Sahada (Geloofsgetuigenis)

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering van de bekende Imaam Ahmed ibn Hanbal zijn er in totaal 124.000 Profeten geweest. Van al deze Profeten zijn er maar een paar nog echt bekend tegenwoordig. De bekendste Profeten zijn Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en de laatste Profeet Mohammed (vzmh).

Toch is er een verschil tussen al deze Profeten (vzmh) en de Profeet Mohammed (vzmh). De andere Profeten (vzmh) zijn gestuurd naar hun volkeren en de Profeet Mohammed (vzmh) is gestuurd naar de gehele mensheid en hij (vzmh) heeft door Allah een vervolmaakt religie achtergelaten.

Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. (Heilige Koran soerah 5 al-Maeda : Aya 3)

De Islaam is dus geen geloof dat alleen maar voor Arabieren is geopenbaard (in werkelijkheid zijn bijna 80% van de moslims geen arabieren). De Islaam is de boodschap van de schepper van de mensheid naar de gehele mensheid.

Juist omdat de Islaam de boodschap van God naar de gehele mensheid is is de bekering naar de Islaam eigenlijk erg simpel. God heeft het voor ieder mens makkelijk gemaakt om Hem te aanbidden, want de aanbidding van God is namelijk reden van onze schepping.

En Ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen. (Heilige Koran soerah 51 adh-Dhariyat : Aya 56)

De voorwaarden van de Shahaada

1: Al-‘ilm – Kennis
Allah (Subhanaho wa Ta’ala) zegt in de Qor’aan: “Weet, La ilaha ill-Allah (Niemand behalve Allah heeft het recht om aanbeden te worden)…” (Surat Muhammed, 47:19)

Als je getuigd dat er geen ilaah het waardig is aanbeden of gehoorzaamd te worden behalve Allah, dan moet je ook Allah’s Eigenschappen en de functies daarvan kennen en begrijpen, anders zou je een Mushrik kunnen worden. Dit vers maakt een beslissend verzoek om kennis over Allah (Subhanaho wa Ta’ala) te hebben. Een voorbeeld hiervan is: wanneer iemand weet dat Allah (Subhanaho wa Ta’ala) de enige Wetgever is, zal hij nooit op een Kaafir stemmen zodat hij wetten kan maken. Eveneens zal iemand nooit armoede vrezen wanneer hij weet dat Allah de enige Voorziener is.

Kennis bezitten over Tawheed is noodzakelijker dan het bestuderen van de Qor’aan en dit is ook aangegeven in de hadeeth van Jundub bin ‘Abdillaah die zei: “We bestudeerden Imaan, voordat wij de Qor’aan bestudeerden…” (Sunan Ibn Maajah, Kitaab ul-Imaan nr. 60).

De boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei ook: “Degene die sterft en la ilaha ill-Allah kent (begrijpt) zal het paradijs binnentreden.” (Saheeh Muslim, Kitab ul-Imaan).

We zijn verplicht om te leren, studeren en te weten over Allah (Subhanaho wa Ta’ala); wat Hem tevreden maakt en wat Hem ontevreden maakt, waar Hij van houdt en waar Hij niet van houdt, Zijn Namen en Zijn Eigenschappen etc. Je kunt alleen datgene getuigen waar je kennis van hebt. Hierom is het dat wanneer iemand een getuige beweert te zijn en wordt gevraagd over hetgeen hij gezien zou hebben en hij antwoordt met ‘Ik weet het niet zeker’, deze persoon een volledige dwaas is omdat hij getuigt over iets waar hij geen kennis van heeft. Vergelijkbaar met deze persoon is degene die de Kalimah getuigt, terwijl hij geen kennis heeft van de betekenis.

Allah (Subhanaho wa Ta’ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden: “Dit (Qor’aan) is een aankondiging voor de mensen (en een duidelijk bewijs tegen hen) opdat zij er door mogen worden gewaarschuwd en opdat zij mogen weten dat Hij de Enige God is (niets heeft het recht op aanbidding behalve Allah) en opdat degenen die begrip hebben er lering uit mogen trekken.” (Surat Ibrahim, 14:52)

2. Al-Yaqeen – Zekerheid
Kennis is niet voldoende aangezien veel kuffar over de Islam weten, maar zij geloven er niet in, noch hebben zij er zekerheid over. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden…” (Surat Hujuraat, 49:15).

