Ramadan

bisim

“O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (Surah 2 : Ayah 183).

De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qor´aan aan profeet Mohammed plaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van”. Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon.

Wat is Ramadan?
Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het naast: de getuigenis; het gebed; de bedevaart en de armenbelasting, één van de zuilen van de islam is.

Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op het maanstelsel, duurt een maand 29 a 30 dagen en er zijn 354 dagen in een jaar en is daarom 11 dagen korter dan het zonnejaar. Dit betekent dat de Ramadan beurtelings in alle seizoenen terechtkomt; herfst, winter, lente en zomer, hetgeen de rechtvaardigheid van onze Schepper weergeeft. Anders zouden de moslims in een bepaald werelddeel constant in lange, hete zomerdagen moeten vasten, terwijl anderen in korte, koude winterdagen moeten vasten.

Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed, wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden veel vrijwillige nachtgebeden verricht. Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. Het begin van de Ramadan is de genade van Allah, het midden van de Ramadan is de vergeving van Allah en het einde van de Ramadan is de redding van de Hel. De mensen doen in deze maand meer gebeden tot Allah zodat ze in geloofsovertuiging toenemen. De Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan.

In veel Islamitische landen, maar ook in Nederland, is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Het elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij. De behoeftigen voeden en kleden gebeurt vaker in deze maand. Bovenal is de maand Ramadan een periode om de gunsten van Allah te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan Hem dankbaarheid te tonen.

Het vasten leert de mens zichzelf te bedwingen en kan ons eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Verder leert het ons respect ten aanzien van de medemens en Allah. Elke dag dat men vast, kan men zodoende als een overwinning beleven. Het leert ons de baas te zijn over onze begeerten en lusten. Het maakt ons bovenal gehoorzaam aan Allah.

headerramadan

Vormen van aanbidding tijdens de Ramadan
Het Tarawieh gebed is één van de belangrijkste vormen van aanbidding tijdens deze vastenmaand. Tarawieh betekent letterlijk “uitrusten”. Dit gebed wordt tussen het nachtgebed en het ochtendgebed verricht. De profeet Mohammed zei: “Wie opstaat om gedurende de nachten van de Ramadan te bidden, met geloof en rekenend op de Goddelijke beloning, hem zal door Allah zijn fouten vergeven worden”. En hier gaat het juist om, dat wij onze toevlucht bij Allah zoeken, alleen Hem om vergeving vragen en alleen Hem aanbidden.

De I’tiqaaf
Itiqaf betekent letterlijk; “het verblijven”. Hiermee wordt het vrijwillig verblijven in de moskee met een bepaald doel en voor een bepaalde tijd bedoeld. De Itiqaf vindt meestal plaats in de laatste tien dagen van de Ramadan. Men staat vrij de tijdsduur van de Itiqaf te bepalen. Gedurende dit verblijf is men uitsluitende bezig met het zoeken van toenadering tot de Schepper. Men past daarbij verschillende vormen van aanbidding van God toe, zoals het gebed, het reciteren van de Heilige Koran en dzikr (het gedenken van Allah door het uitspreken van Zijn naam en het prijzen van Zijn eigenschappen ). Een dergelijke afzondering van wereldse zaken stelt ons in staat om geconcentreerd en met reine gedachten uitsluitend bezig te zijn met onze Schepper. Hierdoor kunnen we Hem onze oprechtheid in het geloof tonen en Zijn Vrede, Zijn aanwezigheid en Zijn Barmhartigheid in alle bewustheid ervaren.

Wie behoren te vasten?
Het vasten is verplicht voor degene die:

 1. Moslim is
 2. Geestelijk en lichamelijk gezond is
 3. Niet op reis is
 4. Volwassen is (volgens de islamitische wetten); bij een meisje is dat na de eerste menstruatie en bij een jongen na de eerste zaadlozing
 5. Rein is na de menstruatie en nadat de kraambloeding is gestopt.

Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven geldt een uitzondering. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid of die van het kind (de kinderen) kan schaden, zijn zij vrijgesteld van het vasten. Ze moeten dan wel hun vasten op een later tijdstip inhalen.

Wat verbreekt het vasten?

 1. Het bewust eten, drinken of roken tussen de ochtendschemering en zonsondergang.
 2. Het opzettelijk braken.
 3. Bij een bevalling of wanneer de menstruatie zich voordoet tussen de ochtendschemering en zonsondergang.
 4. Tijdelijk verlies van bewustzijn.
 5. Het hebben van geslachtsgemeenschap tussen zonsopgang en zonsondergang.

