Geloof in de engelen

Geloof in de engelen

Uitleg van de Pilaren van Imaan door Shaikh Muhammed ibn Salih Al-‘Uthaymien

De engelen vormen een onderdeel van het onwaarneembare. Zij zijn door Allah geschapen en zij aanbidden Hem. Zij bezitten geen eigenschappen die hen tot goden of heren maken. Allah heeft hen van licht geschapen en Hij heeft hun de gunst geschonken om Hem op elk moment te gehoorzamen. Hij heeft ze de macht gegeven om Zijn bevelen te dragen en na te komen.

“Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En degenen die met Hem zijn (de engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. ” Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en versagen niet.” [1]

Zij zijn zo talrijk dat alleen Allah hun aantallen kent. Al-Boekharie en Moesliem hebben overgeleverd dat Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd, terwijl hij het verhaal van de hemelreis van de profeet vertelde, dat Al-Bait al-Ma’moor [2] werd verheven voor de profeet in de hemel, zodat hij deze kon aanschouwen. Elke dag bidden er 70.000 engelen in dit Huis, en als ze daar klaar mee zijn komen zij er nooit in terug (dit toont ons hoe talrijk de engelen zijn).

Geloof in de engelen bestaat uit vier onderdelen:

1. Geloven in hun bestaan.

2. Geloven in hetgeen ons verteld is over hun namen, zoals Djiebriel, en ook geloven in andere engelen over wie we niet geïnformeerd zijn betreffende hun namen.

3. Geloven in hetgeen ons verteld is over hun eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is de beschrijving van (Djiebriel). De profeet heeft ons verteld dat hij Djiebriel (vrede zij met hem) heeft gezien in de gedaante waarin Allah (Glorieus en Verheven is Hij) hem heeft geschapen. Hij had zeshonderd vleugels en groter dan de horizon. De engelen kunnen van gedaante veranderen op het bevel van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). Zij kunnen de gedaante van een man aannemen. Allah zond Djiebriel (vrede zij met hem) naar Mariam en hij kwam naar haar toe in de gedaante van een man. Hij werd ook naar de profeet Mohammed gezonden, terwijl hij met zijn metgezellen zat, in de gedaante van een man die spierwitte kleding droeg en gitzwart haar had. Hij was een vreemdeling voor de metgezellen, alhoewel er geen enkel spoor aan hem te zien was dat hij gereisd had. Hij zat naast de profeet en plaatste zijn knieën tegen die van de profeet en plaatste zijn handen op de dijen van de profeet . Hij ondervroeg de profeet over Islaam, Imaan, Ih’saan [3] en het Laatste Uur en zijn tekenen. De profeet antwoordde hem. Daarna verliet Djiebriel hem. De profeet zei tegen zijn metgezellen: “Dit was Djiebriel, hij is gekomen om jullie in jullie religie te onderwijzen.” [4] Ook heeft Allah (Glorieus en Verheven is Hij) engelen naar Ibrahiem en Loet (vrede zij met hen) gezonden, in de gedaante van een man.

4. Geloven in de taken die zij uitvoeren op Allah’s bevel. Zij prijzen Allah (Glorieus en Verheven is Hij) en aanbidden Hem op elk moment zonder enige verveling of vermoeidheid. Sommige engelen hebben speciale taken die ze moeten volbrengen: Djiebriel (vrede zij met hem) is de eervolle engel die Allah (Glorieus en Verheven is Hij) neer zendt met de openbaring aan de profeten en boodschappers (vrede zij met hen). Miekaa-iel (vrede zij met hem) is de engel die toezicht houdt op regen en vegetatie, op Allah’s bevel. Israafiel (vrede zij met hem) is de engel die op de Hoorn moet blazen wanneer het Uur (de Laatste Dag) is aangebroken en de doden verrezen moeten worden. Maalik (vrede zij met hem) is de bewaker en toezichthouder van de Hel. De engel des doods (vrede zij met hem) neemt de zielen in tijdens de dood. Er zijn engelen die toezicht houden op foetussen in de baarmoeder. Wanneer een foetus vier maanden oud is, zendt Allah (Glorieus en Verheven is Hij) een engel neer en beveelt hem de voeding, maximale leeftijd, daden van de foetus te noteren en of het ellendig (naar de Hel voorbestemd) of gelukkig (naar het Paradijs voorbestemd) zal zijn. Er zijn engelen die de daden van de mensen registreren. Zij hebben een registratie van de daden van iedereen. Er zijn twee engelen voor elk persoon, de een aan de rechterkant en de ander aan de linkerkant. Er zijn weer andere engelen die de doden ondervragen wanneer zij zich in hun graven bevinden. Twee engelen komen naar alle dode personen en vragen elk van hen over de Heer die zij aanbaden, de religie die zij volgden en de boodschapper die zij gehoorzaamden.