En de boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei: “Wie er getuigt dat er niets het waard is om aanbeden en gehoorzaamd te worden behalve Allah en dat ik de Boodschapper ben van Allah, zonder hier aan te twijfelen, zal de Jannah binnentreden.” (Saheeh Muslim)

3. Al-Qubool – Acceptatie
Nadat men de kennis en de zekerheid bezit MOET hij/zij het accepteren. Sommigen mensen kunnen geloven, er zekerheid in hebben en het toch niet accepteren omdat het te moeilijk is voor hen, of vanwege hun begeerten. Allah (Subhanaho wa Ta’ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: “La ilaha ill-Allah” (Niemand buiten Allah heeft het recht aanbeden te worden), waren zij vanmatigend (trots, en ontkenden het).” (Surat as-Saffaat, 37:35)

4. Al-Inqiyaad – Inschikkelijkheid
Allah (Subhanaho wa Ta’ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden: “Maar nee, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen.” (Surat an-Nisaa’, 4:65)

Allah (Subhanaho wa Ta’ala) beschrijft degenen die zich niet aan Hem overgeven als ongelovigen en Hij zweert hierbij op zichzelf. Kennis en zekerheid bezitten en het vervolgens accepteren is niet voldoende, je moet er ook naar handelen (overgave) zonder haraj (weerstand/afkeer). Je moet je overgeven aan Allah en al Zijn Namen en Eigenschappen. Allah (Subhanaho wa Ta’ala) zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de Taghut verwerpt en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.” (Surat al-Baqarah, 2:256)

En ook: “Het oordeel is voor niemand dan Allah. Hij beveelt jullie dat jullie niemand buiten Hem aanbidden (Tawheed), dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.” (Surat Yusuf, 12:40)

Hij (Subhanaho wa Ta’ala) beveelt ons dus om Hem zuiver te aanbidden en ernaar te handelen (overgave aan Hem alleen).

5. As-sidq – oprechtheid
Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggen zij: “Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschapper van Allah zijt.” Allah weet dat gij Zijn boodschapper zijt, en Allah getuigt dat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn.” (Surat al-Munafiqun, 63:1)

Allah getuigt dat de Munafiqun leugenaars zijn omdat zij beweren dat zij Moslims zijn, terwijl zij niet geloven. Oprecht geloof is dus een voorwaarde van Tawheed en Allah zei ook (vertaling van de betekenis): “En onder de mensen zijn er die zeggen: ‘We geloven in Allah en de Laatste Dag’, terwijl zij geen gelovigen zijn.” (Surat al-Baqarah, 2:8 )

Allah bevestigd weer dat zij geen gelovigen zijn en dat zij nooit Imaan in hun harten hebben gehad. De Munafiq heeft geen talaazum (zijn binnenkant en buitenkant zijn niet gelijk), want hij laat Islam zien en verbergt Kufr.

De Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei: “Allah verbiedt de Hel voor degene die getuigt dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en dit (oprecht) gelooft met het hart.” (Al-Bukhaari, Kitaab ul-‘Ilm no. 128 and Saheeh Muslim)

Degene die dus geen oprecht geloof bezit in zijn hart bezit de eigenschap van een Munafiq of kaafir.

6. Al-Ikhlaas – Zuiverheid
Allah zegt (vertaling van de betekenis): “En er werd hen slechts geboden Allah te aanbidden, zuiver zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.”
(Surat al-Bayyinah, 98:5)

De Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei: “Degene die zegt, ‘Niemand heeft het recht op aanbidding behalve Allah en Muhammed is de boodschapper van Allah’, en dit zuiver en alleen om het Gezicht van Allah te zien, Allah verbiedt de Hel voor hem.” (Al-Bukhari en Muslim)

Abu Huraira (Radi Allahu ‘anhu) vroeg de Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam): “Wie is de gelukkigste persoon die u voorspraak zal krijgen (op de Dag des Oordeels)?” Hij zei: “Degene die met zuiverheid uit zijn hart La ilaha ill-Allah zegt.’ (Al-Bukhaari)

7. Al-Mahabaa – Liefde
Na het bezitten van kennis, zekerheid, acceptatie, inschikkelijkheid, oprechtheid en zuiverheid moet je ook houden van degenen waarvan Allah zegt dat je van ze moet houden. En ook degenen haten waarvan Allah zegt dat je ze moet haten. Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen.” (EMQ al-Baqarah, 2:165)

De Boodschapper Muhammed (Sal Allahu alaih wa salam) zei ook: “De krachtigste vorm van Imaan is van iemand te houden omwille van Allah en iemand te haten omwille van Allah.”(Musnad al-Imaam Ahmad, Aadaab us-Suhbah)

De Shahaadah. Is het genoeg om het uit te spreken?