Uitzonderingen bij het verbreken
Het is moslims toegestaan het voorgeschreven vasten van ramadan te verbreken als er sprake is van een gevaar voor de gezondheid. In dit geval moet een moslim zijn vasten later, in een andere periode van het jaar, voortzetten. Door onbewust te eten verbreekt men het vasten niet. Een overlevering vertelt dat de profeet zei: “Indien één van jullie vergeet (dat hij aan het vasten is); en hij eet of hij drinkt: dan completeert hij zijn vasten, want Allah heeft hem gevoed en te drinken gegeven.” (Hadieth, verzameld door Boecharie en Moslim)

Leylatoel Qadr: De waardevolle nacht

Het woord “Qadr” heeft meerdere betekenissen zoals:
* Het vaststellen van een bepaalde maat;
* Geweldig, waardevol.
Het woord “Lailah” betekent letterlijk “Nacht”. In hoofdstuk Al-Qadr van de Heilige Koran zegt Allah hierover het volgende:

“Waarlijk, wij hebben hem neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat laat jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de Geest (de engel Gabriel) dalen in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst in deze nacht, tot aan de ochtendschemering”. (Koran Hoofdstuk 97)

De maand Ramadan is van grotere waarde dan de andere maanden en Laylat-al Qadr (Waardevolle Nacht) is waardevoller dan duizend maanden samen. Niet iedereen heeft het geluk om duizend maanden te leven, maar Allah geeft de mens ieder jaar weer de kans deze Nacht waardevol met aanbidding van Allah, door te brengen.

Het lezen van de koran
Allah heeft de eerste verzen van de Koran in deze maand geopenbaard. Vaak wordt de Heilige Qor`aan in de maand Ramadan uitgelezen.

Het Paradijs
De Profeet heeft gezegd : “Een van de poorten van het Paradijs wordt de “Poort van Riaan” genoemd, de “Poort der verfrissingen”. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan. Er zal gezegd worden : “Waar zijn degenen die vasten ? ” Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten worden.” (Overgeleverd door Abu Sonni en Abu Naiem).

ramadan

Ramadan in Aantocht
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “De Ramadan is tot jullie gekomen; een gezegende maand. Allah heeft het vasten ervan voor jullie verplicht gesteld. Gedurende (de Ramadan) zijn de poorten van de hemel geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels geketend. Eén nacht ervan, die beter is dan duizend maanden, behoort aan Allah toe. Degene die van het goede (van deze maand)weerhouden wordt, is waarlijk beroofd (van het goede).” [1]

Deze hadith is een verheugde aankondiging aan de vrome dienaren van Allah, van de komst van de gezegende maand Ramadan. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) informeerde zijn metgezellen over de komst van de Ramadan en het was niet slechts een simpele nieuwsoverdracht. Zijn doel was om hen het verheugende nieuws te brengen van een fantastische tijd van het jaar, zodat de vrome mensen die snel daden verrichten, de gepaste waarde eraan kunnen geven. Dit is omdat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) in de hadith uitlegt wat Allah voor Zijn dienaren voorbereid heeft aan de vele middelen om vergiffenis en Zijn tevredenheid te verkrijgen. Degene die vergiffenis van zich laat ontsnappen tijdens de maand Ramadan, lijdt het uiterste verlies.

Eén van de grote gunsten die Allah aan Zijn dienaren heeft verleend, is dat Hij verdienstelijke gelegenheden heeft voorbereid die van voordeel kunnen zijn voor degenen die Hem gehoorzamen en een race voor degenen die aansnellen om te wedijveren (om goede daden). Deze verdienstelijke gelegenheden zijn tijden voor het vervullen van hoop door je in te spannen in gehoorzaamheid en voor het opheffen van gebreken en tekortkomingen door zelfverbetering en berouw. Allah heeft voor elk van deze deugdzame tijden daden van gehoorzaamheid aangegeven waardoor men dichter tot Hem kan komen. En Allah bezit de mooiste dingen als geschenken die Hij verleent aan wie Hij wil, doormiddel van Zijn Gratie en Barmhartigheid.

Degene die ware gelukzaligheid bereikt, is degene die gebruik maakt van deze deugdzame maanden, dagen en uren en dichter tot Zijn Waker komt door de daden van gehoorzaamheid te verrichten die in deze tijden voorgeschreven zijn.

Wellicht zal hij overgoten worden met één van de vele zegeningen van deze gelegenheden en erdoor geholpen worden, met een hulp die hem redt van het Vuur en dat wat het bevat, zoals zijn brandende hitte. [2]

De mogelijkheid krijgen om (de komst van) de Ramadan te halen, is op zichzelf een geweldige gunst die verleend wordt aan degene die de maand bereikt en waarmaakt door ’s nachts te bidden en overdag te vasten. Hij keert terug tot zijn Beschermer: van ongehoorzaamheid aan Hem tot gehoorzaamheid aan Hem, van het verwaarlozen van Hem tot het gedenken van Hem, van afstand houden van Hem tot zich tot Hem richten in nederig berouw.

