrijken) verricht te worden.

Vervolgens overnachten de pelgrims in Moezdaliefah totdat ze er de fadjr gebed verrichten, Vervolgens is het volgens de Soennah, dat zij staan bij de “Mash’ar Al-h’araam” (en dit is nu de moskee in Moezdaliefah zoals in afb 6 wordt weergegeven) zich gericht richting de Qiblah. Zij dienen dan veel Dhikr en smeekbedes met het verheffen van de handen totdat het daglicht zich verspreidt (zie afb 6). Omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), dit ook heeft gedaan. (Overgeleverd dor Moesliem).

Het is voor iemand die vrouwen of zwakkeren bij zich heeft, toegestaan om Moezdaliefah te verlaten richting Miena als 2/3 van de nacht is verstreken, dit omdat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft mij met de zwakkeren weggestuurd van Djam’ in de nacht”. (Boekharie en Moesliem). (Djam’ is Moezdaliefah. Het is in de hadith Djam’ “samengevoegd” genoemd omdat de pelgrims er Maghreb en ‘ieshaa-e gebeden samenvoegen).

Moezdaliefah is als geheel een standplaats, maar de Soennah schrijft voor om te staan bij de Mash’ar Al-h’araam, zoals eerder aan de orde is gekomen, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Ik stond (sta) hier en Moezdaliefah is als geheel een standplaats) Overgeleverd door Moesliem.

Vervolgens gaan de pelgrims met veel Talbieyyah onderweg richting Miena. Zij dienen dan snel te lopen als zij gearriveerd zijn bij de rivier Moeh’assier (dit is een rivier tussen Miena en Moezdaliefah (zoals in afb 6 te zien is). Deze rivier is zo genoemd omdat de olifant van Abrahah erin is vast komen te zitten en dus stilstond. Het is een plaats van bestraffing dus is het volgens de Soennah toegestaan om er sneller te gaan lopen. Men dient zich daarna richting de grote “Djamarah” te trekken (dit wordt tevens djamaratoe l-‘aqabah), de pelgrims dienen het te bekogelen met zeven steentjes (deze steentjes dienen vanuit Moezdaliefah of Miena meegenomen worden) elke steen heeft de maat van een doperwt zoals in afb 8, weergegeven is.

steentjes

Wat als de steen uit de “h’awd” komt nadat het erin is gevallen en is het toegestaan om smeekbedes te doen na het gooien van de grote “Djamarah”?

Bij elke steenworp dient de pelgrim zijn hand te verheffen zeggende: (Allaahoe Akbar), het is aanbevolen dat hij dit vanuit het midden van het veld doet. Staand moet Mekkah aan zijn linkerkant liggen en Miena aan zijn rechterkant zoals in afb 9, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit heeft gedaan. (Overgeleverd door Moesliem). Verder is het verplicht dat de stenen in de kuip binnen de kuip vallen — het is geen probleem als de steen uit de kuip komt als het er eenmaal in is gevallen – maar als het op de paal of de contouren van de kuip komt en het valt niet in de kuip, dan is dit niet voldoende.

sitan

Wanneer is het tijd voor het slachten (van het offerdier)?

Na het werpen van de steentjes, slacht de pelgrim (wie van buiten Mekkah komt) zijn offer. Het is hem aanbevolen om ervan te eten en een gedeelte ervan als gift te geven en een andere gedeelte als liefdadigheid. Het slachten is tot zonsondergang van 13 doel h’iedjah mogelijk dit met de mogelijkheid om ook s´avonds te slachten, maar het beste is zo snel mogelijk te slachten na het gooien van “Djamaratoe l-‘aqabah” op de dag van het offerfeest, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit deed. (Wanneer de pelgrim niet in staat is om een offer te vinden, dient hij drie dagen te vasten tijdens zijn verblijf in “H’adj” het is beter voor hem om dat op de 11de, 12de en 13de te doen en als hij terug is gekeerd naar zijn land van herkomst dan dient hij daarnaast nog zeven dagen te vasten.)

