Het gebed

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de voorbereiding op het gebed tot hoe het gebed uitgevoerd dient te worden. Klik op het onderwerp om er naar toe geleid te worden.

1. Voorbereiding tot het gebed

2. Reinheid

3. Het gebed

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding tot het Gebed

Reinheid

Zorg ervoor dat je in staat van reinheid bent vooraleer het beginnen van het gebed. Meer informatie vind je bij Reinheid.

De kleding

Voor de vrouw mag enkel het gezicht en de handen zichtbaar zijn gedurende het gebed. In principe hoort zij dezelfde kledingregels in acht te nemen wanneer zij in het bijzijn is van Niet-Mahram mannen. Met andere woorden ook tijdens het gebed hoort de vrouw De correcte hidjâb in acht te nemen.
Voor de man geldt dat hij het gedeelte tussen de navel en de knieën moet bedekken.

De Qiblah

Het gebed dient verricht te worden in de richting van de Qiblah. Dit houdt in dat je je richt naar de Kâ’bah in Mekkah, waar je je ook mag bevinden op deze aarde. Wanneer je niet weet wat de richting van de Qiblah is, dan dien je op zijn minste moeite te doen om erachter te komen wat de richting van de Qiblah is. Wanneer het alsnog niet mogelijk is om de richting van de Qiblah te weten te komen dan dien je op je eigen verstand af te gaan. Bidt dan in de richting waarvan jij denkt dat het de Qiblah is en als Allah het wil dan zal hij jouw gebed aanvaarden.

De Soetrah

De soetrah is een woord dat in deze context gebruikt wordt om een voorwerp aan te duiden waarmee je aangeeft dat men zich niet tussen jou en dit voorwerp mag begeven tijdens het gebed. Iemand die langs wil lopen mag dit niet doen tussen jou en de soetrah in. Hij moet dus om de soetrah heen lopen. Dit is meestal wanneer men alleen bidt. Indien je in de moskee bid dan is de imam die voor je staat de soetrah. En de imam hoort ook een soetrah voor zich te hebben. (meestal de muur)

De intentie

Je gebed is pas geldig wanneer je de stilzwijgende intentie hebt voor het uitvoeren van het desbetreffende gebed. De Profeet (saws) heeft gezegd: “Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn bedoelingen samenhangt” Het is echter niet toegestaan om de intentie uit te spreken, dit is een innovatie binnen de islam. Intentie vind plaats in het hart.
De Adhân (De 1ste gebedsoproep) Wanneer de tijd voor het gebed aanbreekt, worden de Moslims opgeroepen tot het verrichten van het gebed. Men noemt dit de Adhân en gaat als volgt.

 • 4 x Allâhoe Akbar
  (4 x Allah is de grootste)
 • 2 x Asjhadoe La Ilaha Il Allah
  (2 x Ik getuig dat er geen God is dan Allah)
 • 2 x Asjhadoe Anna Moehammadan RasoelAllah
  (2 x Ik getuig dat Moehammed zijn boodschapper is)
 • 2 x Hayyâ ‘allâ salâh
  (2 x Haast je naar het gebed)
 • 2 x Hayyâ ‘allal falâh
  (2 x Haast je naar de voorspoed)
 • 2 x Allâhoe Akbar
  (2 x Allah is de grootste)
 • 1 x La Ilâha Ill Allâh
  (1 x Er is geen God dan Allah)

De iqâmah (De 2de gebedsoproep)

De iqâmah (De 2de gebedsoproep)

Na de Adhân volgt de Iqâmah, de 2de oproep tot het gebed. Net voor het gebed begint, zegt men het volgende.

 • 2 x Allâhoe Akbar
  2 x Allah is de grootste
 • 1 x Asjhadoe La Ilâha Ill Allâh wa Asjhadoe Anna Moehammadan RasoelAllah
  1 x Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn Boodschapper is
 • 1 x Hayâ ‘allâ Salâh, Hayâ ‘allal Falâh
  1 x Haast je naar het gebed, haast je naar de voorspoed
 • 2 x Qad qamatis salâh
  2 x Het gebed staat op het punt te beginnen
 • 2 x Allâhoe Akbar
  2 x Allah is de grootste
 • 1 x La Ilâha Ill Allah
  1 x Er is geen God dan Allah

Tot zover de voorbereiding tot het gebed. Het is ook belangrijk hoeveel Rak’ât (vrije vertaling = eenheden) elk gebed telt, en of je het gebed hardop of zachtop moet reciteren. Daarom hieronder een handige gebedstabel.

Gebedstabel

Gebed Soennah vóór Verplicht gebed Soennah ná
Fadjr (ochtendgebed) 2 2
Zoehr (Middag) 4 4 2
 ‘Asr (Namiddag) 4 4
Maghrib (zonsondergang) 3 2
‘Isjâ (Nacht) 4 4 2 safa3 en 3 Witr

Wanneer er hardop of zacht gereciteerd wordt…?