Een moslim moet zich bewust zijn van deze gunst en de grootte ervan erkennen. Want veel mensen zijn weerhouden van het vasten, ofwel omdat ze overlijden voordat ze deze maand bereiken of omdat ze niet in staat zijn om te vasten of omdat ze er tegenin gaan en zich er vanaf keren. Degene die vast, moet zijn Heer dus prijzen voor deze gunst en deze maand verwelkomen met blijdschap en verrukking. Hij zou zich diep in moeten spannen in het verrichten van goede daden. Hij zou Allah aan moeten roepen en vragen om hem die maand het vasten en het verrichten van het nachtgebed te schenken en om hem te voorzien van ernst, enthousiasme, kracht en energie. En dat Hij hem wekt wanneer hij achteloos lang doorslaapt, zodat hij gebruik kan maken van deze deugdzame tijden.

Het is jammer om te zien dat veel mensen de waarde van deze deugdzame gelegenheid niet kennen, noch beschouwen zij het als heilig. De maand Ramadan is dus niet langer een veelbetekende tijd voor gehoorzaamheid, aanbidding, het reciteren van de Qur’aan, het schenken van liefdadigheid en het gedenken van Allah. Voor sommige mensen is het eerder een tijd om te variëren in hun eten en drinken en om verschillende maaltijden te bereiden voordat de maand begint. Andere mensen kennen de maand Ramadan niet anders dan als een maand van slapeloosheid en herhaaldelijke samenkomsten, terwijl ze overdag slapen. Dit gaat zover dat sommigen van hen voorbij de tijden van de verplichte gebeden slapen en ze dus niet gezamenlijk bidden of niet op hun gepaste tijden. Andere mensen kennen de Ramadan niet anders dan als een tijd om wereldse zaken te leiden en niet als een tijd om zaken voor het Hiernamaals te leiden. Dus zijn ze druk aan het werk met kopen en verkopen en verblijven ze op de marktplaatsen en blijven consequent weg van de moskeeën. En wanneer ze met de mensen bidden, doen ze dat op een gehaaste manier. Dit is omdat zij hun genot op de marktplaatsen vinden. De denkbeelden en ideeën (over de Ramadan) zijn tot op deze hoogte veranderd.

Een aantal van de Salaf zei:
“Allah de Verhevene heeft de maand Ramadan tot een competitie voor Zijn schepselen gemaakt, waarin zij met elkaar kunnen racen om Zijn tevredenheid, door Hem te gehoorzamen. Eén groep komt als eerste en zij worden dus begunstigd en een andere groep komt als laatste en zij falen dus.” [3]

Het individu weet ook niet of dit wellicht de laatste Ramadan is die hij nog in zijn leven zal zien, als hij het weet te voltooien. Hoeveel mannen, vrouwen en kinderen hebben het afgelopen jaar met ons gevast maar liggen nu begraven in de diepte van de aarde, afhankelijk van hun goede daden? En zij verwachtten nog veel meer Ramadans te vasten. Wij zullen hun pad ook volgen. Daarom moet de moslim verblijd zijn met deze geweldige gelegenheid voor gehoorzaamheid. En hij moet het niet verloochenen maar zich bezig houden met datgene wat hem zal baten en waarvan de effecten zullen blijven. Want het is niets anders dan een aantal dagen dat achtereenvolgend gevast wordt en snel voorbij is. Moge Allah ons en jullie laten behoren tot de eersten in het verkrijgen van goede daden.

[1] Deze hadith is overgeleverd door Ahmad en An-Nasa’i. Zie Ahmad Shakir’s controle van de Musnad (nr. 7148) en Sahih At-Targhib wat-Tarhib van Al-Albaani (1490) en Tamam-ul-Minnah (395)
[2] Dit zijn de woorden van Ibn Rajab in Lata’if-ul-Ma’arif, blz. 8
[3] Lata’if-ul-Ma’arif van Ibn Rajab, blz. 246

Betekenis van Ramadan
Alle lof zij Allah, Degene die de Qor’aan neergezonden heeft in de maand Ramadan. De zegeningen en gebeden zijn met de beste der schepselen, met zijn familieleden en met de eervolle metgezellen.

De maand Ramadan is een maand die een hoge waarde bij Allah de Verhevene heeft, hierin is de Edele Qor’aan neergezonden in een nacht die beter is dan duizend maanden De Engelen en de Geest (Djbriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering” (Soerat Al Qadr aya 3-5.).

Deze maand is de maand van de Qor’aan en van het vasten, in deze maand worden de satans vastgeketend, in deze maand vermeerderen de moslims hun goede daden en allerlei aanbiddingen en komen dichtbij hun Heer door giften te geven aan armen behoeftigen.

De betekenis van Ramadan is het vasten en wel te verstaan zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap uit nederigheid en onderdanigheid voor Allah de Verhevene.

Tijden van het vasten
Vanaf de eerste zonschemering tot zonsondergang. Het islamitische oordeel over het vasten van de Ramadan is dat deze verplicht is.

Het vasten van de Ramadan is de vierde zuil van de islam, Allah de Verhevene zegt:”O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie,hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen” 1.

Het vasten van de Ramadan is voorgeschreven voor iedere moslim die de puberteit bereikt heeft, geestelijk gezond is en in staat is om te vasten, dit geldt voor zowel man als vrouw.