Na het slachten van het offer dient de pelgrim zijn hoofdhaar te scheren of het kort te knippen. Het scheren is echter beter omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een drie keer vergiffenis smeekte voor de mensen die hun hoofdhaar scheerden en één keer voor de mensen die het kort knipten. (Boekharie en Moesliem).

Na het werpen van “djamarat Al-‘aqabah” is het de pelgrim toegestaan om zijn hoofdhaar te scheren of kort te knippen. Daarnaast zal de moslim alles weer toegestaan worden wat hem tijdens zijn ieh’raam verboden was, behalve gemeenschap met zijn echtgenote. Dit wordt “At-tah´alloel Al-awwal” “de eerste vrijstelling en toestemming op bepaalde zaken te doen” dan begeeft de pelgrim zich richting Mekkah — nadat hij zich parfumeert – om “tawaaf Al-iefaadah” te verrichten. Allah de Verhevene (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: “Laat hen dan hun vuilheid verwijderen en hun geloften vervullen en een omgang maken om het oude Huis (Kaaba).” (Soerat Al-H’adj, aayah 29). En omdat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “ik parfumeerde de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) voor zijn “Ih’laal”(zodat alles toegestaan voor hem wordt), voordat hij de tawaaf deed om het huis (kabaa)” (Boekharie en Moesliem). Vervolgens doet hij na deze tawaaf de “Sa’y” (lopen van Safa en Marwa) van de H’adj.

Na deze tawaaf is de pelgrim alles toegestaan wat hem voorheen tijdens ieh’raam verboden was, ook geslachtsgemeenschap. Dit wordt dan “At-tah’aloel At-taam” (volledige toestemming om alles te doen wat in de ieh’raam periode verboden was).

Het is het beste voor de pelgrim om de voorgaande handelingen in volgorde te doen zoals weergegeven (werpen van steentjes, scheren of kortknippen, het offeren van een schaap en daarna “tawaaf Al-iefaadah”) maar als hij de volgorde omgooit dan is het geen probleem.

Vervolgens gaat de pelgrim terug naar Miena om daar (11 en 12 doel H’iedjah met hun nachten) te verblijven. Als men “Ta’adjoel” “versnellen” wil (is er hier de voorwaarde aan gekoppeld, Miena te verlaten voor zonsondergang), of (11, 12 en 13 doel H’iedjah met hun nachten) als hij “ta-akhoer” “verlaten” wil doen. Dit is beter dan “ta’adjoel”, omdat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: “Maar wie na twee dagen zich haast (om te vertrekken) het zal voor hem geen zonde zijn en wie achterblijft, ook voor hem zal het geen zonde zijn. Dit geldt voor hem, die God vreest.” (Al-Baqarah, aayah 203).

Elke dag van deze dagen moet hij de alle drie Djamaraat gooien na de middag, dit n.a.v. de hadith van Ibn ‘Oemar in Boekharie hij zei: “Wij wachtten totdat de zon een andere stand neemt (de middag)”. Beginnend bij de kleine dan de middelste en dan de grote djamarah. Bij elke djamarah dient men zeven steentjes te werpen met Takbir bij het gooien van elke steen.

Het behoort tot de Soennah voor de pelgrim om na het bekogelen van de kleine Djamarah dat hij zich ervan afwendt op een plek waar hij niet geraakt kan worden en dan richting de Qiblah gaat staan en een lange smeekbede doet met verheffende handen. Zoals in afb 10 te zien is.

sitanall

Het behoort ook tot de Soennah voor de pelgrim, nadat hij de steentjes heeft geworpen bij de middelste Djamarah dat hij zich ervan afwendt en het aan zijn rechterkant laat en dan een lange smeekbede doet met verheffende handen zoals in afb 10 te zien is. De grote Djamarah (de Djamarah van Al’Aqabah) bekogelt hij en blijft niet staan omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit ook op deze wijze verricht heeft. (Overgeleverd door Al-Boekhaarie).