 • Fadjr-gebed: Deze bestaat uit 2 verplichte (Fard) rak’ât en wordt hardop gereciteerd.
 • Zoehr-gebed: Deze bestaat uit 4 verplichte (Fard) rak’ât en wordt zachtjes gereciteerd.
 • ’Asr-gebed: Deze bestaat uit 4 verplichte (Fard) rak’ât en wordt zachtjes gereciteerd
 • Maghrib-gebed: Deze bestaat uit 3 verplichte (Fard) rak’ât hier worden de eerste 2 rak’ât hardop gereciteerd en de laatste rak’ah wordt zachtjes gereciteerd.
 • Isjâ-gebed: Deze bestaat uit 4 verplichte (Fard) rak’ât hier worden de eerste 2 rak’ât hardop gereciteerd en de laatste 2 rak’ât worden zachtjes gereciteerd.

Zoals we zien betreft het hardop of zacht reciteren alleen de fard (verplichte) gebeden en niet de Nafilah (vrijwillige soennah) gebeden, deze worden namelijk allen zacht gereciteerd. Nu we alle voorbereidingen voor het gebed zijn doorgelopen, komen we toe aan het eigenlijke verrichten van het Gebed.

 


 

Taharah (Reinheid in de Islam)

Voorschrift

Volgens de Qor’aan en de Soennah is reinheid verplicht. Allâh (swt)zegt:

“Wanneer u in onreinde toestand verkeert, dan moet u zich reinigen.”
(Surah Al-Mâ’idah 5 Aya 6)

“Reinigt uw kleding.” (Surah Al-Moeddattsir 74 Aya 4)

“Allâh bemint hen, die zich tot Hem keren en bemint hen, die zich reinigen.” (Surah Al-Baqarah 2 Aya 222)

De Profeet (saws) zei: “De sleutel tot het gebed is reinheid.” (Overgeleverd door Aboe-Dawoed, At-Tirmidhie & Hakim)

“Zonder reiniging wordt geen enkel gebed geaccepteert.” (Overgeleverd door Muslim)

“Reinheid is de helft van het geloof.” (Overgeleverd door Muslim)

Definitie

Intern
Deze bestaat uit het reinigen van de ziel van de ongerechtigden van zonden en van ongehoorzaamheid door een oprecht berouw van alle fouten, die zijn begaan; ook het zuiveren van het hart van de smetten van afgoderij, twijfel, hebzucht, rancune, bedrog, trots en opschepperij.

Men kan reinheid bereihen door zelfopoffering, overgave, liefde voor het goede, toegeeflijkheid, oprechtheid en bescheidenheid, met de intentie alles voor het aangezicht van Allâh (swt) te verrichten.

Extern
Dit is de concrete reiniging ten gevolge van bevuiling door middel van uitwerpselen of na de natuurlijke behoeften. De eerste kan worden verkregen door het wassen van het vuil, dat op de kleding, het lichaam of de gebedsplaats is terechtgekomen. Het tweede soort door de kleine wassing, de grote wassing of de Tayyamoem te verrichten.

Materies die reinigen

 1. Absoluut schoon water in zijn natuurlijke toestand,niet vermengd met een andere reine of onreine stof, die hieraan niet eigen is, zoals water van putten, bronnen, rivieren, gesmolten water van gletsjers en zeewater. Allâh (swt) zegt ook:

“Wij laten uit de hemel rein water neerdalen.”
(Surah Al Foerqân 25 Aya 48 )

De Profeet (saws) zei: “Water is van nature zuiver zolang zijn geur, smaak of kleur niet veranderd is door een onreine stof, die ermee vermengd is.” (Overgeleverd door Baihaki) 2.       Harde materie, die aan het aardoppervlak ligt, zoals zand, stof, steen en moerasland.

De Profeet (saws) zei: “De gehele aarde is mij toegestaan als gebedsplaats en reinigingsmiddel.” (Overgeleverd door Ahmad)

Men kan slechts overgaan tot reiniging met harde substantie, wanneer er geen water voorhanden is, of als men slechts deze methode kan gebruiken vanwege een ziekte of andere motieven. “Wanneer u geen water vindt, gebruik dan een harde substantie, die aan het aardoppervlak ligt.” (Surah An-Nisâ’ 4 Aya 43)

De Profeet (saws) zei ook: “Het aardoppervlak is voor een Moslim een middel tot reiniging, zelfs wanneer hij is geen tien jaar water vindt. Komt er echter water, laat hij dan daarvan gebruik maken.” (Overgeleverd door At-Tirmidhie).