Eigenschappen van deze maand: (Zoals overgeleverd is in de authentieke ahadith 2).

 • “De reuk uit de mond van een vastende is Allah aangenamer dan de geur van de musk (parfum)”.
 • “De engelen vragen vergiffenis bij Allah voor de vastenden totdat zij hun vasten verbreken”.
 • Allah versiert iedere dag het Paradijs voor Zijn dienaren.
 • De satans worden vastgebonden (d.w.z dat zij met kettingen worden vastgebonden zoals dit terug te vinden is in de volgende hadith: “de satans worden in deze maand vastgeketend”.
 • “Wanneer de Ramadan is aangebroken worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten”.
 • “Degene die vasten worden vergeven op de laatste nacht van de Ramadan”.
 • “Allah verlost mensen van de hel, dit gebeurt in iedere nacht van de Ramadan”.

1 Soera Al Baqara aya183.
2 Ahadith is de meervoudsvorm van hadith en dat zijn overleveringen van de profeet saw. (Deze Arabische tekst wordt als volgt uitgesproken Salla Allahoe ‘Alaihie Wa-Sallam, wat min of meer betekent; “De Vrede en Gebeden van Allah zijn met hem. Dit wordt gezegd na het noemen van de naam van de Profeet).

Ramadan de maand van koran
De maand Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding; de Onderscheider (tussen de waarheid en de valsheid); Wie van jullie dan aanwezig is in de maand (Ramadan), laat hem dan vasten. (Soerat al-Baqarah: 185)

Faatimah bintoe Moehammad overlevert dat haar vader (vrede zij met hem) haar vertelde dat Djibriel de Koran met hem eens per jaar plachte te herhalen (in de maand Ramadan) en hij deed dit tweemaal in het jaar van zijn overlijden. (al-Boechari)

Ibn Abbas overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de meest vrijgevige persoon was, en dat hij het meest vrijgevig was in Ramadan omdat Djibriel elke nacht bij hem kwam om (dan) de Koran met hem te herhalen. (al-Boechari)

Deze overleveringen bevatten een aantal aanbevelingen:

 • Het bestuderen van de Koran in de maand Ramadan
 • Het bij elkaar komen voor dit doel
 • Het laten controleren van iemands kennis over de Koran door iemand die het beter kent
 • Het vermeerderen van het reciteren van de Koran in de maand Ramadan
 • De nacht is de beste tijd om de Koran te reciteren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, het opstaan in de nacht (om te bidden) is zwaarder en maakt het woord zekerder. (Soerat al-Moezammil: 6)

Vermeerder het lezen van de Koran in de maand Ramadan
Tot de aanbevolen daden in de maand Ramadan behoort het reciteren en bestuderen van de Koran. Sommigen van de vrome voorgangers lazen de hele Koran uit in drie dagen. Zo is het bekend dat Qataadah de Koran regelmatig uitlas in zeven dagen, maar in de maand Ramadan plachte hij de Koran in drie dagen uit te lezen. Az-Zoehri zei over de Ramadan: “Het is het reciteren van de Koran en het voeden van de behoeftigen.” Als de Ramadan begon, stopte Imam Maalik met het vertellen van overleveringen en het zitten met de mensen van kennis. Hij hield zich dan bezig met het reciteren van de Koran. Zaid ibnoe Thaabit antwoordde toen hem werd gevraagd; Hoeveel tijd er was er tussen Shoer (het eten voor het opkomen van de zon) en het ochtendgebed, door te zeggen: “Genoeg tijd om vijftig Aayaat te reciteren.” Het was immers een gewoonte van de Arabieren om de tijd uit te drukken in alledaagse handelingen. Dit toont aan dat de metgezellen van de Profeet voornamelijk bezig waren met het reciteren van de Koran.

Het mag duidelijk zijn uit het voorgaande dat het reciteren van de Koran en het nadenken over de betekenis ervan door ons wordt verwaarloosd. Vergelijk de toestand van de metgezellen namelijk maar eens met de trieste situatie waarin wij verkeren. We praten zoveel over het vestigen van de Islam, het toepassen van de Koran enzovoorts, terwijl wij er maar zo weinig contact mee hebben. Misschien hebben we sinds onze jeugd niet meer de Koran van kaft tot kaft gelezen, of zelfs nooit! Hierdoor onstaat er bij ons een verkeerd begrip over dit geloof, omdat er verzen zijn waar wij zelden of nooit over horen of nadenken. We herhalen alleen nog maar bepaalde verzen keer op keer. We zijn de context van de verzen kwijtgeraakt en de argumenten en balans van de Koran met al zijn schoonheid en wonderbaarlijkheid. Door deze onwetendheid zijn we afgedwaald van het Rechte Pad, zijn we opgesplitst in allerlei sekten en groepen en zijn we de zegeningen van Allah verloren.