Het geloof in de Eenheid en Uniciteit van Allah (Tawhied) betekent niet alleen te accepteren dat er geen Schepper dan Allah is, en dat Allah de Soevereine Rabb (Heer) is. De persoon die aan deze feiten toegeeft, maar tegelijkertijd erop staat deelgenoten toe te kennen aan Allah in aanbidding, is een Moeshrik (pleegt Shirk), zelfs al spreekt hij dagelijks de Shahaadah uit. De Tawhied echter, belichaamt de liefde voor Allah alleen; onderwerping, nederigheid, gehele gehoorzaamheid, en oprechtheid in aanbidding van Allah alleen. Alles van ons leven moet omwille van Hem zijn. Wie deze betekenis van de Tawhied bevestigt, hij begrijpt de uitspraak van de Profeet Mohammed – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

“Allah verbood de toegang tot de Hel voor iedereen die “laa ilaaha illallaah” (‘Er is geen ware god die het verdient aanbeden te worden, behalve Allah’) zegt, zoekend het Aangezicht van Allah.”

De hypocrieten mogen dan misschien de Shahaadah uitspreken, maar het is bekend dat zij in het laagste gedeelte van de Hel zijn. Hun getuigenis is niet oprecht:

Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn; jij zult nooit een helper voor hen vinden. (Soerah an-Nisaa- 4:145)

Het is een vereiste dat de verklaring van de Shahaadah wordt bevestigd met zowel het hart als de tong. Het hart is de “koning” en de rest van het lichaam is het “leger” onder het bevel ervan (van het hart). De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei:

“Waarlijk, er is een vleesklomp in het lichaam; als het goed is, de rest van het lichaam wordt goed; en als het slecht is, de rest van het lichaam wordt slecht, en dat is het hart.”

Wanneer de Shahaadah is gevestigd in het hart, zal het de status van de persoon zodoende helpen transformeren, dat de Hel voor hem verboden wordt. Het is overgeleverd dat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei:

“Wie “laa ilaaha illallaah” (‘er is geen ware god die het verdient aanbeden te worden behalve Allah’) zegt en Koefr (ongeloof) verklaart in alles wat aanbeden wordt naast Allah, dan zijn zijn bezittingen en bloed Haraam (verboden om aangetast te worden) en het oordeel (over deze persoon) is aan Allah.”

De bovenstaande overlevering is een geweldige uitleg van de ware betekenis van ‘Er is geen god dan Allah’. Het benadrukt dat er op een volledig wijze afstand wordt genomen van alles/iedereen genomen als godheid naast Allah. Er kan geen aanbidding geboden worden aan een rechtvaardig mens, een ster, maan, vuur, rivier, Boeddha, Ghandi, Jezus – ‘alayhis-salaam – Khomeini, Malcolm X of Y! Farakhan, graven, beelden, geld, begeerte, staatshoofden en zo verder. De Islaam schaft iedere vorm van door de mens gemaakte godheden af. Wanneer de persoon niet gelooft in het bieden van aanbidding aan een ander dan Allah, dan wordt hij een Moslim.

Het is heel duidelijk dat de ongelovigen van Mekka wisten wat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – bedoelde met het woord dat hij hen bracht van Allah: “Er is geen ware god behalve Allah.” Zij geloofden dat Allah de Onderhouder is, Degene Die leven geeft en dood veroorzaakt. Maar toen Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – hen vertelde te zeggen: “Er is geen ware God Die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah”, was hun antwoord:

Heeft hij al de goden tot één God (d.w.z. Allah) gemaakt? Voorwaar, dat is zeker een verbazingwekkend iets. (Soerah Sad 38:5)

Zij wisten dat de verklaring van de Shahaadah de afschaffing van alles geïntroduceerd tussen hen en Allah betekende; een eind aan hun bemiddelende “goden”. Dit was de reden van hun weigering.

De getuigenis van Tawhied is puur van iedere valsheid. Het brengt eeuwig verblijf in het Paradijs voor degenen die aan de voorwaarden voldoen die eraan vasthangen. De verwerping ervan heeft eeuwig verblijf in an-Naar (Hellevuur) tot gevolg. Moge Allah mij en jou leiden tot het behoren tot degenen die houden van deze verklaring en tevens trouw blijven aan de betekenis ervan.