Het gebed

Het Gebed

 

  Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt: Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt:

As-Sana (lofprijzing van Allah):
Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha ghairoeka
(Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U)

Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt:

As-Sana (lofprijzing van Allah):
Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha ghairoeka
(Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U)

Ta’awadh:
A’oedzoe billâhi minasj sjaytânir radjiem
(Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte) Soerah Al-Fâtihah:

Bismillâh-ir Rahmân-ir Rahiêm
(In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)

Alhamdoe lillâhi rabbil-‘âlamiên
(Alle lof zij Allah, de Heer der werelden)

Ar-Rahmân-ir-Rahiêm
(de Barmhartige, de Genadevolle)

Mâliki yauwmid-dîen
(Meester van de Dag des Oordeels)

Iyâka na’boedoe wa iyyâka nasta’ien
(U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp)

Ihdinas-sirâtal moestaqiêm
(Leid ons op het rechte pad)

Sirâtal-ladzi-îna an’amta ‘aleyhiem ghairil-ma’ghdôebi ‘aleyhiem waladdâllîen
(het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.)
Âmîen

Soerah naar keuze
(Let op: deze stap geldt alleen voor de eerste 2 rak’ât van het gebed)

 Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding met de woorden:

Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Nu bevinden we ons in Roekoe, in deze positie zeggen we drie maal:

Soebhâna rabbiyal ‘azîem (Heilig is mijn Heer de grote!)

Vervolgens gaan we terug naar de staande houding (Qiyam) met de woorden:

Sam’i Allâhoe liman hamidah (Allah verhoort hem, die Hem looft)

In deze positie zeggen we:

Rabbanâ wa lakal hamd (Onze Heer, alle lof zij U)
Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah. Terwijl we dit doen zeggen we:

Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:

Soebhâna rabbiyal ‘alâ (Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)

Vervolgens zeggen we:

Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

en nemen de zittende houding aan

Hierin zeggen we:

Rabbie Eghfierlie warh’amnie (O mijn Heer! Vergeef me en heb genade met mij)

We zeggen weer:

Allâhoe Akbar (Allah is de grootste)

en gaan terug naar de Sadjdah

 

 In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:

Soebhâna rabbiyal ‘alâ (Heilig is mijn Heer, de allerhoogste) 

Hiermee is de eerste rak’ah beëindigd.

Voor de tweede rak’ah gaat men vanuit stap 7 terug naar de staande positie (Qiyam) met de woorden Allâhoe Akbar (Allah is de grootste) en men herhaalt de handelingen vanaf de stap bij het reciteren van Al-Fâtihah t/m stap 7 (de tweede Soedjoed).

Daarna verricht men met de volgende stappen:

Na iedere 2 Rak’ât dient de Tashahoed te worden opgezegd. Dit doet men in de zittende houding waarbij men zo mogelijk op de linkervoet gaat zitten zoals op de tekening.

Men legt de linkerhand plat op het been en maakt van de rechterhand aan vuist en steekt de wijsvinger uit en zegt het volgende:

Attahiyyâtoe lillâhi wassalawâtoe wattayyibâtoe
(Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe.)

Assalâmoe ‘aleykâ ayyoehan nabiyyoe (Vrede zij met U, O Profeet)

Wa rahmatoellâhi wa barakâtoehoe (En de genade van Allah en Zijn zegeningen)

Assalâmoe ‘aleynâ wa ‘alâ ‘iebâdillâhis sâlihîen (Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah)

Asjhadoe allâ Ilâha Illallâh (Ik getuig dat er geen god is dan Allah)

Wa asjhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe
(En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is) 

Terwijl men de laatste 2 regels van de Tashahoed uitspreekt beweegt men de wijsvinger op en neer.

Hiermee is de tweede rak’ah beëindigd.

Telt het gebed slechts 2 rah’ât? Vervolg dan met stap 9 en 10 om het gebed af te maken.

Telt het gebed 3 rak’ât? Ga terug naar de staande positie (Qiyam) met de woorden Allâhoe Akbar en herhaal de stap vanaf het reciteren van Soerah Al-Fâtihah t/m stap 10 om het gebed af te maken.

Telt het gebed 4 rak’ât? Ga terug naar de staande positie (Qiyam) met de woorden Allâhoe Akbar en herhaal de stap vanaf het reciteren van Soerah Al-Fâtihah t/m stap 7 en daarna de stap vanaf het reciteren van Soerah Al-Fâtihah t/m stap 10 om het gebed af te maken.

Aan het eind van elk gebed wordt ook de tweede Tashahoed (Shalât ala Nabi) uitgesproken:

Allâhoemma salli’alâ Moehammad wa ‘alâ âli Moehammad,
Kamâ salleyta ‘ala Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhîm innaka hamîedoen
madjîed wa bâriek ‘alâ Moehammad wa’alâ âli Moehammad
Kamâ bârakta ‘alâ Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhîm
innaka hamîedoen madjîed

(O Allah, schenk genade en eer aan Mohammed en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed,
net zoals U genade en eer aan Ibrahiem schonk en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem.
Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.
O Allah, schenk zegeningen aan Mohammed en aan zijn familie
en de ware volgelingen van Mohammed,
net zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem en
aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem.
Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.)

 Men wendt eerst het hoofd naar rechts en zegt tegen de engel aan de rechterkant:

Assalâmoe ‘alaykoem wa rahmatoellâh
(Vrede zij met U en de genade van Allah)

dan wendt men het hoofd naar links en zegt tegen de andere engel:

Assalâmoe ‘alaykoem wa rahmatoellâh
(Vrede zij met U en de genade van Allah)