Het in de steek laten van de Koran
En van degenen die zeggen: “Voorwaar, wij zijn christenen.” (zegt Allah:) Wij sloten een verbond met hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waarmee zij vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun duidelijk maken wat zij plachten te doen. (Soerat al-Maa’idah: 14)

Toen raakten zij onderling verdeeld in verschillende groepen (Zoeboeran) over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden. (Soerat al-Moe’minoen: 53)

In de laatste vers wordt er gesproken over een volk voor ons, in wiens voetsporen wij zullen treden. Dit volk raakte onderling verdeeld in verschillende groepen (zoeboeran; letterlijk boeken). Elke groep verliet het Boek van Allah en ging zich slechts concentreren op de boeken van de eigen groep. Zij splitsten hun godsdienst dus op in boeken! De meest verdraaide, belachelijke en oppervlakkige ideëen, innovaties en soorten bijgeloof worden ook onder de moslims verspreid sinds zij de Koran de rug hebben toegekeerd. Een klein beetje kennis over de Koran zou immers voldoende zijn om de verspreiding van deze zaken tegen te houden.

Dienaar van Allah, richt je daarom op het reciteren en bestuderen van het Heilige Boek van Allah en in het bijzonder in de maand Ramadan. En houdt je ver weg van het verspillen van tijd door het aangaan van zinloze discussies die nergens naar leiden, want dit is één van de duidelijke tekenen van misleiding. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Telkens wanneer een volk afdwaalde, nadat ze geleid waren, begonnen zij zich bezig te houden met al-Jadl (zinloze discussies).” (Ahmad)

Weet dat op de Dag der Opstanding onze Profeet (vrede zij met hem) zijn beklag zal doen bij Allah, dat zijn gemeenschap de Koran heeft verwaarloosd.

En de Boodschapper zal zeggen: “O mijn Heer! Waarlijk, mijn gemeenschap heeft deze Koran in de steek gelaten. (zij luisterden er niet naar en handelenden niet volgens de bevelen en leerstellingen ervan)” (Soerat al-Foerqaan: 30)

Het in de steek laten van de Koran kent verschillende niveau’s, zoals Ibn al-Qayyim schrijft:

 • Het niet luisteren naar of het reciteren ervan
 • Het niet bestuderen en begrijpen ervan
 • De boodschap ervan niet uitdragen
 • Het niet in de praktijk brengen ervan in alle aspecten van de individu en de samenleving
 • Het niet geloven erin

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

Voorwaarden van het vasten van de Ramadan

 • Islam: er rust geen plicht op een ongelovige om te vasten totdat hij moslim wordt Geestelijk gezond zijn: er rust geen plicht op een dwaas om te vasten totdat hij zijn verstand terugkrijgt.
 • Puberteit: een kind hoeft niet te vasten totdat hij de puberteit bereikt heeft, maar hij wordt bevolen om mee te vasten als hij daartoe in staat is, zodat hij kan wennen.
 • Het in staat zijn om te vasten: een persoon krijgt vrijstelling wanneer hij verhinderd wordt te vasten door ouderdom of een ongeneeslijke ziekte, hij moet dan voor iedere dag die hij niet vast een arme voeden.
 • Het eindigen van de menstruatieperiode: menstruerende vrouwen mogen niet vasten totdat de menstruatie eindigt.
 • Het eindigen van nifaas 1: vrouwen mogen niet vasten totdat zij rein zijn van nifaas.
  De intentie hebben om de gehele maand te vasten: er wordt aangeraden om iedere gevaste dag met een intentie te beginnen.

1. De bloeding na de geboorte

Aanbevolen handelingen tijdens Ramadan

 • Het uitstellen van de “sahoer” 1 naar het laatste deel van de nacht.
 • Het zo snel mogelijk verbreken van het vasten direct bij zonsondergang.
 • Het vermeerderen van goede handelingen, extra gebeden, giften aan armen, het veel reciteren van de Qor’aan, het gedenken van Allah en het verrichten van smeekbedes.
 • Wanneer men uitgescholden en beledigd wordt dient men te zeggen: “Ik vast”, degene die uitgescholden wordt tijdens het vasten moet zich inhouden en niet terugschelden.
 • Bij het verbreken van het vasten dient een moslim Allah te smeken met hetgeen dat hij wenst, hij kan o.a zeggen: “Allahoemma leka soemtoe wa ‘ela riezqika aftartoe fataqabbal miennie innaka enta samie’oe el ‘aliem” — “O, Allah voor U heb ik gevast en met Uw voorzieningen verbreek ik het vasten, O, Allah accepteer het van mij, U bent de Alhorende, de Alwetende”.
 • Het verbreken van het vasten met verse dadels, als deze niet beschikbaar zijn, dan met gedroogde dadels en bij gebrek aan dadels verbreekt men het vasten met water.
 • Het voeden van een vastende bij het verbreken van het vasten: de boodschapper van Allah zei: “Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zonder vermindering in de beloning van de laatste” 2. In de hadith die overgeleverd is door Salman: ”Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, worden zijn zonden vergeven en hij wordt vrijgesproken van het vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zij (de metgezellen) zeiden: “O, boodschapper van Allah niet iedereen van ons vindt iets om een vastende te voeden”, de boodschapper van Allah zei:”Allah geeft deze beloning ook voor degene die een vastende voedt met een slokje melk of een dadel of een slokje water. Wie een vastende water geeft zal door Allah toegelaten worden om te drinken van mijn bron, hij zal daarna niet meer dorstig zijn, totdat hij het Paradijs betreedt”.

