Reinheid

Taharah (Reinheid in de Islam)

Voorschrift

Volgens de Qor’aan en de Soennah is reinheid verplicht. Allâh (swt)zegt:

 “Wanneer u in onreinde toestand verkeert, dan moet u zich reinigen.”
(Surah Al-Mâ’idah 5 Aya 6) 

 “Reinigt uw kleding.” (Surah Al-Moeddattsir 74 Aya 4) 

“Allâh bemint hen, die zich tot Hem keren en bemint hen, die zich reinigen.” (Surah Al-Baqarah 2 Aya 222)

De Profeet (saws) zei: “De sleutel tot het gebed is reinheid.” (Overgeleverd door Aboe-Dawoed, At-Tirmidhie & Hakim)

“Zonder reiniging wordt geen enkel gebed geaccepteert.” (Overgeleverd door Muslim)

“Reinheid is de helft van het geloof.” (Overgeleverd door Muslim)
 


Definitie

Intern
Deze bestaat uit het reinigen van de ziel van de ongerechtigden van zonden en van ongehoorzaamheid door een oprecht berouw van alle fouten, die zijn begaan; ook het zuiveren van het hart van de smetten van afgoderij, twijfel, hebzucht, rancune, bedrog, trots en opschepperij.

Men kan reinheid bereihen door zelfopoffering, overgave, liefde voor het goede, toegeeflijkheid, oprechtheid en bescheidenheid, met de intentie alles voor het aangezicht van Allâh (swt) te verrichten.

Extern
Dit is de concrete reiniging ten gevolge van bevuiling door middel van uitwerpselen of na de natuurlijke behoeften. De eerste kan worden verkregen door het wassen van het vuil, dat op de kleding, het lichaam of de gebedsplaats is terechtgekomen. Het tweede soort door de kleine wassing, de grote wassing of de Tayyamoem te verrichten.

Materies die reinigen

  1. Absoluut schoon water in zijn natuurlijke toestand,niet vermengd met een andere reine of onreine stof, die hieraan niet eigen is, zoals water van putten, bronnen, rivieren, gesmolten water van gletsjers en zeewater. Allâh (swt) zegt ook:

“Wij laten uit de hemel rein water neerdalen.”
(Surah Al Foerqân 25 Aya 48 )

De Profeet (saws) zei: “Water is van nature zuiver zolang zijn geur, smaak of kleur niet veranderd is door een onreine stof, die ermee vermengd is.” (Overgeleverd door Baihaki) 2.       Harde materie, die aan het aardoppervlak ligt, zoals zand, stof, steen en moerasland.

De Profeet (saws) zei: “De gehele aarde is mij toegestaan als gebedsplaats en reinigingsmiddel.” (Overgeleverd door Ahmad)

Men kan slechts overgaan tot reiniging met harde substantie, wanneer er geen water voorhanden is, of als men slechts deze methode kan gebruiken vanwege een ziekte of andere motieven. “Wanneer u geen water vindt, gebruik dan een harde substantie, die aan het aardoppervlak ligt.” (Surah An-Nisâ’ 4 Aya 43)

De Profeet (saws) zei ook: “Het aardoppervlak is voor een Moslim een middel tot reiniging, zelfs wanneer hij is geen tien jaar water vindt. Komt er echter water, laat hij dan daarvan gebruik maken.” (Overgeleverd door At-Tirmidhie)