Nadat de pelgrim klaar is met zijn “H’adj” en beslissing heeft genomen om terug te keren naar zijn familie dient hij Tawaaf te doen (wat tawaaf Al-wadaa’ genoemd wordt). Men dient Mekkah daarna direct te verlaten. Omdat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De mensen zijn bevolen om het (als) laatst bij het huis (Ka’bah) te doen. Voor de vrouw die in haar menstruatieperiode zit, is dit verplicht” (Boekharie en Moesliem). De menstruerende vrouw hoeft geen “Tawaaf Al-wadaa’ ” te doen.

Verschillende belangrijke vragen (zaken)

De “H’adj” van degene die nog niet volwassen is is legitiem. Omdat een vrouw een jongen naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft opgeheven en zei:”O profeet van Allah is er voor hem een “H’adj” (geldig)? Toen zei de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Ja, en jij hebt een beloning”. (Overgeleverd door Moesliem). Maar deze pelgrimstocht zal hem geen vrijstelling geven voor de “H’adj” dat voorgeschreven is voor degene die Moekallaf is omdat hij nog niet Moekallaf is. Zo’n persoon is verplicht om de “H’adj” te doen nadat hij de puberteit bereikt heeft.

De voogd van het kind (die niet moekallaf is) verricht de handelingen die niet door het kind verricht kunnen worden. Zoals het werpen van stenen bij Al-Djamaraat…etc

Een menstruerende vrouw doet alle handelingen van “H’adj” behalve de tawaaf om het huis tenzij haar menstruatie stopt en zij de grote wassing heeft verricht, dit geldt ook voor de vrouw die in de geboorte nabloedingperiode zit.

Voor de vrouw is het gebruik maken van de pil toegestaan om de menstruatieperiode te vertragen zodat zij dit niet tijdens “H’adj” krijgt.

Het is toegestaan dat iemand “het bekogelen van Djamarah” namens een oudere of een vrouw doet als zij dit niet aankunnen. De gemachtigde begint eerst met zichzelf en daarna doet hij dit namens degene die hem gemachtigd heeft en zo doet hij het bij de rest van de “Djamarah”.

Degene die overlijdt en de middelen niet had om “H’adj” te verrichten en nooit “H’adj” heeft verricht mag er van zijn erfenis namens hem “H’adj” gedaan worden, als één van zijn naasten vrijwillig “H’adj” namens hem doet dan is dit geen probleem.

Het is een oudere of een zieke waarvan de ziekte ongeneselijk is toegestaan om iemand te machtigen om namens hem “H’adj” te verrichten, met de voorwaarde dat deze gemachtigde reeds een “H’adj” voor zichzelf heeft verricht.

Verboden zaken tijdens “ieh’raam”

  • Het is degene die ieh’raam heeft niet toegestaan om het volgende te doen:
  • Iets van zijn haar of nagels te knippen
  • Dat hij zijn kleed of zijn lichaam parfumeert
  • Dat hij zijn hoofd bedekt met iets wat erop komt zoals een hoed, doek e.d
  • Dat men in een huwelijk treed trouwt of een huwelijkscontract vaststelt voor iemand anders of een huwelijksaanzoek doet.
  • Dat hij geslachtsgemeenschap heeft
  • Dat hij voorspel doet (dus dingen die voorafgaan aan geslachtsgemeenschap zoals het strelen of kussen) met lusten
  • Dat een man iets draagt dat genaaid is. Dit is kleding die gemaakt is op de maat van het lichaam of een deel daarvan, zoals een gewaad, hemd of een broek e.d. Dit verbod geldt alleen voor mannen —zoals eerder aan de orde is geweest –
  • Dat men op jacht gaat een wilddier doodt zoals gazelle, konijn, wilde muis e.d

Degene die iets van het bovenstaande heeft gedaan uit onwetendheid of vergeetachtigheid of onbedrukt werd om het te treffen, op hem zal er geen zonde geschreven worden en hij hoeft geen boetedoening te doen.

Wat betreft degene die het bewust heeft gedaan treft — moge Allah ons behoeden – of uit noodzaak: dan dient hij de geleerden te vragen wat hij als boetedoening moet geven.