1. sahoer is een maaltijd in de nacht met als bedoeling het versterken van het lichaam om de dag door te kunnen brengen.

2. Overgeleverd door Ahmed, An-Nasa’ie, Al-Albanie heeft deze hadith authentiek verklaard.

Het veel reciteren van de Qor’aan in de Ramadan
De maand Ramadan is de maand van de Qor’aan, de dienaar van Allah dient in deze maand veel Qor’aan te reciteren. De salaf 1 gaven veel zorg aan het boek van Allah. Djibriel onderwees de profeet de Qor’aan in de Ramadan. Sommigen van de salaf eindigden de recitatie van de Qor’aan in drie nachten, anderen ieder week. Al Aswad voltooide de recitatie van de Qor’aan iedere twee nachten in de Ramadan. Qatadah (moge Allah tevreden over hem zijn) reciteerde de Qor’aan volledig iedere week en in de Ramadan voltooide hij de recitatie iedere drie dagen. Ibn Radjab heeft gezegd: “er is overgeleverd dat de profeet het verafschuwde om de recitatie van de Qor’aan in minder dan drie dagen te voltooien. Wat betreft de waardevolle tijden, zoals in de maand Ramadan, in het bijzonder de nachten waar lailatoel qadr in valt of waardevolle plekken zoals Mekka voor degene die het betreden, is het aan te raden om de Qor’aan veel te reciteren. Dit om te profiteren van de tijd en de plek. Dit is uitgesproken door Ahmed, Abou Is’haaq en anderen.

1. Salaf zijn de metgezellen en de mensen in de drie eeuwen na de profeet saw.

Huilen tijdens het reciteren van de Qor’aan
Het was niet een gewoonte van de salaf om de Qor’aan te reciteren zoals poëzie gelezen wordt, zonder te denken over de betekenis van de gereciteerde verzen. Zij raakten geëmotioneerd door de woorden van Allah (Geprezen is Hij de Verhevene). Hun harten beefden bij het horen van Zijn woorden. Het is overgeleverd door Abdoullah Ibn Mas’oud (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah gezegd heeft: “lees voor mij” ik zei: “lees ik de Qor’aan voor u en naar u is hij neergezonden” hij zei: “ik wil hem van iemand anders horen” hij (Abdoullah Ibn Mas’oud) zei: “ik reciteerde soerat An-Nisaa “en hoe dan, indien Wij uit iedere gemeenschap een getuige (een profeet) naar voren brengen en Wij jou (O, Mohammed) als getuige tegen degenen (van jouw gemeenschap die zondigden) naar voren brengen?” 1. Hij (de profeet) zei: “genoeg, stop” ik keek naar hem en zag tranen uit zijn ogen vloeien 2.

Abou Hoeraira (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:”Toen het volgende geopenbaard was “Zijn jullie verbaasd over de Qor’aan? ! En lachen jullie, en huilen jullie niet?” 3 huilden de mensen van Assoeffa totdat de tranen over hun wangen vloeiden. Toen de boodschapper van Allah hun gehuil hoorde, zei hij:”Wie door vrees van Allah huilt, betreed de Hel niet”. Ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) reciteerde soerat Al Moethaffiefien totdat hij bij de volgende vers kwam “Op de Dag waarop de mensen voor de Heer der Werelden staan” 4. Hij huilde totdat hij op de grond neerviel, en kon de rest van de verzen niet meer reciteren.

Overgeleverd door Moeza’hiem ibn Zafar, hij zei:”Soefian Atthawrie heeft een keer voor ons gebeden, hij reciteerde de Qor’aan totdat hij bij de volgende vers kwam:”U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp” 5, hij huilde tot hij niet meer kon reciteren.

Overgeleverd door Ibrahim ibn Al ash’at, hij zei:”In een nacht hoorde ik Al fodhayl zeggen, tijdens de recitatie van Soerat Mohammed, terwijl hij huilde en de volgende vers steeds herhaalde:”En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn, En Wij beproeven jullie daden” 6. Hij herhaalde de vers “En Wij beproeven jullie daden” zeggende: ”Onze daden?” Als u onze daden beproeft zult u onze geheimen blootstellen, als U onze daden beproeft zult U ons ten gronde stellen en bestraffen in het hiernamaals. Hij herhaalde deze woorden terwijl hij huilde.