 


 

Het Gebed


Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt: Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt:

As-Sana (lofprijzing van Allah):
Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha ghairoeka
(Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U)

Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt:

As-Sana (lofprijzing van Allah):
Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha ghairoeka
(Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U)

Ta’awadh:
A’oedzoe billâhi minasj sjaytânir radjiem
(Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte) Soerah Al-Fâtihah:

Bismillâh-ir Rahmân-ir Rahiêm
(In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)

Alhamdoe lillâhi rabbil-‘âlamiên
(Alle lof zij Allah, de Heer der werelden)

Ar-Rahmân-ir-Rahiêm
(de Barmhartige, de Genadevolle)

Mâliki yauwmid-dîen
(Meester van de Dag des Oordeels)

Iyâka na’boedoe wa iyyâka nasta’ien
(U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp)

Ihdinas-sirâtal moestaqiêm
(Leid ons op het rechte pad)

Sirâtal-ladzi-îna an’amta ‘aleyhiem ghairil-ma’ghdôebi ‘aleyhiem waladdâllîen
(het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.)
Âmîen

Soerah naar keuze
(Let op: deze stap geldt alleen voor de eerste 2 rak’ât van het gebed)

 

Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding met de woorden:

Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Nu bevinden we ons in Roekoe, in deze positie zeggen we drie maal:

Soebhâna rabbiyal ‘azîem (Heilig is mijn Heer de grote!)

Vervolgens gaan we terug naar de staande houding (Qiyam) met de woorden:

Sam’i Allâhoe liman hamidah (Allah verhoort hem, die Hem looft)

 

In deze positie zeggen we:

Rabbanâ wa lakal hamd (Onze Heer, alle lof zij U)
Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah. Terwijl we dit doen zeggen we:

Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

 

In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:

Soebhâna rabbiyal ‘alâ (Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)

Vervolgens zeggen we:

Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

en nemen de zittende houding aan

Hierin zeggen we:

Rabbie Eghfierlie warh’amnie (O mijn Heer! Vergeef me en heb genade met mij)

We zeggen weer:

Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

en gaan terug naar de Sadjdah

 

In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:

Soebhâna rabbiyal ‘alâ (Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)

Hiermee is de eerste rak’ah beëindigd.

Voor de tweede rak’ah gaat men vanuit stap 7 terug naar de staande positie (Qiyam) met de woorden Allâhoe Akbar (Allah is de grootste) en men herhaalt de handelingen vanaf de stap bij het reciteren van Al-Fâtihah t/m stap 7 (de tweede Soedjoed).

Daarna verricht men met de volgende stappen:

Na iedere 2 Rak’ât dient de Tashahoed te worden opgezegd. Dit doet men in de zittende houding waarbij men zo mogelijk op de linkervoet gaat zitten zoals op de tekening.

Men legt de linkerhand plat op het been en maakt van de rechterhand aan vuist en steekt de wijsvinger uit en zegt het volgende:

Attahiyyâtoe lillâhi wassalawâtoe wattayyibâtoe
(Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe.)

Assalâmoe ‘aleykâ ayyoehan nabiyyoe (Vrede zij met U, O Profeet)

Wa rahmatoellâhi wa barakâtoehoe (En de genade van Allah en Zijn zegeningen)

Assalâmoe ‘aleynâ wa ‘alâ ‘iebâdillâhis sâlihîen (Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah)

Asjhadoe allâ Ilâha Illallâh (Ik getuig dat er geen god is dan Allah)

Wa asjhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe
(En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is)

Terwijl men de laatste 2 regels van de Tashahoed uitspreekt beweegt men de wijsvinger op en neer.

Hiermee is de tweede rak’ah beëindigd.

Telt het gebed slechts 2 rah’ât? Vervolg dan met stap 9 en 10 om het gebed af te maken.

Telt het gebed 3 rak’ât? Ga terug naar de staande positie (Qiyam) met de woorden Allâhoe Akbar en herhaal de stap vanaf het reciteren van Soerah Al-Fâtihah t/m stap 10 om het gebed af te maken.

Telt het gebed 4 rak’ât? Ga terug naar de staande positie (Qiyam) met de woorden Allâhoe Akbar en herhaal de stap vanaf het reciteren van Soerah Al-Fâtihah t/m stap 7 en daarna de stap vanaf het reciteren van Soerah Al-Fâtihah t/m stap 10 om het gebed af te maken.

Aan het eind van elk gebed wordt ook de tweede Tashahoed (Shalât ala Nabi) uitgesproken:

Allâhoemma salli’alâ Moehammad wa ‘alâ âli Moehammad,
Kamâ salleyta ‘ala Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhîm innaka hamîedoen
madjîed wa bâriek ‘alâ Moehammad wa’alâ âli Moehammad
Kamâ bârakta ‘alâ Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhîm
innaka hamîedoen madjîed

(O Allah, schenk genade en eer aan Mohammed en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed,
net zoals U genade en eer aan Ibrahiem schonk en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem.
Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.
O Allah, schenk zegeningen aan Mohammed en aan zijn familie
en de ware volgelingen van Mohammed,
net zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem.
Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.)

 

 

Men wendt eerst het hoofd naar rechts en zegt tegen de engel aan de rechterkant:

Assalâmoe ‘alaykoem wa rahmatoellâh
(Vrede zij met U en de genade van Allah)

dan wendt men het hoofd naar links en zegt tegen de andere engel:

Assalâmoe ‘alaykoem wa rahmatoellâh
(Vrede zij met U en de genade van Allah)