Voorbereiding tot het gebed

Voorbereiding tot het Gebed

Reinheid

Zorg ervoor dat je in staat van reinheid bent vooraleer het beginnen van het gebed. Meer informatie vind je bij Reinheid.

De kleding

Voor de vrouw mag enkel het gezicht en de handen zichtbaar zijn gedurende het gebed. In principe hoort zij dezelfde kledingregels in acht te nemen wanneer zij in het bijzijn is van Niet-Mahram mannen. Met andere woorden ook tijdens het gebed hoort de vrouw De correcte hidjâb in acht te nemen.
Voor de man geldt dat hij het gedeelte tussen de navel en de knieën moet bedekken.

De Qiblah

Het gebed dient verricht te worden in de richting van de Qiblah. Dit houdt in dat je je richt naar de Kâ’bah in Mekkah, waar je je ook mag bevinden op deze aarde. Wanneer je niet weet wat de richting van de Qiblah is, dan dien je op zijn minste moeite te doen om erachter te komen wat de richting van de Qiblah is. Wanneer het alsnog niet mogelijk is om de richting van de Qiblah te weten te komen dan dien je op je eigen verstand af te gaan. Bidt dan in de richting waarvan jij denkt dat het de Qiblah is en als Allah het wil dan zal hij jouw gebed aanvaarden.

De Soetrah

De soetrah is een woord dat in deze context gebruikt wordt om een voorwerp aan te duiden waarmee je aangeeft dat men zich niet tussen jou en dit voorwerp mag begeven tijdens het gebed. Iemand die langs wil lopen mag dit niet doen tussen jou en de soetrah in. Hij moet dus om de soetrah heen lopen. Dit is meestal wanneer men alleen bidt. Indien je in de moskee bid dan is de imam die voor je staat de soetrah. En de imam hoort ook een soetrah voor zich te hebben. (meestal de muur)

De intentie

Je gebed is pas geldig wanneer je de stilzwijgende intentie hebt voor het uitvoeren van het desbetreffende gebed. De Profeet (saws) heeft gezegd: “Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn bedoelingen samenhangt” Het is echter niet toegestaan om de intentie uit te spreken, dit is een innovatie binnen de islam. Intentie vind plaats in het hart.  

De Adhân (De 1ste gebedsoproep) Wanneer de tijd voor het gebed aanbreekt, worden de Moslims opgeroepen tot het verrichten van het gebed. Men noemt dit de Adhân en gaat als volgt.

 • 4 x Allâhoe Akbar
  (4 x Allah is de grootste)
 • 2 x Asjhadoe La Ilaha Il Allah
  (2 x Ik getuig dat er geen God is dan Allah)
 • 2 x Asjhadoe Anna Moehammadan RasoelAllah
  (2 x Ik getuig dat Moehammed zijn boodschapper is)
 • 2 x Hayyâ ‘allâ salâh
  (2 x Haast je naar het gebed)
 • 2 x Hayyâ ‘allal falâh
  (2 x Haast je naar de voorspoed)
 • 2 x Allâhoe Akbar
  (2 x Allah is de grootste)
 • 1 x La Ilâha Ill Allâh
  (1 x Er is geen God dan Allah)

De iqâmah (De 2de gebedsoproep)

De iqâmah (De 2de gebedsoproep)

Na de Adhân volgt de Iqâmah, de 2de oproep tot het gebed. Net voor het gebed begint, zegt men het volgende.

 • 2 x Allâhoe Akbar
  2 x Allah is de grootste
 • 1 x Asjhadoe La Ilâha Ill Allâh wa Asjhadoe Anna Moehammadan RasoelAllah
  1 x Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn Boodschapper is
 • 1 x Hayâ ‘allâ Salâh, Hayâ ‘allal Falâh
  1 x Haast je naar het gebed, haast je naar de voorspoed
 • 2 x Qad qamatis salâh
  2 x Het gebed staat op het punt te beginnen
 • 2 x Allâhoe Akbar
  2 x Allah is de grootste
 • 1 x La Ilâha Ill Allah
  1 x Er is geen God dan Allah

Tot zover de voorbereiding tot het gebed. Het is ook belangrijk hoeveel Rak’ât (vrije vertaling = eenheden) elk gebed telt, en of je het gebed hardop of zachtop moet reciteren. Daarom hieronder een handige gebedstabel.

Gebedstabel

Gebed Soennah vóór Verplicht gebed Soennah ná
Fadjr (ochtendgebed) 2 2
Zoehr (Middag) 4 4 2
 ‘Asr (Namiddag) 4 4
Maghrib (zonsondergang) 3 2
‘Isjâ (Nacht) 4 4 2 safa3 en 3 Witr

 
Wanneer er hardop of zacht gereciteerd wordt…?

 • Fadjr-gebed: Deze bestaat uit 2 verplichte (Fard) rak’ât en wordt hardop gereciteerd.
 • Zoehr-gebed: Deze bestaat uit 4 verplichte (Fard) rak’ât en wordt zachtjes gereciteerd.
 • ’Asr-gebed: Deze bestaat uit 4 verplichte (Fard) rak’ât en wordt zachtjes gereciteerd
 • Maghrib-gebed: Deze bestaat uit 3 verplichte (Fard) rak’ât hier worden de eerste 2 rak’ât hardop gereciteerd en de laatste rak’ah wordt zachtjes gereciteerd.
 • Isjâ-gebed: Deze bestaat uit 4 verplichte (Fard) rak’ât hier worden de eerste 2 rak’ât hardop gereciteerd en de laatste 2 rak’ât worden zachtjes gereciteerd.

Zoals we zien betreft het hardop of zacht reciteren alleen de fard (verplichte) gebeden en niet de Nafilah (vrijwillige soennah) gebeden, deze worden namelijk allen zacht gereciteerd. Nu we alle voorbereidingen voor het gebed zijn doorgelopen, komen we toe aan het eigenlijke verrichten van het Gebed.