1 Soerat An-Nisaa aya 41.
2 Overgeleverd door Boekharie.
3 Soerat An-nadjm aya 59-60.
4 Soerat Al Moethaffiefien aya 6.
5 Soerat Al fatiha aya 5.
6 Soerat Mohammed aya 31.

Bijzondere regels voor degenen die vrijgesteld zijn van het vasten van de Ramadan

 • Een zieke persoon die zichzelf door het vasten schaadt, en de reiziger waarvoor het inkorten van het gebed toegestaan is: zij zijn vrijgesteld en dienen de niet gevaste dagen in te halen.
 • Vrouwen die menstruatie of nifaas hebben zijn vrijgesteld, en mogen niet vasten.
 • Vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven, voor hen geldt het volgende: Wanneer zij vrezen dat het vasten de gezondheid van het kind zal schaden krijgen zij vrijstelling, zij moeten dan voor ieder dag die zij niet gevast hebben een arme te eten geven. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid schaadt, dan zijn ze vrijgesteld van het vasten en dienen de niet gevaste dagen in te halen wanneer zij daartoe in staat zijn.
 • Degene die door ouderdom niet in staat is te vasten, moet voor iedere dag die hij niet vast een arme te eten te geven met hetgeen wat hij dagelijks eet en wel een hoeveelheid van ongeveer anderhalve kilogram.

Zaken die het vasten ongeldig maken:

 1. Opzettelijk eten of drinken.
 2. Het inbrengen van iets tot de keel, ook als dit niet via de mond of neus geschiedt.
 3. Met opzet braken.
 4. Menstruatiebloeding en nageboorte bloeding (nifaas).
 5. Geslachtsgemeenschappen tijdens het vasten.Z
 6. aadlozing met opzet, een natte droom valt hier niet onder

Uitspraken met betrekking tot de Ramadan

– Het gebruik van de siewaak 1 tijdens het vasten.

Vraag: Er zijn mensen die graag hun tanden niet willen poetsen met een tandenstokje tijdens het vasten…Ze vrezen dat dit het vasten ongeldig maakt…wat is de geprefereerde tijd voor het tandenpoetsen in de Ramadan?

Antwoord: Vrees hebben om de tanden te poetsen met een tandstokje tijdens het vasten of buiten het vasten is niet door de Qor’aan of Soenna 2 te bewijzen, dit omdat Assiewaak tot de Soenna van de profeet behoort. In de bekende authentieke hadith is overgeleverd dat de profeet zei:”Het is een reiniging voor de tanden, en een oorzaak van tevredenheid van de Heer”. Siewaak is toegestaan en aan te raden na het verrichten van de kleine wassing, voor het gebed, bij het waken en tijdens het vasten….

Sheikh Ibn Al ‘oethaymien

– Mondspoeling tijden het vasten.

Vraag: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast en het water komt tot zijn keel, wat niet opzettelijk gebeurd. Maakt dit het vasten ongeldig?

Antwoord: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast, en het water komt tot zijn keel, dan is het vasten van desbetreffende persoon niet ongeldig, omdat hij dat niet met opzet gedaan heeft. Allah de Verhevene zegt:”En er is geen zonde voor jullie in de fouten, die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen” 3.

Sheikh Ibn Al ‘otheymien

1. Siewaak of Assiewaakis is het tandenstokje waarmee men zijn tanden ermee poetst.
2. De oorspronkelijk betekenis hiervan is “weg” of “te volgen pad”. In de islam wordt het als een technische term gebruikt voor het gehele doen en laten van de profeet en zijn metgezellen (Allah’s welbehagen zij met hen).
3. Soerat Al Ahzaab aya 5.

De grote deugd van de ramadan
Alle lof behoort toe aan Allah Die de dag de nacht heeft doen volgen als een les voor degenen die zich laten vermanen. Wij danken Hem voor Zijn overvloedige zegeningen en wij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah. Wij getuigen ook dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is. Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zijn familieleden en zijn metgezellen.

Beste broeders en zusters vreest Allah, want degene die Hem vreest verdient Zijn bescherming en degene die zijn begeerten volgt is gedoemd te mislukken in dit leven en in het Hiernamaals. Het moet duidelijk zijn dat wereldse en spirituele geluk alleen behaald kan worden door het hart en lichaam te onderwerpen aan de aanbidding van Allah.

Ramadan is een maand van vergeving
Het is een uiting van Allah’s genade voor Zijn dienaren dat Hij het vasten voor hun heeft voorgeschreven, om hen zodoende te zuiveren van buitensporigheden en om hun harten te zuiveren van begeerten. In deze dagen kijken de moslims over de hele wereld uit naar de maand Ramadan; de leider van alle maanden; de maand van vergiffenis, voordelen en giften; de maand die de harten van de rechtgeleide mensen verblijdt. Geen wonder dat een vrome man op zijn sterfbed als reden voor zijn huilen gaf: “Ik ben slechts aan het huilen omdat mensen verder zullen vasten en gebeden zullen verrichten na mijn dood, terwijl ik niet langer in de positie zal zijn om dit te kunnen doen”.