Belang van het geloof in de engelen:

Allah’s Macht, Sterkte en Kracht leren kennen. De gehele kracht van de schepping is een Teken van de Kracht van de Schepper.

Dank betuigen aan Allah omdat Hij (Glorieus en Verheven is Hij) zorgt voor de mensheid. Hij heeft engelen aangesteld om ze te beschermen, hun daden te noteren en andere belangrijke taken te vervullen.

Houden van de engelen omdat zij waarachtige aanbidders zijn van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). Sommige afgedwaalde mensen verwerpen het bestaan van de engelen in een lichamelijke gedaante. Zij beweren dat de engelen slechts de goede machten zijn van de schepselen. Dit is een directe afwijzing van het Boek van Allah, de Soennah van Zijn boodschapper en de Idjmaa’ (consensus, eenheid van gevoelens) van de moslims. Allah (Glorieus en Verheven is Hij) heeft gezegd, wat vertaald het volgende betekent: “Alle lof zij Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels” [5]

“En als jij (het) zou kunnen zien, wanneer de engelen (de zielen van) degenen die ongelovig zijn wegnemen, (en hoe) zij hun gezichten en hun ruggen slaan (en zeggen): ‘Proeft de bestraffing van het branden!’” [6]

“”En als jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de onrechtvaardigen in doodsstrijd en hoe de engelen hun handen naar hen uitstrekken (terwijl zij zeggen): ‘Geeft jullie zielen op!’” [7]

“En de voorspraak baat bij Hem niet, behalve aan wie Hij toestemming heeft gegeven. Totdat, wanneer de angst van hun harten is weggenomen, zij zeggen: ‘Wat heeft jullie Heer gezegd?’ Zij zeggen: ‘De Waarheid.’ En Hij is de Verhevene, de Grootste.” [8]

“”En de engelen treden bij hen binnen door iedere poort. ” (Zeggend): ‘Salaamoen alaikoem bima shabartoem.’ (Vrede zij met jullie wegens jullie geduldig zijn) Het is de beste eindbestemming.” [9]
De boodschapper van Allah heeft gezegd, wat vertaald betekent: “Wanneer Allah (Glorieus en Verheven is Hij) van een dienaar houdt, roept Hij (Djiebriel) en zegt: “Allah houdt van die en die (persoon), houdt daarom van hem.” Dan zal (Djiebriel) van hem houden. Daarna roept (Djiebriel) de bewoners van de hemel en zegt: “Allah houdt van die en die, houdt daarom van hem.” Dan zullen de bewoners van de hemel van hem houden. Daarna zal hem acceptatie (onder de gemeenschap van de gelovigen) verleend worden op aarde.” [10]

“Wanneer de dag van Vrijdag aanbreekt, staan er engelen bij elke poort van de Masdjid (moskee). Zij noteren de eerste dan de volgende (persoon die naar de Masdjid komt). Wanneer de Imam zit (wachtende totdat de gebedsoproep is geëindigd zodat hij de toespraak kan beginnen), sluiten zij de boeken en komen dan luisteren naar de Dhikr (de gedachtenis aan Allah (Glorieus en Verheven is Hij) die de vrijdagstoespraak bevat).” [11]

De bovenstaande teksten zijn duidelijk in hun betekenis dat de engelen lichamelijke gedaantes bezitten en niet een toestand van de geest zijn, zoals de afgedwaalden beweren. De ware betekenis van deze teksten, die verklaren dat de engelen in een lichamelijke gedaante bestaan, wordt door de gehele Oemmah geaccepteerd.
__________________________________________________ ___

[1] Soerat Al Anbiyaa’ (21), ayaat 19-20
[2] Het Huis in de hemel dat altijd bewoond is, bedoeld voor de bewoners van de hemel, net zoals de Ka’bah voor de bewoners van de aarde.
[3] uitmuntendheid in het geloof.

[4] Moesliem.
[5] Soerat Faathir (35), aayah 1.
[6] Soerat Al-Anfaal (8.), aayah 50.
[7] Soerat Al-An’aam (6), aayah 93.
[8] Soerat Saba’ (34), aayah 23.
[9] Soerat Ar-Ra’d (13), aayah 23-24.
[10] Al-Boekhaarie.
[11] Al-Boekhaarie en anderen.