In de maand Ramadan bevindt zich de belangrijkste van alle nachten; Lailat-ul Qadr, een nacht die beter is dan duizend nachten. Wie deze nacht in aanbidding doorbrengt hopende op Allah’s beloning, al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Wanneer de maand Ramadan aanbreekt, worden de Poorten van het Paradijs geopend en de Poorten van de Hel gesloten en de duivels worden dan vastgeketend.” (al-Boechari en Moeslim)

Vermeerder het verrichten van goede daden in Ramadan
Wie eeuwige welvaart wil, moet streven naar de aanbidding van Allah en moet oprechte daden verrichten. Want goede daden zonder oprechte intentie hebben geen waarde. Ook is het een glorie voor de gelovige om op te staan en vervolgens het gebed te verrichten. Het beste gebed naast de verplichte gebeden zijn die, die ’s nachts verricht worden. Het is ook een feit dat de rechtgeleide mensen onderling wedijveren om in het diepste van de nacht daden van aanbidding te verrichten om dichter bij Allah te komen. Zij houden van deze wereld vanwege de nachten.

Aboe Suloeyman ad-Daaraanie heeft gezegd: “Bij Allah ik zou niet van deze wereld houden als het niet voor de gebeden in de nacht was, want de nacht is vanwege haar duisternis waardevol en het verrichten van de gebeden gedurende de nacht is een van de eigenschappen van een rechtgeleide persoon.”

Al-Hasan al-Basrie heeft gezegd: “Degene die de nachtelijke gebeden verlaat is alsof hij gestraft wordt voor een zonde die hij gepleegd heeft.”

Er moet naar gestreefd worden om smeekbeden tot Allah te verrichten in deze edele maand, want het verrichten van smeekbeden is de schakel tussen de mens en zijn Heer. Door in de nacht tot Allah te smeken zal Hij iemands gebeden verhoren. Allah wordt nooit moe van het geven van gunsten aan Zijn dienaren.

Beste moslims, de Koran is Allah’s Boodschap aan Zijn dienaren en een licht voor de gehele mensheid. Er is geen weg naar Allah’s welbehagen behalve door dit te volgen. Het is geopenbaard in de beste der maanden. De beste manier waarop je je tijd kunt doorbrengen gedurende deze maand is door het zo vaak mogelijk reciteren van de Koran. Lees het, denk na over de betekenis ervan en leef volgens de voorschriften ervan. Dit is omdat de Koran adviezen en lessen bevat die iemands nederigheid doen toenemen.

Liefdadigheid
De Profeet (vrede zij met hem) was de meest vrijgevige van alle mensen en hij was het meest gul in de maand Ramadan. Wanneer hij gaf, gaf hij in overvloed alsof hij geen angst voor armoede had. Eenieder die bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam om iets te vragen ging nooit met lege handen weg, tenzij hij het niet had. Liefdadigheid heeft een positief effect op degene die uitgeeft. Het veroorzaakt zegeningen in zijn rijkdom en kinderen, voorkomt rampen en brengt zaligheid voort. Ramadan is de maand van liefdadigheid. Geef van jouw rijkdom aan de armen en behoeftigen en weet dat hebzucht en gierigheid jouw rijkdom niet voor altijd zullen baten en weet dat liefdadigheid jouw rijkdom nooit zal laten afnemen. Geef van jouw bezit in liefdadigheid uit, want liefdadigheid verhoogt iemand in status bij Allah.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: “Gehoorzaam Allah! Dit zal Zijn zegeningen meebrengen, je behoeden voor Zijn bestraffing en je dichter bij Hem brengen.”

Tref voldoende voorbereidingen voor deze eervolle maand, want het is slechts een bezoek van korte duur. Probeer ook de cOemrah tijdens de Ramadan te verrichten want het verrichten van de cOemrah gedurende de vastenmaand staat gelijk aan de beloning van het verrichten van de Hadj met de Profeet (vrede zij met hem). Voorzie ook de vastende moslims van voedsel, want degene die dit doet krijgt dezelfde beloning als degene aan wie wordt gegeven zonder dat het ook maar iets van hun eigen beloning afneemt.

I’tikaaf
I’tikaaf (afzondering in de moskee slechts om Allah te aanbidden) is ook een Soennah die gedurende de laatste 10 dagen van Ramadan plaatsvind.

Ibn Shihaab heeft gezegd: “Het is jammer dat moslims de Ictikaaf verlaten terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het nooit heeft overgeslagen vanaf het moment dat hij naar Medina kwam tot aan zijn dood.”

Gebruik deze edele maand om familiebanden te versterken (door goed contact met je naasten te behouden). Toon ook oprecht berouw aan Allah zolang de deur tot berouw nog open is. Behoed jezelf voor een onaangenaam einde want het verlaten van deze wereld is pijnlijk.